dnes je 15.7.2024

Input:

110/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin, k 8. 6. 2019

8.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2008.110
110/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin, k 8. 6. 2019

Evropský parlament, Rada Evropské unie

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 110/2008.

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 110/2008

ze dne 15. ledna 2008

o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89

(Úř. věst. L 039 13.2.2008, s. 16)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008   L 354 34 31.12.2008
 M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 164/2012 ze dne 24. února 2012,   L 53 1 25.2.2012
 M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1065/2013 ze dne 30. října 2013,   L 289 48 31.10.2013
 M4 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 97/2014 ze dne 3. února 2014,   L 33 1 4.2.2014
►M5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 98/2014 ze dne 3. února 2014,   L 33 3 4.2.2014
►M6 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 426/2014 ze dne 25. dubna 2014,   L 125 55 26.4.2014
►M7 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/210 ze dne 10. února 2015,   L 35 16 11.2.2015
►M8 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/235 ze dne 18. února 2016,   L 44 7 19.2.2016
►M9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1067 ze dne 1. července 2016,   L 178 1 2.7.2016
►M10 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/175 ze dne 2. února 2018,   L 32 48 6.2.2018
►M11 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1098 ze dne 2. srpna 2018,   L 197 7 3.8.2018
►M12 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1670 ze dne 23. října 2018,   L 284 1 12.11.2018
►M13 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1850 ze dne 21. listopadu 2018   L 302 1 28.11.2018
►M14 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1871 ze dne 23. listopadu 2018,   L 306 7 30.11.2018
►M15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/335 ze dne 27. února 2019,   L 60 3 28.2.2019
►M16 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/674 ze dne 29. dubna 2019,   L 114 7 30.4.2019
►M17 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019   L 130 1 17.5.2019

Ve znění:

►A1 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ CHORVATSKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII   L 112 21 24.4.2012

▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 110/2008

ze dne 15. ledna 2008

o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI, DEFINICE A KLASIFIKACE LIHOVIN

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro definici, popis, obchodní úpravu a označování lihovin a pro ochranu zeměpisných označení lihovin.

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny lihoviny, které jsou uváděny na trh ve Společenství, bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny ve Společenství nebo ve třetích zemích, jakož i na lihoviny vyrobené ve Společenství určené na vývoz. Toto nařízení rovněž upravuje používání lihu nebo destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování potravin.

3. Ve výjimečných případech, pokud to vyžaduje právo dovážející třetí země, může být regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 povolena odchylka od příloh I a II.

Článek 2

Definice lihoviny

1. Pro účely tohoto nařízení se "lihovinou" rozumí alkoholický nápoj

a) určený k lidské spotřebě;

b) mající určité organoleptické vlastnosti;

c) o minimálním obsahu ethanolu 15 % objemových;

d) vyrobený

i) buď přímo

— destilací přírodně zkvašených surovin s přidanými látkami určenými k aromatizaci nebo bez nich, nebo

— macerací nebo podobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu nebo v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách ve smyslu tohoto nařízení, nebo

— přidáním látek určených k aromatizaci, cukrů nebo jiných sladidel uvedených v bodě 3 přílohy I nebo jiných zemědělských výrobků nebo potravin k lihu zemědělského původu nebo k destilátům zemědělského původu nebo k lihovinám ve smyslu tohoto nařízení,

ii) nebo mísením lihoviny s jednou nebo více níže uvedenými složkami:

— s jinými lihovinami, nebo

— s lihem zemědělského původu nebo s destiláty zemědělského původu, nebo

— s jinými alkoholickými nápoji, nebo

— s nápoji.

2. Za lihoviny se však nepovažují nápoje zařazené pod kódy KN 2203 , 2204 , 2205 , 2206 a 2207 .

3. Minimální obsah ethanolu uvedený v odst. 1 písm. c) se nedotýká definice výrobku v kategorii 41 v příloze II.

4. Pro účely tohoto nařízení jsou technické definice a požadavky stanoveny v příloze I.

Článek 3

Původ lihu

1. Líh použitý při výrobě lihovin a všech jejich složek musí být výhradně zemědělského původu ve smyslu přílohy I Smlouvy.

2. Líh použitý při výrobě lihovin musí odpovídat definici uvedené v bodě 1 přílohy I tohoto nařízení.

3. Líh použitý k ředění nebo rozpouštění barviv, látek určených k aromatizaci nebo jakýchkoli jiných povolených přídatných látek použitých při přípravě lihoviny musí být zemědělského původu.

4. Alkoholické nápoje nesmějí obsahovat líh syntetického původu ani líh nezemědělského původu ve smyslu přílohy I Smlouvy.

Článek 4

Kategorie lihovin

Lihoviny se dělí na kategorie podle definic uvedených v příloze II.

Článek 5

Obecná pravidla pro kategorie lihovin

1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená pro jednotlivé kategorie uvedené pod čísly 1 až 14 v příloze II, lihoviny tam definované:

a) se vyrábějí alkoholovým kvašením a destilací výhradně ze surovin uvedených v definici dotyčné lihoviny;

b) se vyrábějí bez přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I;

c) neobsahují přidané aromatické látky;

d) obsahují přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení;

e) se sladí pouze k dotvoření konečné chuti výrobku, a to v souladu s bodem 3 přílohy I. Maximální množství produktů použitých pro dotvoření konečné chuti uvedených v bodě 3 písm. a) až f) přílohy I se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3. Zohlední se přitom zvláštní předpisy členských států.

2. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená pro jednotlivé kategorie uvedené pod čísly 15 až 46 v příloze II, mohou lihoviny tam definované:

a) být získány z jakékoli zemědělské suroviny uvedené v příloze I Smlouvy;

b) být vyráběny s přidáním alkoholu ve smyslu bodu 5 přílohy I tohoto nařízení;

▼M1

c) obsahovat aromatické látky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách ( 1 ) a aromatické přípravky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení;

▼B

d) být barveny ve smyslu bodu 10 přílohy I tohoto nařízení;

e) být slazeny v souladu s bodem 3 přílohy I tohoto nařízení a s přihlédnutím ke zvláštním právním předpisům členských států tak, aby odpovídaly charakteristickým vlastnostem výrobku.

3. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v příloze II, mohou ostatní lihoviny, které nesplňují požadavky kategorií 1 až 46:

a) být získány z jakékoli zemědělské suroviny uvedené v příloze I Smlouvy nebo potraviny vhodné k lidské spotřebě;

b) být vyráběny s přidáním alkoholu ve smyslu bodu 5 přílohy I tohoto nařízení;

▼M1

c) obsahovat jednu nebo více látek určených k aromatizaci vymezených v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1334/2008;

▼B

d) být barveny ve smyslu bodu 10 přílohy I tohoto nařízení;

e) být slazeny tak, aby odpovídaly charakteristickým vlastnostem výrobku, a v souladu s bodem 3 přílohy I tohoto nařízení.

Článek 6

Právní předpisy členských států

1. Členské státy mohou v rámci uplatňování politiky jakosti lihovin vyrobených na svém území, a zejména pro zeměpisná označení zapsaná v příloze III nebo pro zavedení nových zeměpisných označení, stanovit přísnější pravidla pro výrobu, popis, obchodní úpravu a označování než ta, která jsou uvedena v příloze II, pokud jsou tato pravidla slučitelná s právem Společenství.

2. Členské státy nesmějí zakázat ani omezit dovoz, prodej nebo spotřebu lihovin, které jsou v souladu s tímto nařízením.

KAPITOLA II

POPIS, OBCHODNÍ ÚPRAVA A OZNAČENÍ LIHOVIN

Článek 7

Definice

Pro účely tohoto nařízení jsou pojmy "popis", "obchodní úprava" a "označení" definovány v bodech 14, 15 a 16 přílohy I.

Článek 8

Obchodní označení

V souladu s článkem 5 směrnice 2000/13/ES se na název, pod kterým je lihovina prodávána (dále jen "obchodní označení"), vztahuje tato kapitola.

Článek 9

Zvláštní pravidla pro obchodní označení

1. Pro lihoviny, které splňují požadavky na výrobky definované v kategoriích 1 až 46 v příloze II, se při jejich popisu, obchodní úpravě a označení používá příslušné obchodní označení uvedené ve zmíněné příloze.

2. Pro lihoviny, které vyhovují definicím stanoveným v článku 2, avšak nesplňují požadavky na zařazení do kategorií 1 až 46 přílohy II, se v jejich popisu, obchodní úpravě a označení používá obchodní označení "lihovina". Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, nesmí být toto obchodní označení nahrazeno jiným ani pozměněno.

3. Jestliže lihovina odpovídá definici více než jedné kategorie lihovin uvedené v příloze II, může být prodávána pod jedním nebo více názvy uvedenými pro tyto kategorie v příloze II.

4. Aniž je dotčen odstavec 9 tohoto článku a čl. 10 odst. 1, nesmějí být názvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku žádným způsobem použity k popisu nebo obchodní úpravě pro jiný nápoj než pro lihoviny, jejichž názvy jsou uvedeny v příloze II a zapsány v příloze III.

5. Obchodní označení mohou být doplněna nebo nahrazena v souladu s kapitolou III zeměpisným označením zapsaným v příloze III nebo doplněna v souladu s vnitrostátními předpisy jiným zeměpisným označením, pokud to neuvádí spotřebitele v omyl.

6. Zeměpisná označení zapsaná v příloze III mohou být doplněna pouze:

a) o slova, která se k 20. únoru 2008 již používají pro zavedená zeměpisná označení ve smyslu článku 20, nebo

b) v souladu s příslušnou technickou dokumentací podle čl. 17 odst. 1.

7. V popisu, obchodní úpravě ani označení alkoholického nápoje nevyhovujícího ani jedné z definic uvedených v kategoriích 1 až 46 přílohy II se nesmějí použít spojení slov nebo obratů, jako jsou "jako", "typu", "stylu", "značky", "s příchutí" nebo podobné výrazy, s jakýmikoli obchodními označeními stanovenými v tomto nařízení nebo zeměpisnými označeními zapsanými v příloze III.

8. Obchodní označení lihoviny nelze nahradit ochrannou známkou, obchodní značkou ani smyšleným názvem.

9. Názvy uvedené v kategoriích 1 až 46 přílohy II mohou být uvedeny v seznamu složek pro potraviny, pokud je tento seznam v souladu se směrnicí 2000/13/ES.

Článek 10

Zvláštní pravidla pro použití obchodních a zeměpisných označení

1. Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, zakazuje se používat jakýkoli výraz uvedený v kategoriích 1 až 46 přílohy II nebo zeměpisné označení zapsané v příloze III ve složeném výrazu nebo narážku na takový výraz nebo označení v obchodní úpravě potraviny, pokud ethanol nepochází výlučně z lihoviny či z lihovin, na něž se odkazuje.

2. Použití složeného výrazu uvedeného v odstavci 1 se rovněž zakazuje v případě, že lihovina je zředěna tak, že obsah ethanolu byl snížen pod minimální úroveň stanovenou v definici dané lihoviny.

3. Odchylně od odstavce 1 platí, že tímto nařízením není dotčeno případné použití výrazu "hořká" nebo "bitter" pro výrobky, na které se toto nařízení nevztahuje.

4. Odchylně od odstavce 1 a v zájmu zohlednění zavedených výrobních metod mohou být složené výrazy uvedené v kategorii 32 písm. d) přílohy II použity v obchodní úpravě likérů vyrobených ve Společenství za podmínek uvedených ve zmíněném ustanovení.

Článek 11

Popis, obchodní úprava a označování míchaných lihovin

1. Pokud bylo provedeno přidání zředěného nebo nezředěného alkoholu ve smyslu bodu 5 přílohy I do lihoviny uvedené v kategoriích 1 až 14 přílohy II, nese taková lihovina obchodní označení "lihovina". Nesmí obsahovat v žádné formě název vyhrazený v kategoriích 1 až 14.

2. Pokud je lihovina uvedená v kategoriích 1 až 46 přílohy II smísena

a) s jednou či více jinými lihovinami nebo

b) s jedním či více destiláty zemědělského původu,

nese obchodní označení "lihovina". Toto obchodní označení musí být uvedeno jasně a zřetelně na viditelném místě na označení a nesmí být nahrazeno jiným ani pozměněno.

3. Odstavec 2 se nevztahuje na popis, obchodní úpravu ani označování míchaných lihovin uvedených ve zmíněném odstavci, pokud tyto míchané lihoviny odpovídají jedné z definic uvedených v kategoriích 1 až 46 přílohy II.

4. Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, může být v popisu, obchodní úpravě nebo označení míchaných lihovin uvedených v odstavci 2 tohoto článku uveden pouze jeden nebo více z výrazů uvedených v příloze II, pouze pokud daný výraz netvoří součást obchodního označení, ale je uveden výhradně na stejném místě etikety ve výčtu všech alkoholových složek obsažených v míchané lihovině a předcházejí mu slova "míchaná lihovina".

Výraz "míchaná lihovina" musí být na etiketě uveden jednotnými písmeny stejného typu a barvy, jako jsou písmena použitá pro obchodní označení. Písmena nesmějí být větší než poloviční velikost písmen použitých pro obchodní označení.

5. V označování a obchodní úpravě směsí uvedených v odstavci 2, na něž se vztahuje povinnost uvést výčet alkoholových složek podle odstavce 4, se podíl každé alkoholové složky vyjadřuje jako procentní podíl v sestupném pořadí podle použitého množství. Tento podíl se rovná podílu jednotlivé složky obsahu ethanolu na celkovém obsahu ethanolu v míchané lihovině vyjádřenému v procentech objemových.

Článek 12

Zvláštní pravidla pro popis, obchodní úpravu a označování lihovin

1. Pokud je v popisu, obchodní úpravě nebo označení lihoviny uvedena surovina použitá k výrobě lihu zemědělského původu, musí být každý použitý líh zemědělského původu uveden v sestupném pořadí podle použitého množství.

2. Popis, obchodní úprava nebo označení lihoviny mohou být doplněny výrazem "směska", "směšování" nebo "smíseno", pouze pokud byla lihovina získána směšováním ve smyslu bodu 7 přílohy I.

3. Aniž jsou dotčeny jakékoli odchylky přijaté regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3, mohou být doba zrání nebo stáří v popisu, obchodní úpravě nebo označení lihoviny uvedeny pouze ve vztahu k nejmladší alkoholové složce, a pokud lihovina zrála pod finančním dohledem nebo pod dozorem skýtajícím rovnocenné záruky.

Článek 13

Zákaz kapslí nebo fólií na bázi olova

Lihoviny nesmějí být drženy za účelem prodeje nebo uváděny do oběhu v nádobách opatřených uzávěry obsahující kapsle nebo fólie na bázi olova.

Článek 14

Používání jazyka v popisu, obchodní úpravě a označování lihovin

1. Jednotlivé údaje podle tohoto nařízení musí být uvedeny v jednom nebo více úředních jazycích Evropské unie tak, aby konečný spotřebitel snadno porozuměl každé informaci, ledaže je danému spotřebiteli tato informace poskytnuta jiným způsobem.

2. Výrazy uvedené v příloze II kurzívou a zeměpisná označení zapsaná v příloze III se v označení ani v obchodní úpravě lihoviny nepřekládají.

3. U lihovin původem ze třetích zemí je povoleno použití úředního jazyka třetí země, ve které byla daná lihovina vyrobena, jsou-li jednotlivé údaje podle tohoto nařízení uvedeny také v některém úředním jazyce Evropské unie tak, aby konečný spotřebitel snadno porozuměl každé informaci.

4. Aniž je dotčen odstavec 2, mohou být jednotlivé údaje podle tohoto nařízení u lihovin vyrobených ve Společenství a určených na vývoz uvedeny rovněž v jazyce jiném než v úředním jazyce Evropské unie.

▼M17 —————

▼B

KAPITOLA IV

OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24

Kontrola a ochrana lihovin

1. Členské státy odpovídají za kontrolu lihovin. Přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění souladu s tímto nařízením, a zejména určí orgán nebo orgány příslušné pro kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004.

2. Členské státy a Komise si navzájem sdělují informace nezbytné k uplatňování tohoto nařízení.

3. Komise zajišťuje v konzultaci s členskými státy jednotné používání tohoto nařízení a v případě potřeby přijímá opatření regulativním postupem podle čl. 25 odst. 2.

▼M12

Článek 24a

Odchylka od požadavků pro jmenovitá množství stanovených ve směrnici 2007/45/ES

Odchylně od článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ( 5 ) a bodu 1 šestého řádku přílohy uvedené směrnice může být jednou destilované šóčú ( 6 ) vyráběné v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvované v Japonsku uváděno na trh Unie ve jmenovitých množstvích 720 ml a 1 800 ml.

▼B

Článek 25

Výbor

1. Pro postup projednávání ve výboru je Komisi nápomocen Výbor pro lihoviny.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5a a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 26

Změna příloh

Přílohy se mění regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

Článek 27

Prováděcí opatření

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 28

Přechodná a jiná specifická opatření

1. V případě potřeby se za účelem změny tohoto nařízení přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 opatření:

a) k usnadnění přechodu od pravidel stanovených nařízením (EHS) č. 1576/89 k pravidlům stanoveným tímto nařízením do 20. února 2011;

b) ke stanovení odchylek od článků 17 a 22 v řádně odůvodněných případech;

c) ke stanovení symbolu Společenství pro zeměpisná označení v odvětví lihovin.

2. Regulativním postupem podle čl. 25 odst. 2 se ve vhodných případech přijímají opatření k řešení zvláštních praktických otázek, například stanovení povinnosti uvádět v určitých případech území výroby na etiketě, aby se zamezilo uvádění spotřebitele v omyl, a k dodržování a dalšímu vývoji referenčních metod Společenství pro rozbor lihovin.

3. Lihoviny nesplňující požadavky tohoto nařízení mohou být vyráběny v souladu s nařízením (EHS) č. 1576/89 do 20. května 2009. Lihoviny nesplňující požadavky tohoto nařízení, avšak vyrobené v souladu s nařízením (EHS) č. 1576/89 před 20. únorem 2008 nebo do 20. května 2009, mohou být uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Článek 29

Zrušení

1. Nařízení (EHS) č. 1576/89 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

2. Nařízení Komise (EHS) č. 2009/92 ( 7 ), (ES) č. 1267/94 ( 8 ) a (ES) č. 2870/2000 ( 9 ) zůstávají v platnosti.

Článek 30

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 20. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA I

TECHNICKÉ DEFINICE A POŽADAVKY

Technické definice a požadavky uvedené v čl. 2 odst. 4 a článku 7 jsou tyto:

1. Líh zemědělského původu

Líh zemědělského původu vykazuje tyto vlastnosti:

a) organoleptické vlastnosti: bez zjistitelné cizí příchuti (kromě příchuti surovin);

b) minimální obsah ethanolu 96,0 % objemových;

c) nejvyšší přípustná množství zbytkových látek:

i) obsah volných kyselin vyjádřený v gramech kyseliny octové na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových: 1,5,

ii) estery vyjádřené v gramech octanu ethylnatého na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových: 1,3,

iii) aldehydy vyjádřené v gramech acetaldehydu na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových: 0,5,

iv) vyšší alkoholy vyjádřené v gramech 2-methyl-1-propanolu na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových: 0,5,

v) methanol vyjádřený v gramech na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových: 30,

vi) odparek vyjádřený v gramech na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových: 1,5,

vii) těkavé dusíkaté látky vyjádřené v gramech dusíku na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových: 0,1,

viii) furfural: nesmí být prokázán.

2. Destilát zemědělského původu

Destilátem zemědělského původu se rozumí alkoholická tekutina, která je získána destilací po alkoholovém kvašení zemědělského produktu nebo produktů uvedených v příloze I Smlouvy a která nemá vlastnosti lihu ani lihoviny, avšak stále si zachovává aroma a chuť použité suroviny (použitých surovin).

Jestliže se odkazuje na použitou surovinu, musí být destilát získán výhradně z této suroviny.

3. Slazení

Slazením se rozumí použití jednoho nebo více z těchto produktů při přípravě lihoviny:

a) cukr polobílý, cukr bílý, cukr extra bílý, dextróza, fruktóza, škrobový sirup, tekutý cukr, tekutý invertní cukr, sirup z invertního cukru, ve smyslu definic směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě ( 10 );

b) rektifikovaný moštový koncentrát, zahuštěný hroznový mošt, čerstvý hroznový mošt;

c) karamelizovaný cukr, tj. produkt získaný výhradně řízeným zahříváním sacharózy bez zásad, minerálních kyselin nebo jiných chemických přídatných látek;

d) med ve smyslu definice směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu ( 11 );

e) sirup z karubinu;

f) jiné přírodní sacharidy s podobným účinkem jako výše uvedené výrobky.

4. Mísení

Mísením se rozumí spojení dvou nebo více rozdílných nápojů za účelem vytvoření nového nápoje.

5. Přidání alkoholu

Přidáním alkoholu se rozumí přidávání lihu zemědělského původu nebo destilátů zemědělského původu do lihoviny.

6. Přidání vody

Při přípravě lihovin je povoleno přidání vody, pokud je jakost vody v souladu se směrnicí Rady 80/777/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod ( 12 ) a se směrnicí Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě ( 13 ) a pokud přidaná voda nemění podstatu výrobku.

Tato voda může být destilovaná, demineralizovaná, deionizovaná nebo změkčená.

7. Směšování

Směšováním se rozumí postup, při kterém jsou smíseny dvě nebo více lihovin stejné kategorie, které vykazují pouze nepatrné odchylky způsobené jedním nebo více z těchto faktorů:

a) výrobním postupem;

b) použitou destilační aparaturou;

c) dobou zrání nebo stárnutí;

d) zeměpisnou oblastí produkce.

Takto vyrobená lihovina patří do stejné kategorie lihoviny jako původní lihoviny před směšováním.

8. Zrání nebo staření

Zráním nebo stařením se rozumí postup, při kterém ve vhodné nádobě probíhají přirozeně procesy, kterými získá příslušná lihovina nové organoleptické vlastnosti.

▼M1

9. Aromatizace

Aromatizací se rozumí postup, kdy se při výrobě lihoviny použije jedna nebo více látek určených k aromatizaci vymezených v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1334/2008.

▼B

10. Barvení

Barvením se rozumí postup, kdy se při výrobě lihoviny použije jednoho nebo více barviv ve smyslu definic směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách ( 14 ).

11. Obsah ethanolu v % objemových

Obsahem ethanolu v % objemových se rozumí poměr objemu ethanolu přítomného v dotyčném výrobku při 20 oC a celkového objemu tohoto výrobku při stejné teplotě vyjádřený v procentech.

12. Obsah těkavých látek

Obsahem těkavých látek se rozumí množství těkavých látek jiných než ethanol a methanol, které jsou obsaženy v lihovině získané výhradně destilací a které jsou výhradně výsledkem destilace nebo redestilace použitých surovin.

13. Území výroby

Územím výroby se rozumí místo nebo region, kde proběhla příslušná fáze procesu výroby konečného výrobku, při níž získává lihovina své charakteristické a nepostradatelné konečné vlastnosti.

14. Popis

Popisem se rozumějí výrazy používané při označování na obalu, obchodní úpravě a balení, v průvodních dokladech při přepravě určitého nápoje, v obchodních dokladech, zejména na fakturách a dodacích listech, a při reklamě dotyčného nápoje.

15. Obchodní úprava

Obchodní úpravou se rozumějí výrazy použité v označení a na baleních, včetně výrazů použitých při reklamě a při propagaci prodeje, na vyobrazeních a podobně, jakož i na nádobách včetně lahve a uzávěru.

16. Označení

Označením se rozumějí veškeré popisy a ostatní odkazy, znaky, vyobrazení nebo ochranné známky, podle kterých se nápoj rozlišuje a které jsou uvedeny na téže nádobě včetně uzávěru nebo visačky připevněné k nádobě a ke krycímu obalu hrdla lahví.

17. Balení

Balením se rozumějí ochranné obaly, jako je papír, pouzdra všeho druhu, krabice a bedny používané při přepravě nebo prodeji jedné nebo více nádob.

PŘÍLOHA II

LIHOVINY

Kategorie lihovin

1. Rum

a) Rum je:

i) lihovina vyrobená výhradně alkoholovým kvašením a destilací melasy nebo sirupu vznikajících při výrobě třtinového cukru nebo ze samotné šťávy z cukrové třtiny, destilovaná na méně než 96 % objemových, takže destilát má zřetelné specifické organoleptické vlastnosti rumu, nebo

ii) lihovina vyrobená výhradně alkoholovým kvašením a destilací šťávy z cukrové třtiny, která má zvláštní aromatické vlastnosti rumu a obsah těkavých látek nejméně 225 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových. Tato lihovina může být uváděna na trh se slovem "zemědělský", upřesňujícím obchodní označení "rum", vedle něhož je uvedeno jakékoli ze zeměpisných označení francouzských zámořských departementů a autonomní oblasti Madeira zapsaných v příloze III.

b) Minimální obsah ethanolu v rumu je 37,5 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Rum nesmí být aromatizován.

e) Rum může obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

f) Kterékoli zeměpisné označení uvedené v kategorii 1 přílohy III může být doplněno výrazem "traditionnel" tam, kde se rum vyrábí destilací na méně než 90 % objemových po alkoholovém kvašení výchozích látek, které pocházejí výlučně z daného území výroby. Tento rum musí obsahovat těkavé látky v množství nejméně 225 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových a nesmí být slazen. Použití výrazu "traditionnel" nebrání používání výrazů "vyrobeno z cukru" nebo "zemědělský", které mohou být doplněny k obchodnímu označení "rum" a k zeměpisným označením.

Tímto ustanovením není dotčeno použití výrazu "traditionnel" pro všechny výrobky, na které se toto ustanovení nevztahuje, v souladu s jejich zvláštními kritérii.

2. Whisky nebo whiskey

a) Whisky nebo whiskey je lihovina vyrobená výhradně:

i) destilací obilné nebo kukuřičné zápary nebo zápary ze směsi obilí a kukuřice, která byla

— zcukřena v ní přítomnou sladovou amylázou s přídavkem nebo bez přídavku dalších přírodních enzymů,

— zkvašena účinkem kvasinek,

ii) jednou nebo více destilacemi na méně než 94,8 % objemových, takže destilát má aroma a chuť použitých surovin,

iii) zráním konečného destilátu po dobu minimálně tří let v dřevěných sudech o objemu nejvýše 700 litrů.

Konečný destilát, k němuž lze přidat výhradně vodu a karamel (za účelem zbarvení), si zachovává barvu, aroma a chuť pocházející z výrobního procesu uvedeného v bodech i), ii) a iii).

b) Minimální obsah ethanolu ve whisky nebo whiskey je 40 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Whisky nebo whiskey se nesmí sladit nebo aromatizovat ani obsahovat přídatné látky jiné než karamel použitý pro úpravu zbarvení.

3. Obilná pálenka

a) Obilná pálenka je lihovina vyrobená výhradně destilací zkvašené zápary vyrobené z celých zrn obilí a vykazující organoleptické vlastnosti výchozích surovin.

b) S výjimkou lihoviny " Korn " je minimální obsah ethanolu v obilné pálence 35 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Obilná pálenka nesmí být aromatizována.

e) Obilná pálenka může obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

f) Obilná pálenka, která nese obchodní označení "obilná brandy", musí být získána destilací zkvašené zápary celých zrn obilí na méně než 95 % objemových a musí mít organoleptické vlastnosti použitých surovin.

4. Vinný destilát

a) Vinný destilát je lihovina:

i) vyrobená výhradně destilací vína nebo alkoholizovaného vína, nebo opakovanou destilací na méně než 86 % objemových ethanolu,

ii) obsahující těkavé látky v množství nejméně 125 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových a

iii) obsahující nejvýše 200 g methanolu na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových.

b) Minimální obsah ethanolu ve vinném destilátu je 37,5 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Vinný destilát nesmí být aromatizován. Tím nejsou vyloučeny tradiční výrobní postupy.

e) Vinný destilát může obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

f) Pokud vinný destilát zrál, může být dále uváděn na trh jako "vínovice" za předpokladu, že zrál přinejmenším po tak dlouhou dobu, jaká je stanovena pro lihoviny definované v kategorii 5.

5. Brandy nebo Weinbrand

a) Brandy nebo Weinbrand je lihovina:

i) vyrobená z vinné pálenky, s přídavkem vinného destilátu nebo bez něj, destilovaného na méně než 94,8 % objemových za předpokladu, že tento destilát netvoří více než 50 % alkoholového složení konečného výrobku,

ii) zrající v dubových nádržích nejméně jeden rok anebo půl roku, jestliže byl obsah dubových nádrží menší než 1 000 litrů,

iii) obsahující těkavé látky v množství nejméně 125 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových, které pocházejí výhradně z destilace nebo redestilace použitých surovin,

iv) obsahující nejvýše 200 g methanolu na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových.

b) Minimální obsah ethanolu v brandy nebo Weinbrandu je 36 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Brandy nebo Weinbrand nesmí být aromatizován. Tím nejsou vyloučeny tradiční výrobní postupy.

e) Brandy nebo Weinbrand může obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

6. Matolinová pálenka nebo matolinovice

a) Matolinová pálenka nebo matolinovice je lihovina, která splňuje tyto podmínky:

i) vyrábí se výhradně ze zkvašených vinných matolin buď destilací s vodní párou, nebo po přidání vody,

ii) k vinnným matolinám mohou být přidány vinné kaly v množství nejvýše 25 kg na 100 kg použitých matolin,

iii) množství ethanolu pocházejícího z kalů nesmí překročit 35 % z celkového množství ethanolu v konečném výrobku,

iv) destilace samotných matolin se provádí na méně než 86 % objemových,

v) redestilace na stejný obsah ethanolu podle bodu i) je povolena,

vi) obsahuje těkavé látky v množství nejméně 140 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových a methanol v množství nejvýše 1 000 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových.

b) Minimální obsah ethanolu v matolinové pálence nebo matolinovici je 37,5 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Matolinová pálenka nebo matolinovice nesmí být aromatizována. Tím nejsou vyloučeny tradiční výrobní postupy.

e) Matolinová pálenka nebo matolinovice může obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

7. Matolinovice ovocná

a) Matolinovice ovocná je lihovina, která splňuje tyto podmínky:

i) vyrábí se výhradně kvašením a destilací výlisků z ovoce, kromě vinných matolin, přičemž destilace se provádí na méně než 86 % objemových,

ii) obsahuje těkavé látky v množství nejméně 200 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových,

iii) obsahuje methanol v množství nejvýše 1 500 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových,

iv) v případě matolinovice z peckovin obsahuje nejvýše 7 g kyseliny kyanovodíkové na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových,

v) redestilace na stejný obsah ethanolu podle bodu i) je povolena.

b) Minimální obsah ethanolu v matolinovici ovocné je 37,5 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Matolinovice ovocná nesmí být aromatizována.

e) Matolinovice ovocná může obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

f) Obchodní označení obsahuje název ovoce a výraz "matolinovice". Jestliže jsou použity výlisky z několika různých druhů ovoce, použije se obchodní označení "matolinovice ovocná".

8. Korintská pálenka nebo raisin brandy

a) Korintská pálenka nebo raisin brandy je lihovina vyrobená výhradně z polotovaru získaného destilací zkvašeného extraktu sušených černých korintských hrozinek odrůdy "Černý korint" nebo "Alexandrijský muškát", destilovaná na méně než 94,5 % objemových, která vykazuje aroma a chuť použitých surovin.

b) Minimální obsah ethanolu v korintské pálence nebo raisin brandy je 37,5 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Korintská pálenka nebo raisin brandy nesmí být aromatizována.

e) Korintská pálenka nebo raisin brandy může obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

9. Ovocný destilát

a) Ovocný destilát je lihovina:

i) vyrobená výhradně alkoholovým kvašením a destilací dužnatého ovoce nebo moštu takového ovoce, bobulovin nebo zeleniny, s peckami nebo bez pecek,

ii) destilovaná na méně než 86 % objemových, takže destilát má aroma a chuť destilovaných surovin,

iii) obsahující těkavé látky v množství nejméně 200 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových a

iv) v případě destilátů z peckovin obsahující kyselinu kyanovodíkovou v množství nejvýše 7 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových.

b) Maximální obsah methanolu v ovocné pálence je 1 000 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových.

Pro níže uvedené ovocné destiláty je však maximální obsah methanolu tento:

i) 1 200 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových, který byl získán z těchto druhů ovoce nebo bobulovin:

— slívy ( Prunus domestica L.),

— mirabelky ( Prunus domestica L., subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

— švestky ( Prunus domestica L.),

— jablka ( Malus domestica Borkh.),

— hrušky ( Pyrus communis L.), s výjimkou hrušek odrůdy "Williams" ( Pyrus communis L. cv "Williams"),

— maliny ( Rubus idaeus L.),

— ostružiny ( Rubus fruticosus auct. aggr.),

— meruňky ( Prunus armeniaca L.),

— broskve ( Prunus persica (L.) Batsch),

ii) 1 350 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových, který byl získán z těchto druhů ovoce nebo bobulovin:

— hrušky odrůdy "Williams" ( Pyrus communis L. cv "Williams"),

— červený rybíz ( Ribes rubrum L.),

— černý rybíz ( Ribes nigrum L.),

— jeřabiny ( Sorbus aucuparia L.),

— bezinky ( Sambucus nigra L.),

— kdoule ( Cydonia oblonga Mill.),

— bobule jalovce ( Juniperus communis L. nebo Juniperus oxicedrus L.).

c) Minimální obsah ethanolu v ovocném destilátu je 37,5 % objemových.

d) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

e) Ovocný destilát nesmí být aromatizován.

▼M10

f) V obchodním označení ovocného destilátu se před výrazem "destilát" uvádí název ovoce, bobulovin nebo zeleniny, jako například: třešňový destilát neboli kirsch, švestkový destilát neboli slivovice, mirabelkové, broskvové, jablkové, hruškové, meruňkové, fíkové, citrusové, hroznové destiláty nebo jiné ovocné destiláty. Pokud je toto obchodní označení vyjádřeno v českém, chorvatském, polském, rumunském, řeckém, slovenském a slovinském jazyce, lze uvedení názvu ovoce doplnit příponou.

Tyto destiláty mohou být také nazývány wasser s názvem ovoce.

Výraz "destilát" a u něj uvedený název použitého ovoce lze nahradit názvem ovoce pouze u těchto druhů ovoce:

— mirabelky ( Prunus domestica L., subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

— slívy ( Prunus domestica L.),

— švestky ( Prunus domestica L.),

— plody planiky ( Arbutus unedo L.),

— jablka "Golden delicius".

Pokud existuje riziko, že konečný spotřebitel nepochopí snadno jedno z těchto obchodních označení, která neobsahují slovo "destilát", musí označení a obchodní úprava uvést výraz "destilát", který může být doplněn vysvětlující poznámkou.

▼B

g) Výraz Williams lze použit pouze pro označení hruškového destilátu vyrobeného výhradně z hrušek odrůdy "Williams".

h) Jestliže jsou destilovány dva nebo více druhů ovoce, bobulovin nebo zeleniny, musí být výrobek prodáván pod názvem "ovocný destilát" nebo případně "zeleninový destilát". Název může být doplněn druhy ovoce, bobulovin nebo zeleniny v sestupném pořadí jejich použitých množství.

▼M10

10. Destilát z cidru, destilát z perry a destilát z cidru a perry

a) Destilát z cidru, destilát z perry a destilát z cidru a perry jsou lihoviny, které splňují tyto podmínky:

i) jsou vyrobeny výhradně destilací cidru nebo perry na méně než 86 % objemových, takže destilát má aroma a chuť použitého ovoce;

ii) obsahují těkavé látky v množství nejméně 200 g na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových;

iii) obsahují nejvýše 1 000 g methanolu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových.

Podmínkou uvedenou v bodě i) se nevylučují lihoviny vyrobené tradičními výrobními postupy, které umožňují destilaci cidru i perry společně. V těchto případech se na obchodním označení uvede "destilát z cidru a perry".

b) Minimální obsah alkoholu v destilátech z cidru, z perry a z cidru a perry je 37,5 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Destilát z cidru, destilát z perry ani destilát z cidru a perry se nearomatizují.

e) Destilát z cidru, destilát z perry a destilát z cidru a perry mohou obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

▼B

11. Pálenka z medoviny

a) Pálenka z medoviny je lihovina:

i) vyrobená výhradně kvašením a destilací medového roztoku,

ii) destilovaná na méně než 86 % objemových, takže destilát má příslušné organoleptické vlastnosti použitých surovin.

b) Minimální obsah ethanolu v pálence z medoviny je 35 %.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Pálenka z medoviny nesmí být aromatizována.

e) Pálenka z medoviny může obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

f) Pálenka z medoviny může být slazena pouze medem.

12. Hefebrand nebo mlátovice

a) Hefebrand nebo mlátovice je lihovina vyrobená výhradně destilací vinných nebo ovocných kvasnicových kalů na méně než 86 % objemových ethanolu.

b) Minimální obsah ethanolu v Hefebrandu nebo v mlátovici je 38 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Hefebrand nebo mlátovice nesmí být aromatizován.

e) Hefebrand nebo mlátovice může obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

f) Obchodní označení Hefebrand nebo mlátovice se doplňuje názvem použité suroviny.

13. Bierbrand nebo eau de vie de bičre

a) Bierbrand nebo eau de vie de bičre je lihovina vyrobená výhradně přímou destilací čerstvého piva za běžného tlaku na méně než 86 % objemových ethanolu tak, že má organoleptické vlastnosti pocházející z piva.

b) Minimální obsah ethanolu v Bierbrandu nebo eau de vie de bičre je 38 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Bierbrand nebo eau de vi e de bičre nesmí být aromatizován.

e) Bierbrand nebo eau de vie de bičre může obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

14. Topinambur nebo pálenka z jeruzalémského artyčoku

a) Topinambur nebo pálenka z jeruzalémského artyčoku je lihovina vyrobená výhradně kvašením a destilací hlíz slunečnice topinambur ( Helianthus tuberosus L.) na méně než 86 % objemových ethanolu.

b) Minimální obsah ethanolu v topinamburu nebo pálence z jeruzalémského artyčoku je 38 % objemových.

c) Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d) Topinambur nebo pálenka z jeruzalémského artyčoku nesmí být aromatizován.

e) Topinambur nebo pálenka z jeruzalémského artyčoku může obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.

15. Vodka

a) Vodka je lihovina vyrobená z lihu zemědělského původu a získaná kvašením za přítomnosti kvasnic

i) z brambor nebo obilovin, nebo

ii) z jiných zemědělských surovin,

a vyrobená destilací nebo rektifikací tak, aby byly organoleptické vlastnosti suroviny a vedlejší produkty kvašení selektivně zeslabeny.

Po tomto postupu může následovat redestilace nebo ošetření vhodnými pomocnými látkami, včetně ošetření aktivním uhlím, s cílem zajistit zvláštní organoleptické vlastnosti.

Nejvyššími přípustnými množstvími zbytkových látek pro líh zemědělského původu jsou množství stanovená v příloze I, s výjimkou methanolu, jehož množství nesmí překročit 10 gramů na 100 litrů ethanolu o koncentraci 100 % objemových.

b) Minimální obsah ethanolu ve vodce je 37,5 % objemových.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní aromatické látky přítomné v destilátu z kvašených surovin. Kromě toho může výrobek nabýt zvláštní organoleptické vlastnosti odlišné od převažujícího aromatu.

d) Popis, obchodní úprava a označování vodky, která nebyla vyrobena výlučně ze surovin či suroviny uvedených v písm. a) bodě i), uvádějí oznámku "vyrobeno z...", doplněnou o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu. Označení musí být v souladu s čl. 13 odst. 2 směrnice 2000/13/ES.

16. Pálenka (s uvedením názvu ovoce) získaná macerací a destilací

a) Pálenka (s uvedením názvu ovoce) získaná macerací nebo destilací je lihovina:

i) vyrobená macerací ovoce nebo bobulovin uvedených v bodě ii), též částečně zkvašených, s možným přidáním maximálně 20 litrů lihu zemědělského původu nebo pálenky nebo destilátu získaných ze stejného ovoce na 100 kg zkvašeného ovoce nebo bobulovin, s následnou destilací na méně než 86 % objemových ethanolu,

▼M6

ii) získaná z těchto druhů ovoce nebo bobulovin:

— ostružiny ( Rubus fruticosus auct. aggr.),

— jahody ( Fragaria spp.),

— borůvky ( Vaccinium myrtillus L.),

— maliny ( Rubus idaeus L.),

— rybíz ( Ribes rubrum L.),

— bílý rybíz ( Ribes niveum Lindl.),

— černý rybíz ( Ribes nigrum L.),

— trnky ( Prunus spinosa L.),

— jeřáb oskeruše ( Sorbus aucuparia L.),

— jeřáb pravý ( Sorbus domestica L.),

— cesmína ( Ilex aquifolium a Ilex cassine L.),

— jeřáb břek ( Sorbus torminalis (L.) Crantz),

— bezinky ( Sambucus nigra L.),

— angrešt ( Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia ),

— brusnice ( Vaccinium L. poddruh Oxycoccus ),

— brusinka ( Vaccinium vitis-idaea L.),

— brusnice chocholičnatá ( Vaccinium corymbosum L.),

— rakytník řešetlákový ( Hippophae rhamnoides L.),

— šípky ( Rosa canina L.),

— ostružiník moruška ( Rubus chamaemorus L.),

— šicha černá ( Empetrum nigrum L.),

— ostružiník arktický ( Rubus arcticus L.),

— myrta obecná ( Myrtus communis L.),

— banány ( Musa spp.),

— mučenka ( Passiflora edulis Sims ),

— mombín sladký ( Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

— mombín žlutý ( Spondias mombin L.),

— ořešák královský ( Juglans regia L.),

— líska obecná ( Corylus avellana L.),

— kaštanovník jedlý ( Castanea sativa L.),

— citrusové plody ( Citrus spp. L.),

— opuncie ( Opuntia ficus-indica ).

▼B

b) Minimální obsah ethanolu v pálence (s uvedením názvu ovoce) získané macerací nebo destilací je 37,5 % objemových.

c) Pálenka (s uvedením názvu ovoce) získaná macerací nebo destilací nesmí být aromatizována.

d) Pokud jde o označení a obchodní úpravu pálenky (s uvedením názvu ovoce) získané macerací nebo destilací, musí být slova "získaná macerací nebo destilací" uvedena v popisu, obchodní úpravě nebo na etiketě písmem stejného typu, stejné velikosti a stejné barvy a na stejném místě etikety jako slova "pálenka (s uvedením názvu ovoce)" a v případě lahví na přední etiketě.

17. Geist (s uvedením názvu použitého ovoce nebo použité suroviny)

a) Geist (s uvedením názvu použitého ovoce nebo použité suroviny) je lihovina vyrobená macerací nekvašeného ovoce a bobulovin uvedených v kategorii 16 písm. a) bodě ii) nebo zeleniny, ořechů, nebo jiných rostlinných produktů, např. bylin nebo růžových lístků, v lihu zemědělského původu s následnou destilací na obsah ethanolu menší než 86 % objemových.

b) Minimální obsah

Nahrávám...
Nahrávám...