dnes je 15.7.2024

Input:

146/2002 Sb., Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 146/2002 Sb., Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
ze dne 20. března 2002
o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
321/2004 Sb.
(k 28.5.2004)
mění, 6 novelizačních bodů
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 11 odst. 9 nahrazuje slova, ruší poznámku č. 26
120/2008 Sb.
(k 15.5.2008)
mění, celkem 43 novelizačních bodů
ÚZ 223/2008 Sb.
 
 
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11c odst. 8
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
v § 3 vkládá nový odst. 11
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 3 odst. 3 písm. g) a h) a v § 3 odst. 4 písm. z)
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 3 a § 11 odst. 1 písm. d)
138/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění, celkem 62 novelizačních bodů
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1
180/2016 Sb.
(k 7.9.2016)
mění, celkem 41 novelizačních bodů
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 7
26/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 3
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 3; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 11, § 11a, § 11b a § 11c
302/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 3, § 4 a § 11
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 3 odst. 3
174/2021 Sb.
(k 12.5.2021)
mění, celkem 51 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 9
244/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 3 a § 5
247/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 3, § 4, § 5, § 11; vkládá § 3b až 3d; ruší § 1a; nové přechodné ustanovení
167/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 4, § 4b a § 5
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE
§ 1
(1)  Účelem zákona je zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „inspekce”), která je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo”), a stanovit její působnost pro výkon státního dozoru.
(2)  Zřizuje se inspekce, kterou tvoří ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje (dále jen „inspektoráty”) a toto sídlo:
a)  Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
b)  Jihočeský a Vysočina se sídlem v Táboře,
c)  Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,
d)  Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,
e)  Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,
f)  Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,
g)  Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.
(3)  Inspekce je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2)
(4)  Sídlem inspekce je Brno.
(5)  V čele inspekce je ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát a ředitele inspektorátů. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní službě.
(6)  Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle své územní působnosti, o odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.
(7)  V řízení o přestupku zjištěném při kontrole, při níž inspektor postupoval podle § 4 odst. 2, nebo spočívajícím v nesplnění povinnosti uložené opatřením, které bylo vydáno postupem podle § 5 odst. 3, rozhoduje jako orgán prvního stupně inspektorát, jehož inspektor postupoval podle § 4 odst. 2 nebo uložil nesplněnou povinnost.
(8)  Inspektorát neprojedná ve společném řízení přestupek, k jehož projednání je podle tohoto zákona příslušný jiný inspektorát, ani k takovému přestupku nepřihlédne při určení druhu a výměry správního trestu.
§ 1a
(zrušen zák. č. 247/2022 Sb. k 1.10.2022)
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  zemědělským výrobkem produkt zemědělské prvovýroby, s výjimkou živočišných produktů4) , který je určen ke konzumaci člověkem nebo u něhož lze důvodně předpokládat, že ho člověk bude konzumovat,
b)  posudkem na místě písemné vyhodnocení výsledků kontroly v místě provedené kontroly,
c)  monitorováním soustavné nebo výběrově účelové sledování zejména toxikologicky významných látek v zemědělských výrobcích, potravinách a tabákových výrobcích.
§ 3
(1)  Inspekce u fyzických a právnických osob (dále jen „kontrolované osoby”) kontroluje zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, přitom kontroluje zejména,
a)  zda tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) ,6, vyhlášenými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, (dále jen „mezinárodní smlouva”) 7nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) ,
b)  zda při výrobě zemědělských
Nahrávám...
Nahrávám...