dnes je 29.6.2022

Input:

2017/186, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2017.186
2017/186, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace

Evropská komise

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002 lze v zájmu ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí přijmout pro potraviny dovážené ze třetí země vhodná mimořádná opatření Unie, pokud je zřejmé, že se existuje vážné riziko, s nímž se nelze úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2) Podle článku 11 nařízení (ES) č. 178/2002 musí potraviny dovážené do Unie za účelem uvedení na trh v Unii splňovat odpovídající požadavky potravinového práva nebo podmínky, které Unie považuje přinejmenším za rovnocenné těmto požadavkům, nebo existuje-li zvláštní dohoda mezi Unií a vyvážející zemí, požadavky obsažené v dotyčné dohodě.

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (3) stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin vztahující se na provozovatele potravinářských podniků.

(4) Článek 11 nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví požadavky pro metody odběru vzorků a analýzy používané v rámci úředních kontrol.

(5) Článek 14 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví, že nebezpečné potraviny nesmí být uváděny na trh. Podle nařízení (ES) č. 882/2004 jsou příslušné orgány povinny ověřovat, zda provozovatelé potravinářských podniků dodržují právní předpisy Unie.

(6) Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (4) stanoví pravidla týkající se zesílených úředních kontrol dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I zmíněného nařízení.

(7) Po mnoho let dochází k častému nedodržování předpisů spojenému s otázkami mikrobiologické bezpečnosti u sezamových semen a listů pepře betelového ("Piper betle L.") z Indie. V roce 2014 proto byla zavedena zvýšená četnost úředních kontrol dovozu uvedených potravin, pokud jde o přítomnost Salmonelly spp. Tyto zesílené kontroly však potvrdily, že uvedené potraviny velmi často nesplňují požadavky mikrobiologické bezpečnosti v důsledku Salmonelly spp. Dovoz uvedených potravin proto představuje vážné riziko pro veřejné zdraví v Unii, a je proto nezbytné přijmout mimořádná opatření Unie.

(8) V zájmu ochrany lidského zdraví v Unii jsou nezbytné záruky příslušných orgánů vyvážejících zemí, že uvedené potraviny byly vyrobeny v souladu s hygienickými požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 852/2004. Aby bylo zajištěno harmonizované prosazování kontrol dovozu v celé Unii, mělo by být ke všem zásilkám těchto potravin přiloženo osvědčením o zdravotní nezávadnosti podepsané příslušnými orgány vyvážejících zemí a výsledky analytických zkoušek, které zaručují, že z nich byly odebrány vzorky a že byly s uspokojivými výsledky analyzovány na přítomnost mikrobiologických patogenů.

(9) Článek 6 nařízení (ES) č. 669/2009 požaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků odpovědných za zásilky předem oznámili příchod těchto zásilek na určené místo vstupu a jejich druh.

(10) Článek 8 nařízení (ES) č. 669/2009 požaduje, aby zesílené úřední kontroly zahrnovaly kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly. Kontroly dokladů se provádějí bez prodlení u všech zásilek do dvou pracovních dnů od jejich příchodu na určené místo vstupu a kontroly totožnosti a fyzické kontroly, včetně laboratorní analýzy, s četností stanovenou v příloze I uvedeného nařízení.

(11) Za účelem zajištění účinné organizace a harmonizovaných kontrol dovozu na úrovni Unie, pokud jde o přítomnost mikrobiologických patogenů v určitých potravinách z některých třetích zemí, by měly být pro takové potraviny stanoveny zvláštní dovozní podmínky. V zájmu právní jasnosti je vhodné zahrnout všechny potraviny ze třetích zemí, na něž se v důsledku mikrobiologických rizik vztahují zvláštní podmínky, do jednoho nařízení. Proto by ustanovení týkající se listů pepře betelového z Indie uvedená v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/166 (5) měla být vložena do tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 669/2009 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12) Prováděcí nařízení (EU) 2016/166 by mělo být zrušeno a současně nahrazeno obecnějším nařízením, kterým se stanoví ustanovení týkající se dovozu určitých potravin z některých třetích zemí v důsledku mikrobiologické kontaminace.

(13) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení se použije na vstup potravin uvedených v příloze I.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článcích 2 a 3 nařízení (ES) č. 178/2002, článku 2 nařízení (ES) č. 882/2004 a článku 3 nařízení (ES) č. 669/2009.

Článek 3

Vstup do Unie

Provozovatel potravinářského podniku zajistí, že:

a) Zásilky potravin uvedených v příloze I (dále jen "potraviny") vstupují do Unie pouze v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení.

b) Zásilky potravin vstupují do Unie pouze prostřednictvím určeného místa vstupu.

Článek 4

Výsledky odběru vzorků a analýzy přiložené k zásilce

1. Ke každé zásilce potravin se přiloží výsledky odběru vzorků a analýzy provedených příslušným orgánem třetí země odeslání, kterými se ověřuje neexistence nebezpečí uvedeného v příloze I.

2. Odběr vzorků a analýza podle odstavce 1 se provádí v souladu s hlavou II kapitolou III "Odběr vzorků a analýza" nařízení (ES) č. 882/2004. Zejména odběr vzorků se provádí v souladu s příslušnými normami ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a pokyny Codexu Alimentarius, které jsou používány jako referenční, a analýza na Salmonellu se provádí podle referenční metody EN/ISO 6579 (poslední aktualizovaná verze detekční metody) nebo metody validované podle uvedené referenční metody v souladu s protokolem stanoveným v normě EN/ISO 16140 nebo jinými podobnými mezinárodně uznávanými protokoly.

Článek 5

Osvědčení o zdravotní nezávadnosti

1. K zásilkám potravin uvedených v příloze I se přiloží osvědčení o zdravotní nezávadnosti odpovídající vzoru uvedenému v příloze III.

2. Osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí podepsat a orazítkovat oprávněný zástupce příslušného orgánu třetí země odeslání.

3. Osvědčení o zdravotní nezávadnosti a jeho přílohy jsou vystavovány v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, kde se nachází určené místo vstupu. Členský stát určeného místa vstupu však může povolit, aby byla osvědčení o zdravotní nezávadnosti vystavována v jiném úředním jazyce Unie.

4. Osvědčení o zdravotní nezávadnosti je platné po dobu čtyř měsíců od data vydání, nejdéle však šest měsíců ode dne poslední mikrobiologické laboratorní analýzy.

Článek 6

Identifikace

Každá zásilka potravin je označena identifikačním kódem (kódem zásilky) odpovídajícím identifikačnímu kódu uvedenému ve výsledcích odběru vzorků a analýzy podle článku 4 a v osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle článku 5. Každý pytel nebo jiný druh obalu v zásilce je označen uvedeným identifikačním kódem.

Článek 7

Oznamování zásilek předem

1. Provozovatelé potravinářských podniků nebo jejich zástupci předem oznámí příslušnému orgánu určeného místa vstupu předpokládané datum a čas fyzického příchodu zásilek potravin a druh zásilky.

2. Pro účely oznámení předem vyplní provozovatelé

Nahrávám...
Nahrávám...