dnes je 20.5.2024

Input:

2016/759, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení, k 1. 7. 2017

1.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2016.759
2016/759, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení, k 1. 7. 2017

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (EU) 2016/759.

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 126 14.5.2016, s. 13)

Ve znění:

    Úřední věstník
Č. Strana Datum
>M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1793 ze dne 10. října 2016, L 274 48 11.10.2016
>M2 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/731 ze dne 25. dubna 2017,   L 108 7 26.4.2017

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES

(Text s významem pro EHP)

KAPITOLA 1

DOVOZ NĚKTERÝCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Článek 1

Seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území

Třetí země, části třetích zemí a území, ze kterých členské státy povolují dovoz následujících produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, jsou uvedeny v příslušných částech přílohy I:

a) žabí stehýnka, část I;

b) hlemýždi, část II;

c) želatina a kolagen, část III;

d) suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu, část IV;

e) ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu, část V;

f) med, mateří kašička a jiné včelařské produkty, část VI;

g) následující vysoce rafinované produkty, část VII:

i) chondroitin-sulfát;

ii) hyaluronová kyselina;

iii) jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky;

iv) chitosan;

v) glukosamin;

vi) syřidlo;

vii) vyzina;

viii) aminokyseliny, které jsou povolené jako potravinářské přídatné látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ( 1 ).

Článek 2

Vzory osvědčení

1. Vzory osvědčení pro dovoz produktů uvedených v článku 1 do Unie jsou uvedeny v příloze II takto:

a) žabí stehýnka, část I;

b) hlemýždi, část II;

c) želatina, část III;

d) kolagen, část IV;

e) suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu, část V;

f) ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu, část VI;

g) med, mateří kašička a jiné včelařské produkty, část VII;

h) následující vysoce rafinované produkty, část VIII:

i) chondroitin-sulfát;

ii) hyaluronová kyselina;

iii) jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky;

iv) chitosan;

v) glukosamin;

vi) syřidlo;

vii) vyzina;

viii) aminokyseliny, které jsou povolené jako potravinářské přídatné látky podle nařízení (ES) č. 1333/2008.

Tato osvědčení musí být vyplněna v souladu s vysvětlivkami uvedenými v příloze IV a s poznámkami v příslušném osvědčení.

2. Lze použít elektronické osvědčování a další systémy dohodnuté mezi Unií a dotyčnou třetí zemí.

KAPITOLA 2

TRANZIT NĚKTERÝCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Článek 3

Seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území

Třetí země, části třetích zemí a území, ze kterých členské státy povolují tranzit surovin a ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě směřujících do třetí země přes území Unie buď okamžitě nebo poté, co byly skladovány v Unii v souladu s čl. 12 odst. 4 a článkem 13 směrnice Rady 97/78/ES ( 2 ), jsou uvedeny v částech IV a V přílohy I tohoto nařízení.

Článek 4

Vzor osvědčení

1. Vzor osvědčení pro tranzit surovin a ošetřených surovin uvedených v článku 3 přes území Unie je uveden v příloze III.

Toto osvědčení musí být vyplněno v souladu s poznámkami uvedenými v příloze IV a v příslušném vzoru osvědčení.

2. Lze použít elektronické osvědčování a další systémy harmonizované na úrovni Unie.

Článek 5

Výjimka pro tranzit přes území Lotyšska, Litvy a Polska

1. Odchylně od článku 3 se povoluje silniční nebo železniční tranzit zásilek surovin nebo ošetřených surovin uvedených v článku 3 tohoto nařízení pocházejících z Ruska a směřujících do Ruska přímo nebo přes jinou třetí zemi mezi zvláštními určenými stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými se zvláštní poznámkou 13 v příloze I rozhodnutí Komise 2009/821/ES ( 3 ), jsou-li splněny tyto podmínky:

a) zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu úředním veterinárním lékařem zaplombována plombou s pořadovým číslem;

b) doklady přiložené k zásilce, jak je stanoveno v článku 7 směrnice 97/78/ES, jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem "Pouze pro tranzit do Ruska přes území EU";

c) jsou splněny procedurální požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d) zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu vystaveném úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přípustná pro tranzit.

2. Zásilky vymezené v odstavci 1 nesmí být na území Unie vykládány nebo ukládány do skladu tak, jak se uvádí v čl. 12 odst. 4 nebo v článku 13 směrnice 97/78/ES.

3. Příslušný orgán provádí pravidelné audity, aby bylo zajištěno, že počet zásilek vymezených v odstavci 1 a příslušná množství produktů opouštějící území Unie odpovídají počtu zásilek a množstvím, která na území Unie vstoupila.

KAPITOLA 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Změna

Příloha VI nařízení (ES) č. 2074/2005 se mění takto:

1) v oddíle I se zrušují kapitoly I, II, III a VI;

2) zrušují se dodatky I, II, III a VI.

Článek 7

Zrušení

Rozhodnutí 2003/812/ES se zrušuje.

Článek 8

Přechodná ustanovení

Zásilky produktů živočišného původu, pro něž byla vydána osvědčení podle nařízení (ES) č. 2074/2005, smějí nadále vstupovat na území Unie, pokud bylo příslušné osvědčení podepsáno před dnem 3. prosince 2016.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA I

Seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území podle článku 1

ČÁST I

ŽABÍ STEHÝNKA

Třetí země a území uvedené ve sloupci "Země" v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES kromě těch, u kterých je ve sloupci "Omezení" zmíněné přílohy uvedeno nějaké omezení, a dále tyto země nebo území:

KÓD ISO ZEMĚ ZEMĚ/ÚZEMÍ
MK (1) Bývalá jugoslávská republika Makedonie
(1)   Bývalá jugoslávská republika Makedonie; prozatímní kód, který nepředjímá konečné označení země, jež bude dohodnuto po skončení jednání, která v současnosti probíhají v Organizaci spojených národů.

ČÁST II

HLEMÝŽDI

Třetí země a území uvedené ve sloupci "Země" v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES kromě těch, u kterých je ve sloupci "Omezení" zmíněné přílohy uvedeno nějaké omezení, a dále tyto země/území:

KÓD ISO ZEMĚ ZEMĚ/ÚZEMÍ
MD Moldavsko
MK (1) Bývalá jugoslávská republika Makedonie
SY Sýrie
(1)   Bývalá jugoslávská republika Makedonie; prozatímní kód, který nepředjímá konečné označení země, jež bude dohodnuto po skončení jednání, která v současnosti probíhají v Organizaci spojených národů.

ČÁST III

ŽELATINA A KOLAGEN URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

ODDÍL A

Želatina a kolagen získané z farmového i volně žijícího skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých:

Třetí země a území uvedené ve sloupci 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a dále tyto země nebo území:

KÓD ISO ZEMĚ ZEMĚ/ÚZEMÍ
KR Korejská republika
MY Malajsie
PK Pákistán
TW Tchaj-wan

▼M1

ODDÍL B

Želatina a kolagen získané z drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a pernaté zvěře:

Třetí země a území uvedené ve sloupci 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 a dále tyto země nebo území:

KÓD ISO ZEMĚ ZEMĚ/ÚZEMÍ
TW Tchaj-wan

▼B

ODDÍL C

Želatina a kolagen získané z produktů rybolovu:

Všechny třetí země a území uvedené ve sloupci "Země" v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES bez ohledu na to, zda je ve sloupci "Omezení"

Nahrávám...
Nahrávám...