dnes je 22.7.2024

Input:

141/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 141/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění účinném k 1.1.2017
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 20. června 1997
o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
82/2000 Sb.
(k 1.4.2000)
mění § 3, § 6, přílohu č. 2, 3, 4, nová přechodná ustanovení
(k 1.1.2003)
v příloze 3 řádek „Zvláštně denaturovaný syntetický technický”
269/2000 Sb.
(k 7.8.2000)
nepřímo, viz text, mění datum účinnosti bodů 9 a 10 čl. III vyhl. č. 82/2000 Sb.
386/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 3 odst. 4, přílohu č. 2
386/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
pořadové č. 1a a 1b přílohy č. 2 a současně pozbývá platnost poř. číslo 1
88/2007 Sb.
(k 1.5.2007)
mění § 1 odst. 7, § 2 odst. 7 a 8 a přílohy č. 2, 3 a 4
190/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
mění 15 novelizačních bodů
289/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohu č. 2
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):
§ 1
Technické požadavky na výrobní zařízení lihovarů a jejich uspořádání
(k § 5 zákona o lihu)
(1)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
(2)  Výrobním zařízením lihovaru jsou přístroje, potrubí a prostory, ve kterých je líh a lihové páry neregistrované kontrolním lihovým měřidlem (dále jen „měřidlo”), jakož i zařízení na jímání lutrových vod a odloučených olejů a vosků, přičemž lutrovými vodami se rozumí vody vznikající při získávání lihu způsobem stanoveným zákonem, a to po destilačním oddělení lihu.
(3)  Výrobní zařízení lihovaru se vyrábí z kovu nebo jiného materiálu odolného vůči působení lihu, lihových par, provozních teplot a tlaků.
(4)  K pájení se používá jen tvrdé pájky. K utěsnění se používají jen hmoty odolné vůči změnám a působení teplot a tlaků a působení lihu a lihových par.
(5)  Potrubí, kterým je veden líh a lihové páry, nesmí být poškozené ani vyspravované.
(6)  Nátěry výrobního zařízení lihovaru nesmí zakrývat skladbu materiálu, ze kterého je zařízení vyrobeno. Prochází-li potrubí, kterým je veden líh a lihové páry, zdí nebo stropem, ponechá se kolem tohoto potrubí prostor k prohlídce. Tento prostor se uzavře zakrytím odpovídajícím příslušné technické normě1) .
(7)  Spojovací potrubí chladiče s měřidlem musí mít:
a)  spád,
b)  vnitřní průměr odpovídající výkonu destilačního přístroje,
c)  plechový kryt na všech spojích (přírubách, kohoutech, šroubeních apod.).
(8)  Kryt podle odstavce 7 písm. c) může být zhotoven z nenatřeného pozinkovaného plechu nebo z jiného materiálu odpovídajících vlastností odsouhlaseného správcem daně1a) a musí být uzpůsoben k přiložení závěry.
(9)  Na spojovacím potrubí chladiče s měřidlem se umísťují epruvety, kohoutky k odběru vzorků, odvzdušňovací zařízení, regulátory množství odtékajícího lihu a zařízení zamezující vniknutí páry a zápary do měřidla.
(10)  Vrací-li se zpětný tok lihu do varného kotle destilačního přístroje, musí
a)  přívodní záparové potrubí ústit do zvláštní kovové nádoby upevněné na dně varného kotle destilačního přístroje tak, že tato nádoba zůstane naplněna záparou i po vyprázdnění varného kotle a přívodní potrubí bude zcela ponořeno do zbylé zápary,
b)  být vypouštěcí výpalkové potrubí seřízeno tak, aby ve varném kotli destilačního přístroje zbyly výpalky minimálně v množství
Nahrávám...
Nahrávám...