dnes je 21.6.2024

Input:

2019/2130: Nařízení Komise v přenesené Pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek

14.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.2130
2019/2130: Nařízení Komise v přenesené Pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Úplné znění nařízení (EU) 2019/2090.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2130

ze dne 25. listopadu 2019,

kterým se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zvířat a zboží, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na článek 52 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla týkající se provádění úředních kontrol u zvířat a zboží vstupujících do Unie ze strany příslušných orgánů členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce.

(2) Podle nařízení (EU) 2017/625 podléhají zásilky zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly pro úřední kontroly, pokud nejsou na základě článku 48 uvedeného nařízení od těchto kontrol osvobozeny. Uvedené úřední kontroly musí zahrnovat kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly. Aby se zajistilo jednotné uplatňování článků 49, 50 a 51 nařízení (EU) 2017/625 a účinné provádění úředních kontrol u výše uvedených kategorií zvířat a zboží, měla by být v tomto nařízení stanovena podrobná pravidla týkající se provádění kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol.

(3) Pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly v místě příchodu nebo na kontrolních místech by se měla rovněž použít na určité kategorie potravin a krmiv jiného než živočišného původu, na něž se vztahuje dočasné zintenzivnění kontrol, jiné podmínky pro vstup do Unie a mimořádná opatření stanovená akty uvedenými v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625.

(4) Opatření prováděná během kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol před datem použitelnosti tohoto nařízení se osvědčila jako účinná a zajišťují vysokou úroveň provádění kontrol. Pravidla stanovená v tomto nařízení by proto měla být založena na stejných zásadách jako požadavky na provádění kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovené ve směrnicích Rady 91/496/EHS (2), 97/78/ES (3) a 2000/29/ES (4), nařízeních Komise (ES) č. 136/2004 (5) a (ES) č. 282/2004 (6) a rozhodnutí Komise 97/794/ES (7).

(5) Veškeré relevantní doklady, které musí doprovázet zásilky zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, by měly být zkontrolovány, aby se zajistilo, že vycházejí z příslušného vzorového dokladu, že jsou splněny obecné požadavky na osvědčování a že doklady poskytují záruky vyžadované právními předpisy Unie nebo použitelnými vnitrostátními předpisy.

(6) Když zásilky určitých kategorií zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 vstupují do Unie, právní předpisy Unie stanoví, že musí být provedeny laboratorní analýzy, testy nebo diagnostika nebo že dopravní prostředky musí být zapečetěny, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany spotřebitelů a předešlo se jakémukoli riziku pro veřejné zdraví a zdraví zvířat a rostlin. V těchto případech by měly být výsledky laboratorních analýz, testů nebo diagnostiky nebo čísla pečetí zaznamenány ve společném zdravotním vstupním dokladu.

(7) Aby se zajistila vysledovatelnost zvířat a zboží vstupujících do Unie, měly by být originály a v příslušných případech kopie úředních osvědčení nebo dokladů uchovány po určitou dobu na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu do Unie.

(8) Jelikož toto nařízení obsahuje ustanovení týkající se oblastí, které upravují nařízení (ES) č. 136/2004 a (ES) č. 282/2004 a rozhodnutí 97/794/ES, měly by být uvedené akty zrušeny s účinkem od data použitelnosti tohoto nařízení.

(9) Nařízení (EU) 2017/625 se použije ode dne 14. prosince 2019. Pravidla stanovená v tomto nařízení by se proto měla rovněž použít od uvedeného data.

(10) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol uvedených v článcích 49, 50 a 51 nařízení (EU) 2017/625 u zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 zmíněného nařízení.

Článek 2

Podrobná pravidla pro kontroly dokladů

1. U každé zásilky zvířat a zboží uvedených v článku 1 příslušný orgán ověří, k jakému použití jsou zvířata a zboží určeny podle úředních osvědčení, úředních potvrzení a dalších dokladů doprovázejících zásilku, a rovněž místo určení zásilky uvedené v těchto osvědčeních, potvrzeních a dokladech.

2. Příslušný orgán zkontroluje všechna úřední osvědčení, úřední potvrzení a další doklady uvedené v čl. 3 bodě 41 nařízení (EU) 2017/625 nebo jejich elektronické ekvivalenty předané do systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) zmíněného v článku 131 uvedeného nařízení nebo prostřednictvím stávajících vnitrostátních systémů, aby se ujistil, že:

a) byly vydány příslušným orgánem třetí země, v příslušných případech;

b) splňují požadavky stanovené v čl. 89 odst. 1 a čl. 91 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 a v prováděcích aktech zmíněných v článku 90 uvedeného nařízení;

c) odpovídají vzoru stanovenému pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625;

d) informace obsažené v osvědčeních nebo dokladech jsou v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

3. Příslušný orgán zkontroluje, že provozovatel odpovědný za zásilku v úplnosti a správně vyplnil příslušnou část společného zdravotního vstupního dokladu, jak požaduje čl. 56 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, a že informace v tomto dokladu odpovídají informacím uvedeným v úředních osvědčeních, úředních potvrzeních a dalších dokladech doprovázejících zásilku.

Článek 3

Podrobná pravidla pro kontroly totožnosti

1. Během kontrol totožnosti u zásilek zvířat a zboží uvedených v článku 1 příslušný orgán ověří, že níže uvedené náležitosti odpovídají informacím uvedeným v úředních osvědčeních, úředních potvrzeních a dalších dokladech doprovázejících zásilky:

a) počet zvířat, jejich druh, plemeno, pohlaví, stáří a kategorie, v příslušných případech;

b) obsah zásilek;

c) množství v zásilkách;

d) v příslušných případech odpovídající razítka a identifikační značky nebo kódy;

e) v příslušných případech identifikace dopravního prostředku;

f) v příslušných případech pečetě na kontejnerech nebo dopravních prostředcích.

2. U zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů lze kontroly totožnosti omezit na požadavky odst. 1 písm. e) a f) v případech, kdy:

a) zásilky nebyly vybrány pro fyzické kontroly;

b) zásilky byly naloženy do přepravních jednotek, které jsou uzavřené a uzamčené pečetí;

c) pečetě na kontejnerech nebo dopravních prostředcích jsou neporušené a nebylo s nimi manipulováno;

d) pečetě na kontejnerech nebo dopravních prostředcích byly připevněny příslušným orgánem vydávajícím úřední osvědčení nebo pod jeho dohledem a

e) informace uvedené na pečetích odpovídají informacím uvedeným v přiloženém úředním osvědčení požadovaném podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

3. U zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů musí výběr položek nebo balení pro kontroly totožnosti uvedené zahrnovat 1 % položek nebo balení v zásilce a zároveň nejméně dvě a nejvýše 10 položek nebo balení. Pokud na základě vybraných položek nebo balení příslušný orgán nemůže dokončit kontrolu totožnosti, lze počet kontrolovaných položek nebo balení zvýšit za účelem provedení důkladnějších kontrol a může dosáhnout celkového počtu položek nebo balení v dotčené zásilce.

4. Kontroly totožnosti u zásilek zvířat vycházejí z těchto pravidel:

a) pokud jde o zvířata, u nichž právní předpisy Unie vyžadují individuální identifikaci, vybere se ze zásilky nejméně 10 % zvířat a zároveň nejméně 10 zvířat, aby představovala reprezentativní vzorek. Pokud zásilka obsahuje méně než 10 zvířat, provedou se kontroly totožnosti u každého zvířete v zásilce;

b) pokud jde o zvířata, u nichž právní předpisy Unie nevyžadují individuální identifikaci, zkontroluje se označení reprezentativního počtu balení nebo kontejnerů;

c) pokud kontroly totožnosti stanovené v písmenech a) a b) nebyly uspokojivé, počet kontrolovaných zvířat se zvýší a může dosáhnout celkového počtu zvířat v dotčené zásilce.

5. Zásilky se částečně nebo úplně vyloží z dopravních prostředků, pokud je to nezbytné k zajištění úplného přístupu k celé zásilce pro účely kontrol totožnosti.

Článek 4

Podrobná pravidla pro fyzické kontroly

1. Během fyzických kontrol u zásilek zvířat a zboží uvedených v článku 1 příslušný orgán ověří, že zásilky jsou v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, která se použijí na konkrétní zvířata nebo zboží, a se zvláštními požadavky vymezenými v příslušných úředních osvědčeních, úředních potvrzeních a dalších dokladech.

2. Zásilky se částečně nebo úplně vyloží z dopravních prostředků, pokud je to nezbytné k zajištění přístupu k celé zásilce pro účely fyzických kontrol.

3. Fyzické kontroly u zvířat se provedou v souladu s požadavky stanovenými v příloze I tohoto nařízení.

4. Fyzické kontroly u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů a u potravin a krmiv jiného než živočišného původu, na něž se vztahuje dočasné zintenzivnění kontrol, jiné podmínky pro vstup do Unie a mimořádná opatření stanovená akty uvedenými v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625, se provedou v souladu s požadavky stanovenými v příloze II tohoto nařízení.

5. Laboratorní testy ke zjištění nebezpečí u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů se provedou v souladu s plánem monitorování uvedeným v příloze II bodě 5.

6. Fyzické kontroly u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625, na které se v příslušných případech vztahují mimořádná opatření stanovená v aktech podle čl. 47 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení, se provedou v souladu s požadavky stanovenými v příloze III tohoto nařízení.

7. Níže uvedené zásilky zvířat lze uvést na trh předtím, než jsou k dispozici výsledky laboratorních testů provedených během fyzických kontrol:

a) zásilky kopytníků, u nichž byl proveden odběr vzorků v souladu s požadavky na odběr vzorků uvedenými v příloze I části III, pokud nepanuje podezření na bezprostřední nebezpečí vyplývající z uvedených kopytníků pro veřejné zdraví nebo zdraví zvířat, a

b) zásilky jiných zvířat uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, pokud nepanuje podezření na bezprostřední nebezpečí vyplývající z uvedených zvířat pro veřejné zdraví nebo zdraví zvířat.

8. Zásilky zboží, u nichž bylo provedeno testování podle plánu monitorování uvedeného v odstavci 5 a u nichž nepanuje podezření na bezprostřední nebezpečí pro veřejné zdraví nebo zdraví zvířat, lze uvést na trh předtím, než jsou k dispozici výsledky laboratorních testů.

9. Pokud jsou u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 odebrány vzorky pro laboratorní analýzu během fyzických kontrol a nepanuje podezření na bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin, mohou být tyto zásilky uvedeny na trh předtím, než jsou k dispozici výsledky laboratorních testů.

Článek 5

Opatření, která mají být provedena po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol

1. Po dokončení kontrol stanovených v čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 příslušný orgán:

a) uzavře a označí úřední značkou balení, která otevřel pro účely kontrol totožnosti nebo fyzických kontrol;

b) v případech, kdy to vyžadují právní předpisy Unie, zapečetí dopravní prostředek a číslo pečeti uvede ve společném zdravotním vstupním dokladu.

2. Příslušné orgány zanesou do společného zdravotního vstupního dokladu veškeré výsledky laboratorních analýz, testů nebo diagnostiky, jakmile je mají k dispozici, pokud jde o zásilky, které byly testovány a uvedeny na trh předtím, než byly k dispozici výsledky laboratorních testů.

3. Originály úředních osvědčení nebo dokladů či jejich elektronické ekvivalenty uvedené v čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 uchová příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do Unie po dobu alespoň tří let od data, kdy byl povolen vstup zásilek do Unie.

Originály osvědčení nebo dokladů pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 však lze uchovávat pomocí elektronického ukládání informací, pokud tyto informace vygeneroval příslušný orgán na základě originálů osvědčení nebo dokumentů. V takových případech příslušný orgán originál osvědčení nebo dokladu zneplatní nebo zničí.

4. Pokud pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 nevyžadují, aby originály osvědčení nebo dokladů byly předkládány příslušnému orgánu nebo aby je tento orgán uchovával, příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do Unie uchová kopii originálu úředního osvědčení nebo dokladů uvedených v čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 po dobu nejméně tří let od data, kdy byl povolen vstup zásilek do Unie nebo další cesta, a to v tištěném nebo elektronickém formátu.

Článek 6

Zrušení

1. Nařízení (ES) č. 282/2004 a rozhodnutí 97/794/ES se zrušují s účinkem ode dne 14. prosince 2019.

2. Nařízení (ES) č. 136/2004 se zrušuje s

Nahrávám...
Nahrávám...