dnes je 19.5.2024

Input:

133/2004 Sb., Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu

č. 133/2004 Sb., Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
VYHLÁŠKA
ze dne 12. března 2004,
o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 1 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) podmínky pro použití ultrafialových paprsků a ionizujícího záření k ošetření potravin a surovin, nejvyšší celkové průměrné přípustné dávky záření, kterým mohou být jednotlivé druhy potravin a surovin vystaveny, a způsob označení ozářených potravin a surovin na obalu.
(2)  Vyhláška se nevztahuje na
a)  ozáření, které je způsobeno diagnostickými nebo měřícími přístroji používanými ke kontrole potravin, pokud absorbovaná dávka není vyšší než 0,01 Gy2) pro inspekční zařízení, která používají neutrony,a 0,5 .Gy v dalších případech, při použití maximální radiační energie 10 MeV v případě rentgenového záření, 14 MeV v případě neutronů a 5 MeV v ostatních případech, nebo
b)  ošetření ozářením potravin pro spotřebitele, kterým je podávána sterilizovaná strava pod lékařským dozorem.
(3)  Požadavky, na zdroje ionizujícího záření stanoví zvláštní právní předpis.3)
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  ultrafialovým zářením záření o vlnové délce 250 - 270 nm a plošné hustotě dopadající energie 400 J/m2 s tím, že nejméně 85 % radiačního výkonu musí být emitováno při vlnové délce 253,7 nm nebo záření o vlnové délce v rozmezí 200 - 400 nm a plošné hustotě dopadající energie 400 J/m2 (pro polychromatické středotlaké lampy),
b)  ionizujícím zářením záření tvořené částicemi nabitými, nenabitými nebo obojími, schopnými přímo nebo nepřímo ionizovat.
§ 3
Podmínky ozáření potravin ultrafialovými paprsky
Ultrafialové paprsky lze použít k ošetření
a)  vody určené k výrobě balené kojenecké vody a balené pitné vody, pokud se nezmění její základní složky, které jí propůjčují její vlastnosti,
b)  vody používané jako surovina k výrobě potravin.4)
§ 4
Podmínky ozáření potravin a potravinových surovin ionizujícím zářením
(1)  Ozářit lze pouze potraviny a suroviny uvedené v příloze č. 1, a to jen do výše nejvyšší celkové průměrné přípustné absorbované dávky. V době ozáření musí potravina a surovina splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost potraviny s výjimkou ukazatele, pro který je ozařování prováděno. Způsob výpočtu celkové průměrné absorbované dávky záření je uveden v příloze č. 2.
(2)  Potraviny a suroviny lze ionizujícím zářením ozářit, jen pokud
a)  pro to existuje dostatečná technologická nutnost, např. případy uvedené v odstavci 3,
b)  nevznikne zdravotní riziko pro spotřebitele a ozáření je provedeno za dodržení podmínek stanovených touto vyhláškou,
c)  je to příznivé pro
Nahrávám...
Nahrávám...