dnes je 18.7.2024

Input:

2017/1798, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, k 29. 11. 2022

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2017.1798
2017/1798, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, k 29. 11. 2022

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1798

ze dne 2. června 2017,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 259 7.10.2017, s. 2)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2182 ze dne 30. srpna 2022,   L 288 18 9.11.2022

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1798

ze dne 2. června 2017,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví tyto zvláštní požadavky týkající se výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti:

a) požadavky na složení;

b) požadavky na označování, obchodní úpravu a reklamu;

c) požadavky na oznamování při uvádění výrobku na trh.

Článek 2

Uvádění na trh

1. Název výrobku, pod kterým se prodávají potraviny, na které se vztahuje čl. 2 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 609/2013, je "náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti".

2. Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, mohou být uváděny na trh pouze tehdy, pokud jsou v souladu s tímto nařízením.

Článek 3

Požadavky na složení

1. Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí být v souladu s požadavky na složení stanovenými v příloze I s přihlédnutím ke specifikacím uvedeným v příloze II.

2. Požadavky na složení stanovené v příloze I se použijí na potraviny připravené k použití, které jsou prodávány jako takové nebo jsou připraveny podle návodu výrobce.

3. Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, mohou obsahovat jiné složky než látky uvedené v příloze I, pouze pokud byla jejich vhodnost prokázána obecně uznávanými vědeckými poznatky.

Článek 4

Zvláštní požadavky na informace o potravinách

1. Kromě povinných údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 se u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, uvádějí tyto další povinné údaje:

a) upozornění, že výrobek je určen pouze pro zdravé dospělé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou, které hodlají dosáhnout snížení hmotnosti;

b) upozornění, že těhotné nebo kojící ženy, dospívající nebo osoby se zdravotními potížemi by výrobek neměli používat bez porady se zdravotnickým pracovníkem;

c) upozornění na význam dodržování přiměřeného denního příjmu tekutin;

d) upozornění, že výrobek zajišťuje přiměřené denní množství veškerých základních živin, je-li používán v souladu s návodem k použití;

e) upozornění, že zdravé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou by bez porady se zdravotnickým pracovníkem neměly výrobek používat déle než osm týdnů nebo opakovaně po dobu kratší;

f) případně návod k vhodné přípravě a upozornění na význam dodržení tohoto návodu;

g) upozornění, že potravina může mít projímavé účinky, zajišťuje-li výrobek při správném použití podle návodu výrobce příjem polyalkoholů v denní dávce více než 20 g;

h) upozornění, že je nutno se poradit se zdravotnickým pracovníkem o možnosti doplnění výrobku vlákninou, není-li vláknina do výrobku přidaná.

2. Jsou-li na obalu nebo na etiketě k němu připojené uvedeny povinné údaje stanovené v odstavci 1, musí být uvedeny tak, aby byly splněny požadavky stanovené v čl. 13 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1169/2011.

3. Označování, obchodní úprava a reklama výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, nesmí obsahovat žádnou zmínku o rychlosti nebo míře úbytku hmotnosti, které mohou být výsledkem jejich používání.

Článek 5

Zvláštní požadavky na výživové údaje

1. Kromě informací uvedených v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 zahrnují povinné výživové údaje u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, také množství veškerých minerálních látek a veškerých vitaminů uvedených v příloze I tohoto nařízení, které jsou přítomny ve výrobku.

Povinné výživové údaje u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, zahrnují také množství přítomného cholinu, a – je-li přidána – vlákniny.

2. Kromě informací uvedených v čl. 30 odst. 2 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 1169/2011 může být obsah povinných výživových údajů u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, doplněn těmito údaji:

a) množství tukových a sacharidových složek;

b) množství kterékoli látky uvedené v příloze nařízení (EU) č. 609/2013, nevztahuje-li se na takový údaj odstavec 1 tohoto článku;

c) množství kterékoli látky přidané do výrobku podle čl. 3 odst. 3.

3. Odchylně od čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se informace zahrnuté do povinných výživových údajů u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, neopakují v označení.

4. Výživové údaje jsou povinné u všech výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, bez ohledu na velikost největší plochy obalu nebo nádoby.

5. Všechny živiny zahrnuté ve výživových údajích u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí splňovat požadavky stanovené v článcích 31 až 35 nařízení (EU) č. 1169/2011.

6. Odchylně od čl. 31 odst. 3, čl. 32 odst. 2 a čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 se údaje o energetické hodnotě a obsahu živin u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, vyjádří na celkovou denní dávku, jakož i na jednu porci a/nebo jednotku spotřeby potraviny připravené k použití po přípravě podle návodu výrobce. V příslušných případech se mohou tyto informace navíc týkat 100 g nebo 100 ml potraviny ve stavu, v němž je prodávána.

7. Odchylně od čl. 32 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1169/2011 se údaje o energetické hodnotě a obsahu živin u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, nevyjádří jako procentní podíl referenčních hodnot příjmu stanovených v příloze XIII uvedeného nařízení.

8. Údaje zahrnuté ve výživových údajích u výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, neuvedené v příloze XV nařízení (EU) č. 1169/2011 se uvádějí za nejvýznamnější položkou zmíněné přílohy, do které patří nebo jejíž jsou složkami.

Údaje, které nejsou uvedeny v příloze XV nařízení (EU) č. 1169/2011 a které nepatří do žádné z položek zmíněné přílohy ani nejsou složkami žádné z položek zmíněné

Nahrávám...
Nahrávám...