dnes je 18.5.2024

Input:

1881/2006, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, k 1. 7. 2022

1.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2006.1881
1881/2006, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, k 1. 7. 2022

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1881/2006.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 364 20.12.2006, s. 5)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1126/2007 ze dne 28. září 2007,   L 255 14 29.9.2007
>M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 565/2008 ze dne 18. června 2008,   L 160 20 19.6.2008
>M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 629/2008 ze dne 2. července 2008,   L 173 6 3.7.2008
>M4 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 105/2010 ze dne 5. února 2010,   L 35 7 6.2.2010
>M5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 165/2010 ze dne 26. února 2010,   L 50 8 27.2.2010
>M6 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 420/2011 ze dne 29. dubna 2011,   L 111 3 30.4.2011
>M7 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 835/2011 ze dne 19. srpna 2011,   L 215 4 20.8.2011
>M8 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1258/2011 ze dne 2. prosince 2011,   L 320 15 3.12.2011
>M9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1259/2011 ze dne 2. prosince 2011,   L 320 18 3.12.2011
 M10 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 219/2012 ze dne 14. března 2012,   L 75 5 15.3.2012
>M11 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 594/2012 ze dne 5. července 2012,   L 176 43 6.7.2012
>M12 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1058/2012 ze dne 12. listopadu 2012,   L 313 14 13.11.2012
>M13 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1067/2013 ze dne 30. října 2013,   L 289 56 31.10.2013
>M14 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 212/2014 ze dne 6. března 2014,   L 67 3 7.3.2014
 M15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 362/2014 ze dne 9. dubna 2014,   L 107 56 10.4.2014
>M16 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 488/2014 ze dne 12. května 2014,   L 138 75 13.5.2014
>M17 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 696/2014 ze dne 24. června 2014,   L 184 1 25.6.2014
>M18 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1327/2014 ze dne 12. prosince 2014,   L 358 13 13.12.2014
>M19 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/704 ze dne 30. dubna 2015,   L 113 27 1.5.2015
>M20 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1005 ze dne 25. června 2015,   L 161 9 26.6.2015
>M21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1006 ze dne 25. června 2015,   L 161 14 26.6.2015
>M22 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1125 ze dne 10. července 2015,   L 184 7 11.7.2015
>M23 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1137 ze dne 13. července 2015,   L 185 11 14.7.2015
>M24 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1933 ze dne 27. října 2015,   L 282 11 28.10.2015
>M25 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1940 ze dne 28. října 2015,   L 283 3 29.10.2015
>M26 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/239 ze dne 19. února 2016,   L 45 3 20.2.2016
>M27 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1237 ze dne 7. července 2017,   L 177 36 8.7.2017
>M28 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/290 ze dne 26. února 2018,   L 55 27 27.2.2018
>M29 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1870 ze dne 7. listopadu 2019,   L 289 37 8.11.2019
►M30 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1901 ze dne 7. listopadu 2019,   L 293 2 14.11.2019
►M31 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/685 ze dne 20. května 2020,   L 160 3 25.5.2020
►M32 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1255 ze dne 7. září 2020,   L 293 1 8.9.2020
►M33 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1322 ze dne 23. září 2020   L 310 2 24.9.2020
►M34 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1317 ze dne 9. srpna 2021,   L 286 1 10.8.2021
►M35 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1323 ze dne 10. srpna 2021,   L 288 13 11.8.2021
►M36 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1408 ze dne 27. srpna 2021,   L 304 1 30.8.2021
►M37 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1399 ze dne 24. srpna 2021,   L 301 1 25.8.2021
►M38 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1408 ze dne 27. srpna 2021,   L 304 1 30.8.2021
►M39 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2142 ze dne 3. prosince 2021,   L 433 8 6.12.2021
►M40 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/617 ze dne 12. dubna 2022,   L 115 60 13.4.2022

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 303, 19.11.2010, s.  18 (165/2010)
►C2 Oprava, Úř. věst. L 298, 19.11.2019, s.  13 (2019/1870)
►C3 Oprava, Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s.  110 (2019/1870)
►C4 Oprava, Úř. věst. L 146, 8.5.2020, s.  13 (2019/1870)
 C5 Oprava, Úř. věst. L 355, 7.10.2021, s.  142 (2021/1323)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006

ze dne 19. prosince 2006,

kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Obecná ustanovení

1. Potraviny uvedené v příloze se neuvedou na trh, pokud obsahují některou kontaminující látku uvedenou v příloze v množství, jež přesahuje maximální limit stanovený přílohou.

2. Maximální limity stanovené v příloze se uplatní na jedlou část dané potraviny, nestanoví-li uvedená příloha jinak.

Článek 2

Sušené, naředěné, zpracované a vícesložkové potraviny

1. Při uplatnění maximálních limitů stanovených v příloze na potraviny, které jsou sušené, naředěné, zpracované nebo složené z více než jedné složky, je nutno vzít v úvahu:

a) změny koncentrace kontaminující látky způsobené sušením nebo ředěním;

b) změny koncentrace kontaminující látky způsobené zpracováním;

c) relativní podíly složek ve výrobku;

d) analytickou mez kvantifikace.

2. Při provádění úředních kontrol poskytne provozovatel potravinářského podniku příslušnému orgánu zvláštní faktory koncentrace a ředění pro dotčené operace sušení, ředění, zpracování nebo mísení nebo pro dotčené sušené, naředěné, zpracované nebo vícesložkové potraviny a rovněž poskytne odůvodnění jejich použití.

Pokud provozovatel potravinářského podniku neposkytne nezbytné údaje o faktorech koncentrace nebo ředění nebo pokud příslušný úřad shledá tento faktor s ohledem na poskytnuté odůvodnění nevhodným, stanoví tento faktor příslušný úřad sám na základě dostupných informací a s cílem maximální ochrany veřejného zdraví.

3. Odstavec 1 a 2 se použije, pokud nejsou pro tyto sušené, naředěné, zpracované a vícesložkové výrobky stanoveny maximální limity Společenství.

4. Pokud právní předpisy Společenství nestanoví zvláštní maximální limity pro potraviny určené pro kojence a malé děti, členské státy mohou stanovit přísnější limity.

Článek 3

Zákaz týkající se použití, mísení a detoxikace

1. Potraviny, které nesplňují maximální limity stanovené v příloze, se nepoužijí jako potravinové složky.

2. Potraviny, které splňují maximální limity stanovené v příloze, se nemísí s potravinami, jež tyto maximální limity překračují.

3. Potraviny, které jsou podrobeny třídění nebo jiné metodě fyzikálního ošetření snižující úrovně kontaminace, se nemísí s potravinami určenými k přímé lidské spotřebě nebo s potravinami určenými k použití jako potravinová složka.

4. Potraviny obsahující kontaminující látky uvedené v oddílu 2 přílohy (mykotoxiny) nelze záměrně detoxikovat chemickým ošetřením.

▼M5

Článek 4

Zvláštní ustanovení pro jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce, rýži a kukuřici

Jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce, rýže a kukuřice, jež nesplňují příslušné maximální limity aflatoxinů stanovené v bodech 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 a 2.1.11 přílohy, mohou být uvedeny na trh za předpokladu, že tyto potraviny:

a) nejsou určeny k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka;

b) splňují příslušné maximální limity stanovené v bodech 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 a 2.1.12 přílohy;

c) jsou podrobeny ošetření zahrnujícímu třídění nebo jiné fyzikální ošetření a po tomto ošetření nejsou překročeny maximální limity stanovené v bodech 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 a 2.1.11 přílohy, přičemž toto ošetření nezanechá jiná zdraví škodlivá rezidua;

d) jsou zřetelně označeny, pokud jde o jejich použití, a je na nich uvedeno označení "výrobek musí být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděn nebo jinak fyzikálně ošetřen za účelem snížení kontaminace aflatoxiny". Toto označení se uvede na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na originálu průvodního dokladu. Na každém jednotlivém sáčku, krabici atd. zásilky a na originálu průvodního dokladu se nesmazatelně označí identifikační kód zásilky/označení šarže.

Článek 5

Zvláštní ustanovení pro jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, produkty z nich vyrobené a obiloviny

Na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na originálu průvodního dokladu musí být uvedeno jasné označení způsobu použití. Průvodní doklad musí obsahovat identifikační kód zásilky, jenž jej jednoznačně pojí se zásilkou a jenž je rovněž uveden na každém jednotlivém sáčku, krabici atd. zásilky. Dále musí být obchodní činnost příjemce zásilky uvedená na průvodním dokladu slučitelná s uvedeným způsobem použití.

Pokud chybí jasné označení, že produkty nemají být použity k lidské spotřebě, vztahují se maximální limity uvedené v bodech 2.1.5 a 2.1.11 přílohy na všechna jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, produkty z nich vyrobené a obiloviny uvedené na trh.

Pokud jde o výjimku týkající se jader podzemnice olejné a ostatních olejnatých semen na drcení a uplatňování maximálních limitů uvedených v bodě 2.1.1 přílohy, výjimka se uplatňuje pouze na zásilky, které jsou zřetelně označeny, pokud jde o jejich určení, a je na nich uvedena poznámka "produkt určený na drcení na výrobu rafinovaného rostlinného oleje". Toto označení se uvede na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na průvodním dokladu/dokladech. Konečným místem určení musí být drtírna.

▼B

Článek 6

Zvláštní ustanovení pro hlávkový salát

Není-li hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem (skleníkový salát) označen jako skleníkový salát, použijí se maximální limity stanovené v příloze pro salát pěstovaný na otevřených plochách (polní salát).

Článek 7

▼M9

Odchylky

▼M8 —————

▼M9

4. Odchylně od ustanovení článku 1 mohou Finsko, Švédsko a Lotyšsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh uloveného volně žijícího lososa obecného (Salmo salar) a produkty z něj, pocházející z oblasti Baltského moře a určené ke spotřebě na jejich území, s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 5.3 přílohy za předpokladu, že existuje systém zajišťující plnou informovanost spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího lososa obecného z oblasti Baltského moře a produktů z něj určitými ohroženými skupinami populace s cílem vyhnout se možnému zdravotnímu riziku.

Finsko, Švédsko a Lotyšsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nejsou v souladu s bodem 5.3 přílohy, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech.

Finsko, Švédsko a Lotyšsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování určitých ohrožených skupin populace o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech. Doloží také účinnost těchto opatření.

▼M9

5. Odchylně od ustanovení článku 1 mohou Finsko a Švédsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh uloveného volně žijícího sledě obecného přesahujícího 17 cm (Clupea harengus), uloveného volně žijícího sivena (Salvelinus spp.), ulovenou volně žijící mihuli říční (Lampetra fluviatilis) a uloveného volně žijícího pstruha obecného (Salmo trutta) a produkty z nich, pocházející z oblasti Baltského moře a určené ke spotřebě na jejich území, s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 5.3 přílohy za předpokladu, že existuje systém zajišťující plnou informovanost spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího sledě obecného přesahujícího 17 cm, uloveného volně žijícího sivena, ulovené volně žijící mihule říční a uloveného volně žijícího pstruha obecného z oblasti Baltského moře a produktů z nich určitými ohroženými skupinami populace s cílem vyhnout se možnému zdravotnímu riziku.

Finsko a Švédsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící sleď obecný přesahující 17 cm, ulovený volně žijící siven, ulovená volně žijící mihule říční a ulovený volně žijící pstruh obecný a produkty z nich, které nejsou v souladu s bodem 5.3 přílohy, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech.

Finsko a Švédsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování určitých ohrožených skupin populace o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ryby a rybí produkty, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech. Doloží také účinnost těchto opatření.

▼M32

6. Odchylně od článku 1 mohou níže uvedené členské státy povolit uvádět na svůj trh níže uvedené tradičně uzené maso a uzené masné výrobky, které byly vyuzeny na jejich území a jsou určeny ke spotřebě na jejich území, s limity polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícími limity stanovené v bodě 6.1.4 přílohy, pokud uvedené výrobky splňují maximální limity platné před 1. zářím 2014, tj. 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu:

— Irsko, Chorvatsko, Kypr, Španělsko, Polsko a Portugalsko: tradičně uzené maso a masné výrobky,

— Lotyšsko: tradičně uzené vepřové maso, kuřecí maso uzené za tepla, uzenky a salámy uzené za tepla a maso volně žijící zvěře uzené za tepla,

— Slovenská republika: solené tradičně uzené maso, tradičně uzená slanina, tradičně uzená klobása, přičemž "tradičně uzeným" se rozumí tvorba kouře spalováním dřeva (dřevěných polen, dřevěných pilin, dřevěných štěpků) v udírně,

— Finsko: tradičně za tepla uzené maso a masné výrobky,

— Švédsko: maso a masné výrobky uzené nad žhavým dřevem nebo jinými rostlinnými materiály.

Uvedené členské státy a dotčení provozovatelé potravinářských podniků nadále monitorují přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce a zajistí, aby se pokud možno uplatňovaly správné postupy uzení, aniž by docházelo ke ztrátě typických organoleptických vlastností uvedených výrobků.

7. Odchylně od článku 1 mohou níže uvedené členské státy povolit uvádět na svůj trh níže uvedené tradičně uzené ryby a uzené produkty rybolovu, které byly vyuzeny na jejich území a jsou určeny ke spotřebě na jejich území, s limity polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícími limity stanovené v bodě 6.1.5 přílohy, pokud uvedené uzené výrobky splňují maximální limity platné před 1. zářím 2014, tj. 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu:

— Lotyšsko: tradičně za tepla uzené ryby,

— Finsko: tradičně za tepla uzené malé ryby a produkty rybolovu z malých ryb,

— Švédsko: ryby a produkty rybolovu uzené nad žhavým dřevem nebo jinými rostlinnými materiály.

Uvedené členské státy a dotčení provozovatelé potravinářských podniků nadále monitorují přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce a zajistí, aby se pokud možno uplatňovaly správné postupy uzení, aniž by docházelo ke ztrátě typických organoleptických vlastností uvedených výrobků.

▼B

Článek 8

Odběr vzorků a analýza

Odběr vzorků a analýza prováděné při úřední kontrole maximálních limitů stanovených v příloze se provádějí v souladu s nařízeními Komise (ES) č. 1882/2006 ( 1 ), (ES) č. 401/2006 ( 2 ) a (ES) č. 1883/2006 ( 3 ) a směrnicemi Komise 2001/22/ES ( 4 ), 2004/16/ES ( 5 ) a 2005/10/ES ( 6 ).

▼M25

Článek 9

Monitorování a předkládání zpráv

1. Členské státy monitorují množství dusičnanů v zelenině, která je může obsahovat ve významném množství, zejména v zelené listové zelenině, a výsledky pravidelně sdělují úřadu EFSA.

2. Členské státy předávají Komisi souhrn zjištění týkajících se aflatoxinů získaných podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ( 7 ), přičemž jednotlivé údaje o výskytu předávají členské státy úřadu EFSA.

3. Členské státy a profesní organizace zúčastněných stran každoročně předloží Komisi výsledky provedených šetření a informace o pokroku při používání preventivních opatření pro zamezení kontaminace deoxynivalenolem, zearalenonem, fumonisiny B1 and B2, T-2 a HT-2 toxinem. Komise dá tyto výsledky k dispozici členským státům. Související údaje o výskytu se předávají úřadu EFSA.

▼M37

4. Členské státy a zúčastněné strany oznámí Komisi do 1. ledna 2023 výsledky provedených šetření a pokrok při používání preventivních opatření pro zamezení kontaminace námelovými sklerocii a námelovými alkaloidy v žitu a mlýnských výrobcích ze žita a námelovými alkaloidy v mlýnských výrobcích z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa.

Členské státy a zúčastněné strany do databáze úřadu EFSA pravidelně předávají údaje o námelových sklerociích a námelových alkaloidech v žitu a mlýnských výrobcích ze žita a o námelových alkaloidech v mlýnských výrobcích z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa.

▼M25

5. Úřadu EFSA se mohou oznamovat rovněž údaje shromážděné členskými státy a profesními organizacemi zúčastněných stran, jež se týkají výskytu jiných kontaminujících látek než těch, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 4.

6. Údaje o výskytu se úřadu EFSA předávají v jím stanoveném formátu pro předávání údajů v souladu s požadavky uvedenými v jeho pokynech o standardním popisu vzorku (SSD) u potravin a krmiv ( 8 ) a v souladu s dalšími konkrétními požadavky úřadu EFSA na podávání zpráv pro určité kontaminující látky. Údaje o výskytu od profesních organizací zúčastněných stran lze úřadu EFSA v případě potřeby předat ve zjednodušeném formátu pro předávání údajů, stanoveném úřadem EFSA.

▼B

Článek 10

Zrušení

Nařízení (ES) č. 466/2001 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 11

Přechodná opatření

▼M11

Toto nařízení se nevztahuje na produkty, jež byly uvedeny na trh před daty uvedenými v písmenech a) až f) v souladu s ustanoveními použitelnými k příslušnému datu:

▼B

a) 1. července 2006, pokud jde o maximální limity pro deoxynivalenol a zearalenon stanovené v bodech 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 a 2.5.7 přílohy;

▼M1

b) 1. října 2007, pokud jde o maximální limity pro deoxynivalenol a zearalenon stanovené v bodech 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 a 2.5.10 přílohy;

▼B

c) 1. října 2007, pokud jde o maximální limity pro fumonisiny B1 a B2 stanovené v bodě 2.6 přílohy;

d) 4. listopadu 2006, pokud jde o maximální limity pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem stanovené v bodě 5 přílohy;

▼M11

e) 1. ledna 2012, pokud jde o maximální limity pro PCB bez dioxinového efektu stanovené v oddíle 5 přílohy;

f) 1. ledna 2015, pokud jde o maximální limit pro ochratoxin A v Capsicum spp. stanovený v bodě 2.2.11 přílohy.

▼B

Prokázání toho, kdy byly produkty uvedeny na trh, je úkolem hospodářského subjektu v potravinářském odvětví.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA

Maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (16)

Viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1881-20220701

( 1 ) Viz strana 25 v tomto čísle Úředního věstníku.

( 2 ) Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12.

( 3 ) Viz strana 32 v tomto čísle Úředního věstníku.

( 4 ) Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 14. Směrnice pozměněně směrnici 2005/4/ES (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 50).

( 5 ) Úř. věst. L 42, 13.2.2004, s. 16.

( 6 ) Úř. věst. L 34, 8.2.2005, s. 15.

( 7 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4).

( 8 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

►M17 ( *1 ) Tento maximální limit odkazuje na limit kyseliny erukové vztažený na celkový obsah mastných kyselin v tukové složce potraviny. ◄

►M25 ( *2 ) Odběr vzorků se provádí podle bodu B přílohy I nařízení Komise (ES) č. 401/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analýza se provádí mikroskopickým vyšetřením.

( *3 ) Suma 12 námelových alkaloidů: ergokristin/ergokristinin; ergotamin/ergotaminin; ergokryptin/ergokryptinin; ergometrin/ergometrinin; ergosin/ergosinin; ergokornin/ergokorninin.

( *4 ) Před 1. červencem 2017 je pro tyto příslušné kategorie potravin třeba zvážit přiměřené a dosažitelné maximální limity, kterými se zajistí vysoká úroveň ochrany lidského zdraví. ◄

►M26 ( *5 ) Tropanové alkaloidy, na něž se odkazuje, jsou atropin a skopolamin. Atropin je racemická směs (–)-hyoscyaminu a (+)-hyoscyaminu, přičemž pouze (–)-enantiomer hyoscyaminu vykazuje anticholinergické účinky. Vzhledem k tomu, že z analytických důvodů není vždy možné rozlišit enantiomery hyoscyaminu, jsou maximální limity stanoveny pro atropin a skopolamin. ◄

►M24 ( *6 ) Rostlinné přípravky jsou přípravky získané z rostlin (např. celých rostlin, jejich částí, nasekaných nebo nařezaných rostlin) různými postupy (např. lisováním, vymačkáním, extrakcí, frakcionací, destilací, koncentrováním, sušením a fermentací). Tato definice zahrnuje rozdrcené nebo rozmělněné rostliny, části rostlin, řasy, houby, lišejníky, tinktury, extrakty, silice (kromě rostlinných olejů uvedených v bodě 6.1.1), vylisované šťávy a zpracované výluhy.

( *7 ) Maximální limit se nepoužije na doplňky stravy obsahující rostlinné oleje. Rostlinné oleje používané jako složka v doplňcích stravy by měly splňovat maximální limity stanovené v bodě 6.1.1. ◄

►M33 ( 9 ) Podle definice v části VIII přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 10 ) "Výživou pro malé děti" se rozumí mléčné nápoje a podobné výrobky na bázi bílkovin určené pro malé děti. Tyto výrobky nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 609/2013 (zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výživě pro malé děti (COM(2016) 0169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=CS).

( 11 ) Pro rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů a výživu pro malé děti se maximální limity použijí ode dne 1. ledna 2021.

( 12 ) Maximální limity se použijí od 1. ledna 2021.

( 13 ) Oleje a tuky použité jako složka směsi musí splňovat maximální limit stanovený pro olej a tuk. Proto nesmí suma 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami, vyjádřeno jako 3-MCPD, ve směsi překročit limit vypočtený v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1881/2006. V případě, že

Nahrávám...
Nahrávám...