dnes je 22.7.2024

Input:

1830/2003, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, k 26. 7. 2019

26.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2003.1830
1830/2003, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, k 26. 7. 2019

Evropský parlament, Rada Evropské unie

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1830/2003.

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1830/2003
ze dne 22. září 2003

o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES

(Úř. věst. L 268, 18.10.2003, p.24)

Ve znění:

    Úřední věstník
  No page date
►M1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008   L 311 1 21.11.2008
►M2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1243 ze dne 20. června 2019,   L 198 241 25.7.2019

▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003

o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES

Článek 1

Cíle

Toto nařízení stanoví rámec pro sledovatelnost produktů sestávajících z geneticky modifikovaných organismů (GMO) nebo je obsahujících a potravin a krmiv vyrobených z GMO s cílem usnadnit přesné označování, monitorování účinků na životní prostředí a popřípadě na zdraví a provádění vhodných opatření pro řízení rizik, v případě nutnosti včetně stažení produktů.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje ve všech stadiích uvádění na trh na:

a) produkty sestávající z GMO nebo je obsahující, uvedené na trh v souladu s právními předpisy Společenství;

b) potraviny vyrobené z GMO, uvedené na trh v souladu s právními předpisy Společenství;

c) krmiva vyrobená z GMO, uvedená na trh v souladu s právními předpisy Společenství.

2. Toto nařízení se nevztahuje na humánní a veterinární léčivé přípravky povolené podle nařízení (EHS) č. 2309/93 ( 1 ).

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. "geneticky modifikovaným organismem" nebo "GMO" geneticky modifikovaný organismus, jak je definován v čl. 2 odst 2 směrnice 2001/18/ES, s výjimkou organismů získaných technikami genetické modifikace uvedenými v příloze IB směrnice 2001/18/ES;

2. výrazem "vyrobený z GMO" získaný úplně nebo částečně z GMO, avšak neobsahující je ani nesestávající z nich;

3. "sledovatelností" schopnost sledovat GMO a produkty vyrobené z GMO ve všech stadiích jejich uvádění na trh prostřednictvím výrobních a distribučních řetězců;

4. "jednoznačným identifikačním kódem" jednoduchý číselný nebo alfanumerický kód, který slouží k identifikaci GMO na základě povolené transformační události, jíž byl vytvořen, a který poskytuje možnosti pro získání specifických informací vztahujících se k uvedenému GMO;

5. "provozovatelem" fyzická nebo právnická osoba, která produkt uvádí na trh nebo která přijímá produkt, který byl uveden na trh ve Společenství, z členského státu nebo ze třetí země v jakémkoli stadiu výroby a distribuce, s výjimkou konečného spotřebitele;

6. "konečným spotřebitelem" konečný spotřebitel, který nepoužívá produkt v rámci své podnikatelské činnosti;

7. "potravinou" potravina, jak je definována v článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002 ( 2 );

8. "složkou" složka, jak je uvedena v čl. 6 odst. 4 směrnice 2000/13/ES ( 3 );

9. "krmivem" krmivo, jak je definováno v čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 178/2002;

10. "uváděním na trh" uvádění na trh, jak je definováno ve zvláštních právních předpisech Společenství, na základě kterých byl daný produkt povolen; v ostatních případech je tento výraz definován v čl. 2 odst. 4 směrnice 2001/18/ES;

11. "prvním stadiem uvedení produktu na trh" počáteční operace ve výrobních a distribučních řetězcích, kdy je produkt dán k dispozici třetí osobě;

12. "baleným produktem" každá prodejní jednotka nabízená k prodeji, která se skládá z produktu a obalu, do nějž byl produkt vložen před tím, než byl nabídnut k prodeji, a to bez ohledu na to, zda je produkt v takovém obalu uzavřen úplně nebo jen částečně, pokud obsah nelze vyměnit, aniž by došlo k otevření nebo změně obalu.

Článek 4

Požadavky na sledovatelnost a označování produktů sestávajících z GMO nebo obsahujících GMO
A. SLEDOVATELNOST

1. V prvním stadiu uvedení produktu sestávajícího z GMO nebo je obsahujícího, včetně volně ložených velkých množství, na trh provozovatelé zajistí, aby byly provozovateli přijímajícímu produkt písemně předány tyto informace:

a) že produkt obsahuje GMO nebo se z nich skládá;

b) jednoznačný identifikační kód nebo kódy přiřazené uvedenému GMO v souladu s článkem 8.

2. Ve všech následných stadiích uvedení produktů zmíněných v odstavci 1 na trh provozovatelé zajistí, aby informace obdržené podle odstavce 1 byly písemně předány provozovatelům přijímajícím produkty.

3. V případě produktů sestávajících ze směsí GMO nebo obsahujících takové směsi, které mají být použity pouze a přímo jako potraviny nebo krmiva nebo ke zpracování, mohou být informace uvedené v odst. 1 písm. b) provozovatelem nahrazeny prohlášením provozovatele o použití, k němuž se připojí seznam jednoznačných identifikačních kódů pro všechny GMO, jichž bylo použito k přípravě směsi.

4. Aniž je dotčen článek 6, musí mít provozovatelé zavedeny systémy a standardizované postupy umožňující uchovávání informací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 a identifikaci provozovatele, od kterého byly produkty uvedené v odstavci 1 obdrženy nebo kterému byly zmíněné produkty dány k dispozici, a to po dobu pěti let od každé jednotlivé operace.

5. Odstavci 1 až 4 nejsou dotčeny jiné zvláštní požadavky právních předpisů Společenství.

B. OZNAČOVÁNÍ

6. U produktů sestávajících z GMO nebo je obsahujících provozovatelé zajistí, aby:

a) u balených produktů sestávajících z GMO nebo je obsahujících byla na štítku uvedena slova "Tento produkt obsahuje geneticky modifikované organismy" nebo "Tento produkt obsahuje geneticky modifikovaný/ou/é (jméno organismu/organismů)";

b) u nebalených produktů nabízených konečnému spotřebiteli byla při jejich vystavení k prodeji nebo v souvislosti s jejich vystavením k prodeji uvedena slova "Tento produkt obsahuje geneticky modifikované organismy" nebo "Tento produkt obsahuje geneticky modifikovaný/ou/é (jméno organismu/organismů)".

Tímto odstavcem nejsou dotčeny jiné zvláštní požadavky právních předpisů Společenství.

C. VÝJIMKY

7. Odstavce 1 až 6 se nevztahují na stopy GMO v produktech v poměru nepřesahujícím prahové hodnoty stanovené v souladu s čl. 21 odst. 2 nebo 3 směrnice 2001/18/ES a v jiných zvláštních právních předpisech Společenství, pokud jsou tyto stopy náhodné nebo technicky nevyhnutelné.

8. Odstavce 1 až 6 se nevztahují na stopy GMO v produktech určených k přímému použití jako potraviny, krmivo nebo ke zpracování v poměru nepřesahujícím prahové hodnoty stanovené pro dotyčné GMO v souladu s články 12, 24 nebo 47 nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jsou tyto stopy náhodné nebo technicky nevyhnutelné.

Článek 5

Požadavky na sledovatelnost u potravin a krmiv vyrobených z GMO

1. Při uvádění produktů vyrobených z GMO na trh provozovatelé zajistí, aby byly provozovatelům přijímajícím produkt písemně předány tyto informace:

a) údaj o každé složce potravin vyrobené z GMO,

b) údaj o všech krmných surovinách

Nahrávám...
Nahrávám...