Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

2017/2469, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení o nových potravinách

19.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2017.2469
2017/2469, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení o nových potravinách

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2469

ze dne 20. prosince 2017,

kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 13 a čl. 35 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví pravidla pro uvádění nových potravin na trh v Unii a jejich používání.

(2) Podle článku 13 nařízení (EU) 2015/2283 má Komise přijmout prováděcí akty stanovující administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení.

(3) Aniž jsou dotčeny články 5 a 10 nařízení (EU) 2015/2283, měla by Komise ověřit, zda žádost spadá do působnosti uvedeného nařízení, a její platnost.

(4) Žádosti podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 by měly obsahovat dostatečné informace a vědeckou dokumentaci, aby Komise mohla ověřit jejich platnost a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad”) mohl provést komplexní hodnocení rizik nových potravin.

(5) V žádostech by měly být podrobně popsány strategie hodnocení bezpečnosti, nezpracované údaje, informace o relevantnosti použitého zkušebního materiálu použitého v toxikologických studiích a metody zkoušek pro detekci a charakterizaci umělých nanomateriálů.

(6) Zkušenosti ukazují, že v některých případech je možné důvodně očekávat, že nová potravina určená pro konkrétní skupinu obyvatelstva bude konzumována i jinými skupinami obyvatelstva, a že pro snížení možných zdravotních rizik pro tyto jiné skupiny obyvatelstva by mohla být nezbytná opatření k řízení rizik. V žádosti by proto měl být dostatek informací, aby bylo možné posoudit rizika pro tyto skupiny obyvatelstva.

(7) Pokud žadatel předkládá žádost o doplnění, odstranění nebo změnu podmínek používání, specifikací, dodatečných zvláštních požadavků na označování nebo požadavků na monitorování po uvedení povolené nové potraviny na trh, nemusí nezbytně poskytovat všechny údaje požadované pro hodnocení rizik, pokud poskytne ověřitelné odůvodnění.

(8) Aby se zajistilo provádění toxikologických zkoušek podle určité normy, měly by tyto zkoušky být prováděny v souladu s pravidly stanovenými směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES (2). Při provádění těchto zkoušek mimo území Unie by se zkoušky měly řídit zásadami správné laboratorní praxe OECD (3).

(9) Stanovisko úřadu by mělo obsahovat dostatečné informace k tomu, aby bylo možné zjistit, zda je navrhované použití nové potraviny pro spotřebitele bezpečné.

(10) Pro požívání ochrany údajů, jak je stanoveno v článku 26 nařízení (EU) 2015/2283, by požadavky na ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, měly být odůvodněné a všechny údaje by měly být uvedeny ve zvláštní části žádosti.

(11) Podle článku 35 nařízení (EU) 2015/2283 je třeba pro vstup uvedeného nařízení v platnost stanovit přechodná opatření.

(12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti a předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k článku 13 nařízení (EU) 2015/2283, pokud jde o administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v čl. 10 odst. 1 a přechodná opatření uvedená v čl. 35 odst. 3 uvedeného nařízení.

Článek 2

Definice

Kromě definic uvedených v článcích 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4) a nařízení (EU) 2015/2283 se použije tato definice:

„žádostí” se rozumí samostatný soubor dokumentace obsahující informace a vědecké údaje předložené pro účely povolení nové potraviny podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

Článek 3

Struktura, obsah a předkládání žádosti

1. Žádost se Komisi předkládá elektronicky a její součástí jsou:

a) průvodní dopis;

b) technická dokumentace;

c) souhrn dokumentace.

2. Průvodní dopis uvedený v odst. 1 písm. a) se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze I.

3. Technická dokumentace uvedená v odst. 1 písm. b) obsahuje:

a) administrativní údaje podle článku 4;

b) vědecké údaje podle článku 5.

4. Pokud žadatel předkládá žádost o změnu podmínek používání, specifikací, dodatečných zvláštních požadavků na označování nebo požadavků na monitorování po uvedení povolené nové potraviny na trh, nemusí nezbytně poskytovat všechny údaje požadované podle článku 5 tohoto nařízení, pokud poskytne ověřitelné odůvodnění, které vysvětluje, že navrhované změny neovlivňují výsledky stávajícího hodnocení rizik.

5. V souhrnu dokumentace podle odst. 1 písm. c) tohoto článku se kromě informací uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. a), b) a e) nařízení (EU) 2015/2283 uvedou důvody, proč použití nové potraviny splňuje podmínky uvedené v článku 7 nařízení (EU) 2015/2283.

Článek 4

Požadavky týkající se administrativních údajů

Kromě informací uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 obsahuje žádost tyto administrativní údaje:

a) název/jméno výrobce (výrobců) nové potraviny, pokud je jiné než jméno/název žadatele, adresa a kontaktní údaje;

b) jméno, adresa a kontaktní údaje osoby odpovědné za dokumentaci, která je oprávněna komunikovat s Komisí jménem žadatele;

c) datum předložení dokumentace;

d) obsah dokumentace;

e) podrobný seznam dokumentů tvořících přílohu dokumentace, včetně uvedení odkazů na názvy, svazky a strany;

f) seznam částí dokumentace, s nimiž má být zacházeno jako s důvěrnými údaji v souladu s článkem 23 nařízení (EU) 2015/2283, včetně ověřitelného odůvodnění, a pravidly stanovenými v příloze II tohoto nařízení. Obsahuje-li výrobní proces důvěrné údaje, poskytne se shrnutí, které nemá důvěrnou povahu;

g) informace a vysvětlení prokazující, že má žadatel právo používat vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283. Tyto informace jsou obsaženy ve zvláštní složce.

Článek 5

Požadavky týkající se vědeckých údajů

1. Dokumentace předložená na podporu žádosti o povolení nové potraviny umožní komplexní hodnocení rizik nové potraviny.

2. Pokud žádost o povolení nové potraviny zahrnuje použití umělých nanomateriálů podle čl. 3 odst. 2 písm. a) bodů viii) a ix) nařízení (EU) 2015/2283, poskytne žadatel metody zkoušek pro detekci a charakterizaci v souladu s požadavky čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení.

3. Žadatel poskytne kopii dokumentaci postupu a strategii shromažďování údajů.

4. Žadatel poskytne popis strategie hodnocení bezpečnosti a odpovídající strategie toxikologických zkoušek a odůvodní zařazení nebo vyloučení konkrétních studií nebo informací.

5. Žadatel na podporu své žádosti poskytne na požádání nezpracované údaje pro jednotlivé zveřejněné i nezveřejněné studie provedené žadatelem nebo jeho jménem. Tyto informace zahrnují údaje použité k vyvození závěrů jednotlivých studií a výsledky šetření.

6. Pokud nelze vyloučit, že novou potravinu určenou pro konkrétní skupinu obyvatelstva budou konzumovat i jiné skupiny obyvatelstva, údaje týkající se bezpečnosti se vztahují i na tyto skupiny.

7. U každé biologické nebo toxikologické studie žadatel objasní, zda zkušební materiál vyhovuje navrhované či stávající specifikaci. Pokud se zkušební materiál od této specifikace liší, prokáže žadatel relevantnost daných údajů pro zvažovanou novou potravinu.

Toxikologické studie se provádějí v zařízeních, která splňují požadavky směrnice 2004/10/ES nebo, jsou-li studie prováděny mimo