dnes je 15.7.2024

Input:

1334/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu, k 26. 9. 2022

26.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2008.1334
1334/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu, k 26. 9. 2022

Evropský parlament, Rada Evropské unie

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1334/2008.

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1334/2008

ze dne 16. prosince 2008 o ►C1 aromatech ◄ a některých složkách potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 354 31.12.2008, s. 34)

Ve znění:

  Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011   L 304 18 22.11.2011
>M2 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012,   L 267 1 2.10.2012
>M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 545/2013 ze dne 14. června 2013,   L 163 15 15.6.2013
>M4 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 985/2013 ze dne 14. října 2013,   L 273 18 15.10.2013
>M5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 246/2014 ze dne 13. března 2014,   L 74 58 14.3.2014
>M6 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014   L 84 14 20.3.2014
>M7 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1098/2014 ze dne 17. října 2014,   L 300 41 18.10.2014
>M8 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/648 ze dne 24. dubna 2015,   L 107 15 25.4.2015
>M9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1102 ze dne 8. července 2015,   L 181 54 9.7.2015
>M10 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1760 ze dne 1. října 2015,   L 257 27 2.10.2015
 M11 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/54 ze dne 19. ledna 2016,   L 13 40 20.1.2016
>M12 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/55 ze dne 19. ledna 2016,   L 13 43 20.1.2016
>M13 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/178 ze dne 10. února 2016,   L 35 6 11.2.2016
>M14 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/637 ze dne 22. dubna 2016,   L 108 24 23.4.2016
>M15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/692 ze dne 4. května 2016,   L 120 7 5.5.2016
>M16 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1244 ze dne 28. července 2016,   L 204 7 29.7.2016
>M17 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/378 ze dne 3. března 2017,   L 58 14 4.3.2017
>M18 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1250 ze dne 11. července 2017,   L 179 3 12.7.2017
>M19 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/678 ze dne 3. května 2018,   L 114 13 4.5.2018
>M20 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1246 ze dne 18. září 2018,   L 235 3 19.9.2018
>M21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1482 ze dne 4. října 2018,   L 251 19 5.10.2018
>M22 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1649 ze dne 5. listopadu 2018,   L 275 7 6.11.2018
>M23 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/36 ze dne 10. ledna 2019,   L 9 85 11.1.2019
►M24 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/799 ze dne 17. května 2019,   L 132 12 20.5.2019
►M25 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1681 ze dne 12. listopadu 2020,   L 379 27 13.11.2020
►M26 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1532 ze dne 17. září 2021,   L 330 69 20.9.2021
►M27 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1916 ze dne 3. listopadu 2021,   L 389 11 4.11.2021
►M28 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1917 ze dne 3. listopadu 2021,   L 389 15 4.11.2021
►M29 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1465 ze dne 5. září 2022,   L 231 24 6.9.2022
►M30 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1466 ze dne 5. září 2022,   L 231 32 6.9.2022

Opraveno:

>C1 Oprava, Úř. věst. L 053, 4.3.2010, s.  31 (1334/2008)

▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1334/2008
ze dne 16. prosince 2008 o ►C1 aromatech ◄ a některých složkách potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES

(Text s významem pro EHP)

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro ►C1 aromata ◄ a složky potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ pro použití v potravinách s cílem zajistit účinné fungování vnitřního trhu a současně zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany spotřebitele, včetně ochrany zájmů spotřebitele a poctivého jednání v obchodu s potravinami, případně s ohledem na ochranu životního prostředí.

Pro uvedené účely se v tomto nařízení stanoví

▼C1

a) seznam aromat a výchozích materiálů Společenství schválených pro použití v potravinách, obsažený v příloze I (dále jen "seznam Společenství");

▼B

b) podmínky použití ►C1 aromat ◄ a složek potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ v potravinách nebo na jejich povrchu;

c) pravidla pro označování ►C1 aromat ◄ .

Článek 2

Oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na

▼C1

a) aromata používaná nebo určená k použití v potravinách nebo na jejich povrchu, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení nařízení (ES) č. 2065/2003;

▼B

b) složky potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ ;

►C1 c) potraviny, které obsahují aromata nebo výchozí materiály pro složky potravin ◄ ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ ;

d) výchozí materiály pro ►C1 aromata ◄ a složky potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ .

2. Toto nařízení se nevztahuje na

a) látky, které mají výhradně sladkou, kyselou nebo slanou chuť;

▼C1

b) surové potraviny;

c) jednosložkové potraviny a směsi, jako jsou například čerstvé, sušené nebo mražené směsi koření nebo bylin, čajové směsi a směsi určené k vyluhování jako takové, pokud se nepoužívají jako složky potravin.

▼B

Článek 3

Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v nařízení (ES) č. 178/2002 a v nařízení (ES) č. 1829/2003.

2. Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí:

a) " ►C1 aromaty ◄ " produkty:

i) neurčené ke spotřebě jako takové, které jsou přidávány do potravin za účelem dodání nebo úpravy vůně nebo chuti;

ii) vyrobené nebo sestávající z těchto kategorií: aromatických látek, aromatických přípravků, ►C1 aromat ◄ získaných tepelným postupem, kouřových ►C1 aromat ◄ , ►C1 prekurzorů aromatických látek ◄ nebo jiných ►C1 aromat ◄ nebo jejich směsí;

b) "aromatickou látkou" definovaná chemická látka ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ ;

c) "přírodní aromatickou látkou" aromatická látka získaná vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy z materiálů rostlinného, živočišného nebo mikrobiologického původu, buď jako taková, nebo po zpracování za účelem lidské spotřeby jedním nebo více tradičními způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II. Přírodní aromatické látky odpovídají látkám, které se přirozeně vyskytují a lze je nalézt v přírodě;

d) "aromatickým přípravkem" produkt jiný než aromatická látka získaný

i) z potravin vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy, buď jako takový, nebo po zpracování za účelem lidské spotřeby jedním nebo více tradičními způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II;

nebo

ii) z materiálu rostlinného, živočišného nebo mikrobiologického původu jiného než potraviny vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy, z materiálu jako takového či upraveného jedním nebo více tradičními způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II;

e) " ►C1 aromatem ◄ získaným tepelným postupem" produkt získaný tepelným postupem ze směsi složek, které se samy nemusí nutně vyznačovat aromatem, z nichž alespoň jedna obsahuje dusík (aminoskupina) a další je redukujícím cukrem; složkami pro výrobu ►C1 aromat ◄ získaných tepelným postupem mohou být

i) potraviny;

nebo

ii) výchozí materiál jiný než potraviny;

f) "kouřovým ►C1 aromatem ◄ " produkt získaný frakcionací a purifikací kondenzovaného kouře, z něhož vznikají primární kouřové kondenzáty, primární dehtové frakce nebo sekundární ►C1 kouřová aromata ◄ , jak jsou definovány v čl. 3 bodech 1, 2 a 4 nařízení (ES) č. 2065/2003;

g) " ►C1 prekurzorem aromatických látek ◄ " produkt, který se sám nemusí nutně vyznačovat aromatem, záměrně přidávaný do potravin za jediným účelem aromatizace prostřednictvím rozkladu nebo reakcí s ostatními složkami při zpracování potravin; lze jej získat

i) z potravin;

nebo

ii) z výchozího materiálu jiného než potraviny;

h) "jiným ►C1 aromatem ◄ " ►C1 aroma ◄ přidávané do potravin nebo určené k přidávání do potravin za účelem dodání vůně nebo chuti, které nespadá do definic podle písmen b) až g);

i) "složkou potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ " složka potravin jiná než ►C1 aromata ◄ , již lze přidávat do potravin, přičemž hlavním účelem je dodat jim chuť nebo vůni nebo jejich chuť nebo vůni upravit, ►C1 a která významně přispívá k přítomnosti určitých přirozeně se vyskytujících nežádoucích látek v potravinách ◄ ;

j) "výchozím materiálem" materiál rostlinného, živočišného, mikrobiologického nebo nerostného původu, z něhož se vyrábějí ►C1 aromata ◄ nebo složky potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ ; může jít

i) o potravinu;

nebo

ii) o výchozí materiál jiný než potraviny;

k) "vhodným fyzikálním procesem" fyzikální proces, jenž záměrně neupravuje chemickou podstatu složek ►C1 aromat ◄ , aniž by tím byl dotčen seznam tradičních způsobů přípravy potravin v příloze II, a nezahrnuje mimo jiné použití singletního kyslíku, ozonu, anorganických katalyzátorů, kovových katalyzátorů, organokovových činidel nebo ultrafialového záření.

3. Pro účely definic uvedených v odst. 2 písm. d), e), g) a j) se výchozí materiály, o jejichž dosavadním používání k výrobě ►C1 aromat ◄ existují významné důkazy, pro účely tohoto nařízení považují za potraviny.

4. ►C1 Aromata ◄ mohou obsahovat potravinářské přídatné látky povolené podle nařízení (ES) č. 1333/2008 ►C1 nebo další složky potravin dodané pro technologické účely ◄ .

KAPITOLA II

PODMÍNKY POUŽITÍ ►C1 AROMAT ◄ , SLOŽEK POTRAVIN ►C1 S AROMATICKÝMI VLASTNOSTMI ◄ A VÝCHOZÍCH MATERIÁLŮ

Článek 4

Obecné podmínky použití ►C1 aromat ◄ a složek potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄

V potravinách nebo na jejich povrchu lze používat pouze ►C1 aromata ◄ a složky potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ , které splňují tyto podmínky:

a) na základě dostupných vědeckých důkazů nepředstavují žádné bezpečnostní riziko pro zdraví spotřebitele a

b) jejich používání neuvádí spotřebitele v omyl.

Článek 5

Zákaz nevyhovujících ►C1 aromat ◄ nebo nevyhovujících potravin

Nikdo nesmí uvést na trh ►C1 aroma ◄ ani žádnou potravinu, v níž je takové ►C1 aroma ◄ nebo složka potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ obsažena, není-li jejich použití v souladu s tímto nařízením.

Článek 6

▼C1

Přítomnost některých látek

▼B

1. Látky uvedené v části A přílohy III se nesmějí přidávat do potravin jako takové.

2. Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 110/2008, nesmějí být maximální množství některých látek, které se přirozeně vyskytují v ►C1 aromatech ◄ nebo složkách potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ , ►C1 jakož i ve složených potravinách uvedených na seznamu v části B přílohy III ◄ , překročena v důsledku použití ►C1 aromat ◄ nebo složek potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ v uvedených potravinách a na jejich povrchu. Maximální množství látek uvedených v příloze III se použijí pro potraviny uváděné na trh, není-li uvedeno jinak. ►C1 Odchylně od této zásady se maximální množství u sušených nebo koncentrovaných potravin, jež je nutné obnovit, vztahuje na potraviny obnovené podle pokynů na štítku, při zohlednění minimálního ředicího faktoru ◄ .

3. Prováděcí pravidla k odstavci 2 lze přijmout regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2, případně na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad").

Článek 7

Použití určitých výchozích materiálů

1. Výchozí materiály uvedené na seznamu v části A přílohy IV se nesmějí použít pro výrobu ►C1 aromat ◄ nebo složek potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ .

2. ►C1 Aromata ◄ nebo složky potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ vyrobené z výchozích materiálů uvedených na seznamu v části B přílohy IV lze používat výhradně za podmínek uvedených v dané příloze.

Článek 8

►C1 Aromata ◄ a složky potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ , u nichž se nepožaduje hodnocení a schválení

1. Za předpokladu, že vyhovují článku 4, lze v potravinách nebo na jejich povrchu používat následující ►C1 aromata ◄ nebo složky potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ i bez hodnocení a schválení podle tohoto nařízení:

a) aromatické přípravky uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d) bodě i);

b) ►C1 aromata ◄ získana tepelným postupem uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. e) bodě i), která vyhovují podmínkám výroby ►C1 aromat ◄ získaných tepelným postupem a maximálním množstvím některých látek v ►C1 aromatech ◄ získaných tepelným postupem uvedeným v příloze V;

c) ►C1 prekurzory aromatických látek ◄ uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. g) bodě i);

d) složky potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ .

2. Bez ohledu na odstavec 1, vyjádří-li Komise, členský stát nebo úřad pochyby ohledně bezpečnosti ►C1 aromatu ◄ nebo složky potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ uvedených v odstavci 1, úřad u tohoto ►C1 aromatu ◄ nebo složky potravin ►C1 s aromatickými vlastnostmi ◄ provede posouzení rizika. Články 4, 5 a 6 nařízení (ES) č. 1331/2008, potravinářské enzymy a ►C1 aromata ◄ potravin] se následně použijí obdobně. Je-li to nezbytné, přijme Komise na základě stanoviska úřadu a regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3 opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním. Tato opatření se stanoví v přílohách III, IV nebo případně v příloze V. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy pole čl. 21 odst. 4.

KAPITOLA III

▼C1

SEZNAM LÁTEK URČENÝCH K AROMATIZACI A VÝCHOZÍCH MATERIÁLŮ SPOLEČENSTVÍ SCHVÁLENÝCH PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁCH NEBO NA JEJICH POVRCHU

▼B

Článek 9

►C1 Aromata ◄ a výchozí materiály, u nichž se požaduje hodnocení a schválení

Tato kapitola se vztahuje na:

a) aromatické látky;

b) aromatické přípravky uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d) bodě ii);

c) ►C1 aromata ◄ získané tepelným postupem, která vznikla zahřáním složek, jež částečně nebo zcela spadají pod čl. 3 odst. 2 písm. e) bod ii), nebo které nevyhovují podmínkám výroby ►C1 aromat ◄ získaných tepelným postupem nebo maximálním množstvím pro některé nežádoucí látky uvedené v příloze V;

d) ►C1 prekurzory aromatických látek ◄ uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. g) bodě ii);

e) jiná ►C1 aromata ◄ uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. h);

f) výchozí materiály jiné než potraviny uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. j) bodě ii).

Článek 10

▼C1

Seznam aromat a výchozích materiálů Společenství

▼B

Z ►C1 aromat ◄ a výchozích materiálů uvedených v článku 9 lze uvádět na trh jako takové a používat v potravinách nebo na jejich povrchu pouze ►C1 aromata ◄ a výchozí materiály, které byly zařazeny na seznam Společenství, případně za podmínek použití v něm stanovených.

Článek 11

Zařazení ►C1 aromat ◄ a výchozích materiálů na seznam Společenství

1. ►C1 Aroma ◄ nebo výchozí materiál lze na seznam Společenství zařadit postupem podle nařízení (ES) č. 1331/2008, pouze pokud vyhovuje podmínkám stanoveným v článku 4 tohoto nařízení.

2. V zápisu ►C1 aromatu ◄ nebo výchozího materiálu na seznam Společenství se uvádějí

▼C1

a) identifikace schváleného aromatu nebo výchozího materiálu;

▼B

b) je-li to nezbytné, podmínky, za nichž lze ►C1 aroma ◄ používat.

3. Seznam Společenství se mění postupem stanoveným v nařízení (ES) č. 1331/2008.

Článek 12

►C1 Aromata ◄ nebo výchozí materiály spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003

1. ►C1 Aroma ◄ nebo výchozí materiál spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003 lze zařadit na seznam Společenství pouze poté, co byly schváleny v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003.

2. Pokud je ►C1 aroma ◄ , které je již zařazeno na seznamu Společenství, vyrobeno z jiného výchozího materiálu spadajícího do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003, nebude vyžadovat nové schválení v rámci tohoto nařízení, pokud se na nový výchozí materiál vztahuje povolení podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a ►C1 aroma ◄ je v souladu se specifikacemi stanovenými tímto nařízením.

Článek 13

Rozhodnutí o výkladu

Je-li to nutné, může být regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2 rozhodnuto,

a) zda určitá látka nebo směs látek, výchozí materiál nebo druh potravin spadá do kategorií uvedených v čl. 2 odst. 1 či nikoli;

b) ke které z konkrétních kategorií uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. b) až j) daná látka náleží;

c) zda určitý produkt náleží ke kategorii potravin nebo je potravinou podle přílohy I nebo části B přílohy III.

KAPITOLA IV

OZNAČOVÁNÍ

Článek 14

Označování ►C1 aromat ◄ , která nejsou určena k prodeji konečnému spotřebiteli

1. ►C1 Aromata ◄ , která nejsou určena k prodeji konečnému spotřebiteli, lze uvádět na trh pouze s označením podle článků 15 a 16, které je snadno viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné. Informace stanovené v článku 15 musí být uvedeny v jazyce, který je kupujícím snadno srozumitelný.

2. Členský stát, v němž je produkt uváděn na trh, může na svém území v souladu se Smlouvou stanovit, že informace stanovené v článku 15 musí být uvedeny v jednom nebo více úředních jazycích Společenství, které tento členský stát určí. To nevylučuje, aby byly dané informace uvedeny ve více jazycích.

Článek 15

Obecné požadavky na označování ►C1 aromat ◄ , která nejsou určena k prodeji konečnému spotřebiteli

1. Jsou-li ►C1 aromata ◄ , která nejsou určena k prodeji konečnému spotřebiteli, prodávána samostatně či ve směsi nebo ve směsi s jinými složkami potravin nebo do nich byly přidány další látky podle čl. 3 odst. 4, musí být na jejich obalech nebo nádobách uvedeny tyto informace:

a) prodejní označení: buď slova " ►C1 aroma ◄ ", ►C1 nebo přesnější název nebo popis aromatu ◄ ;

b) slova "do potravin" nebo slova "omezené použití v potravinách" nebo podrobnější údaj o určeném použití v potravinách;

c) je-li to nezbytné, zvláštní podmínky pro skladování nebo použití;

d) značka udávající šarži či partii;

e) sestupně podle podílu na hmotnosti výčet:

i) kategorií přítomných ►C1 aromat ◄ a

ii) názvů každé z ostatních látek nebo každého z ostatních materiálů obsažených v produktu, nebo případně jejich čísla "E";

f) jméno nebo obchodní firma a adresa výrobce, balírny nebo prodejce;

g) údaj o maximálním množství pro každou složku nebo skupinu složek, jejichž množství v potravině podléhá množstevnímu omezení, nebo příslušná informace jasně a snadno srozumitelná a umožňující kupujícímu řídit se tímto nařízením nebo jinými příslušnými právními předpisy Společenství;

h) čisté množství;

i) datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby;

j) případně informace o ►C1 aromatu ◄ nebo jiných látkách, které jsou uvedeny v tomto článku a jsou vyjmenovány v příloze IIIa směrnice 2000/13/ES, pokud jde o uvedení složek nacházejících se v potravinách.

▼C1

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být informace požadované v písmenech e) a g) zmíněného odstavce uvedeny pouze v průvodní dokumentaci, která je zasílána se zásilkou nebo před jejím dodáním, pokud je na snadno viditelné části balení nebo nádoby dotyčného produktu uveden údaj "neurčeno pro maloobchodní prodej".

▼B

3. Pokud jsou ►C1 aromata ◄ dodávána v cisternách, lze odchylně od odstavce 1 veškeré informace uvést ►C1 pouze v průvodní dokumentaci k zásilce ◄ , která má být doručena s dodáním této zásilky.

Článek 16

Zvláštní požadavky pro použití výrazu "přírodní"

1. Pokud se k popisu ►C1 aromatu ◄ v prodejním označení uvedeném v čl. 15 odst. 1 písm. a) používá výraz "přírodní", použijí se odstavce 2 až 6 tohoto článku.

2. Výraz "přírodní" lze používat pro popis ►C1 aromatu ◄ pouze v případě, sestává-li aromatická složka pouze z aromatických přípravků nebo přírodních aromatických látek.

3. Výraz "přírodní aromatická látky/aromatické látky" lze používat pouze pro ►C1 aromata ◄ , v nichž aromatická složka obsahuje výhradně přírodní aromatické látky.

4. Výraz "přírodní" lze používat pouze ve spojení s odkazem na potravinu, kategorii potravin nebo rostlinný či živočišný zdroj aromatu, pokud alespoň 95 % hmotnostních aromatické složky bylo získáno z uvedeného výchozího materiálu.

▼C1

Označení zní "přírodní‚potravina/potraviny nebo kategorie potravin nebo zdroj/zdroje ‚aroma".

▼B

5. ►C1 Výraz "přírodní ‚potravina/potraviny nebo kategorie potravin nebo zdroj/zdroje‚ aroma s jinými přírodními aromaty" lze použít pouze v případě ◄ , je-li aromatická složka částečně získána z uvedeného výchozího materiálu, jehož chuť či vůni lze snadno rozpoznat.

6. Výraz "přírodní látka ►C1 aroma ◄ " lze použít pouze v případě, je-li aromatická složka získána z různých výchozích materiálů a pokud by uvedení výchozích materiálů neodráželo jejich vůni nebo chuť.

Článek 17

Označování ►C1 aromat ◄ , která jsou určena k prodeji konečnému spotřebiteli

1. Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří (1), a nařízení (ES) č. 1829/2003, lze ►C1 aromata ◄ prodávané samostatně, ve směsi nebo ve směsi s jinými složkami potravin nebo do nichž byly přidány další látky, které jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, uvádět na trh, pouze je-li na jejich obalu uvedeno "do potravin" nebo "omezené použití v potravinách" anebo přesnější údaj o určeném použití v potravinách, přičemž tyto údaje musí být snadno viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné.

2. Pokud se k popisu ►C1 aromatu ◄ v prodejním označení uvedeném v čl. 15 odst. 1 písm. a) používá výraz "přírodní", použije se článek 16.

Článek 18

Jiné požadavky na označování

Články 14 až 17 nejsou dotčeny podrobnější nebo rozsáhlejší právní nebo správní předpisy týkající se vah a měr nebo vztahující se k obchodní úpravě, klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků nebo na dopravu těchto látek a přípravků.

KAPITOLA V

PROCESNÍ USTANOVENÍ A PROVÁDĚNÍ

Článek 19

Podávání zpráv provozovateli potravinářských podniků

1. Výrobce nebo uživatel aromatických látek nebo zástupce takového výrobce nebo uživatele Komisi na požádání sdělí množství látky přidávané do potravin ve Společenství během období dvanácti měsíců. Informace poskytnuté v této souvislosti se považují za důvěrné, pokud tyto informace nejsou požadovány k posouzení bezpečnosti.

Informace o množství k použití pro konkrétní kategorie potravin ve Společenství zpřístupní Komise členským státům.

2. V případě ►C1 aromatu ◄ , které již bylo schváleno podle tohoto nařízení a která se připravuje výrobními postupy nebo za použití výchozích materiálů, které se významně liší od výrobních postupů nebo výchozích materiálů zahrnutých do posouzení rizika provedeného úřadem, poskytne výrobce nebo uživatel před uvedením dané látky na trh Komisi údaje nezbytné k tomu, aby úřad mohl provést hodnocení daného ►C1 aromatu ◄ s ohledem na změněný výrobní postup nebo vlastnosti.

3. Výrobce nebo uživatel ►C1 aromatu ◄ nebo výchozích materiálů Komisi neprodleně sdělí veškeré nové vědecké nebo technické informace, které jsou mu známé a dostupné a které by mohly ovlivnit posouzení bezpečnosti této aromatické látky.

4. Prováděcí pravidla k odstavci 1 se přijmou regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 20

Sledování a podávání zpráv členskými státy

1. Členské státy na základě přístupu založeném na posouzení rizika zřídí systémy pro sledování spotřeby a používání ►C1 aromat ◄ uvedených na seznamu Společenství a spotřeby látek uvedených v příloze III a o svých zjištěních v náležitých intervalech informují Komisi a úřad.

2. Po konzultaci s úřadem bude regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2 a do 20. listopadu 2011 přijata společná metodika pro členské státy pro shromažďování informací o spotřebě a používání ►C1 aromat ◄ uvedených na seznamu Společenství a látek uvedených v příloze III.

Článek 21

Výbor

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 22

Změny příloh II až V

Změny příloh II až V tohoto nařízení v zájmu zohlednění vědeckého a technického pokroku, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3, v případě potřeby na základě stanoviska úřadu.

Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 21 odst. 4.

Článek 23

Financování harmonizovaných politik Společenstvím

Právním základem pro financování opatření, která vycházejí z

Nahrávám...
Nahrávám...