dnes je 18.7.2024

Input:

2019/1873: Prováděcí nařízení Komise (EU) o postupech koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.1873
2019/1873: Prováděcí nařízení Komise (EU) o postupech koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Úplné znění nařízení (EU) 2019/1873.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1873

ze dne 7. listopadu 2019

o postupech koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 65 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pro určité kategorie zvířat a zboží systematické kontroly na stanovištích hraniční kontroly před jejich vstupem do Unie.

(2) Z čl. 65 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625 vyplývá, že v případě podezření na podvodné nebo klamavé praktiky ze strany provozovatele nebo v případě závažných nebo opakovaných porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení by měly být zesíleny úřední kontroly zásilek se stejným užitím nebo se stejným původem, které příslušné orgány provádějí na stanovištích hraniční kontroly. Podle čl. 65 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625 musí být rozhodnutí příslušných orgánů provádět takové zesílené kontroly oznámeno Komisi a členským státům prostřednictvím systému pro správu informací o úředních kontrolách (dále jen "systém IMSOC") zmíněného v článku 131 uvedeného nařízení.

(3) V zájmu zajištění harmonizovaného přístupu ke koordinovanému provádění zesílených úředních kontrol určitého zboží vstupujícího do Unie by měly být stanoveny podrobné postupy pro koordinované provádění uvedených kontrol, včetně pravidel týkajících se úlohy systému IMSOC v tomto ohledu. Z praktických důvodů by mělo být koordinované provádění zesílených kontrol na hranicích omezeno na kategorie zásilek, u nichž lze identifikovat zařízení původu uvedené na seznamu, tj. zásilky produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů.

(4) Při přijímání oznámení od příslušných orgánů v souladu s čl. 65 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625 by Komise měla zejména posoudit, zda je nesoulad založen na podezření na podvodné nebo klamavé praktiky nebo na potenciálně závažném nebo opakovaném porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, například pokud jde o uvádění na trh produktů živočišného původu obsahujících množství kontaminujících látek nebo reziduí veterinárních léčivých přípravků, která překračují maximální limit reziduí, nebo produktů, které nejsou v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2073/2005 (2).

(5) Aby se snížilo riziko podvodných nebo klamavých praktik spočívajících v předkládání malých zásilek pro úřední kontroly, měla by celková hmotnost vyhovujících zásilek, která je nezbytná k ukončení koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol, činit alespoň desetinásobek hmotnosti zásilky, která původně vedla k přijetí opatření. Aby se však zabránilo nepřijatelné administrativní a finanční zátěži příslušných orgánů a provozovatelů, měla by být stanovena maximální celková hmotnost vyhovujících zásilek, která je nezbytná k ukončení koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol.

(6) Pokud se během koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol zjistí u tří zásilek vstupujících do Unie stejný typ porušení pravidel uvedeného v oznámení v souladu s čl. 65 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625, mělo by koordinované provádění zesílených úředních kontrol zůstat zachováno, dokud nebudou jeho výsledky a opatření příslušných orgánů dotčených třetích zemí uspokojivé. V uvedeném případě by měla Komise požádat příslušné orgány třetích zemí, aby provedly nezbytná šetření a přijaly opatření k nápravě situace v zařízení původu a podaly o tom Komisi zprávu.

(7) Z důvodu efektivnosti kontrolního systému by členské státy měly mít možnost vyloučit z koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol určité zásilky v případech, kdy zásilkám má být odmítnut vstup do Unie z jiných důvodů, než je porušení pravidel, v souvislosti s nímž se koordinované zesílené úřední kontroly provádějí.

(8) Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 se použije ode dne 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení použít rovněž od uvedeného data.

(9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví pravidla týkající se postupů koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů vstupujících do Unie pro účely uvedení na trh.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se "zařízením původu" rozumí zařízení původu ve třetí zemi, včetně plavidel třetích zemí, které je uvedeno na seznamech sestavených pro účely vývozu produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů do Unie v souladu s příslušnými právními předpisy Unie.

Článek 3

Zahájení koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol

1. Když příslušné orgány oznámí Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím systému IMSOC své rozhodnutí v souladu s čl. 65 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625, uvedou zařízení původu,

Nahrávám...
Nahrávám...