dnes je 22.7.2024

Input:

2019/2074: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup

14.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.2074
2019/2074: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Úplné znění nařízení (EU) 2019/2074.

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2074

ze dne 23. září 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 77 odst. 1 písm. h) uvedeného nařízení,

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:

(1) Komise je v souladu s nařízením (EU) 2017/625 povinna přijmout pravidla pro provádění zvláštních úředních kontrol zásilek zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c), které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup.

(2) Zvířata a zboží pocházející z Unie a do Unie se vracející poté, co jim třetí země zakázala vstup, by měly podléhat kontrolám dokladů, kontrolám totožnosti a v případě potřeby i fyzickým kontrolám na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu do Unie, aby bylo zajištěno, že splňují požadavky práva Unie. Tyto kontroly by měly zejména zajistit, aby byla zvířata způsobilá k další přepravě na jejich místo určení a aby byly dodrženy požadavky na dobré životní podmínky zvířat.

(3) Článek 15 směrnice Rady 97/78/ES stanoví (2) pravidla týkající se veterinárních kontrol prováděných za účelem povolování zpětného dovozu zásilek produktů pocházejících z Unie, které se vracejí do Unie poté, co jim třetí země zakázala vstup. Nařízení (EU) 2017/625 ruší a nahrazuje směrnici 97/78/ES s účinností od 14. prosince 2019.

(4) Požadavky stanovené v článku 15 směrnice 97/78/ES by měly být v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví zachovány a měly by v nich být provedeny určité úpravy zohledňující zkušenosti získané při uplatňování požadavků stanovených v uvedeném článku a nový právní rámec stanovený nařízením (EU) 2017/625.

(5) Příslušné orgány členských států by zejména v zájmu prevence rizika zavlečení nákaz zvířat nebo škodlivých organismů rostlin do Unie a jejich šíření měly zajistit, aby zásilky pocházející z Unie a do Unie se vracející splňovaly příslušné požadavky na opětovný vstup takových zásilek do Unie, které jsou stanoveny v pravidlech týkajících se zdraví zvířat, vedlejších produktů živočišného původu nebo zdraví rostlin.

(6) Zásilky produktů živočišného původu a směsných produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, mohou představovat riziko pro veřejné zdraví. V zájmu zajištění toho, aby uvedené zásilky byly v souladu s pravidly týkajícími se potravin a bezpečnosti potravin uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, je vhodné požadovat, aby příslušné orgány stanovišť hraniční kontroly v místě příchodu do Unie povolily opětovný vstup produktů živočišného původu uvedených na seznamu v prováděcím nařízení Komise (EU) 20192007 (3) a směsných produktů podléhajících veterinárním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle rozhodnutí Komise 2007/275/ES (4) za předpokladu, že uvedené produkty splňují další zvláštní požadavky.

(7) Je nezbytné zajistit, aby zásilky produktů živočišného původu a směsných produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, dorazily na své místo určení. Na monitorování přepravy a příjezdu zásilek zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do Unie do zařízení v místě určení by se proto měly vztahovat procesní požadavky stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019+žžž (5).

(8) Nařízení (EU) 2017/625 se použije ode dne 14. prosince 2019. Proto by se pravidla stanovená v tomto nařízení měla rovněž použít od uvedeného data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro provádění zvláštních úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly u zásilek obsahujících zvířata a zboží z kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2017/625, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup.

Článek 2

Zvláštní úřední kontroly zásilek zvířat a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup

1. Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu do Unie provádí kontroly dokladů a kontroly totožnosti u zásilek zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2017/625, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup.

2. Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu do Unie provádí fyzické kontroly následujících zásilek, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země

Nahrávám...
Nahrávám...