dnes je 7.8.2020

Input:

1881/2006, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, k 1. 7. 2020

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2006.1881
1881/2006, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, k 1. 7. 2020

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1881/2006.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 364 20.12.2006, s. 5)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1126/2007 ze dne 28. září 2007,   L 255 14 29.9.2007
>M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 565/2008 ze dne 18. června 2008,   L 160 20 19.6.2008
>M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 629/2008 ze dne 2. července 2008,   L 173 6 3.7.2008
>M4 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 105/2010 ze dne 5. února 2010,   L 35 7 6.2.2010
>M5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 165/2010 ze dne 26. února 2010,   L 50 8 27.2.2010
>M6 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 420/2011 ze dne 29. dubna 2011,   L 111 3 30.4.2011
>M7 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 835/2011 ze dne 19. srpna 2011,   L 215 4 20.8.2011
>M8 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1258/2011 ze dne 2. prosince 2011,   L 320 15 3.12.2011
>M9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1259/2011 ze dne 2. prosince 2011,   L 320 18 3.12.2011
 M10 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 219/2012 ze dne 14. března 2012,   L 75 5 15.3.2012
>M11 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 594/2012 ze dne 5. července 2012,   L 176 43 6.7.2012
>M12 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1058/2012 ze dne 12. listopadu 2012,   L 313 14 13.11.2012
>M13 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1067/2013 ze dne 30. října 2013,   L 289 56 31.10.2013
>M14 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 212/2014 ze dne 6. března 2014,   L 67 3 7.3.2014
 M15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 362/2014 ze dne 9. dubna 2014,   L 107 56 10.4.2014
>M16 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 488/2014 ze dne 12. května 2014,   L 138 75 13.5.2014
>M17 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 696/2014 ze dne 24. června 2014,   L 184 1 25.6.2014
>M18 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1327/2014 ze dne 12. prosince 2014,   L 358 13 13.12.2014
>M19 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/704 ze dne 30. dubna 2015,   L 113 27 1.5.2015
>M20 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1005 ze dne 25. června 2015,   L 161 9 26.6.2015
>M21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1006 ze dne 25. června 2015,   L 161 14 26.6.2015
>M22 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1125 ze dne 10. července 2015,   L 184 7 11.7.2015
>M23 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1137 ze dne 13. července 2015,   L 185 11 14.7.2015
>M24 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1933 ze dne 27. října 2015,   L 282 11 28.10.2015
>M25 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1940 ze dne 28. října 2015,   L 283 3 29.10.2015
>M26 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/239 ze dne 19. února 2016,   L 45 3 20.2.2016
>M27 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1237 ze dne 7. července 2017,   L 177 36 8.7.2017
>M28 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/290 ze dne 26. února 2018,   L 55 27 27.2.2018
>M29 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1870 ze dne 7. listopadu 2019,   L 289 37 8.11.2019
►M30 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1901 ze dne 7. listopadu 2019,   L 293 2 14.11.2019
►M31 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/685 ze dne 20. května 2020,   L 160 3 25.5.2020

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 303, 19.11.2010, s.  18 (165/2010)
►C2 Oprava, Úř. věst. L 298, 19.11.2019, s.  13 (2019/1870)
►C3 Oprava, Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s.  110 (2019/1870)
►C4 Oprava, Úř. věst. L 146, 8.5.2020, s.  13 (2019/1870)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Obecná ustanovení

1. Potraviny uvedené v příloze se neuvedou na trh, pokud obsahují některou kontaminující látku uvedenou v příloze v množství, jež přesahuje maximální limit stanovený přílohou.

2. Maximální limity stanovené v příloze se uplatní na jedlou část dané potraviny, nestanoví-li uvedená příloha jinak.

Článek 2

Sušené, naředěné, zpracované a vícesložkové potraviny

1. Při uplatnění maximálních limitů stanovených v příloze na potraviny, které jsou sušené, naředěné, zpracované nebo složené z více než jedné složky, je nutno vzít v úvahu:

a) změny koncentrace kontaminující látky způsobené sušením nebo ředěním;

b) změny koncentrace kontaminující látky způsobené zpracováním;

c) relativní podíly složek ve výrobku;

d) analytickou mez kvantifikace.

2. Při provádění úředních kontrol poskytne provozovatel potravinářského podniku příslušnému orgánu zvláštní faktory koncentrace a ředění pro dotčené operace sušení, ředění, zpracování nebo mísení nebo pro dotčené sušené, naředěné, zpracované nebo vícesložkové potraviny a rovněž poskytne odůvodnění jejich použití.

Pokud provozovatel potravinářského podniku neposkytne nezbytné údaje o faktorech koncentrace nebo ředění nebo pokud příslušný úřad shledá tento faktor s ohledem na poskytnuté odůvodnění nevhodným, stanoví tento faktor příslušný úřad sám na základě dostupných informací a s cílem maximální ochrany veřejného zdraví.

3. Odstavec 1 a 2 se použije, pokud nejsou pro tyto sušené, naředěné, zpracované a vícesložkové výrobky stanoveny maximální limity Společenství.

4. Pokud právní předpisy Společenství nestanoví zvláštní maximální limity pro potraviny určené pro kojence a malé děti, členské státy mohou stanovit přísnější limity.

Článek 3

Zákaz týkající se použití, mísení a detoxikace

1. Potraviny, které nesplňují maximální limity stanovené v příloze, se nepoužijí jako potravinové složky.

2. Potraviny, které splňují maximální limity stanovené v příloze, se nemísí s potravinami, jež tyto maximální limity překračují.

3. Potraviny, které jsou podrobeny třídění nebo jiné metodě fyzikálního ošetření snižující úrovně kontaminace, se nemísí s potravinami určenými k přímé lidské spotřebě nebo s potravinami určenými k použití jako potravinová složka.

4. Potraviny obsahující kontaminující látky uvedené v oddílu 2 přílohy (mykotoxiny) nelze záměrně detoxikovat chemickým ošetřením.

▼M5

Článek 4

Zvláštní ustanovení pro jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce, rýži a kukuřici

Jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce, rýže a kukuřice, jež nesplňují příslušné maximální limity aflatoxinů stanovené v bodech 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 a 2.1.11 přílohy, mohou být uvedeny na trh za předpokladu, že tyto potraviny:

a) nejsou určeny k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka;

b) splňují příslušné maximální limity stanovené v bodech 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 a 2.1.12 přílohy;

c) jsou podrobeny ošetření zahrnujícímu třídění nebo jiné fyzikální ošetření a po tomto ošetření nejsou překročeny maximální limity stanovené v bodech 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 a 2.1.11 přílohy, přičemž toto ošetření nezanechá jiná zdraví škodlivá rezidua;

d) jsou zřetelně označeny, pokud jde o jejich použití, a je na nich uvedeno označení „výrobek musí být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděn nebo jinak fyzikálně ošetřen za účelem snížení kontaminace aflatoxiny”. Toto označení se uvede na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na originálu průvodního dokladu. Na každém jednotlivém sáčku, krabici atd. zásilky a na originálu průvodního dokladu se nesmazatelně označí identifikační kód zásilky/označení šarže.

Článek 5

Zvláštní ustanovení pro jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, produkty z nich vyrobené a obiloviny

Na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na originálu průvodního dokladu musí být uvedeno jasné označení způsobu použití. Průvodní doklad musí obsahovat identifikační kód zásilky, jenž jej jednoznačně pojí se zásilkou a jenž je rovněž uveden na každém jednotlivém sáčku, krabici atd. zásilky. Dále musí být obchodní činnost příjemce zásilky uvedená na průvodním dokladu slučitelná s uvedeným způsobem použití.

Pokud chybí jasné označení, že produkty nemají být použity k lidské spotřebě, vztahují se maximální limity uvedené v bodech 2.1.5 a 2.1.11 přílohy na všechna jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, produkty z nich vyrobené a obiloviny uvedené na trh.

Pokud jde o výjimku týkající se jader podzemnice olejné a ostatních olejnatých semen na drcení a uplatňování maximálních limitů uvedených v bodě 2.1.1 přílohy, výjimka se uplatňuje pouze na zásilky, které jsou zřetelně označeny, pokud jde o jejich určení, a je na nich uvedena poznámka „produkt určený na drcení na výrobu rafinovaného rostlinného oleje”. Toto označení se uvede na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na průvodním dokladu/dokladech. Konečným místem určení musí být drtírna.

▼B

Článek 6

Zvláštní ustanovení pro hlávkový salát

Není-li hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem (skleníkový salát) označen jako skleníkový salát, použijí se maximální limity stanovené v příloze pro salát pěstovaný na otevřených plochách (polní salát).

Článek 7

▼M9

Odchylky

▼M8 —————

▼M9

4. Odchylně od ustanovení článku 1 mohou Finsko, Švédsko a Lotyšsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh uloveného volně žijícího lososa obecného (Salmo salar) a produkty z něj, pocházející z oblasti Baltského moře a určené ke spotřebě na jejich území, s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 5.3 přílohy za předpokladu, že existuje systém zajišťující plnou informovanost spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího lososa obecného z oblasti Baltského moře a produktů z něj určitými ohroženými skupinami populace s cílem vyhnout se možnému zdravotnímu riziku.

Finsko, Švédsko a Lotyšsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nejsou v souladu s bodem 5.3 přílohy, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech.

Finsko, Švédsko a Lotyšsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování určitých ohrožených skupin populace o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech. Doloží také účinnost těchto opatření.

▼M9

5. Odchylně od ustanovení článku 1 mohou Finsko a Švédsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh uloveného volně žijícího sledě obecného přesahujícího 17 cm (Clupea harengus), uloveného volně žijícího sivena (Salvelinus spp.), ulovenou volně žijící mihuli říční (Lampetra fluviatilis) a uloveného volně žijícího pstruha obecného (Salmo trutta) a produkty z nich, pocházející z oblasti Baltského moře a určené ke spotřebě na jejich území, s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 5.3 přílohy za předpokladu, že existuje systém zajišťující plnou informovanost spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího sledě obecného přesahujícího 17 cm, uloveného volně žijícího sivena, ulovené volně žijící mihule říční a uloveného volně žijícího pstruha obecného z oblasti Baltského moře a produktů z nich určitými ohroženými skupinami populace s cílem vyhnout se možnému zdravotnímu riziku.

Finsko a Švédsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící sleď obecný přesahující 17 cm, ulovený volně žijící siven, ulovená volně žijící mihule říční a ulovený volně žijící pstruh obecný a produkty z nich, které nejsou v souladu s bodem 5.3 přílohy, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech.

Finsko a Švédsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování určitých ohrožených skupin populace o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ryby a rybí produkty, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech. Doloží také účinnost těchto opatření.

▼M18

6. Odchylně od článku 1 mohou Irsko, Španělsko, Chorvatsko, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Finsko, Švédsko a Spojené království povolit uvádět na svůj trh tradičně uzené maso a uzené masné výrobky, které byly vyuzeny a určeny ke spotřebě na jejich území s úrovněmi polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícími limity stanovené v bodě 6.1.4 přílohy za předpokladu, že uvedené výrobky splňují maximální limity platné před 1. zářím 2014, tj. 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]antracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu.

Uvedené členské státy dále sledují přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích a tam, kde je to možné v mezích ekonomické proveditelnosti, a aniž by dotčené výrobky ztratily své typické organoleptické vlastnosti, zavedou programy za účelem uplatňování správných postupů uzení.

Do tří let od použitelnosti nařízení se situace znovu posoudí na základě všech dostupných informací za účelem vytvoření seznamu uzeného masa a uzených masných výrobků, v jejichž případě bude možné udělit pro místní výrobu a spotřebu výjimku bez časového omezení.

7. Odchylně od článku 1 mohou Irsko, Lotyšsko, Rumunsko, Finsko, Švédsko a Spojené království povolit uvádět na svůj trh tradičně uzené ryby a uzené produkty rybolovu, které byly vyuzeny a určeny ke spotřebě na jejich území s úrovněmi polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícími limity stanovené v bodě 6.1.5 přílohy za předpokladu, že uvedené uzené výrobky splňují maximální limity platné před 1. zářím 2014, tj. 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]antracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu.

Tyto členské státy dále přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu sledují a tam, kde je to možné v mezích ekonomické proveditelnosti, a aniž by dotčené výrobky ztratily své typické organoleptické vlastnosti, zavedou programy za účelem uplatňování správných postupů uzení.

Do tří let od použitelnosti tohoto nařízení se situace znovu posoudí na základě všech dostupných informací za účelem vytvoření seznamu uzených ryb a uzených produktů rybolovu, v jejichž případě bude možné udělit pro místní výrobu a spotřebu výjimku bez časového omezení.

▼B

Článek 8

Odběr vzorků a analýza

Odběr vzorků a analýza prováděné při úřední kontrole maximálních limitů stanovených v příloze se provádějí v souladu s nařízeními Komise (ES) č. 1882/2006 ( 1 ), (ES) č. 401/2006 ( 2 ) a (ES) č. 1883/2006 ( 3 ) a směrnicemi Komise 2001/22/ES ( 4 ), 2004/16/ES ( 5 ) a 2005/10/ES ( 6 ).

▼M25

Článek 9

Monitorování a předkládání zpráv

1. Členské státy monitorují množství dusičnanů v zelenině, která je může obsahovat ve významném množství, zejména v zelené listové zelenině, a výsledky pravidelně sdělují úřadu EFSA.

2. Členské státy předávají Komisi souhrn zjištění týkajících se aflatoxinů získaných podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ( 7 ), přičemž jednotlivé údaje o výskytu předávají členské státy úřadu EFSA.

3. Členské státy a profesní organizace zúčastněných stran každoročně předloží Komisi výsledky provedených šetření a informace o pokroku při používání preventivních opatření pro zamezení kontaminace deoxynivalenolem, zearalenonem, fumonisiny B1 and B2, T-2 a HT-2 toxinem. Komise dá tyto výsledky k dispozici členským státům. Související údaje o výskytu se předávají úřadu EFSA.

4. Členským státům a profesním organizacím zúčastněných stran se důrazně doporučuje, aby monitorovaly přítomnost námelových alkaloidů v obilovinách a výrobcích z obilovin.

Členským státům a profesním organizacím zúčastněných stran se důrazně doporučuje, aby úřadu EFSA oznámily svá zjištění týkající se námelových alkaloidů do 30. září 2016. Tato zjištění musí obsahovat údaje o výskytu a konkrétní informace o vztahu mezi přítomností námelových sklerocií a úrovní jednotlivých námelových alkaloidů.

Komise dá tato zjištění k dispozici členským státům.

5. Úřadu EFSA se mohou oznamovat rovněž údaje shromážděné členskými státy a profesními organizacemi zúčastněných stran, jež se týkají výskytu jiných kontaminujících látek než těch, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 4.

6. Údaje o výskytu se úřadu EFSA předávají v jím stanoveném formátu pro předávání údajů v souladu s požadavky uvedenými v jeho pokynech o standardním popisu vzorku (SSD) u potravin a krmiv ( 8 ) a v souladu s dalšími konkrétními požadavky úřadu EFSA na podávání zpráv pro určité kontaminující látky. Údaje o výskytu od profesních organizací zúčastněných stran lze úřadu EFSA v případě potřeby předat ve zjednodušeném formátu pro předávání údajů, stanoveném úřadem EFSA.

▼B

Článek 10

Zrušení

Nařízení (ES) č. 466/2001 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 11

Přechodná opatření

▼M11

Toto nařízení se nevztahuje na produkty, jež byly uvedeny na trh před daty uvedenými v písmenech a) až f) v souladu s ustanoveními použitelnými k příslušnému datu:

▼B

a) 1. července 2006, pokud jde o maximální limity pro deoxynivalenol a zearalenon stanovené v bodech 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 a 2.5.7 přílohy;

▼M1

b) 1. října 2007, pokud jde o maximální limity pro deoxynivalenol a zearalenon stanovené v bodech 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 a 2.5.10 přílohy;

▼B

c) 1. října 2007, pokud jde o maximální limity pro fumonisiny B1 a B2 stanovené v bodě 2.6 přílohy;

d) 4. listopadu 2006, pokud jde o maximální limity pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem stanovené v bodě 5 přílohy;

▼M11

e) 1. ledna 2012, pokud jde o maximální limity pro PCB bez dioxinového efektu stanovené v oddíle 5 přílohy;

f) 1. ledna 2015, pokud jde o maximální limit pro ochratoxin A v Capsicum spp. stanovený v bodě 2.2.11 přílohy.

▼B

Prokázání toho, kdy byly produkty uvedeny na trh, je úkolem hospodářského subjektu v potravinářském odvětví.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA

Maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (9)

Oddíl 1:  Dusičnany

     
Potraviny (1) Maximální limity (mg NO3/kg)
1.1 Čerstvý špenát (Spinacia oleracea) (2)   3 500
1.2 Konzervovaný, hluboce zmrazený nebo zmrazený špenát   2 000
1.3 Čerstvý hlávkový salát (Lactuca sativa L.) (skleníkový a polní salát) kromě salátu uvedeného v bodě 1.4 Sklizeň od 1. října do 31. března:  
hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem 5 000
hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách 4 000
Sklizeň od 1. dubna do 30. září:  
hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem 4 000
hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách 3 000
1.4 Salát typu „Iceberg” hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem 2 500
hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách 2 000
1.5 Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium) Sklizeň od 1. října do 31. března: 7 000
Sklizeň od 1. dubna do 30. září: 6 000
1.6 Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (4)   200
▼B

Oddíl 2:  Mykotoxiny

                               
Potraviny (1) Maximální limity (μg/kg)
▼M5
2.1 Aflatoxiny B1 Suma B1, B2, G1 a G2 M1
2.1.1 Jádra podzemnice olejné a ostatní olejnatá semena (35), jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděna nebo jinak fyzikálně ošetřena
s výjimkou
— jader podzemnice olejné a ostatních olejnatých semen určených na drcení na výrobu rafinovaného rostlinného oleje
8,0 (5) 15,0 (5)
2.1.2 Mandle, pistácie a meruňková jádra, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděna nebo jinak fyzikálně ošetřena 12,0 (5) 15,0 (5)
2.1.3 Lískové ořechy a para ořechy, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny 8,0 (5) 15,0 (5)  
2.1.4 Skořápkové plody, kromě skořápkových plodů uvedených v bodech 2.1.2 a 2.1.3, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny 5,0 (5) 10,0 (5)
2.1.5 Jádra podzemnice olejné a ostatní olejnatá semena (35) a z nich zpracované výrobky určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka
s výjimkou
— surových rostlinných olejů určených na rafinaci
— rafinovaných rostlinných olejů
2,0 (5) 4,0 (5)
2.1.6 Mandle, pistácie a meruňková jádra určená k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka (36) 8,0 (5) 10,0 (5)
2.1.7 Lískové ořechy a para ořechy určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka (36) 5,0 (5) 10,0 (5)  
2.1.8 ►C1  Skořápkové plody, kromě skořápkových plodů uvedených v bodech 2.1.6 a 2.1.7, a z nich zpracované výrobky určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka ◄ 2,0 (5) 4,0 (5)
▼M12
2.1.9 Sušené ovoce, kromě sušených fíků, jež má být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděno nebo jinak fyzikálně ošetřeno 5,0 10,0
2.1.10 Sušené ovoce, kromě sušených fíků, a výrobky z něj zpracované určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka 2,0 4,0
▼M5
2.1.11 Všechny druhy obilovin a všechny výrobky pocházející z obilovin včetně zpracovaných výrobků z obilovin, kromě potravin uvedených v bodech 2.1.12, 2.1.15 a 2.1.17 2,0 4,0
2.1.12 Kukuřice a rýže, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny 5,0 10,0
2.1.13 Syrové mléko (6), tepelně ošetřené mléko a mléko pro výrobu mléčných výrobků 0,050
2.1.14 Následující druhy koření:
Capsicum spp. (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky)
Piper spp. (plody, včetně bílého a černého pepře)
Myristica fragrans (muškátový oříšek)
Zingiber officinale (zázvor)
Curcuma longa (kurkuma)
Směsi koření, které obsahují jedno či několik z výše uvedených koření
5,0 10,0
2.1.15 Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7) 0,10
2.1.16 Počáteční a pokračovací kojenecká výživa, včetně počátečního a pokračovacího mléka pro kojence (4) ►M20   (3)  ◄ 0,025
2.1.17 Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely ►M20   (3)  ◄  (8) určené speciálně pro kojence 0,10 0,025
▼M12
2.1.18 Sušené fíky 6,0 10,0
▼B
2.2 Ochratoxin A  
2.2.1 Nezpracované obiloviny 5,0
▼M11
2.2.2. Všechny produkty pocházející z nezpracovaných obilovin, včetně zpracovaných výrobků z obilovin a obilovin určených k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.2.9, 2.2.10 a 2.2.13 3,0
▼B
2.2.3 Sušené hrozny révy vinné (korintky, rozinky a sultánky) 10,0
2.2.4 Pražená kávová zrna a mletá pražená káva kromě rozpustné kávy 5,0
2.2.5 Rozpustná káva (instantní káva) 10,0
2.2.6 Víno (včetně šumivého vína, s výjimkou likérového vína a vína s obsahem alkoholu nejméně 15 % objemových) a ovocné víno (9) 2,0  (10)
2.2.7 Aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (11) 2,0  (10)
2.2.8 Hroznová šťáva, rekonstituovaná koncentrovaná hroznová šťáva, hroznový nektar, rekonstituovaný hroznový mošt a rekonstituovaný koncentrovaný hroznový mošt určené pro lidskou spotřebu (12) 2,0  (10)
2.2.9 Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3), (7) 0,50
2.2.10 Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely ►M20   (3)  ◄ , (8) určené speciálně pro kojence 0,50
▼M23
2.2.11 Koření, včetně sušeného koření  
Piper spp. (plody, včetně bílého a černého pepře)
Myristica fragrans (muškátový oříšek)
Zingiber officinale (zázvor)
Curcuma longa (kurkuma)
15 μg/kg
Capsicum spp. (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky) 20 μg/kg
Směsi koření obsahující jedno z výše uvedených koření 15 μg/kg
▼M4
2.2.12 Lékořice (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata a další druhy)  
2.2.12.1 Kořen lékořice, složka bylinného čaje 20 μg/kg
2.2.12.2 Výtažek z lékořice (37) pro použití v potravinářských výrobcích, zejména v nápojích a cukrovinkách 80 μg/kg
▼M11
2.2.13. Pšeničný lepek neprodávaný přímo spotřebiteli 8,0
▼B
2.3 Patulin  
2.3.1 Ovocné šťávy, rekonstituované koncentrované ovocné šťávy a ovocné nektary (12) 50
2.3.2 Lihoviny (13), jablečné víno a jiné fermentované nápoje získané z jablek nebo obsahujících jablečnou šťávu 50
2.3.3 Pevné výrobky z jablek, včetně jablečného kompotu a jablečného pyré určené k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v 2.3.4 a 2.3.5 25
2.3.4 Jablečná šťáva a pevné výrobky z jablek, včetně jablečného kompotu a jablečného pyré, pro kojence a malé děti (14), takto označené a prodávané (4) 10,0
2.3.5 Jiné než obilné příkrmy pro kojence a malé děti (3), (4) 10,0
▼M1
2.4 Deoxynivalenol (15)  
2.4.1 Nezpracované obiloviny (16) (17), jiné než pšenice tvrdá, oves a kukuřice 1 250
2.4.2 Nezpracovaná pšenice tvrdá a oves (16) (17) 1 750
2.4.3 Nezpracovaná kukuřice (16) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (32) 1 750  (18)
2.4.4 Obiloviny určené k přímé lidské spotřebě, obilná mouka, otruby a klíčky ve formě konečného výrobku uváděného na trh pro přímou lidskou spotřebu kromě potravin uvedených v bodech 2.4.7, 2.4.8 a 2.4.9 750
2.4.5 Těstoviny (v suchém stavu) (19) 750
2.4.6 Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie 500
2.4.7 Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7) 200
2.4.8 Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10 750  (18)
2.4.9 Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10 1 250  (18)
2.5 Zearalenon (15)  
2.5.1 Nezpracované obiloviny (16) (17), jiné než kukuřice 100
2.5.2 Nezpracovaná kukuřice (16) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (32) 350  (18)
2.5.3 Obiloviny určené k přímé lidské spotřebě, obilná mouka, otruby a klíčky ve formě konečného výrobku uváděného na trh pro přímou lidskou spotřebu kromě potravin uvedených v bodech 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 a 2.5.10 75
2.5.4 Rafinovaný kukuřičný olej 400  (18)
2.5.5 Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie kromě svačinek z kukuřice a kukuřičných snídaňových cereálií 50
2.5.6 Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, svačinky z kukuřice a kukuřičné snídaňové cereálie 100  (18)
2.5.7 Obilné příkrmy (kromě kukuřičných příkrmů) a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7) 20
2.5.8 Kukuřičné příkrmy pro kojence a malé děti (3) (7) 20  (18)
2.5.9 Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10 200  (18)
2.5.10 Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10 300  (18)
2.6 Fumonisiny Suma B1 a B2
2.6.1 Nezpracovaná kukuřice (16) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (32) 4 000  (20)
2.6.2 Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, kukuřičné potraviny k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.6.3 a 2.6.4 1 000  (20)
2.6.3 Kukuřičné snídaňové cereálie a svačinky z kukuřice 800  (20)
2.6.4 Kukuřičné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7) 200  (20)
2.6.5 Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10 1 400  (20)
2.6.6 Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu 1904 10 10 2 000  (20)
▼B
2.7 T-2 a HT-2 toxin (15) Suma T-2 a HT-2 toxinu
2.7.1 Nezpracované obiloviny (16) a výrobky z obilovin  
▼M30
2.8 Citrinin  
2.8.1 Doplňky stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus 100
▼M25
2.9 Námelové sklerocie a námelové alkaloidy  
2.9.1 Námelové sklerocie  
2.9.1.1 Nezpracované obiloviny (16) kromě kukuřice a rýže 0,5 g/kg (*3)
2.9.2 Námelové alkaloidy (*4)  
2.9.2.1 Nezpracované obiloviny (16) kromě kukuřice a rýže — (*5)
2.9.2.2 Výrobky z mletých obilovin kromě výrobků z mleté kukuřice a rýže — (*5)
2.9.2.3 Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin, snídaňové cereálie a těstoviny — (*5)
2.9.2.4 Obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti — (*5)

Oddíl 3:  Kovy

           
Potraviny (1) Maximální limity (mg/kg čerstvé hmotnosti)
▼M20
3.1 Olovo  
3.1.1 Syrové mléko (6), tepelně ošetřené mléko a mléko pro výrobu mléčných výrobků 0,020
3.1.2 Počáteční a pokračovací kojenecká výživa  
  uváděná na trh ve formě prášku (3) (25) 0,050
  uváděná na trh v tekuté formě (3) (25) 0,010
3.1.3 Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (25), kromě příkrmů uvedených v bodě 3.1.5 0,050
3.1.4 Potraviny pro zvláštní léčebné účely (3) určené speciálně pro kojence a malé děti  
  uváděné na trh ve formě prášku (25) 0,050
  uváděné na trh v tekuté formě (25) 0,010
3.1.5 Nápoje pro kojence a malé děti, takto označené a prodávané, kromě nápojů uvedených v bodech 3.1.2 a 3.1.4,  
  které jsou uváděny na trh v tekuté formě nebo které mají být rekonstituovány podle pokynů výrobce, včetně ovocných šťáv  (4) 0,030
  které mají být připraveny louhováním nebo vařením (25) 1,50
3.1.6 Maso (s výjimkou drobů) skotu, ovcí, prasat a drůbeže (6) 0,10
3.1.7 Droby ze skotu, ovcí, prasat a drůbeže (6) 0,50
3.1.8 Svalovina ryb (21) (22) 0,30
3.1.9 Hlavonožci (47) 0,30
3.1.10 Korýši (23) (39) 0,50
3.1.11 Mlži (23) 1,50
3.1.12 Obiloviny a luštěniny 0,20
3.1.13 Zelenina kromě košťálové zeleniny listové, kozí brady, listové zeleniny a čerstvých bylinek, hub, mořských řas a plodové zeleniny  (24) (48) 0,10
3.1.14 Košťálová zelenina listová, listová zelenina kromě čerstvých bylinek a tyto houby: Agaricus bisporus (žampion), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houba shiitake) (24) 0,30
3.1.15 Plodová zelenina  
  kukuřice cukrová (24) 0,10
  jiná než kukuřice cukrová (24) 0,05
3.1.16 Ovoce kromě brusinek, rybízu, bezinek a plodů planiky (24) 0,10
3.1.17 Brusinky, rybíz, bezinky a plody planiky (24) 0,20
3.1.18 Tuky a oleje, včetně mléčného tuku 0,10
3.1.19 Ovocné šťávy, rekonstituované koncentrované ovocné šťávy a ovocné nektary  
  výhradně z bobulovin a jiného drobného ovoce (12) 0,05
  z ovoce jiného než bobuloviny a jiné drobné ovoce (12) 0,03
3.1.20 Víno (včetně šumivého vína, s výjimkou likérového vína), jablečné, hruškové a ovocné víno (9)  
  produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015 0,20
  produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2016 0,15
3.1.21 Aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (11)  
  produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015 0,20
  produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2016 0,15
3.1.22 Doplňky stravy (34) 3,0
3.1.23 Med 0,10
▼M16
3.2 Kadmium  
3.2.1 Zelenina a ovoce, kromě kořenové a hlíznaté zeleniny, listové zeleniny, čerstvých bylinek, košťálové zeleniny listové, řapíkaté a stonkové zeleniny, hub a mořských řas (24) 0,050
3.2.2 Kořenová a hlíznatá zelenina (kromě celeru bulvového, pastináku, kozí brady a křenu), řapíkatá a stonková zelenina (kromě celeru řapíkatého) (24). V případě brambor se maximální limit vztahuje na loupané brambory. 0,10
3.2.3 Listová zelenina, čerstvé bylinky, košťálová zelenina listová, celer řapíkatý, celer bulvový, pastinák, kozí brada, křen a tyto houby (24): Agaricus bisporus (žampion), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houba shiitake) 0,20
3.2.4 Houby, kromě hub uvedených v bodě 3.2.3 (24) 1,0
3.2.5 Obilná zrna kromě pšenice a rýže 0,10
3.2.6 — Pšeničná zrna, rýžová zrna
— Pšeničné otruby a pšeničné klíčky pro přímou spotřebu
— Sójové boby
0,20
3.2.7 Konkrétní níže uvedené kakaové a čokoládové výrobky (44):  
—  Mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 30 % 0,10 od 1. ledna 2019
—  Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 50 %; mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 30 % 0,30 od 1. ledna 2019
—  Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 50 % 0,80 od 1. ledna 2019
—  Kakaový prášek prodávaný konečnému spotřebiteli nebo jako složka slazeného kakaového prášku prodávaného konečnému spotřebiteli (čokoláda k přípravě nápoje) 0,60 od 1. ledna 2019
3.2.8 Maso (kromě drobů) skotu, ovcí, prasat a drůbeže (6) 0,050
3.2.9 Koňské maso kromě drobů (6) 0,20
3.2.10 Játra skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní (6) 0,50
3.2.11 Ledviny skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní (6) 1,0
3.2.12 Svalovina ryb (21) (22), kromě druhů uvedených v bodech 3.2.13, 3.2.14 a 3.2.15 0,050
3.2.13 Svalovina těchto ryb (21) (22):
makrela (Scomber spp.), tuňák (rodu Thunnus, Katsuwonus pelamis, rodu Euthynnus), hlaváč zaječí (Sicyopterus lagocephalus)
0,10
3.2.14 Svalovina těchto ryb (21) (22):
tuňák rodu Auxis
0,15
3.2.15 Svalovina těchto ryb (21) (22):
sardele (Engraulis spp.)
mečoun obecný (Xiphias gladius)
sardinka obecná (Sardina pilchardus)
0,25
3.2.16 Korýši (23): svalovina z končetin a břicha (39). V případě krabů a krabům podobných korýšů (Brachyura a Anomura) svalovina z končetin. 0,50
3.2.17 Mlži (23) 1,0
3.2.18 Hlavonožci (bez vnitřností) (23) 1,0
3.2.19 Počáteční a pokračovací kojenecká výživa ►M20   (3)  ◄  (25):  
—  kojenecká výživa v prášku vyrobená z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin 0,010 od 1. ledna 2015
—  tekutá kojenecká výživa vyrobená z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin 0,005 od 1. ledna 2015
—  kojenecká výživa v prášku vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka 0,020 od 1. ledna 2015
—  tekutá kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka 0,010 od 1. ledna 2015
3.2.20 Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (25) 0,040 od 1. ledna 2015
3.2.21 Doplňky stravy (34), kromě doplňků stravy uvedených v bodě 3.2.22 1,0
3.2.22 Doplňky stravy (34) složené výhradně nebo zejména ze sušených mořských řas, z produktů získávaných z mořských řas, nebo ze sušených mlžů 3,0
▼B
3.3 Rtuť  
▼M6
3.3.1 Produkty rybolovu (23) a svalovina ryb (21) (22) kromě druhů uvedených v 3.3.2. V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha (39). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí. 0,50
▼M3
3.3.2 Svalovina těchto ryb (21) (22):
ďasi (Lophius spp.)
vlkouš obecný (Anarhichas lupus)
pelamida obecná (Sarda sarda)
úhoři (Anguilla spp.)
ryby druhu Hoplostethus
hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris)
platýz obecný (Hippoglossus hippoglossus)
hruj kapská (Genypterus capensis)
marlíni (Makaira spp.)
pakambala (Lepidorhombus spp.)
parmice (Mullus spp.)
hruj černá (Genypterus blacodes)
štika obecná (Esox lucius)
palometa jednobarevná (Orcynopsis unicolor)
treska (Trisopterus minutus)
světloun bělooký (Centroscymnes coelolepis)
rejnoci (Raja spp.)
okouníci (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)
plachetník širokoploutvý (Istiophorus platypterus)
tkaničnice (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)
růžichy (Pagellus spp.)
žralok (všechny druhy)
makrelovité (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)
jeseteři (Acipenser spp.)
mečoun obecný (Xiphias gladius)
tuňák (rodu Thunnus, Euthynnus, Katsuwonus pelamis)
1,0
▼M3
3.3.3 Doplňky stravy (34) 0,10
▼B
3.4 Cín (anorganický)  
3.4.1 Konzervované potraviny jiné než nápoje 200
3.4.2 Konzervované nápoje včetně ovocné a zeleninové štávy 100
3.4.3 Konzervované příkrmy a obilné příkrmy pro kojence a malé děti kromě sušených výrobků a výrobků v prášku (3), (25) 50
3.4.4 Konzervovaná počáteční a pokračovací kojenecká výživa (včetně počátečního a pokračovacího mléka pro kojence) kromě sušených výrobků a výrobků v prášku ►M20   (3)  ◄ , (25) 50
3.4.5 Konzervované dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely ►M20   (3)  ◄ , (25) určené speciálně pro kojence, s výjimkou sušených a práškových výrobků 50
▼M21
3.5 Arsen (anorganický) (45) (46)  
3.5.1 Nepředpařená omletá rýže (leštěná nebo bílá rýže) 0,20
3.5.2 Předpařená rýže a loupaná rýže 0,25
3.5.3 Pufované rýžové chlebíčky, rýžové oplatky, rýžové krekry (sušenky) a rýžové koláčky 0,30
3.5.4 Rýže určená pro výrobu potravin pro kojence a malé děti (3) 0,10
▼B

▼M28

Oddíl 4: 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) a glycidylestery mastných kyselin

Potraviny (1) Maximální limit
(μg/kg)
4.1 3-monochlorpropandiol (3-MCPD)  
4.1.1 Hydrolyzované rostlinné bílkoviny (26) 20
4.1.2 Sójová omáčka (26) 20
4.2 Glycidylestery mastných kyselin vyjádřené jako glycidol  
4.2.1. Rostlinné oleje a tuky uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin, s výjimkou potravin uvedených v bodě 4.2.2 1 000
4.2.2. Rostlinné oleje a tuky určené pro výrobu potravin pro malé děti a obilných příkrmů pro kojence a malé děti (3) 500
4.2.3 Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (ve formě prášku) (3) (25) 75 do 30.6.2019
50 od 1.7.2019
4.2.4 Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (v tekuté formě) (3) (25) 10,0 do 30.6.2019
6,0 od 1.7.2019

▼M9

Oddíl 5:  Dioxiny a PCB (27)

Potraviny Maximální limity
Suma dioxinů (WHO-PCDD/F-TEQ) (28) Suma dioxinů A PCB s dioxinovým efektem (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (28) SUMA PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 a PCB180 (ICES – 6) (28)
5.1 Maso a masné výrobky (kromě poživatelných drobů) z těchto zvířat (6):      
—  skot a ovce 2,5 pg/g tuku (29) 4,0 pg/g tuku (29) 40 ng/g tuku (29)
—  drůbež 1,75 pg/g tuku (29) 3,0 pg/g tuku (29) 40 ng/g tuku (29)
—  prasata 1,0 pg/g tuku (29) 1,25 pg/g tuku (29) 40 ng/g tuku (29)
▼M13
5.2 Játra suchozemských zvířat uvedených v bodě 5.1 kromě jater ovcí a výrobků z nich 0,30 pg/g čerstvé hmotnosti 0,50 pg/g čerstvé hmotnosti 3,0 ng/g čerstvé hmotnosti
  Ovčí játra a výrobky z nich 1,25 pg/g čerstvé hmotnosti 2,00 pg/g čerstvé hmotnosti 3,0 ng/g čerstvé hmotnosti
▼M19
5.3 Svalovina ryb a produktů rybolovu a výrobky z ní (22)  (30), kromě:
— uloveného volně žijícího úhoře říčního
— uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias)
— ulovených volně žijících sladkovodních ryb, s výjimkou diadromních druhů ulovených ve sladkých vodách
— rybích jater a produktů z nich vyrobených
— tuku z mořských živočichů
V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin a břicha (39). V případě krabů a krabům podobných korýšů (Brachyura a Anomura) se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin.
3,5 pg/g v syrovém stavu 6,5 pg/g v syrovém stavu 75 ng/g v syrovém stavu
▼M9
5.4 Svalovina ulovených volně žijících sladkovodních ryb, s výjimkou diadromních druhů ulovených ve sladkých vodách, a výrobky z ní (22) 3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu 6,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu 125 ng/g hmotnosti v syrovém stavu
▼M19
5.4a Svalovina uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias) a výrobky z ní (30) 3,5 pg/g v syrovém stavu 6,5 pg/g v syrovém stavu 200 ng/g v syrovém stavu
▼M9
5.5 Svalovina uloveného volně žijícího úhoře říčního (Anguilla anguilla) a výrobky z ní 3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu 10,0 pg/g hmotnosti v syrovém stavu 300 ng/g hmotnosti v syrovém stavu
5.6 Rybí játra a produkty z nich vyrobené, s výjimkou tuku z mořských živočichů uvedeného v bodě 5.7 20,0 pg/g hmotnosti v syrovém stavu (33) 200 ng/g hmotnosti v syrovém stavu (33)
5.7 Tuk z mořských živočichů (rybí tuk, tuk z rybích jater a tuky z dalších mořských živočichů určené k lidské spotřebě) 1,75 pg/g tuku 6,0 pg/g tuku 200 ng/g tuku
5.8 Syrové mléko (6) a mléčné výrobky (6) včetně máselného tuku 2,5 pg/g tuku (29) 5,5 pg/g tuku (29) 40 ng/g tuku (29)
5.9 Slepičí vejce a vaječné výrobky (6) 2,5 pg/g tuku (29) 5,0 pg/g tuku (29) 40 ng/g tuku (29)
5.10 Tuk z těchto zvířat:      
—  skot a ovce 2,5 pg/g tuku 4,0 pg/g tuku 40 ng/g tuku
—  drůbež 1,75 pg/g tuku 3,0 pg/g tuku 40 ng/g tuku
—  prasata 1,0 pg/g tuku 1,25 pg/g tuku 40 ng/g tuku
5.11 Směsné živočišné tuky 1,5 pg/g tuku 2,5 pg/g tuku 40 ng/g tuku
5.12 Rostlinné oleje a tuky 0,75 pg/g tuku 1,25 pg/g tuku 40 ng/g tuku
5.13 Potraviny pro kojence a malé děti (4) 0,1 pg/g hmotnosti v syrovém stavu 0,2 pg/g hmotnosti v syrovém stavu 1,0 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

▼M22

Oddíl 6:  Polycyklické aromatické uhlovodíky

Potraviny Maximální limity (μg/kg)
6.1 Benzo[a]pyren, benzo[a]anthracen, benzo[b]fluoranthen a chrysen Benzo[a]pyren Suma benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu (40)
6.1.1 Oleje a tuky (s výjimkou kakaového másla a kokosového oleje) určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka 2,0 10,0
▼M24
6.1.2 Kakaové boby a odvozené produkty s výjimkou produktů uvedených v bodě 6.1.11 5,0 μg/kg tuku od 1.4.2013 35,0 μg/kg tuku od 1.4.2013 do 31.3.2015
30,0 μg/kg tuku od 1.4.2015
▼M22
6.1.3 Kokosový olej určený k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka 2,0 20,0
6.1.4 Uzené maso a uzené masné výrobky 5,0 do 31.8.2014
2,0 od 1.9.2014
30,0 od 1.9.2012 do 31.8.2014
12,0 od 1.9.2014
6.1.5 Svalovina uzených ryb a uzené produkty rybolovu (22) (31), kromě produktů rybolovu uvedených v položkách 6.1.6 a 6.1.7. V případě uzených korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin a břicha (39). V případě uzených krabů a krabům podobných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z končetin. 5,0 do 31.8.2014
2,0 od 1.9.2014
30,0 od 1.9.2012 do 31.8.2014
12,0 od 1.9.2014
6.1.6 Uzené šproty a konzervované uzené šproty (22) (42) (Sprattus sprattus); uzený sleď obecný baltický délky ≤ 14 cm a konzervovaný uzený sleď obecný baltický délky ≤ 14 cm (22) (42) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (sušený tuňák pruhovaný, Katsuwonus pelamis); mlži (čerství, chlazení nebo zmrazení) (23); tepelně ošetřené maso a tepelně ošetřené masné výrobky (41) prodávané konečnému spotřebiteli 5,0 30,0
6.1.7 Mlži (31) (uzení) 6,0 35,0
6.1.8 Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (25) 1,0 1,0
6.1.9 Počáteční a pokračovací kojenecká výživa, včetně počátečního a pokračovacího mléka pro kojence ►M20   (3)  ◄  (25) 1,0 1,0
6.1.10 Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely ►M20   (3)  ◄  (25) určené speciálně pro kojence 1,0 1,0
▼M24
6.1.11 Kakaová vláknina a produkty získané z kakaové vlákniny určené k použití jako složka potravin 3,0 15,0
6.1.12 Banánové lupínky 2,0 20,0