dnes je 31.5.2023

Input:

146/2002 Sb., Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.10.2022

č. 146/2002 Sb., Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.10.2022
ZÁKON
ze dne 20. března 2002
o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
94/2004 Sb.
(k 3.3.2004)
v § 3 vkládá nový odst. 2
316/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění, 12 novelizačních bodů
321/2004 Sb.
(k 28.5.2004)
mění, 6 novelizačních bodů
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 11 odst. 9 nahrazuje slova, ruší poznámku č. 26
120/2008 Sb.
(k 15.5.2008)
mění, celkem 43 novelizačních bodů
ÚZ 223/2008 Sb.
 
 
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11c odst. 8
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
v § 3 vkládá nový odst. 11
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 3 odst. 3 písm. g) a h) a v § 3 odst. 4 písm. z)
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 3 a § 11 odst. 1 písm. d)
138/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění, celkem 62 novelizačních bodů
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1
180/2016 Sb.
(k 7.9.2016)
mění, celkem 41 novelizačních bodů
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 7
26/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 3
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 3; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 11, § 11a, § 11b a § 11c
302/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 3, § 4 a § 11
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 3 odst. 3
174/2021 Sb.
(k 12.5.2021)
mění, celkem 51 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 9
244/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 3 a § 5
247/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 3, § 4, § 5, § 11; vkládá § 3b až 3d; ruší § 1a; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE
§ 1
(1) Účelem zákona je zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „inspekce”), která je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo”), a stanovit její působnost pro výkon státního dozoru.
(2) Zřizuje se inspekce, kterou tvoří ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje (dále jen „inspektoráty”) a toto sídlo:
a) Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
b) Jihočeský a Vysočina se sídlem v Táboře,
c) Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,
d) Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,
e) Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,
f) Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,
g) Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.
(3) Inspekce je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2)
(4) Sídlem inspekce je Brno.
(5) V čele inspekce je ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát a ředitele inspektorátů. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní službě.
(6) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle své územní působnosti, o odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.
(7) V řízení o přestupku zjištěném při kontrole, při níž inspektor postupoval podle § 4 odst. 2, nebo spočívajícím v nesplnění povinnosti uložené opatřením, které bylo vydáno postupem podle § 5 odst. 3, rozhoduje jako orgán prvního stupně inspektorát, jehož inspektor postupoval podle § 4 odst. 2 nebo uložil nesplněnou povinnost.
(8) Inspektorát neprojedná ve společném řízení přestupek, k jehož projednání je podle tohoto zákona příslušný jiný inspektorát, ani k takovému přestupku nepřihlédne při určení druhu a výměry správního trestu.
§ 1a
(zrušen zák. č. 247/2022 Sb. k 1.10.2022)
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zemědělským výrobkem produkt zemědělské prvovýroby, s výjimkou živočišných produktů4) , který je určen ke konzumaci člověkem nebo u něhož lze důvodně předpokládat, že ho člověk bude konzumovat,
b) posudkem na místě písemné vyhodnocení výsledků kontroly v místě provedené kontroly,
c) monitorováním soustavné nebo výběrově účelové sledování zejména toxikologicky významných látek v zemědělských výrobcích, potravinách a tabákových výrobcích.
§ 3
(1) Inspekce u fyzických a právnických osob (dále jen „kontrolované osoby”) kontroluje zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, přitom kontroluje zejména,
a) zda tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) ,6, vyhlášenými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, (dále jen „mezinárodní smlouva”) 7nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) ,
b) zda při výrobě zemědělských výrobků nebo potravin nebo při jejich uvádění na trh29) anebo při výrobě tabákových výrobků nebo při jejich distribuci nebo uvádění na trh jsou dodržovány podmínky stanovené zvláštními právními předpisy3) , mezinárodními smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) ,
c) zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy3) , mezinárodními smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) ,
d) zda nedochází ke klamání spotřebitele,8)
e) zda zemědělské výrobky nebo potraviny uváděné na trh anebo tabákové výrobky distribuované nebo uváděné na trh jsou bezpečné,9)
f) zda nedochází k porušování práva osob, jimž svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků10) nebo zaručených tradičních specialit10a) .
(2) Inspekce dále u kontrolovaných osob
a) kontroluje, zda čerstvé ovoce, čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují požadavky na jakost stanovené zvláštním právním předpisem12) a soulad a správnost údajů uvedených v průvodních dokumentech,
b) přijímá opatření podle čl. 137 odst. 2 a 3 nebo čl. 138 odst. 2 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/62546) , popřípadě dalšími opatřeními podle § 4c odst. 1 nebo 2 nebo § 5 odst. 1 ukládá povinnosti a stanovuje lhůty k jejich splnění, a to i v průběhu kontroly,
c) kontroluje splnění povinností uložených podle písmene b),
d) provádí kontrolu v pravidelných intervalech nebo při podezření z porušení právních předpisů,3)
e) kontroluje dodržování požadavků na osobní a provozní hygienu v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie o hygieně potravin12a) a přímo použitelným předpisem Evropské unie o mikrobiologických kritériích pro potraviny41) ,
f) kontroluje dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,
g) kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí pří výkonu své jiné působnosti,
h) kontroluje dodržování povinností při označování lihovin podle zákona upravujícího potraviny,
i) kontroluje dodržování povinností stanovených pro sledovatelnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecné zásady a požadavky potravinového práva,
j) plní úkoly vyplývající pro ni jako pro orgán dozoru z přímo použitelných předpisů Evropské unie, přičemž je pro zjednání nápravy protiprávního stavu oprávněna využívat i opatření v nich uvedená,
k) kontroluje dodržování povinností stanovených pro reklamu na potraviny v rozsahu stanoveném zákonem upravujícím regulaci reklamy,
l) kontroluje, zda informace uvedené na obalech nebo etiketách určených pro potraviny, zemědělské výrobky a tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) ,
m) kontroluje nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu42) v mezích své působnosti podle zákona upravujícího potraviny,
n) pokud je to požadováno přímo použitelným předpisem Evropské unie, schvaluje nebo podmíněně schvaluje v mezích své působnosti podle zákona upravujícího potraviny na základě žádosti provozovatele potravinářského podniku podané v listinné nebo v elektronické podobě podniky, závody, popřípadě jiná zařízení vyrábějící potraviny jiného než živočišného původu a odnímá nebo pozastavuje schválení, a to jsou-li splněny podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) ; žádost o schválení musí splňovat náležitosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona upravujícího potraviny a musí obsahovat údaje o druhu a rozsahu činnosti, a to zejména údaje o objemu výroby a uvádění potravin na trh; tímto ustanovením není dotčena působnost Státní veterinární správy podle veterinárního zákona a podle § 16 odst. 4 zákona upravujícího potraviny,
o) kontroluje, zda vybrané plastové výrobky splňují požadavky zákona upravujícího omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, a
p) kontroluje, zda obaly, které přicházejí do přímého styku s potravinami, splňují požadavky zákona upravujícího obaly,
q) provádí kontroly v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství53) .
(3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů3)
a) ukládá pokuty podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů,3)
b) provádí rozbory vzorků nebo zajišťuje provedení rozborů vzorků a přípravu vzorků30) pro vypracování druhého odborného stanoviska, a to v případě
1. zemědělských výrobků nebo potravin podléhajících kontrole v laboratořích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
2. tabákových výrobků podléhajících kontrole v laboratořích, které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33) ,
3. vzorků odebraných z míst, předmětů nebo zařízení používaných při výrobě a uvádění na trh potravin podléhajících kontrole v laboratořích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625; v případě vzorků pro mikrobiologické zkoušení odebraných z míst nebo zařízení nelze odebrat vzorky pro vypracování druhého odborného stanoviska, nebo
4. vzorků odebraných obalů a obalových materiálů určených pro styk s potravinami a obalů a obalových materiálů určených pro styk s potravinami, které již jsou ve styku s potravinami, v laboratořích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
c) vydává osvědčení na žádost výrobci o tom, že jím vyrobený zemědělský výrobek, potravina28, ke kontrole jejíž výroby je inspekce příslušná, nebo tabákový výrobek splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) , anebo na žádost kontrolované osoby o tom, že její činnost, k jejíž kontrole je inspekce příslušná, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) ; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku a inspekce při vydání osvědčení vychází
1. ze svých dosavadních kontrolních zjištění,
2. z kontroly, kterou provede u žadatele o osvědčení,
3. z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33) , jejichž provedení inspekce na základě žádosti o osvědčení uložila žadateli o osvědčení; inspekce může žadateli o osvědčení určit druhy rozborů vhodné k ověření skutečností, jichž se má osvědčení týkat, nebo
4. z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33) , které inspekci s žádostí předložil žadatel o osvědčení,
d) na žádost vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu pro zápis označení původu, zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit do rejstříku10) , 10a) , pro změnu specifikace nebo zrušení zápisu označení původu, zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,
e) na žádost vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu o tom, že čerstvé ovoce, čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) ; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,
f) vydává pro místně příslušný celní úřad závazné stanovisko podle § 7,
g) vede evidenci provozovatelů potravinářských podniků34) ,
h) spolupracuje s příslušnými správními úřady, orgány územní samosprávy, zahraničními institucemi a s příslušnými orgány Evropské unie, jejichž spolupráce je nezbytná pro výkon kontroly nebo vyplývá z mezinárodních smluv a informuje je neprodleně o závažných skutečnostech, které narušují nebo jsou způsobilé narušit ochranu spotřebitele,
i) poskytuje informace o výsledcích své činnosti důležitých pro ochranu spotřebitele,
j) provádí monitorování,
k) ověřuje pro účely prováděných kontrol metody zkoušení podle dostupných vědeckých poznatků,
l) zajišťuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců,
m) v případě, že vydání osvědčení vyžaduje laboratorní rozbor a tento rozbor provede laboratoř inspekce, rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady tohoto rozboru ve výši podle sazebníku náhrad za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly; v případě, že vydání osvědčení vyžaduje laboratorní rozbor a provedení tohoto rozboru zajistí inspekce, rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady tohoto rozboru; v případě, že vydání osvědčení vyžaduje provedení kontroly podle písmene c) bodu 2, rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady kontroly stanovené podle prováděcího právního předpisu, který stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou; náhrada nákladů rozborů a kontroly je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil,
n) určuje úřední laboratoře v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. d) a podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a zrušuje jejich určení podle čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, organizuje audity úředních laboratoří podle čl. 39 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, navrhuje ministerstvu národní referenční laboratoře a vede seznam externích určených úředních laboratoří, který zveřejní na svých internetových stránkách,
o) provádí bezúplatně ve svých laboratořích rozbory na žádost organizačních složek státu,
p) schvaluje po projednání s dotčenými správními úřady postup a způsob ozařování potravin ionizujícím zářením podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen „rozhodnutí o schválení ozařovny”),
q) informuje Komisi Evropské unie o schválení ozařovny, předává související dokumentaci a informuje Komisi Evropské unie o případném pozastavení nebo zrušení rozhodnutí o schválení ozařovny,
r) informuje nejméně jednou ročně Komisi Evropské unie o výsledcích kontrol prováděných u provozovatele ozařovny a ozářených potravinách uváděných na trh ve vztahu k použitým dávkám záření, dodržení stanovených limitů v potravině podle jednotlivých druhů a ozářeném množství,
s) prověřuje, zda úprava balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu14a) ,
t) provádí kontrolu při vstupu a dovozu potravin ze třetích zemí, přičemž je oprávněna využívat postupy a opatření uvedené v hlavě II kapitole V oddílu III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
u) je oprávněna vyžadovat od orgánů celní správy informace nezbytné pro výkon své kontrolní činnosti,
v) ověřuje odrůdu, původ, cukernatost a hmotnost vinných hroznů určených pro výrobu jakostního vína s přívlastkem a vydává o tom doklad,
w) provádí zatřiďování vín podle zvláštního právního předpisu,14d)
x) rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů,
y) informuje bezodkladně správce spotřební daně a obecní živnostenský úřad, zjistí-li, že
1. byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků, nebo
2. byla porušena povinnost při značení lihu nebo nakládání s lihem,
z) vydává doklady podle přímo použitelných předpisů Evropské unie,14f)
aa) provádí certifikaci vína podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14g) ,
bb) zajišťuje odpovídající a pravidelnou odbornou přípravu osob provádějících kontrolu shody podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o kontrolách dodržování obchodních norem14h) ,
cc) provádí ověření souladu se specifikacemi podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a zaručené tradiční speciality10a) a podle zvláštních právních předpisů14d) , 35) rozhoduje o náhradě nákladů na toto ověření,
dd) neposkytuje informace o osobách podílejících se na provedení rozboru podle písmene b) s výjimkou osoby potvrzující protokol o zkoušce.
(4) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů3) dále
a) neposkytuje informace, jejichž zveřejnění by narušilo účel kontrol,
b) provádí jiné úřední činnosti podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
c) je oprávněna zveřejnit informace o ratingu jednotlivých provozovatelů v souladu s požadavky podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625; pravidla ratingu zveřejní na svých internetových stránkách,
d) rozhoduje o nahrazení nebo změně bezpečnostního prvku podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích47)
e) rozhoduje o deaktivaci identifikačního kódu podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích48) ,
f) vede seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná (dále jen „seznam internetových stránek”), a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách a
g) rozhoduje o zápisu internetových stránek do seznamu internetových stránek a o výmazu internetových stránek ze seznamu internetových stránek.
(5) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba zemědělský výrobek, potravinu nebo tabákové výrobky prodává nebo za kterou ji pořídila, pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že zemědělský výrobek, potravina nebo tabákové výrobky splnily požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) , přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami.7) Náhrada se kontrolované osobě poskytne nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni požádala.
(6) Nesplňuje-li vzorek určený pro úřední kontrolu odebraný při kontrolním nákupu požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) , přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7) , rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady za kontrolní nákup. Pokud vzorek odebraný při kontrolním nákupu splňuje kontrolované požadavky právních předpisů, jeho povaha to umožňuje, je neporušený a již není potřebný k provedení kontroly, lze od smlouvy uzavřené jednáním při kontrolním nákupu odstoupit. Inspekce rozhodne, že kontrolovaná osoba uhradí náklady za kontrolní nákup ve výši, za kterou byl vzorek při kontrolním nákupu zakoupen, poté co kontrolovaná osoba vrácený předmět kontrolního nákupu převzala nebo měla možnost jej převzít. Náhrada nákladů za kontrolní nákup je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.
(7) Bylo-li rozborem vzorku zjištěno, že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nebo místa anebo zařízení používaná při výrobě nebo uvádění potravin na trh nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) , přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7) , rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady rozboru. V případě, že rozbor podle věty první provedla inspekce, hradí kontrolovaná osoba náklady rozboru podle prováděcího právního předpisu. Náhrada nákladů za rozbor je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.
(8) Inspekce provádí dodatečnou kontrolu podle čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly. O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne inspekce.
(9) Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle čl. 79 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. O náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce.
(10) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které vznikly v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie14m) . Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí a prováděcí právní předpis stanoví výši nákladů za laboratorní rozbor kontrolních vzorků, je-li prováděn laboratoří inspekce. O náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce.
(11) Inspekce dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu14n) .
(12) Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství14o) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém14p) .
(13) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu zemědělských výrobků s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními předpisy zajišťuje inspekce přiměřeně podle pravidel stanovených zákonem o potravinách a tabákových výrobcích pro odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu potravin s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními předpisy.
§ 3a
Bylo-li potřebné pro účely kontroly nebo správního řízení, ve kterých bylo zjištěno porušení právního předpisu, provést úřední překlad shromážděných podkladů, které inspekce obdržela od orgánu dozoru z jiného členského státu, rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady úředního překladu. Náhrada nákladů úředního překladu je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.
§ 3b
Seznam internetových stránek obsahuje
a) adresu internetové stránky a
b) den zápisu internetové stránky do seznamu internetových stránek, popřípadě den výmazu zápisu internetové stránky z tohoto seznamu.
§ 3c
(1) Inspektorát rozhoduje o zápisu internetových stránek do seznamu internetových stránek z moci úřední rozhodnutím, které se vydává jako první úkon v řízení. O odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.
(2) Inspektorát rozhoduje o výmazu internetových stránek ze seznamu internetových stránek z moci úřední, pominou-li důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu a dozví-li se o této skutečnosti. Pro vedení řízení o výmazu internetových stránek ze seznamu internetových stránek platí odstavce 1, 3 a 4 obdobně.
(3) Účastníky řízení podle odstavce 1 jsou provozovatel nebo držitel doménového jména internetových stránek, o kterých je vedeno řízení o zápisu na seznam internetových stránek. Nelze-li některého z účastníků řízení identifikovat, je v úkonech v řízení označen jako provozovatel nebo držitel doménového jména internetových stránek, o kterých je vedeno řízení o zápisu na seznam internetových stránek, a adresou těchto internetových stránek. Ustanovení § 32 odst. 2 písm. d) a e) správního řádu se nepoužijí.
(4) V řízení podle odstavce 1 se účastníkovi řízení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí na tuto adresu.
(5) Inspekce je povinna neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu nebo výmazu provést zápis internetové stránky do seznamu internetových stránek nebo výmaz internetové stránky ze seznamu internetových stránek.
§ 3d
Poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky je povinen zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu internetových stránek, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek.
§ 4
(1) Zaměstnanci inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen „inspektoři”) jsou při výkonu kontrolní činnosti též oprávněni
a) pečetit prostory přímo související s výkonem a předmětem kontroly na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení kontroly,
b) požadovat od kontrolovaných osob odstranění zjištěných nedostatků nebo neprodlené provedení nezbytných opatření k jejich odstranění,
c) provádět na základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného státního orgánu, dále na základě podnětu spotřebitele nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem ve věci, kontrolu dodržování zákazu klamání spotřebitele8) ,
d) vydávat posudky na místě,
e) vydávat osvědčení podle § 3 odst. 3 písm. e),
f) požadovat od pracovníků přicházejících do přímého styku s potravinami předložení zdravotních průkazů,
g) vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení dokumentace potřebné k posouzení, zda nedošlo k porušení zákazu klamání spotřebitele a
h) využívat zastírání skutečné totožnosti, je-li to nezbytné k provedení kontrolních úkonů.
(2) Oprávnění podle tohoto zákona a kontrolního řádu mohou inspektoři vykonávat i mimo územní působnost inspektorátu, jehož jsou inspektory, pokud to vyžaduje účelné provedení kontroly zahájené tímto inspektorátem.
(3) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole, nebo písemným pověřením k jednotlivé kontrole. Průkaz inspekce vydává ústřední ředitel. Písemné pověření k jednotlivé kontrole vydává ředitel inspektorátu.
(4) Kontrola prodeje na dálku může být zahájena kontrolním nákupem, předcházejícím předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě nebo doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě.
(5) Za účelem výkonu kontrolní činnosti na pozemcích, ve stavbách nebo v jiných prostorách přímo souvisejících s výkonem a předmětem kontroly podle kontrolního řádu jsou inspektoři oprávnění zjednat si přístup do těchto prostor, včetně otevření uzavřených prostor. Každý, v jehož objektu se takové prostory nalézají, je povinen strpět kontrolu v těchto prostorách; nesplní-li tuto povinnost, jsou inspektoři oprávněni zjednat si k nim přístup.
(6) Inspektor je pro účely zahájení kontroly oprávněn požadovat informace, jež jsou nezbytné ke zjištění totožnosti fyzické nebo právnické osoby, u níž lze mít za to, že je kontrolovanou nebo povinnou osobou podle kontrolního řádu. Oprávnění podle věty první má inspektor vůči osobě, která s požadovanými informacemi nakládá. Osoba podle věty druhé poskytne inspektorovi informace bez zbytečného odkladu.
(7) Inspektor je v souvislosti s výkonem kontroly, včetně provádění úkonů předcházejících kontrole, oprávněn pořizovat zvukové, obrazové a zvukově-obrazové záznamy bez vědomí kontrolovaných osob nebo povinných osob, pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak. Právo fyzických osob na ochranu jejich soukromého a osobního života tím není dotčeno.
§ 4a
(1) Pokud inspektor provádí kontrolní úkony na místě nebo na místě doručuje písemnost, činí úkony jménem kontrolované osoby též člen jejího statutárního orgánu, zaměstnanec kontrolované osoby nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly.
(2) Zkoušení vzorku pro druhé odborné stanovisko podle § 16 odst. 7 zákona o potravinách a tabákových výrobcích lze provést pouze v laboratořích určených inspekcí podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, a to v rozsahu úkolů určených inspekcí. Pokud není možné provést zkoušení vzorku pro druhé odborné stanovisko v rámci rozsahu určení podle věty první, lze jej provést v laboratořích určených inspekcí podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 i mimo rozsah úkolů určených inspekcí. Pokud není možné provést zkoušení vzorku pro druhé odborné stanovisko v laboratoři určené inspekcí, lze jej provést v jiné vhodné laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Nezbytnost zadání zkoušení vzorku pro druhé odborné stanovisko v jiné než určené laboratoři prokazuje kontrolovaná osoba.
§ 4b
(1) Osoba, které je uloženo opatření, je povinna je splnit. Povinnost uložená opatřením trvá i po lhůtě v něm stanovené do splnění uložené povinnosti nebo do vydání souhlasu podle § 5a odst. 1 nebo 2.
(2) Je zakázáno porušit pečeť umístěnou v průběhu kontroly na základě § 4 odst. 1 písm. a).
(3) Provozovatel, který provozuje poštovní službu nebo jinou doručovací službu, je povinen předat inspektorovi zásilku, kterou inspektor objednal s využitím zastírání skutečné totožnosti podle § 4 odst. 1 písm. h). Inspektor je povinen se tomuto provozovateli prokázat průkazem inspekce a listinou, která dokládá zastření jeho skutečné totožnosti.
§ 4c
(1) Inspektor vydá opatření, kterým poskytovateli služby informační společnosti49) uloží povinnost zřetelně zobrazovat varování pro spotřebitele při přístupu k on-line rozhraní, pokud je obsah internetových stránek v rozporu s požadavky právních předpisů, k jejichž kontrole je inspekce příslušná. Toto opatření se vydává jako první úkon v řízení.
(2) Dochází-li prostřednictvím internetových stránek k uvádění nebezpečné potraviny na trh nebo pokud obsah internetových stránek závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná, a není-li možné nebo účelné dosáhnout odstranění protiprávního stavu prostřednictvím kontrolované osoby, inspektor vydá opatření, kterým poskytovateli služby informační společnosti uloží povinnost pozastavit fungování internetových stránek nebo jejich části. Souhlas s obnovením fungování internetové stránky nebo její části vydává inspektor postupem podle § 5a odst. 1.
(3) Pro podání odvolání proti opatření podle odstavců 1 a 2 a pro jeho vyřízení platí § 5 odst. 4 a 5 obdobně. Ustanovení § 5 odst. 8 a § 5a odst. 4 se použijí obdobně.
(4) Opatření podle odstavců 1 a 2 lze uložit i opatřením obecné povahy postupem podle § 5 odst. 6. Ustanovení § 5 odst. 7 a 8 a § 5a odst. 5 se použijí obdobně.
§ 5
(1) Inspektor vydá opatření, kterým kontrolované osobě
a) zakáže
1. výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo jejich uvádění na trh29) , anebo výrobu tabákových výrobků, jejich distribuci nebo jejich uvádění na trh, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3) , přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7) ,
2. používání obalů, přístrojů a zařízení, které neodpovídají požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem3) , 6), 9), 17) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) , nebo ke kterým není přiloženo písemné prohlášení podle zvláštního právního předpisu17) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) ,
3. užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh29) anebo pro výrobu tabákových výrobků, pro jejich distribuci nebo pro jejich uvádění na trh, pokud nesplňují podmínky, které umožňují uchovat jejich bezpečnost6) , 18), 36),
4. užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh anebo pro výrobu tabákových výrobků, pro jejich distribuci nebo pro jejich uvádění na trh, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstupovat na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor v souladu s jeho oprávněním podle kontrolního řádu,
5. používání obalů nebo etiket, jestliže informace na nich uvedené jsou v rozporu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) , nebo
6. vstup do prostor potravinářského podniku, kde se manipuluje s potravinami, osobám, které přicházejí do přímého styku s potravinami a v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví nemají zdravotní průkaz, a to v rámci podniku, pro který vykonávají práci,
b) nařídí na náklad kontrolované osoby, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, zničení
1. nebezpečných36) zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků,
2. výrobků z révy vinné, které nelze uvést na trh podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty37) ,
3. potravin, které pocházejí z provozu, podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení, které v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie54) není platně schváleno,
c) uloží odstranění zjištěných nedostatků,
d) zajistí
1. na trh uváděné zemědělské výrobky nebo potraviny anebo distribuované nebo na trh uváděné tabákové výrobky, označené nebo nabízené klamavým způsobem8) nebo nesplňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) ,
2. zemědělské výrobky, potraviny, tabákové výrobky nebo další věci, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis43) ,
e) pozastaví
1. uvádění zemědělských výrobků nebo potravin na trh anebo distribuci nebo uvádění tabákových výrobků na trh při podezření, že nejsou bezpečné36) ,
2. vstup do prostor potravinářského podniku, kde se manipuluje s potravinami, nebo manipulaci s potravinami osobám, které přicházejí do přímého styku s potravinami, při podezření, že došlo k nedodržení požadavku na osobní hygienu osob manipulujících s potravinami podle přílohy II kapitoly VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie o hygieně potravin, a to v rámci podniku, pro který vykonávají práci, nebo
3. fungování internetových stránek nebo jejich části, které provozuje nebo využívá, jestliže nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami,
f) stanoví způsob zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním předpisem14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů,
g) uloží povinnost provádět na náklady kontrolované osoby rozbory v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33) a za využití metod odběru vzorku a analýzy ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách38) nebo zvláštního právního předpisu35) , a to
1. při zjištění nebezpečných36) zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, nevyhovujících stěrů z míst, zařízení a předmětů anebo obalů a obalových materiálů přicházejících do styku s potravinami, nebo při podezření, že se jedná o nebezpečné zemědělské výrobky, potraviny, tabákové výrobky nebo obaly a obalové materiály přicházející do styku s potravinami,
2. při zjištění, že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky neodpovídají požadavkům na jakost stanoveným zvláštním právním předpisem19) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie14h) anebo jakosti deklarované výrobcem, nebo
3. při zjištění, že informace poskytnuté o zemědělských výrobcích, potravinách nebo tabákových výrobcích uvádějí spotřebitele v omyl8) ,
h) v případě zjištění protiprávního jednání14q) , kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, takové jednání zakáže nebo uloží jinou povinnost, která povede k nápravě protiprávního stavu,
i) při zjištění nesouladu uloží povinnost k zajištění souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem3) , přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7) ,
j) uloží povinnost podle § 7c zákona upravujícího regulaci reklamy,
k) uloží povinnost podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele50) ,
l) nařídí
1. stažení zemědělských výrobků nebo potravin z trhu anebo tabákových výrobků z distribuce nebo trhu, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3) , přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7) , nebo
2. převzetí zpět od spotřebitelů zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3) , přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7) , a o důvodu převzetí zpět spotřebitele účinně a přesně informovat,
m) uloží povinnost podle § 34 zákona upravujícího omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, nebo
n) uloží povinnost podle § 37 zákona upravujícího obaly.
(2) Opatření podle odstavce 1 se vždy vydává jako první úkon v řízení. Pokud inspektor toto opatření vydá na místě, oznámí jej předáním stejnopisu jeho písemného vyhotovení kontrolované osobě, a to členovi jejího statutárního orgánu, fyzické osobě podnikající, zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly. Pokud osoba podle věty druhé stejnopis písemného vyhotovení odmítne převzít, nebo jiným způsobem znemožní jeho předání, učiní se o této skutečnosti záznam do spisu a opatření se považuje za oznámené. Vyžadují-li to okolnosti případu, lze opatření oznámit osobě podle věty druhé postupem podle § 143 odst. 2 správního řádu. Je-li opatření vydávané na základě protokolu o kontrole nebo jiného kontrolního dokumentu obsahujícího kontrolní zjištění podle kontrolního řádu44) , postačí v odůvodnění uvést pouze odkaz na tento protokol o kontrole nebo jiný kontrolní dokument.
(3) Je-li důvodné podezření, že k porušení zvláštního právního předpisu3) , mezinárodní smlouvy7) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) kontrolovanou osobou došlo i mimo územní působnost inspektorátu, který provedl kontrolu, může inspektor vydat opatření podle odstavce 1 i s účinky přesahujícími územní působnost vymezenou v § 1 odst. 2. Toto opatření se vydává a oznamuje podle odstavce 2. Inspektorát, jehož inspektor opatření vydal, informuje kontrolovanou osobu, jíž je opatření určeno, též jiným vhodným způsobem. Kontrolovanou osobu není nutno o vydaném opatření informovat způsobem podle věty třetí, pokud bylo opatření oznámeno přímo členovi statutárního orgánu kontrolované osoby nebo kontrolované podnikající fyzické osobě.
(4) Kontrolovaná osoba může proti vydanému opatření podat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho oznámení písemné odvolání, a to u inspektorátu, jehož inspektor napadené opatření vydal. Postupuje-li se podle odstavce 2 věty třetí, počíná tato lhůta běžet ode dne doručení písemného vyhotovení opatření. Z odvolání musí být zřejmé, proti jakému opatření směřuje, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto opatřením. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
(5) O podaném odvolání rozhodne ředitel inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy odvolání došlo příslušnému inspektorátu. Odvolání, z něhož není zřejmé, proti jakému opatření směřuje, nebo odvolání, u něhož chybí odůvodnění podle odstavce 4, ředitel inspektorátu zamítne jako nedůvodné, aniž by postupoval podle § 37 odst. 3 správního řádu. Ředitel inspektorátu přezkoumávané opatření rozhodnutím zruší a řízení zastaví, pokud dojde k závěru, že nemělo být vydáno; jinak vadné opatření změní, nebo odvolání zamítne a opatření potvrdí.
(6) Opatření uvedená v odstavci 1 písm. a) bodě 1, odstavci 1 písm. b), e) nebo i) může ředitel inspektorátu i bez předchozí kontroly uložit provozovatelům potravinářských podniků opatřením obecné povahy i s účinky přesahujícími územní působnost vymezenou v § 1 odst. 2. Vydání opatření obecné povahy je prvním úkonem postupu při vydávání opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce inspektorátu, jehož ředitel opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů. Inspektorát, který opatření obecné povahy vyvěsil, jej nejpozději v den vyvěšení zašle též inspektorátům, v jejichž územní působnosti má opatření obecné povahy mít účinky a které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů.
(7) Vlastníci zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, jakož i vlastníci nebo nájemci prostor pro jejich výrobu a uvádění na trh nebo uvádění do oběhu, vlastníci obalů, přístrojů a zařízení nebo, určí-li tak inspektorát, i jiné osoby, jsou oprávněni podat proti opatření podle odstavce 6 písemné odůvodněné námitky, pokud mohou být jejich práva opatřením obecné povahy přímo dotčena.
(8) Opatření podle odstavce 3 lze vydat i v případě, kdy již bylo vůči kontrolované osobě ve stejné věci vydáno opatření podle odstavce 2, a opatření podle odstavce 6 lze vydat i v případě, kdy již bylo vůči kontrolované osobě ve stejné věci vydáno opatření podle odstavce 2 nebo 3. Opatření vydané jako pozdější nemá vliv na účinky opatření dřívějšího, pokud jsou dřívějším opatřením již uloženy některé osobě ve stejné věci povinnosti stejného rozsahu jako opatřením pozdějším.
§ 5a
(1) Inspektor vydá souhlas s obnovením výroby zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, uváděním zemědělských výrobků nebo potravin na trh nebo uváděním tabákových výrobků na trh nebo jejich distribucí anebo s používáním obalů, etiket, přístrojů, zařízení nebo prostor, které byly zakázány podle § 5 odst. 1 písm. a), pokud byl závadný stav odstraněn; souhlas musí být vydán neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy kontrolovaná osoba prokázala odstranění závadného stavu.
(2) Inspektor vydá souhlas s uváděním na trh zemědělských výrobků nebo potravin, jejichž uvádění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1, s distribucí nebo uváděním na trh tabákových výrobků, jejichž distribuce nebo uvádění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1, nebo se vstupem nebo s manipulací s potravinami u osob, kterým byly vstup nebo manipulace s potravinami pozastaveny podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 2, nebo s fungováním
Nahrávám...
Nahrávám...