dnes je 21.5.2024

Input:

1069/2009, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, k 15. 7. 2019

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2009.1069
1069/2009, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, k 15. 7. 2019

Evropský parlament, Rada Evropské unie

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1069/2009.

Směrnice

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009

ze dne 21. října 2009

o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

(Úř. věst. L 300, 14.11.2009, p.1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  No page date
>M1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/63/EU Text s významem pro EHP ze dne 22. září 2010   L 276 33 20.10.2010
>M2 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1385/2013 ze dne 17. prosince 2013, L 354 86 28.12.2013
>M3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019,   L 170 1 25.6.2019

▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009

ze dne 21. října 2009

o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA I

Společná ustanovení

Oddíl 1

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty s cílem zabraňovat rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která v souvislosti s těmito produkty vznikají, a snižovat je na minimum, a zejména chránit bezpečnost potravinového a krmivového řetězce.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se vztahuje:

a) na vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které podle právních předpisů Společenství nejsou určeny k lidské spotřebě, a

b) na následující produkty, které jsou na základě nevratného rozhodnutí provozovatele určeny k jiným účelům než k lidské spotřebě:

i) produkty živočišného původu, které mohou být na základě právních předpisů Společenství určeny k lidské spotřebě,

ii) suroviny pro výrobu produktů živočišného původu.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na tyto produkty živočišného původu:

a) celá těla volně žijících zvířat nebo jejich části, kromě volně žijící zvěře, u nichž neexistuje podezření na infekci ani postižení onemocněním přenosným na člověka nebo zvířata, s výjimkou vodních živočichů vylovených k obchodním účelům;

b) celá těla zvěře nebo jejich části, které nebyly po zabití sebrány v souladu se správnou mysliveckou praxí, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 853/2004;

c) vedlejší produkty živočišného původu z volně žijící zvěře a z masa volně žijící zvěře podle čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 853/2004;

d) oocyty, embrya a sperma určené pro plemenitbu;

e) syrové mléko, mlezivo a produkty z nich získané, které jsou vyrobeny, přechovávány, neškodně odstraněny nebo použity v hospodářství původu;

f) ulity měkkýšů a korýšů, z nichž byly odstraněny měkké tkáně a maso;

g) odpad ze stravovacích zařízení, s výjimkou odpadu:

i) pocházejícího z dopravních prostředků mezinárodní přepravy,

ii) určeného ke krmným účelům,

iii) určeného ke zpracování tlakovou sterilizací nebo ke zpracování metodami uvedenými v čl. 15 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) nebo k přeměně na bioplyn nebo ke kompostování;

h) aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí, materiál z plavidel, která splňují nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, jenž vznikl během rybolovu a je neškodně odstraněn do moře, kromě materiálu získaného z ryb vykuchaných na palubě, které vykazují příznaky onemocnění (též parazitárního) přenosného na člověka;

i) syrová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu pocházející z maloobchodních prodejen, kde k bourání a skladování dochází pouze za účelem přímého prodeje spotřebiteli na místě;

j) syrová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu pocházející ze zvířat poražených v hospodářství původu k soukromé domácí spotřebě a na

k) výkaly a moč, s výjimkou hnoje a nemineralizovaného guána.

3.  Tímto nařízením nejsou dotčeny veterinární právní předpisy Společenství, jejichž cílem je tlumení a eradikace nákaz zvířat.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) "vedlejšími produkty živočišného původu" celá těla zvířat nebo jejich části, produkty živočišného původu nebo jiné produkty získané ze zvířat, které nejsou určeny k lidské spotřebě, včetně oocytů, embryí a spermatu;

2) "získanými produkty" produkty získané z jednoho nebo více ošetření, přeměn nebo fází při zpracování vedlejších produktů živočišného původu;

3) "produkty živočišného původu" produkty živočišného původu podle definice v bodě 8.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

4) "jatečně upraveným tělem" jatečně upravené tělo podle definice v bodě 1.9 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

5) "zvířetem" jakýkoli bezobratlý živočich či obratlovec;

6) "hospodářským zvířetem":

a) jakékoli zvíře, které je drženo, vykrmováno nebo chováno lidmi a využíváno k produkci potravin, vlny, kožešiny, peří, kůží a kožek nebo jakýchkoli jiných produktů získaných ze zvířat nebo pro jiné hospodářské účely,

b) koňovití;

7) "volně žijícím zvířetem" jakékoli zvíře, které není drženo lidmi;

8) "zvířetem v zájmovém chovu" jakékoli zvíře, které náleží k druhům, které jsou běžně živeny a drženy lidmi pro jiné než hospodářské účely, nikoli však konzumovány;

9) "vodními živočichy" vodní živočichové podle definice v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2006/88/ES;

10) "příslušným orgánem" ústřední orgán členského státu odpovědný za zajištění dodržování požadavků tohoto nařízení nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato pravomoc přenesena; případně se tímto orgánem rovněž rozumí odpovídající orgán třetí země;

11) "provozovatelem" fyzická nebo právnická osoba, včetně přepravců, obchodníků a uživatelů, která má vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt pod svou skutečnou kontrolou;

12) "uživatelem" fyzická nebo právnická osoba používající vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty ke zvláštním krmným účelům, k výzkumu nebo jiným specifickým účelům;

13) "zařízením" nebo "podnikem" jakékoli místo, kde probíhá jakákoli činnost zahrnující manipulaci s vedlejšími produkty živočišného původu nebo se získanými produkty, kromě rybářských plavidel;

14) "uvedením na trh" jakákoli činnost, jejímž účelem je prodávat vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty třetí osobě ve Společenství, nebo jakákoli jiná forma dodávky za úplatu nebo bezúplatně této třetí osobě nebo skladování za účelem dodávky této třetí osobě;

15) "tranzitem" přemístění přes území Společenství z území jedné třetí země na území jiné třetí země, jiné než přemístění po moři nebo letecky;

16) "vývozem" přemístění ze Společenství do třetí země;

17) "přenosnými spongiformními encefalopatiemi (TSE)" veškeré přenosné spongiformní encefalopatie podle definice v čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001;

18) "specifikovaným rizikovým materiálem" specifikovaný rizikový materiál podle definice v čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001;

19) "tlakovou sterilizací" zpracování vedlejších produktů živočišného původu po snížení velikosti částic na 50 mm nebo méně, při teplotě jádra vyšší než 133 °C po dobu alespoň 20 minut bez přerušení za absolutního tlaku alespoň 3 bary;

20) "hnojem" veškeré výkaly nebo moč hospodářských zvířat, kromě výkalů a moči farmových ryb, s podestýlkou i bez ní;

21) "povolenou skládkou" skládka, pro kterou bylo vydáno povolení v souladu se směrnicí 1999/31/ES;

22) "organickým hnojivem" a "půdním přídavkem" materiály živočišného původu používané k udržování nebo zlepšování výživy rostlin a fyzikálních a chemických vlastností a biologické aktivity půd, ať už samostatně nebo společně; mohou zahrnovat hnůj, nemineralizované guáno, obsah trávicího traktu, kompost a zbytky rozkladu;

23) "odlehlou oblastí" oblast, jejíž živočišná populace je natolik malá a kde se zařízení nebo podniky pro neškodné odstraňování nacházejí v takové vzdálenosti, že opatření nezbytná ke sběru a přepravě vedlejších produktů živočišného původu by byla ve srovnání s neškodným odstraněním v místě nepřijatelně obtížná;

24) "potravinou" potravina podle definice v článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002;

25) "krmivem" krmivo podle definice v čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 178/2002;

26) "kalem z odstředivky a separátoru" materiál získaný jako vedlejší produkt při čištění syrového mléka a oddělování nízkotučného mléka a smetany ze syrového mléka;

27) "odpadem" odpad podle definice v čl. 3 bodě 1 směrnice 2008/98/ES.

Oddíl 2

Povinnosti

Článek 4

Počáteční bod výrobního řetězce a povinnosti

1.  Jakmile provozovatelé vyprodukují vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, označí je a zajistí, že se s nimi bude zacházet v souladu s tímto nařízením (počáteční bod).

2.  Provozovatelé zajišťují, aby vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty splňovaly ve všech fázích sběru, přepravy, manipulace, ošetření, přeměny, zpracování, skladování, uvádění na trh, distribuce, používání a neškodného odstraňování v podnicích, které kontrolují, požadavky tohoto nařízení, které jsou relevantní pro jejich činnosti.

3.  Členské státy sledují a ověřují, zda provozovatelé plní příslušné požadavky tohoto nařízení v celém řetězci vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, jak je uvedeno v odstavci 2. Za tímto účelem zajišťují v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství systém úředních kontrol.

4.  Členské státy zajistí, aby byl na jejich území zaveden vyhovující systém, který zajistí, aby vedlejší produkty živočišného původu byly:

i) sbírány, označovány a přepravovány bez zbytečného prodlení a

ii) zpracovávány, používány nebo neškodně odstraňovány v souladu s tímto nařízením.

5.  Členské státy mohou své povinnosti stanovené v odstavci 4 plnit ve spolupráci s jinými členskými státy nebo třetími zeměmi.

Článek 5

Konečný bod výrobního řetězce

1.  Získané produkty uvedené v článku 33, které se dostaly do fáze výroby, jež se řídí právními předpisy Společenství uvedenými ve zmíněném článku, se považují za produkty, které dosáhly konečného bodu výrobního řetězce, po kterém se na ně už nevztahují požadavky tohoto nařízení.

Tyto získané produkty lze následně uvádět na trh bez omezení uvedených v tomto nařízení a již nepodléhají úředním kontrolám podle tohoto nařízení.

Konečný bod výrobního řetězce může být změněn:

a) u produktů uvedených v čl. 33 písm. a) až d) v případě rizika pro zdraví zvířat;

b) u produktů uvedených v čl. 33 písm. e) a f) v případě rizika pro zdraví lidí a zvířat.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 6.

▼M3

2. V případě získaných produktů uvedených v článcích 32, 35 a 36, které již nepředstavují závažné riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, lze stanovit konečný bod výrobního řetězce, po kterém se na ně již požadavky tohoto nařízení nevztahují.

Tyto získané produkty lze následně uvádět na trh bez omezení uvedených v tomto nařízení a již nepodléhají úředním kontrolám podle tohoto nařízení.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými toto nařízení doplní stanovením konečného bodu výrobního řetězce, po němž se na získané produkty uvedené v tomto odstavci již požadavky tohoto nařízení nevztahují.

3. V případě rizika pro zdraví lidí nebo zvířat se na získané produkty uvedené v článcích 32, 33 a 36 tohoto nařízení použijí obdobně články 53 a 54 nařízení (ES) č. 178/2002 týkající se mimořádných opatření na ochranu zdraví.

4. Do šesti měsíců po dni 15. července 2019 zahájí Komise první posouzení získaných produktů uvedených v článku 32, které se již v Unii v široké míře používají jako organická hnojiva a pomocné půdní látky. Toto posouzení se týká alespoň těchto produktů: masová moučka, kostní moučka, masokostní moučka, krev zvířat, hydrolyzované bílkoviny z materiálů kategorie 3, zpracovaná mrva, kompost, zbytky rozkladu vznikající při přeměně na bioplyn, péřová moučka, glycerin a další produkty z materiálů kategorie 2 nebo 3 získané z výroby bionafty a obnovitelných paliv, jakož i krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, krmiva a žvýkací pamlsky pro psy, které byly zamítnuty z komerčních důvodů nebo kvůli technickým nedostatkům, a získané produkty ze zvířecí krve, z kůží a kožek, paznehtů a rohů, guána netopýrů a ptáků, vlny a chlupů, peří a chmýří a prasečích štětin. Pokud z posouzení vyplyne, že tyto získané produkty již nepředstavují závažné riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, Komise bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději šest měsíců po dokončení posouzení stanoví konečný bod výrobního řetězce podle odstavce 2 tohoto článku.

▼B

Oddíl 3

Veterinární omezení

Článek 6

Obecná veterinární omezení

1.  Vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty z vnímavých živočišných druhů nesmějí být odesílány z hospodářství, zařízení, podniků nebo oblastí, které podléhají omezením:

a) podle veterinárních právních předpisů Společenství, nebo

b) z důvodu výskytu závažného přenosného onemocnění

i) uvedeného v příloze I směrnice 92/119/EHS, nebo

ii) stanoveného v souladu s druhým pododstavcem.

Opatření uvedená v prvním pododstavci písm. b) bodě ii), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

2.  Odstavec 1 se nepoužije, pokud jsou vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty odesílány za podmínek, které mají zabránit šíření onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 5.

Oddíl 4

Kategorizace

Článek 7

Kategorizace vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů

1.  Vedlejší produkty živočišného původu se v souladu se seznamy stanovenými v článcích 8, 9 a 10 zařazují do specifických kategorií, které odpovídají úrovni rizika pro zdraví lidí a zvířat, které v souvislosti s těmito vedlejšími produkty živočišného původu vzniká.

2.  Získané produkty podléhají pravidlům specifické kategorie vedlejších produktů živočišného původu, z nichž byly získány, jestliže toto nařízení nebo opatření k provedení tohoto nařízení přijatá Komisí, jež mohou stanovit podmínky, za kterých se na získané produkty tato pravidla nevztahují, nestanoví jinak.

3.  Články 8, 9 a 10 mohou být změněny, aby se zohlednil vědecký pokrok, pokud jde o posuzování úrovně rizika, může-li být takový pokrok stanoven na základě posouzení rizik provedeného příslušnou vědeckou institucí. Žádné vedlejší produkty živočišného původu stanovené v uvedených článcích však nesmějí být z uvedených seznamů odstraněny; v seznamech lze pouze měnit kategorizaci či doplňovat produkty.

4.  Opatření uvedená v odstavcích 2 a 3, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Článek 8

Materiál kategorie 1

Materiál kategorie 1 zahrnuje tyto vedlejší produkty živočišného původu:

a) celá těla a všechny jejich části, včetně kůží a kožek, těchto zvířat:

i) zvířat podezřelých z infekce TSE v souladu s nařízením (ES) č. 999/2001 nebo zvířat, u nichž byla přítomnost TSE úředně potvrzena,

ii) zvířat, která byla usmrcena v souvislosti s opatřeními k eradikaci TSE,

iii) jiných než hospodářských a volně žijících zvířat, zejména zvířat v zájmovém chovu a zvířat chovaných v zoologických zahradách a cirkusech,

▼M1

iv) zvířat používaných k jednomu nebo více postupům vymezeným v článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (1) v případech, kdy příslušný orgán rozhodne, že tato zvířata nebo jakákoli část jejich těla mohou v důsledku těchto postupů představovat vážné zdravotní riziko pro lidi nebo jiná zvířata, aniž je dotčen čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003,

▼B

v) volně žijících zvířat, u nichž existuje podezření na infekci onemocněním přenosným na člověka nebo zvířata;

b) tento materiál:

i) specifikovaný rizikový materiál,

ii) celá těla mrtvých zvířat nebo jejich části, které v době neškodného odstranění obsahují specifikovaný rizikový materiál;

c) vedlejší produkty živočišného původu získané ze zvířat, která byla podrobena nezákonnému ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. d) směrnice 96/22/ES nebo čl. 2 písm. b) směrnice 96/23/ES;

d) vedlejší produkty živočišného původu obsahující rezidua jiných látek a látek znečišťujících životní prostředí uvedených ve skupině B(3) přílohy I směrnice 96/23/ES, pokud tato rezidua překračují povolenou přípustnou hodnotu stanovenou právními předpisy Společenství, nebo nejsou-li v těchto předpisech stanoveny, vnitrostátními právními předpisy;

e) vedlejší produkty živočišného původu sebrané během úpravy odpadních vod na základě prováděcích předpisů přijatých podle čl. 27 prvního pododstavce písm. c):

i) ze zařízení nebo podniků zpracovávajících materiál kategorie 1, nebo

ii) z jiných zařízení nebo podniků, v nichž se odstraňuje specifikovaný rizikový materiál;

f) odpad ze stravovacích zařízení vzniklý v dopravních prostředcích mezinárodní přepravy;

g) směsi materiálu kategorie 1 buď s materiálem kategorie 2, nebo s materiálem kategorie 3, nebo s materiálem obou kategorií.

Článek 9

Materiál kategorie 2

Materiál kategorie 2 zahrnuje tyto vedlejší produkty živočišného původu:

a) hnůj, nemineralizované guáno a obsah trávicího traktu;

b) vedlejší produkty živočišného původu sebrané během úpravy odpadních vod na základě prováděcích pravidel přijatých podle čl. 27 prvního pododstavce písm. c):

i) ze zařízení nebo podniků zpracovávajících materiál kategorie 2, nebo

ii) z jiných jatek než těch, na které se vztahuje čl. 8 písm. e);

c) vedlejší produkty živočišného původu, které obsahují rezidua povolených látek nebo kontaminantů přesahující přípustné úrovně podle čl. 15 odst. 3 směrnice 96/23/ES;

d) produkty živočišného původu, které byly z důvodu výskytu cizích těles v těchto produktech prohlášeny za nevhodné k lidské spotřebě;

e) produkty živočišného původu, kromě materiálů kategorie 1, které jsou:

i) dovezeny nebo propuštěny ze třetí země a nesplňují veterinární právní předpisy Společenství pro jejich dovoz nebo propuštění do Společenství, kromě případů, kdy právní předpisy Společenství umožňují jejich dovoz nebo propuštění za zvláštních omezení nebo za podmínky jejich návratu do třetí země, nebo

ii) odeslány do jiného členského státu a nesplňují požadavky stanovené nebo schválené právními předpisy Společenství, kromě případů, kdy jsou vráceny za povolení příslušného orgánu členského státu původu;

f) tato zvířata a jejich části, kromě zvířat a jejich částí uvedených v článku 8 nebo článku 10;

i) zvířata která uhynula jinak než porážkou nebo usmrcením k lidské spotřebě, včetně zvířat usmrcených za účelem tlumení nákazy,

ii) plody,

iii) oocyty, embrya a sperma, které nejsou určeny k chovným účelům, a

iv) drůbež odumřelá ve vejci;

g) směsi materiálu kategorie 2 s materiálem kategorie 3;

h) vedlejší produkty živočišného původu jiné než materiál kategorie 1 nebo materiál kategorie 3.

Článek 10

Materiál kategorie 3

Materiál kategorie 3 zahrnuje tyto vedlejší produkty živočišného původu:

a) těla poražených zvířat a jejich části, nebo v případě zvěře těla usmrcených zvířat nebo jejich části, které jsou podle právních předpisů Společenství vhodné k lidské spotřebě, avšak z obchodních důvodů nejsou k lidské spotřebě určeny;

b) jatečně upravená těla a níže uvedené části pocházející buď ze zvířat, která byla poražena na jatkách a po prohlídce před porážkou byla shledána jako způsobilá k porážce k lidské spotřebě, nebo těla a níže uvedené části zvěře usmrcené k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Společenství:

i) jatečně upravená těla nebo těla zvířat a jejich části, které byly v souladu s právními předpisy Společenství prohlášeny za nevhodné k lidské spotřebě, avšak nevykazovaly žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata,

ii) hlavy drůbeže,

iii) kůže a kožky, včetně jejich odřezků a plátků, rohy a končetiny, včetně článků prstů, zápěstních a záprstních kůstek, nártů a zánártí ze:

— zvířat jiných než přežvýkavců vyžadujících vyšetření na TSE a

— přežvýkavců, jejichž výsledek vyšetření podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001 byl negativní,

iv) prasečí štětiny,

v) peří;

c) vedlejší produkty živočišného původu z drůbeže a ze zajícovců poražených na farmě, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004, kteří nevykazovali příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;

d) krev pocházející z níže uvedených zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného krví na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která po prohlídce před porážkou byla shledána způsobilými k porážce k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Společenství:

i) zvířata jiná než přežvýkavci vyžadující vyšetření na TSE a

ii) přežvýkavci, jejichž výsledek vyšetření podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001 byl negativní;

e) vedlejší produkty živočišného původu, které vznikají při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, včetně odtučněných kostí, škvarků a kalu z odstředivky a separátoru ze zpracování mléka;

f) produkty živočišného původu nebo potraviny obsahující produkty živočišného původu, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny k lidské spotřebě;

g) krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a krmiva živočišného původu nebo krmiva obsahující vedlejší produkty živočišného původu či získané produkty, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny ke krmení;

h) krev, placenta, vlna, peří, srst, rohy, odřezky paznehtů a syrové mléko pocházející ze živých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata;

i) vodní živočichové a jejich části, kromě mořských savců, kteří nevykazovali žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;

j) vedlejší produkty živočišného původu z vodních živočichů pocházející ze zařízení nebo podniků na výrobu produktů určených k lidské spotřebě;

k) níže uvedený materiál pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata:

i) ulity měkkýšů a korýšů s měkkými tkáněmi nebo masem,

ii) tento materiál pocházející se suchozemských zvířat:

— vedlejší produkty z líhní,

— vejce,

— vedlejší produkty z vajec, včetně vaječných skořápek,

iii) jednodenní kuřata usmrcená z obchodních důvodů;

l) vodní a suchozemští bezobratlí živočichové, kromě druhů patogenních pro člověka nebo zvířata;

m) zvířata z řádů hlodavců (Rodentia) a zajícovců (Lagomorpha) nebo jejich části, kromě materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. a) bodech iii), iv) a v) a materiálu kategorie 2 podle čl. 9 písm. a) až g);

n) kůže a kožky, paznehty, peří, vlna, rohy, srst a kožešiny, které pocházejí z mrtvých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata, kromě těch uvedených v písmenu b) tohoto článku;

o) tuková tkáň pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která po prohlídce před porážkou byla shledána způsobilými k porážce k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Společenství;

p) odpady ze stravovacích zařízení, kromě odpadů uvedených v čl. 8 písm. f).

KAPITOLA II

Neškodné odstranění a použití vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů

Oddíl 1

Omezení použití

Článek 11

Omezení použití

1.  Zakázána jsou tato použití vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů:

a) krmení suchozemských zvířat určitého druhu, jiných než kožešinových zvířat, zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z těl zvířat stejného druhu nebo jejich částí;

b) krmení hospodářských zvířat jiných než kožešinových odpady ze stravovacích zařízení nebo krmnými surovinami obsahujícími tento odpad nebo z něj získanými;

c) krmení hospodářských zvířat rostlinným porostem, buď přímo jeho spásáním nebo krmením sekaným rostlinným porostem, z půdy, na níž byly použita organická hnojiva nebo půdní přídavky, kromě hnoje, ledaže toto sekání nebo spásání následovalo po uplynutí ochranné lhůty, která zajistí přiměřené zvládání rizik pro zdraví lidí a zvířat a která činí nejméně 21 dní, a

d) krmení chovaných ryb zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z těl chovaných ryb stejného druhu nebo jejich částí.

2.  Mohou být stanovena opatření upravující:

a) provádění kontrol a inspekcí, které zajistí uplatňování zákazů uvedených v odstavci 1, včetně metod stanovení a vyšetření používaných ke zjištění materiálů pocházejících z určitých druhů a hraničních hodnot pro nevýznamná množství zpracovaných živočišných bílkovin uvedených v odst. 1 písm. a) a d), která jsou způsobena náhodnou a technicky nevyhnutelnou kontaminací,

b) podmínky pro krmení kožešinových zvířat zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z těl zvířat stejného druhu nebo jejich částí a

c) podmínky pro krmení hospodářských zvířat rostlinným porostem z půdy, na níž byla použita organická hnojiva nebo půdní přídavky, zejména změna ochranné lhůty uvedené v odst. 1 písm. c).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Oddíl 2

Neškodné odstranění a použití

Článek 12

Neškodné odstranění a použití materiálu kategorie 1

Materiál kategorie 1 se:

a) neškodně odstraní jako odpad spálením

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliže to vyžaduje příslušný orgán – a po trvalém označení výsledného materiálu;

b) využije nebo neškodně odstraní spoluspálením, pokud je materiál kategorie 1 odpadem,

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliže to vyžaduje příslušný orgán – a po trvalém označení výsledného materiálu;

c) v případě materiálu kategorie 1 jiného než materiálu uvedeného v čl. 8 písm. a) bodech i) a ii) neškodně odstraní zpracováním tlakovou sterilizací; výsledný materiál se trvale označí a zahrabe na povolené skládce;

d) v případě materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. f) neškodně odstraní zahrabáním na povolené skládce;

e) použije jako palivo pro spalování pro energetické účely po předchozím zpracování nebo bez něj, nebo

f) použije k výrobě získaných produktů uvedených v článcích 33, 34 a 36 a uvede na trh v souladu s uvedenými články.

Článek 13

Neškodné odstranění a použití materiálu kategorie 2

Materiál kategorie 2 se:

a) neškodně odstraní jako odpad spálením

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliže to vyžaduje příslušný orgán – a po trvalém označení výsledného materiálu;

b) využije nebo neškodně odstraní spoluspálením, pokud je materiál kategorie 2 odpadem,

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliže to vyžaduje příslušný orgán – a po trvalém označení výsledného materiálu;

c) neškodně odstraní na povolené skládce po zpracování tlakovou sterilizací a trvalém označení výsledného materiálu;

d) využije k výrobě organických hnojiv nebo půdních přídavků, které mají být po případném zpracování tlakovou sterilizací a trvalém označení výsledného materiálu uvedeny na trh v souladu s článkem 32;

e) zkompostuje nebo přemění na bioplyn

i) po zpracování tlakovou sterilizací a trvalém označení výsledného materiálu, nebo

ii) v případě hnoje, trávicího traktu a jeho obsahu, mléka, mléčných produktů, mleziva, vajec a vaječných produktů, které podle příslušného orgánu nepředstavují riziko šíření závažného přenosného onemocnění, po předchozím zpracování nebo bez něj;

f) bez zpracování aplikuje na půdu v případě hnoje, obsahu trávicího traktu vyjmutého z trávicího traktu, mléka, mléčných produktů a mleziva, které podle příslušného orgánu nepředstavují riziko šíření závažného přenosného onemocnění;

g) v případě materiálu pocházejícího z vodních živočichů zesilážuje, zkompostuje nebo přemění na bioplyn;

h) použije jako palivo pro spalování pro energetické účely po předchozím zpracování nebo bez něj, nebo

i) použije k výrobě získaných produktů uvedených v článcích 33, 34 a 36 a uvede na trh v souladu s uvedenými články.

Článek 14

Neškodné odstranění a použití materiálu kategorie 3

Materiál kategorie 3 se:

a) neškodně odstraní jako odpad spálením, po předchozím zpracování nebo bez něj;

b) využije nebo neškodně odstraní spoluspálením, pokud je materiál kategorie 3 odpadem, po předchozím zpracování nebo bez něj;

c) po zpracování neškodně odstraní na povolené skládce;

d) zpracuje, kromě materiálu kategorie 3, který se změnil rozkladem nebo znehodnocením, a představuje proto nepřijatelné riziko pro zdraví lidí a zvířat, a použije se:

i) k výrobě krmiv pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová, která se uvádějí na trh v souladu s článkem 31, kromě materiálu uvedeného v čl. 10 písm. n) o) a p),

ii) k výrobě krmiv pro kožešinová zvířata, která se uvádějí na trh v souladu s článkem 36,

iii) k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, která se uvádějí na trh v souladu s článkem 35, nebo

iv) k výrobě organických hnojiv nebo půdních přídavků, které se uvádějí na trh v souladu s článkem 32;

e) použije k výrobě syrových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, která se uvádějí na trh v souladu s článkem 35;

f) zkompostuje nebo přemění na bioplyn;

g) v případě materiálu pocházejícího z vodních živočichů zesilážuje, zkompostuje nebo přemění na bioplyn;

h) v případě ulit měkkýšů a korýšů, kromě ulit uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. f), a v případě vaječných skořápek použije za podmínek stanovených příslušným orgánem, které zabraňují rizikům pro zdraví lidí a zvířat;

i) použije jako palivo pro spalování pro energetické účely po předchozím zpracování nebo bez něj;

j) použije k výrobě získaných produktů uvedených v článcích 33, 34 a 36 a uvede na trh v souladu s uvedenými články;

k) v případě odpadu ze stravovacích zařízení uvedeného v čl. 10 písm. p) zpracuje tlakovou sterilizací nebo metodami zpracování uvedenými v čl. 15 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) nebo se zkompostuje či přemění na bioplyn, nebo

l) bez zpracování aplikuje na půdu v případě syrového mléka, mleziva a produktů z nich vyrobených, které podle příslušného orgánu nepředstavují riziko šíření onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata.

Článek 15

Prováděcí opatření

1.  Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto oddílu upravující:

a) zvláštní podmínky týkající se manipulace na lodi s materiálem získaným z ryb vykuchaných na palubě, které vykazují příznaky onemocnění (též parazitárního) přenosného na člověka, a jeho neškodného odstraňování;

b) metody zpracování vedlejších produktů živočišného původu jiné než tlaková sterilizace, zejména co se týče parametrů, které se u těchto zpracovatelských metod musí použít, zvláště času, teploty, tlaku a velikosti částic;

c) parametry pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu, včetně odpadu ze stravovacích zařízení, na bioplyn nebo kompost;

d) podmínky spalování a spoluspalování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů;

e) podmínky spalování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pro energetické účely;

f) podmínky výroby vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 10 písm. c) a manipulaci s nimi;

g) zesilážování materiálu pocházejícího z vodních živočichů;

h) trvalé označování vedlejších produktů živočišného původu;

i) aplikaci některých vedlejších produktů živočišného původu, organických hnojiv a půdních přídavků na půdu;

j) používání některých vedlejších produktů živočišného původu ke krmení hospodářských zvířat a

k) úroveň rizika, které je v souvislosti s některými materiály považováno za nepřijatelné pro zdraví lidí a zvířat, jak uvádí čl. 14 písm. d).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

2.  Do přijetí pravidel uvedených:

a) v odst. 1 prvním pododstavci písm. c), f) a g) mohou členské státy přijmout nebo zachovat vnitrostátní pravidla pro:

i) výrobu vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 10 písm. c) a manipulaci s nimi,

ii) přeměnu vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 10 písm. p) a

iii) zesilážování materiálu pocházejícího z vodních živočichů;

b) v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) lze vedlejší produkty živočišného původy zde uvedené neškodně odstranit na moři, aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí.

Oddíl 3

Odchylky

Článek 16

Odchylky

Odchylně od článků 12, 13 a 14 se vedlejší produkty živočišného původu smějí:

a) v případě vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 15 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) neškodně odstraňovat a smí se s nimi nakládat v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v souladu s uvedeným písmenem;

b) používat pro výzkum a další specifické účely v souladu s článkem 17;

c) v případě vedlejších produktů živočišného původu uvedených v článku 18 používat ke zvláštním krmným účelům v souladu s uvedeným článkem;

d) v případě vedlejších produktů živočišného původu uvedených v článku 19 neškodně odstraňovat v souladu s uvedeným článkem;

e) neškodně odstraňovat nebo používat v souladu s alternativními metodami povolenými podle článku 20 na základě parametrů, mezi něž může patřit tlaková sterilizace nebo další požadavky tohoto nařízení nebo prováděcích opatření k němu;

f) v případě materiálů kategorií 2 a 3, a pokud to povolí příslušný orgán, používat pro přípravu biodynamických přípravků podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 834/2007 a jejich aplikaci na půdu;

g) v případě materiálu kategorie 3, a pokud to povolí příslušný orgán, používat ke krmení zvířat v zájmovém chovu;

h) v případě vedlejších produktů živočišného původu, kromě materiálu kategorie 1, které vznikají v průběhu chirurgického zákroku na živých zvířatech nebo při narození zvířat v hospodářství, a pokud to povolí příslušný orgán, neškodně odstraňovat v tomto hospodářství.

Článek 17

Výzkum a další specifické účely

1.  Odchylně od článků 12, 13 a 14 může příslušný orgán povolit používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů na výstavách, při umělecké činnosti a pro diagnostické, vzdělávací nebo výzkumné účely za podmínek, které zajistí zvládání rizik pro zdraví lidí a zvířat.

Tyto podmínky musí zahrnovat:

a) zákaz následného použit vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů pro jiné účely a

b) povinnost vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty bezpečně neškodně odstranit nebo je případně odeslat zpět do místa původu.

2.  V případě rizik pro zdraví lidí a zvířat, která vyžadují přijetí opatření pro celé území Společenství, zejména v případě nově vznikajících rizik, je možné stanovit harmonizované podmínky pro dovoz a používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v odstavci 1. Tyto podmínky mohou obsahovat požadavky na skladování, balení, identifikaci, přepravu a neškodné odstranění.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Článek 18

Zvláštní krmné účely

1.  Odchylně od článků 13 a 14 může příslušný orgán povolit za podmínek, které zajistí zvládání rizik pro zdraví lidí a zvířat, sběr a používání materiálu kategorie 2 za předpokladu, že pochází ze zvířat, která nebyla usmrcena ani neuhynula v důsledku výskytu nebo podezření na výskyt onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata a materiálu kategorie 3 ke krmení:

a) zvířat chovaných v zoologických zahradách,

b) zvířat chovaných v cirkusech,

c) plazů a dravých ptáků jiných než chovaných v zoologických zahradách a cirkusech,

d) kožešinových zvířat,

e) volně žijících zvířat,

f) psů z uznaných chovných stanic nebo smeček loveckých psů,

g) psů a koček v útulcích,

h) larev a červů pro rybí návnady.

2.  Odchylně od článku 12 a v souladu s podmínkami stanovenými podle odstavce 3 tohoto článku může příslušný orgán povolit:

a) krmení zvířat chovaných v zoologických zahradách materiálem kategorie 1 uvedeným v čl. 8 písm. b) bodě ii) a materiálem získaným ze zvířat chovaných v zoologických zahradách ke krmení a

b) krmení ohrožených nebo chráněných druhů mrchožravých ptáků a dalších druhů žijících ve svém přírodním stanovišti materiálem kategorie 1 uvedeným v čl. 8 písm. b) bodě ii) za účelem podpory biologické rozmanitosti.

3.  Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto článku upravující:

a) podmínky, za nichž lze povolit sběr a použití podle odstavce 1, pokud jde o přemisťování, uskladnění a používání materiálu kategorie 2 a materiálu kategorie 3 ke krmení, včetně v případě nově vznikajících rizik, a

b) podmínky, za nichž lze v určitých případech povolit výjimkou z povinnosti stanovené v čl. 21 odst. 1 krmení materiálem kategorie 1 podle odstavce 2 tohoto článku, včetně:

i) ohrožených nebo chráněných druhů mrchožravých ptáků a dalších druhů, kteří mohou být takovým materiálem v některých členských státech krmeni,

ii) opatření zabraňujících vzniku rizika pro zdraví lidí a zvířat.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Článek 19

Sběr, přeprava a neškodné odstraňování

1.  Příslušný orgán může odchylně od článků 12, 13, 14 a 21 povolit neškodné odstranění:

a) uhynulých zvířat v zájmovém chovu a koňovitých zahrabáním;

b) materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. a) bodě v) a písm. b) bodě ii) a materiálů kategorií 2 a 3 v odlehlých oblastech spálením nebo zahrabáním v místě nebo jinými způsoby pod úředním dozorem, kterými se zabraňuje přenosu rizik pro zdraví lidí a zvířat;

c) materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. b) bodě ii) a materiálů kategorií 2 a 3 v oblastech, k nimž není prakticky možný přístup nebo k nimž by tento přístup byl možný pouze za situace, která by z geografických nebo klimatických důvodů nebo z důvodu přírodní katastrofy představovala riziko pro zdraví a bezpečnost osob provádějících sběr, nebo do nichž by přístup vyžadoval použití neúměrných prostředků pro sběr, spálením nebo zahrabáním v místě nebo jinými způsoby pod úředním dozorem, kterými se zabraňuje přenosu rizik pro zdraví lidí a zvířat;

d) materiálů kategorií 2 a 3, jež nepředstavují riziko pro zdraví lidí a zvířat a jejichž množství není větší než určitý týdenní objem stanovený s ohledem na povahu prováděných činností a druhy zvířat, z nichž dotčené vedlejší produkty živočišného původu pocházejí, jinými prostředky než spálením nebo zahrabáním v místě pod úředním dozorem;

e) vedlejších produktů živočišného původu, kromě materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. a) bodě i), v případě ohniska nákazy povinné hlášení, jestliže by přeprava do nejbližšího podniku schváleného pro zpracování nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu zvýšila nebezpečí šíření zdravotních rizik nebo by v případě rozsáhlého vzplanutí epizootického onemocnění znamenala překročení kapacity těchto podniků, spálením nebo zahrabáním v místě za podmínek, které zabraňují přenosu rizik pro zdraví lidí a zvířat, a

f) včel a včelařských vedlejších produktů spálením nebo zahrabáním v místě za podmínek, které zabraňují přenosu rizik pro zdraví lidí a zvířat.

2.  Populace zvířat určitého druhu v odlehlých oblastech uvedených v odst. 1 písm. b) nesmí přesáhnout maximální procentní podíl populace zvířat tohoto druhu v daném členském státě.

3.  Členské státy zpřístupní Komisi informace:

a) o oblastech, které řadí do kategorie odlehlých oblastí pro účely použití odst. 1 písm. b), a důvodech k tomuto zařazení a aktualizované informace o každé změně tohoto zařazení a

b) o využití povolení stanovených v odst. 1 písm. c) a d) týkajících se materiálů kategorií 1 a 2.

4.  Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto článku upravující:

a) podmínky, jejichž cílem je zajistit zvládání rizik pro zdraví lidí a zvířat v případě spálení a zahrabání v místě;

b) maximální procento populace zvířat uvedené v odstavci 2;

c) objem vedlejších produktů živočišného původu s ohledem na povahu činností a druhy zvířat, z nichž produkty pocházejí, podle odst. 1 písm. d) a

d) seznam onemocnění uvedený v odst. 1 písm. e).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Oddíl 4

Alternativní metody

Článek 20

Povolení alternativních metod

1.  Řízení o povolení alternativní metody pro použití nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů může zahájit buď Komise, nebo podáním žádosti členský stát nebo zainteresovaný subjekt, který může zastupovat více zainteresovaných subjektů.

2.  Zainteresovaný subjekt zašle žádost příslušnému orgánu členského státu, v němž hodlá alternativní metodu používat.

Příslušný orgán do dvou měsíců od obdržení úplné žádosti posoudí, zda odpovídá standardnímu formátu žádosti podle odstavce 10.

3.  Příslušný orgán zasílá Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") žádosti členských států a zainteresovaných subjektů spolu se zprávou o svém posouzení a informuje o nich Komisi.

4.  Jestliže řízení o povolení zahájí Komise, zašle úřadu zprávu o svém posouzení.

5.  Úřad do šesti měsíců od obdržení úplné žádosti zhodnotí, zda navrhovaná metoda zajišťuje, že rizika pro zdraví lidí a zvířat jsou:

a) omezena tak, aby se zabránilo jejich rozšíření před neškodným odstraněním vedlejších produktů živočišného původu v souladu s tímto nařízením či prováděcími opatřeními k němu, nebo

b) snížena na míru, která je u dotčené kategorie vedlejších produktů živočišného původu alespoň rovnocenná zpracovatelským metodám stanoveným podle čl. 15 odst. 1 prvního pododstavce písm. b).

Úřad vydá k podané žádosti stanovisko.

6.  V řádně odůvodněných případech, pokud úřad od žadatele požaduje dodatečné informace, lze lhůtu uvedenou v odstavci 5 prodloužit.

Po konzultaci s Komisí nebo se žadatelem rozhodne úřad o lhůtě, v níž mu mají být uvedené informace poskytnuty, a uvědomí Komisi nebo žadatele o potřebné dodatečné lhůtě.

7.  Přeje-li si žadatel poskytnout dodatečné informace z vlastního podnětu, zašle je přímo úřadu.

V takovém případě není lhůta stanovená v odstavci 5 prodloužena o dodatečnou dobu.

8.  Úřad předá své stanovisko Komisi, žadateli a příslušnému orgánu dotčeného členského státu.

9.  Do tří měsíců od obdržení stanoviska úřadu a s ohledem na ně oznámí Komise žadateli opatření, které navrhuje přijmout podle odstavce 11.

10.  Standardní formát žádosti pro alternativní metody se přijímá poradním postupem podle čl. 52 odst. 2.

11.  Po obdržení stanoviska úřadu se přijme:

a) buď opatření, kterým se alternativní metoda pro použití nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů povoluje;

b) nebo opatření, kterým se povolení takové alternativní metody odmítá.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

HLAVA II

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ

KAPITOLA I

Obecné povinnosti

Oddíl 1

Sběr, přeprava a sledovatelnost

Článek 21

Sběr, identifikace kategorie a přeprava

1.  Provozovatelé sbírají, identifikují a přepravují vedlejší produkty živočišného původu bez zbytečného prodlení za podmínek, které zabraňují vzniku rizik pro zdraví lidí a zvířat.

2.  Provozovatelé zajišťují, aby byly vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty během přepravy doprovázeny obchodním dokladem nebo veterinárním osvědčením v případech, kdy to vyžaduje toto nařízení nebo opatření přijaté v souladu s odstavcem 6.

Odchylně od prvního pododstavce může příslušný orgán povolit přepravu hnoje mezi dvěma body umístěnými v jednom hospodářství nebo mezi hospodářstvími a uživateli hnoje v jednom členském státě bez obchodního dokladu nebo veterinárního osvědčení.

3.  Obchodní doklady a veterinární osvědčení, které doprovázejí vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty během přepravy, musí obsahovat alespoň informace o původu, místu určení a množství těchto produktů, jejich popis a jejich označení, jestliže je takové označení tímto nařízením vyžadováno.

V případě vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů přepravovaných uvnitř členského státu však může příslušný orgán dotyčného členského státu povolit předávání informací uvedených v prvním pododstavci alternativním systémem.

4.  Provozovatelé sbírají, přepravují a neškodně odstraňují odpad ze stravovacích zařízení, který je materiálem kategorie 3, v souladu s opatřeními jednotlivých členských států uvedenými v článku 13 směrnice 2008/98/ES.

5.  Regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3 se přijímají:

a) vzory obchodních dokladů, které musí vedlejší produkty živočišného původu doprovázet během přepravy, a

b) vzory veterinárních osvědčení a podmínky, kterými se řídí způsob, jakým musí tato osvědčení během přepravy doprovázet vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty.

6.  Mohou být přijata opatření k provedení tohoto článku upravující:

a) případy, kdy je veterinární osvědčení vzhledem k úrovni rizika, které v souvislosti s některými získanými produkty vzniká pro zdraví lidí a zvířat, povinné;

b) případy, kdy odchylně od odst. 2 prvního pododstavce a s ohledem na nízkou úroveň rizika, které v souvislosti s některými vedlejšími produkty živočišného původu nebo získanými produkty vzniká pro zdraví lidí a zvířat, může přeprava získaných produktů proběhnout bez dokladů nebo osvědčení stanovených v uvedeném odstavci;

c) požadavky na identifikaci, včetně označování, a na oddělení různých kategorií vedlejších produktů živočišného původu během přepravy a

d) podmínky pro zabránění rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která vznikají v souvislosti se sběrem a přepravou vedlejších produktů živočišného původu, včetně podmínek pro bezpečnou přepravu těchto produktů, pokud jde o nádoby, vozidla a obalové materiály.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Článek 22

Sledovatelnost

1.  Provozovatelé, kteří zasílají, přepravují nebo přijímají vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, uchovávají záznamy o zásilkách a související obchodní doklady nebo veterinární osvědčení.

První pododstavec se však nepoužije, pokud bylo v souladu s čl. 21 odst. 2 druhým pododstavcem nebo s prováděcími opatřeními přijatými podle čl. 21 odst. 6 prvního podstavce písm. b) uděleno povolení přepravovat vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty bez obchodních dokladů nebo veterinárních osvědčení.

2.  Provozovatelé uvedení v odstavci 1 musí mít zavedeny systémy a postupy, které umožní zjistit:

a) ostatní provozovatele, kterým byly dodány jejich vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, a

b) provozovatele, kteří jim tyto produkty dodali.

Tyto informace zpřístupní na požádání příslušným orgánům.

3.  Regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3 mohou být přijata opatření k provedení tohoto článku upravující zejména:

a) informace, které musí být zpřístupněny příslušným orgánům;

b) dobu, po kterou se musí tyto informace uchovávat.

Oddíl 2

Registrace a schvalování

Článek 23

Registrace provozovatelů, zařízení a podniků

1.  Provozovatelé za účelem registrace:

a) před zahájením činnosti ohlásí příslušnému orgánu veškerá zařízení nebo podniky pod svou kontrolou, které působí v jakékoli fázi výroby, přepravy, manipulace, zpracování, skladování, uvádění na trh, distribuce, používání či neškodného odstraňování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů;

b) poskytují příslušnému orgánu informace:

i) o kategorii používaných vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, které podléhají jejich kontrole,

ii) o povaze vykonávaných činností, při nichž se vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty používají jako výchozí materiál.

2.  Provozovatelé poskytují příslušnému orgánu aktuální informace o všech zařízeních nebo podnicích pod svou kontrolou podle odst. 1 písm. a), včetně každé významné změny činnosti, jako například uzavření stávajícího zařízení nebo podniku.

3.  Podrobná pravidla registrace podle odstavce 1 mohou být přijata regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3.

4.  Odchylně od odstavce 1 se za účelem registrace nevyžaduje žádné ohlášení činnosti zařízení vyrábějících vedlejší produkty živočišného původu, které již byly schváleny nebo registrovány v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004 nebo nařízením (ES) č. 853/2004, ani činnosti zařízení nebo podniků, které již byly schváleny v souladu s článkem 24 tohoto nařízení.

Stejná odchylka platí pro činnosti zahrnující vznik vedlejších produktů živočišného původu v hospodářstvích nebo v jiných prostorách, kde jsou zvířata pouze držena či chována nebo kde se o ně pečuje.

Článek 24

Schvalování zařízení a podniků

1.  Provozovatelé zajistí, aby byly zařízení nebo podniky pod jejich kontrolou schváleny příslušným orgánem, pokud se v nich vykonává alespoň jedna z těchto činností:

a) zpracování vedlejších produktů živočišného původu tlakovou sterilizací, zpracovatelskými metodami uvedenými v čl. 15 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) nebo alternativními metodami povolenými v souladu s článkem 20;

b) neškodné odstraňování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů spalováním jako odpadu, s výjimkou zařízení nebo podniků, které mají povolení k provozu podle směrnice 2000/76/ES;

c) neškodné odstraňování nebo využití vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů spoluspalováním, pokud představují odpad, s výjimkou zařízení nebo podniků, které mají povolení k provozu podle směrnice 2000/76/ES;

d) použití vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů ke spalování pro energetické účely;

e) výroba krmiv pro zvířata v zájmovém chovu;

f) výroba organických hnojiv a půdních přídavků;

g) přeměna vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů na bioplyn či kompost;

h) manipulace s vedlejšími produkty živočišného původu po jejich sběru, jako je třídění, dělení, chlazení, mražení, solení, odstraňování kůže a kožek nebo specifikovaného rizikového materiálu;

i) skladování vedlejších produktů živočišného původu;

j) skladování získaných produktů, které mají být:

i) neškodně odstraněny na skládce nebo spálením nebo které mají být využity či neškodně odstraněny spoluspalováním,

ii) použity jako palivo pro spalování pro energetické účely,

iii) použity jako krmivo, kromě zařízení nebo podniků schválených nebo registrovaných v souladu s nařízením (ES) č. 183/2005,

iv) použity jako organické hnojivo nebo půdní přídavek, kromě skladování v místě přímého použití.

2.  Ve schválení podle odstavce 1 se upřesní, zda je zařízení nebo podnik schválen pro činnosti s vedlejšími produkty živočišného původu anebo získanými produkty:

a) konkrétní kategorie uvedené v článku 8, 9 nebo 10, nebo

b) více než jedné z kategorií uvedených v článcích 8, 9 nebo 10, s uvedením, zda jsou tyto činnosti prováděny:

i) trvale v podmínkách přísného oddělení, které zabraňují vzniku jakýchkoliv rizik pro zdraví lidí a zvířat, nebo

ii) dočasně v podmínkách, které zabraňují kontaminaci, s cílem reagovat na nedostatečnou kapacitu pro tyto produkty, která vznikla v důsledku:

— rozsáhlého vzplanutí epizootického onemocnění nebo

— jiných výjimečných a nečekaných okolností.

Článek 25

Obecné hygienické podmínky

1.  Provozovatelé zajistí, aby zařízení nebo podniky pod jejich kontrolou, které vykonávají činnosti uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. a) a h),

a) byly vybudovány tak, aby umožňovaly účinné čištění a dezinfekci, a je-li to nezbytné, aby konstrukce podlahy usnadňovala odtok tekutého materiálu;

b) poskytovaly přístup k vhodným zařízením osobní hygieny, jako jsou toalety, šatny a umyvadla pro zaměstnance;

c) byly vybaveny odpovídajícími prostředky ochrany proti škůdcům, jako jsou hmyz, hlodavci a ptáci;

d) udržovaly přístroje a vybavení v dobrém stavu a zajistily pravidelnou kalibraci měřicích přístrojů a

e) byly vybaveny odpovídajícím vybavením na čištění a dezinfekci nádob a vozidel s cílem zabránit riziku kontaminace.

2.  Všechny osoby pracující v zařízení nebo podniku uvedeném v odstavci 1 musí nosit vhodný, čistý, případně ochranný oděv.

Je-li to v konkrétních zařízeních nebo podnicích vhodné:

a) osoby pracující v nečisté části nevstupují do části čisté

Nahrávám...
Nahrávám...