dnes je 1.6.2023

Input:

132/2015 Sb., Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění účinném k 1.6.2019

č. 132/2015 Sb., Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění účinném k 1.6.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 4. června 2015
o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
396/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 1 a přílohu č. 1; vkládá nový § 2a; nové přechodné ustanovení
129/2019 Sb.
(k 1.6.2019)
mění přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 14 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 138/2014 Sb. (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory vzorků zemědělských výrobků, potravin včetně pokrmů a tabákových výrobků prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 6 zákona a výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona.
§ 2
Náhrady nákladů
(1) Výše náhrad nákladů za rozbory podle § 1 je stanovena v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce. Součástí výše náhrad nákladů za rozbory jsou i náklady na přípravu vzorku k rozboru. Příloha č. 1 k této vyhlášce stanoví výši náhrad nákladů za fyzikálně-chemické rozbory, příloha č. 2 k této vyhlášce stanoví výši náhrad nákladů za senzorické rozbory.
(2) Výše náhrady nákladů za rozbor, který není v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce uveden, se stanoví podle kalkulačního vzorce uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2a
Paušální částka nákladů
Výše paušální částky nákladů podle § 1 je 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona.
§ 3
Přechodné ustanovení
Výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle vyhlášky č. 541/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
§ 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.
2. Vyhláška č. 469/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.
 
* * *
Článek II vyhl. č. 396/2016 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle vyhlášky č. 132/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
* * *
Článek II vyhl. č. 129/2019 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle vyhlášky č. 132/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 132/2015 Sb.
 
Fyzykálně-chemické rozbory
Rozbor
Výše náhrady nákladů v Kč
 
 
 
1.
Stanovení acesulfamu-K, aspartamu a sacharinu v potravinách metodou HPLC
1 030
2.
Stanovení vitaminu A v potravinách metodou H
1 990
3.
Stanovení napadení těstovin škůdci
70
4.
Stanovení zlomků a příměsí jiných druhů těstovin
100
5.
Stanovení očkovitosti těstovin
50
6.
Stanovení vlhkosti těstovin
210
7.
Stanovení popela v těstovinách
140
8.
Stanovení písku v těstovinách
350
9.
Stanovení titrovatelných kyselin v těstovinách
100
10.
Stanovení zvětšení objemu těstovin
50
11.
Stanovení chloridu sodného v pekařských výrobcích
220
12.
Stanovení obsahu vody s předsoušením při 130°C v pekařských výrobcích
140
13.
Stanovení obsahu vody bez předsoušení při 130°C v pekařských výrobcích
70
14.
Stanovení obsahu vody sušením s nasávací hmotou v pekařských výrobcích
220
15.
Stanovení popela v pekařských výrobcích
140
16.
Podíl popela nerozpustného v kyselině v pekařských výrobcích
350
17.
Stanovení tuku přímou extrakcí v pekařských výrobcích
220
18.
Stanovení tuku po hydrolýze v pekařských výrobcích
360
19.
Stanovení obsahu cukrů v pekařských výrobcích
440
20.
Stanovení titrovatelných kyselin v pekařských výrobcích
160
21.
Stanovení sušiny refraktometricky v pekařských výrobcích
50
22.
Stanovení příměsi ve strouhance
50
23.
Stanovení vody sušením při 105°C v cukrářských výrobcích
220
24.
Stanovení popela v cukrářských výrobcích
140
25.
Podíl popela nerozpustného v kyselině v cukrářských výrobcích
350
26.
Stanovení cukrů v cukrářských výrobcích
440
27.
Stanovení tuků extrakcí po hydrolýze v cukrářských výrobcích
360
28.
Stanovení titrovatelných kyselin v cukrářských výrobcích
100
29.
Stanovení sušiny zmrzlin při 105°C
160
30.
Stanovení sušiny zmrzlin při 130°C
70
31.
Stanovení tuku acidobutyrometricky ve zmrzlinách
210
32.
Stanovení veškerých redukujících cukrů po inverzi metodou Schoorla ve zmrzlinách
440
33.
Stanovení vlhkosti cukrovinek a trvanlivého pečiva sušením při 105°Crette do konstantní hmotnosti
140
34.
Stanovení vody sušením s absolutním etanolem v cukrovinkách a trvanlivém pečivu
70
35.
Stanovení vlhkosti nápoje v prášku
140
36.
Stanovení obsahu tuku přímou extrakcí v cukrovinkách a trvanlivém pečivu
250
37.
Stanovení obsahu tuku po hydrolýze v cukrovinkách a trvanlivém pečivu
360
38.
Stanovení obsahu popela v cukrovinkách a trvanlivém pečivu
210
39.
Stanovení písku v cukrovinkách a trvanlivém pečivu
300
40.
Stanovení čokoládové polevy formované, máčené
170
41.
Stanovení sacharozy polarimetricky v cukrovinkách a trvanlivém pečivu
250
42.
Stanovení sacharidů v cukrovinkách a trvanlivém pečivu
430
43.
Stanovení přísad (jádrovin) v čokoládách
130
44.
Stanovení kyanovodíku v cukrovinkách a trvanlivém pečivu
550
45.
Stanovení reziduí metylbromidu v cukrovinkách a trvanlivém pečivu
1 110
46.
Stanovení ztráty sušením a sušiny v cukrovarských výrobcích
140
47.
Stanovení pH potenciometricky v cukrovarských výrobcích
100
48.
Stanovení sacharózy polarimetricky v cukrovarských výrobcích
200
49.
Stanovení popela v cukrovarských výrobcích
290
50.
Stanovení redukujících cukrů v cukrovarských výrobcích
250
51.
Stanovení barvy cukrovarských výrobků
220
52.
Stanovení granulometrického složení u řepného cukru
100
53.
Stanovení obsahu nerozpustných látek v cukrovarských výrobcích
220
54.
Stanovení ferromagnetických příměsí v cukrovarských výrobcích
50
55.
Důkaz oxidu siřičitého v rafinovaném cukru
270
56.
Stanovení protihrudkujících látek v cukrovarských výrobcích
260
57.
Stanovení sušiny refraktometricky v tekutých cukrech
50
58.
Stanovení popela ve škrobu
140
59.
Stanovení pH vodního výluhu škrobu
100
60.
Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu škrobu
120
61.
Stanovení písku ve škrobu
350
62.
Stanovení stipů ve škrobu
50
63.
Stanovení titrační kyselosti ve výrobcích ze škrobu
120
64.
Stanovení sušiny refraktometricky v glukózovém sirupu
50
65.
Stanovení alkoholu v pivu
300
66.
Stanovení skutečného extraktu piva
300
67.
Stanovení pH piva
100
68.
Stanovení barvy piva
200
69.
Stanovení trvanlivosti piva
100
70.
Výpočet využitelné energie piva
50
71.
Stanovení pěnivosti piva
70
72.
Stanovení cukrů v pivu
480
73.
Stanovení trvanlivosti droždí
80
74.
Stanovení sušiny droždí
140
75.
Stanovení popela v droždí
210
76.
Stanovení mohutnosti kynutí v těstě u droždí
160
77.
Stanovení kyselosti droždí
180
78.
Stanovení hustoty vonných a chuťových látek
160
79.
Stanovení alkoholu v lihovinách
350
80.
Stanovení netěkavých látek rozpustných cukrů v lihovinách
210
81.
Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy
100
82.
Stanovení kyanovodíku v lihovinách
210
83.
Stanovení cukrů v lihovinách
430
84.
Stanovení sušiny v nealkoholických nápojích refraktometricky
50
85.
Stanovení oxidu uhličitého v nealkoholických nápojích, manometricky
50
86.
Stanovení oxidu uhličitého v nealkoholických nápojích titrační metodou
200
87.
Stanovení kyselost i- titrovatelné kyseliny v nealkoholických nápojích
200
88.
Stanovení alkoholu v nealkoholických nápojích
310
89.
Stanovení cukru v nealkoholických nápojích
350
90.
Stanovení popela v nealkoholických nápojích
210
91.
Stanovení kyselosti kvasného octa
170
92.
Stanovení etanolu v kvasném octě
420
93.
Stanovení veškerého extraktu kvasného octa
270
94.
Stanovení popela v kvasném octě
380
95.
Stanovení přímo redukujících cukrů v kvasném octě
470
96.
Stanovení sacharózy v kvasném octě
530
97.
Stanovení bezcukerného extraktu kvasného octa
50
98.
Stanovení pevného podílu konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny
70
99.
Stanovení hmotnostního podílu ovoce v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny
70
100.
Stanovení obsahu rostlinných příměsí v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny
70
101.
Stanovení sušiny v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny
210
102.
Stanovení sušiny v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny refraktometricky
50
103.
Stanovení popela a jeho zásaditosti v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny
350
104.
Stanovení minerálních příměsí (písku) v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny
420
105.
Stanovení celkové kyselosti konzervárenských polotovarů z ovoce a zeleniny
200
106.
Metoda dle nařízení EK je pod kódem E008 Stanovení netěkavých kyselin (kyseliny mléčné) v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny
530
107.
Stanovení těkavých kyselin v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny
330
108.
Stanovení etanolu v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny
300
109.
Stanovení obsahu cukrů v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny
440
110.
Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech
1 820
111.
Stanovení alkaloidů v kondenzátu cigaretového kouře metodou spektrofotometrickou
2 260
112.
Stanovení alkaloidů (nikotinu) ve fermentovaném tabáku a tabákových výrobcích
2 260
113.
Stanovení hmotnostní rychlosti volného hoření (hořlavost) fermentovaného tabáku a tabákových výrobků
200
114.
Stanovení tuku přímou extrakcí v mrazírenských výrobcích
220
115.
Stanovení obsahu sušiny v mrazírenských výrobcích
210
116.
Stanovení chloridu sodného v mrazírenských výrobcích
220
117.
Stanovení obsahu rozpustných pevných látek v ovocných a zeleninových výrobcích - metodou refraktometrickou
150
118.
Stanovení popela nerozpustného v kyselině, v ovocných a zeleninových výrobcích
350
119.
Stanovení kyselosti ovocných a zeleninových výrobků
200
120.
Stanovení relativní hustoty ovocných a zeleninových šťáv
100
121.
Stanovení hodnoty pH ovocných a zeleninových šťáv
100
122.
Stanovení formolového čísla ovocných a zeleninových šťáv
200
123.
Stanovení obsahu fosforu v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou
1 280
124.
Enzymové stanovení obsahu kyseliny L-jablečné (L-malátu) v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou
1 700
125.
Enzymové stanovení obsahu kyseliny D-isocitronové v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou
1 700
126.
Spektrometrické stanovení obsahu prolinu v ovocných a zeleninových šťávách
950
127.
Stanovení hesperidinu a naringinu v citrusových šťávách metodou HPLC
1 080
128.
Enzymatické stanovení obsahu kyseliny D-jablečné v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou 1 700
 
129.
Stanovení obsahu mléčného tuku v čokoládě a čokoládových cukrovinkách
3 700
130.
Stanovení obsahu tukuprosté mléčné sušiny v čokoládě a čokoládových cukrovinkách
1 730
131.
Stanovení obsahu tukuprosté kakaové sušiny v čokoládě a čokoládových cukrovinkách
1 180
132.
Stanovení obsahu vlhkosti škrobu sušením
140
133.
Stanovení obsahu vody v sušených jablkách
310
134.
Stanovení obsahu vody v sušených hruškách
310
135.
Stanovení obsahu vody v sušených broskvích
310
136.
Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje
1 110
137.
Stanovení podílu složek v drůbežích a zvěřinových konzervách
100
138.
Stanovení obsahu vody v drůbežích a zvěřinových konzervách
210
139.
Stanovení obsahu chloridu sodného v drůbežích a zvěřinových konzervách
130
140.
Stanovení vody sušením u ryb, rybích výrobků a konzerv
140
141.
Stanovení kyselosti u ryb, rybích výrobků a konzerv
1 00
142.
Stanovení hmotnosti obsahu u ryb, rybích výrobků a konzerv
70
143.
Stanovení celkového obsahu tuku v mase a masných výrobcích
360
144.
Stanovení pH u výrobků z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách
100
145.
Stanovení obsahu chloridů ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách
180
146.
Důkaz přítomnosti škrobu v mase, masných výrobcích a masných konzervách a hotových jídlech v konzervách
100
147.
Stanovení popela u masa, masných výrobků a masných konzerv a hotových jídel v konzervách
350
148.
Stanovení obsahu chloridů v sýrech a tavených sýrových výrobcích
230
149.
Stanovení obsahu volného tuku v mase a masných výrobcích
290
150.
Stanovení obsahu vody ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách
220
151.
Stanovení obsahu chloridu sodného v mase a masných výrobcích metodou Volhardovou
220
152.
Stanovení sušiny v hotových jídlech a v polotovarech jídel
220
153.
Stanovení chloridu sodného v hotových jídlech a v polotovarech jídel
230
154.
Stanovení piperinu v pepři metodou spektrofotometrickou
1 080
155.
Stanovení celkového obsahu capsanoidů a oleoresinů v chilli paprikách metodou HPLC
1 530
156.
Příprava mletého vzorku čaje o známém obsahu sušiny
220
157.
Stanovení vody v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech
220
158.
Stanovení popela v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech
210
159.
Stanovení obsahu chloridu sodného v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech
210
160.
Měření pH dehydratovaných výrobků a ochucovadel
100
161.
Stanovení kyselosti dehydratovaných výrobků a ochucovadel
120
162.
Stanovení kreatinu v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech
950
163.
Kávové a cikorkové extrakty - stanovení obsahu sušiny v sušeném, kapalném extraktu
310
164.
Stanovení obsahu vlhkosti pražené mleté kávy (ztráta hmotnosti při 103°C)
220
165.
Stanovení obsahu sušiny hořčice
210
166.
Stanovení popela hořčice
210
167.
Stanovení písku v hořčici
350
168.
Stanovení cukru v hořčici
440
169.
Stanovení kyselosti hořčice
100
170.
Stanovení tuku v hořčici
500
171.
Stanovení chloridu sodného v hořčici
120
172.
Stanovení vlhkosti a těkavých látek
210
173.
Stanovení hustoty kapalných chemických výrobků pro průmyslové použití při 20°C
100
174.
Stanovení obsahu etanolu v lihu pyknometricky
140
175.
Stanovení furalu v lihu metodou fotometrickou
1 080
176.
Stanovení obsahu veškerých dusíkatých zásad v lihu
310
177.
Zjišťování alkality lihu
50
178.
Stanovení kyselosti lihu
170
179.
Stanovení odparku lihu
200
180.
Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie-Stanovení cholekalciferolu (D3) a ergokalciferolu (D2).
3 700
181.
Stanovení vitamínu E metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie-Stanovení alfa, beta, gama, a delta-tokoferolů
1 700
182.
Stanovení obsahu síranů
260
183.
Analýza methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií
1 920
184.
Stanovení butylhydroxyanisolu (BHA) a butylhydroxytoluenu (BHT) - metoda plynové chromatografie
2 460
185.
Stanovení reziduí bromidů-Část 2: Stanovení anorganických bromidů
2 290
186.
Stanovení vitaminu A v potravinách metodou HPLC - Stanovení beta-karotenu
1 990
187.
Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina
1 850
188.
Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - Metoda HPLC s přečištěním na imunoafinitní kolonce
7 360
189.
Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - metoda HPLC s přečištěním na imunoafinitní kolonce
7 360
190.
Potraviny - stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, burských oříšcích, pistáciích, fících a práškové Paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s předčištěním a imunoafinitní kolonce
6 060
191.
Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - analýza 2-alkylcyklobutanonů plynové chromatografie s hmotnostní detekcí
4 750
192.
Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých mohou být izolovány křemičité minerály
4 990
193.
Stanovení fumonisinů B1 a B2 v potravinách na bázi kukuřice - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce
5 490
194.
Cigarety - stanovení obsahu vody v kouřových kondenzátech - metoda plynové chromatografie
740
195.
Stanovení celkového obsahu karotenoidů a obsahu jednotlivých frakcí karotenoidů
2 060
196.
Stanovení dusitanů v potravinách spektrofotometricky
560
197.
Zmrazené rybí tyčinky (rybí prsty), rybí porce a rybí filety obalované ve strouhance nebo těstíčku. Stanovení hmotnosti zmrazených rybích výrobků
100
 
 
 
198.
Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu (MCPD) v potravinách plynovou chromatografií
5 480
199.
Potraviny - stanovení neohesperidinu-dihydochalkonu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
1 080
200.
Stanovení obsahu dusičnanů metodou HPLC
1 130
201.
Stanovení vitamínu B1 metodou HPLC
1 690
202.
Stanovení vitamínu B2 metodou HPLC
1 690
203.
Tepelně opracované poživatiny v hermeticky uzavřených obalech. Stanovení pH
100
204.
Stanovení objemu ve spotřebitelském balení piva
70
205.
Stanovení objemu nápoje ve spotřebitelském balení
70
206.
Stanovení objemu spotřebitelského balení hotových jídel a polotovarů
70
207.
Stanovení hmotnosti obsahu balíčků tabáku
70
208.
Stanovení hmotnosti v drůbežích a zvěřinových konzervách
70
209.
Stanovení hmotnosti obsahu spotřebitelského balení hotových jídel a polotovarů
70
210.
Stanovení hmotnosti obsahu spotřebitelského balení kávovin
70
211.
Stanovení hmotnosti obsahu spotřebitelského balení hořčice
70
212.
Stanovení čisté hmotnosti zmrazeného ovoce a zeleniny
70
213.
Maso a masné výrobky - stanovení polyfosfátů
950
214.
Stanovení obsahu vody v sušeném ovoci
310
215.
Stanovení obsahu sacharózy polarimetricky ve slazeném zahuštěném mléce
250
216.
Stanovení hustoty
160
217.
Cigarety - stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - metoda plynové chromatografie
2260
218.
Jakost vod-Stanovení volného a celkového chloru kolorimetrickou metodou
460
219.
Potraviny s nízkým obsahem tuku - stanovení chlormequatu a mepiquatu-Metoda LC-MS/MS
3 650
220.
Bezvodý mléčný tuk-Stanovení složení sterolů plynovou chromatografií (Rutinní metoda)
2 600
221.
Stanovení veškerých kyselin v lihovinách
170
222.
Stanovení poměru stabilního izotopu uhlíku (13C/12C) v cukrech ovocných šťáv - metoda izotopové hmotnostní spektrometrie
2 620
223.
Stanovení poměru stabilního izotopu uhlíku (13C/12C) v dužině ovocných šťáv - metoda izotopové hmotnostní spektrometrie
2 620
224.
Potraviny - stanovení vitamínu B6 metodou HPLC
690
225.
Metody zkoušení piva Část 10: stanovení hořkosti
620
226.
ZRUŠENO
 
227.
Potraviny - Stanovení siřičitanu - část 1: optimalizovaná Monier-Williamsova metoda
340
228.
Stanovení pH potravinářských přídatných látek
100
229.
Metoda stanovení látek extrahovatelných diethyletherem z potravinářských sulfonovaných organických barviv rozpustných ve vodě
330
230.
Metoda stanovení netěkavých látek v kyselině propionové (E 280)
210
231.
Metody stanovení úbytku hmotnosti sušením dusitanu sodného (E 250)
140
232.
Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbové (E 200),sorbanu sodném, 236. draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203) a v kyselině propionové (E 280)
120
233.
Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství redukujících látek v mléčnanu sodném, draselném a vápenatém (E 325, E 326, E 327)
70
234.
Metoda stanovení těkavých kyselin a důkazu vyššího než mezního množství dusičnanů v kyselině orthofosforečné (E 338) - pouze stanovení vyššího než mezního množství dusičnanů
120
235.
Metoda stanovení látek nerozpustných ve vodě přítomných v orthofosforečnanu sodném, disodném a trisodném a v orthofosforečnanu draselném, didraselném a tridraselném (E 339(i), E 339(ii), E 339(iii), E 340(i), E 340(ii), E 340(i))
270
236.
Stanovení sukralóz y - metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
1 700
237.
Identifikace syntetických potravinářských barviv v potravinách metodou TLC
780
238.
Stanovení syntetických potravinářských barviv v potravinách metodou HPLC
2 080
239.
Stanovení syntetických potravinářských barviv v potravinách metodou spektrofotometrickou
1 480
240.
Stanovení karotenoidů v potravinách metodou spektrofotometrickou
1 200
241.
Stanovení β-karotenu v potravinách spektrofotometrickou metodou
1 990
242.
Stanovení kyseliny p-hydroxybenzoové a jejích esterů v potravinách metodou HPLC
960
243.
Stanovení kyseliny sorbové a kyseliny benzoové v potravinách metodou HPLC
950
244.
Stanovení celkového oxidu siřičitého v potravinách metodou destilačně-titrační
320
245.
Stanovení oxidu siřičitého v potravinách metodou spektrofotometrickou s pararosanilinem
1 080
246.
ZRUŠENO
247.
Stanovení kyseliny mravenčí v potravinách metodou HPLC
1 090
248.
Stanovení fosforu v potravinách metodou spektrofotometrickou
1 280
249.
Stanovení theobrominu, kofeinu a theofylinu v potravinách metodou HPLC
1 160
250.
Stanovení kyseliny glutamové v potravinách metodou HPLC
1 110
251.
Stanovení chininu metodou HPLC
1 000
252.
Stanovení chininu metodou spektrofotometrickou
940
253.
Stanovení aromatických látek a alkaloidů v potravinách metodou GC
2 000
254.
Stanovení vanilinu, ethylvanilinu, kumarinu a příbuzných aromatických látek v potravinách metodou HPLC
1 080
255.
Stanovení vitamínů rozpustných ve vodě v doplňcích stravy metodou HPLC
1 530
256.
Stanovení vitaminů A a E v potravinách metodou HPLC
1 600
257.
Stanovení vitaminů B1, B2, B6 v potravinách metodou HPLC
1 690
258.
Stanovení vitaminu B12 v potravinách metodou ELISA
3 000
259.
Stanovení vitaminu C v potravinách metodou HPLC
950
260.
Stanovení taurinu v potravinách metodou HPLC
1 400
261.
Stanovení specifických bílkovin a dalších antigenů v potravinách metodou ELISA
3 000
262.
Stanovení (konfirmace) jednoho vzorku na zařízení GC AED
2 470
263.
Stanovení (konfirmace) jednoho vzorku na zařízení GC MSD
1 390
264.
Stanovení anabolických steroidů v potravinách hmotnostní spektrometrií
3 400
265.
Stanovení (konfirmace) jednoho vzorku na zařízení LC/MS
3 430
266.
Stanovení obsahu vaječné bílkoviny v potravinách imunoenzymatickou metodou
3 000
267.
ZRUŠENO
268.
Stanovení dithiokarbamátů v potravinách metodou GC
2 570
269.
Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou destilačně titrační
550
270.
Stanovení fosforovodíku v potravinách metodou GC
2 440
271.
Stanovení fenylmočovinových herbicidů v potravinách metodou GC
2 240
272.
Stanovení pesticidů na bázi kvartérních aminů v potravinách kapalinovou chromatografií s MS detekcí
3 650
273.
Stanovení daminosidu v potravinách metodou GC
2 780
274.
Stanovení triazinových herbicidů v potravinách metodou GC
2 280
275.
Stanovení bromidů v potravinách metodou GC/ECD
2 290
276.
Stanovení ovocného (zeleninového) podílu
6 270
277.
Stanovení refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou surovinou
5 500
278.
279.
280.
281.
282.
Stanovení sumy dusičnanů a dusitanů v potravinách metodou FIA
1 000
283.
Stanovení bromidů a dusitanů metodou HPLC
1 480
284.
Stanovení chlorovaných alifatických uhlovodíků metodou GC
1 680
285.
Stanovení N-nitrosaminů v potravinách metodou GC/TEA
2 950
286.
Stanovení ftalátů v nápojích metodou GC
1 980
287.
Stanovení polychlorovaných bifenylů a chlorovaných pesticidů v potravinách metodou GC
2 640
Nahrávám...
Nahrávám...