dnes je 20.4.2024

Input:

18/2020 Sb., Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

č. 18/2020 Sb., Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
VYHLÁŠKA
ze dne 20. ledna 2020
o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)
a)  způsob poskytování informací o mlýnských obilných výrobcích, těstovinách, pekařských výrobcích a cukrářských výrobcích a těstech,
b)  druhy mlýnských obilných výrobků, těstovin, pekařských výrobků a cukrářských výrobků a těst s členěním na skupiny a podskupiny,
c)  pro jednotlivé druhy mlýnských obilných výrobků, těstovin, pekařských výrobků a cukrářských výrobků a těst požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní odchylky,
d)  pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
1.  teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při uchovávání,
2.  způsoby uchovávání a manipulace během uvádění na trh,
3.  minimální technologické požadavky.
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  mlýnskými obilnými výrobky výrobky získané zpracováním jednoho nebo více botanických druhů obilovin, pohanky nebo jiných pseudoobilovin nebo rýže vícestupňovým mlýnským postupem; mlýnskými obilnými výrobky nejsou škrob a vitální lepek,
b)  moukou mlýnský obilný výrobek získaný mletím obilného zrna, pseudoobilovin nebo rýže a tříděný podle velikosti částic, obsahu minerálních látek a druhu použitých obilovin, pseudoobilovin nebo rýže,
c)  krupicí mlýnský obilný výrobek získaný v první fázi mletí obilných zrn nebo pseudoobilovin v podobě hrubších částic zbavených slupky,
d)  vločkami výrobky z vyčištěného a oloupaného obilného zrna nebo zrna bezpluchého nebo zbaveného pluch, získané jeho mačkáním nebo příčným řezáním,
e)  müsli směs mlýnských obilných výrobků, upravených vločkováním, extrudováním nebo jinou vhodnou technologií, k nimž jsou přidány další složky, zejména jádra skořápkových plodů, sušené nebo jinak zpracované ovoce a látky upravující chuť, vůni nebo konzistenci,
f)  otrubami obalové vrstvy zrna obilovin získané při mletí zrna,
g)  pseudoobilovinami rostliny jiných čeledí než lipnicovité s podobným způsobem zpracování a využití jako u obilovin,
h)  trhankou výrobek z vyčištěného obilného zrna získaný šetrným drcením,
i)  kroupami výrobky z vyčištěného obilného zrna zbaveného obalových vrstev broušením,
j)  lámankou zlomkové drobné netříděné obilné a pohankové kroupy,
k)  perličkami velmi drobné obilné kroupy,
l)  jáhlami vyčištěná zrna prosa upravená loupáním a leštěním,
m)  klíčky částice nebo šupinky nasládlé chuti získané
Nahrávám...
Nahrávám...