dnes je 1.6.2023

Input:

16/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění účinném k 1.4.2012

č. 16/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění účinném k 1.4.2012
VYHLÁŠKA
ze dne 6. ledna 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
80/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, nové znění přílohy č. 1
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 2, § 6 odst. 11, § 14 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2) další podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství.
§ 2
Chov hospodářských zvířat
(K § 4 odst. 1 zákona)
V ekologickém zemědělství je možné v souladu s právem Evropské unie2) chovat pouze tyto druhy hospodářských zvířat3) : skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíky, drůbež, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné.
§ 3
Vzor žádosti o registraci
(K § 6 odst. 10 zákona)
Vzor žádosti o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství (§ 3 zákona) je uveden v příloze č. 1.
§ 4
Chov králíků
(K § 14 odst. 2 zákona)
(1) Chovní samci a samice v období březosti se mohou chovat v kotcích individuálně. U skupinového chovu jsou v kotci umístěny porodní boxy nebo budníky; počet porodních boxů nebo budníků není nižší než počet samic ustájených v kotci. Minimální podlahová plocha kotce činí 0,5 m2 na dospělého jedince a 0,75 m2 na samici s vrhem mláďat, přičemž je nutné zohlednit velikost chovaného plemene. Mladí králíci se odstavují nejdříve po 28 dnech od jejich narození.
(2) Králíci ve výkrmu se chovají ve skupinách; minimální podlahová plocha je 0,2 m2 na jednoho králíka ve výkrmu; králíci mají možnost přístupu do výběhu.
(3) Chovní králíci mohou pocházet z neekologických chovů.
(4) Králíci pocházející z neekologických chovů se mohou označovat jako bioprodukt nejdříve po 3 měsících od zařazení do ekologického chovu.
§ 5
(zrušen vyhl. č. 80/2012 Sb. k 1.4.2012)
§ 6
Grafický znak
(K § 23 odst. 2 zákona)
Grafický znak, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt, je uveden v příloze č. 2.
§ 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou
Nahrávám...
Nahrávám...