dnes je 16.9.2019
Input:

2019/624: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625

6.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.624
2019/624: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Úplné znění nařízení (EU) 2019/624.

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/624
ze dne 8. února 2019

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány členských států s cílem ověřit, že záležitosti, jako je bezpečnost potravin, jsou ve všech fázích procesu produkce, zpracování a distribuce v souladu s právními předpisy Unie. Zejména stanoví úřední kontroly, které mají být prováděny u produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě s cílem ověřit soulad s požadavky stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (2), nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (3), nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (4) a nařízením Rady (ES) č. 1099/2009 (5).

(2) Nařízením (EU) 2017/625 se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (6) s účinkem od 14. prosince 2019. Nařízení (ES) č. 854/2004 v současné době stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě s cílem ověřit soulad s požadavky nařízení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 1069/2009. Stanoví také možnost udělit některé výjimky z uvedených požadavků.

(3) Pravidla stanovená v tomto nařízení by měla zajistit, aby byly i nadále uplatňovány požadavky, jež v současné době stanoví nařízení (ES) č. 854/2004, s přihlédnutím ke zkušenostem získaným od data přijetí uvedeného aktu, jakož i k novým vědeckým důkazům a oznámeným vnitrostátním pravidlům s cílem zajistit, aby byly i nadále využívány tradiční metody v jakékoli fázi produkce, zpracování nebo distribuce potravin.

(4) Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že mají být přijaty akty v přenesené pravomoci, které stanoví kritéria a podmínky pro odchylky od některých požadavků uvedeného nařízení v tom smyslu, že prohlídky před porážkou a po porážce mohou být prováděny na odpovědnost úředního veterinárního lékaře místo toho, aby je prováděl úřední veterinární lékař nebo aby probíhaly pod jeho dohledem. Tyto akty v přenesené pravomoci by také měly stanovit kritéria a podmínky, za nichž mohou úřední kontroly provádět jiní pracovníci určení příslušnými orgány v bourárnách/porcovnách.

(5) Prohlídka před porážkou je nezbytná k ochraně lidského zdraví, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, a odpovídá za ni tedy úřední veterinární lékař. Některé rutinní úkoly v rámci prohlídky před porážkou na jatkách by však mohl provádět pomocný úřední veterinární pracovník, aniž by ohrozil dosažení cílů nařízení (EU) 2017/625, za předpokladu splnění určitých kritérií a podmínek.

(6) Zejména v případě, že prohlídku před porážkou úřední veterinární lékař provedl v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, měla by být poskytnuta větší pružnost při prohlídce před porážkou po dopravení na jatka, která by mohla být provedena na odpovědnost úředního veterinárního lékaře. Pokud však v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, prohlídka před porážkou provedena nebyla, přenesení úkolů by mělo být povoleno pouze v případě, že na prohlídky dohlíží úřední veterinární lékař, a to na základě určitých kritérií a podmínek pro jiné živočišné druhy než drůbež a zajícovci.

(7) V případě nucené porážky nelze prohlídku před porážkou provést na jatkách. Za účelem zamezení zbytečnému utrpení zvířat při jejich přepravě na jatka, snížení hospodářských ztrát pro hospodářské subjekty a omezení plýtvání potravinami by měla být stanovena kritéria a podmínky, jež umožní v případě nucené porážky provést prohlídku před porážkou mimo prostor jatek. Maso zvířat, která byla nuceně poražena, může být i přesto vhodné k lidské spotřebě, je-li výsledek prohlídky masa příznivý. Při povolování nucené porážky mimo prostor jatek by tyto prohlídky měly poskytnout maximální záruky vhodnosti k lidské spotřebě.

(8) Mohlo by být účinnější hodnotit požadavky z hlediska lidského zdraví, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat prováděním prohlídek před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, místo na jatkách. Odchylky od prohlídek před porážkou na jatkách by tedy měly být povoleny na základě určitých kritérií u všech živočišných druhů.

(9) Zatímco prohlídky po porážce a auditní činnosti jsou nezbytné k ochraně lidského zdraví, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, a měl by tedy za ně i nadále nést odpovědnost úřední veterinární lékař, určité úkoly může provádět pomocný úřední veterinární pracovník za předpokladu splnění dostatečných záruk pro tyto cíle a splnění určitých kritérií a podmínek. Tato kritéria a podmínky by zejména měly umožnit pokračování současných postupů v případě porážky v přetržitém provozu na nízkokapacitních jatkách a v nízkokapacitních zařízeních pro nakládání se zvěřinou.

(10) Pro odchýlení se od základních požadavků na prohlídku před porážkou a prohlídku po porážce na jatkách a v zařízeních pro nakládání se zvěřinou je třeba definovat kritéria a podmínky. Prahová hodnota výroby je nediskriminační kritérium, které se zaměřuje na nejmenší provozy v souladu s čl. 16 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/625. Vzhledem k tomu, že struktura těchto provozů v členských státech je různá, měla by být tato prahová hodnota založena na počtu poražených nebo zpracovaných zvířat nebo na prokázání toho, že tato prahová hodnota představuje omezený a pevný procentuální podíl masa uvedeného na trh. Nařízení (ES) č. 1099/2009 definuje velké dobytčí jednotky a stanoví přepočítací koeficienty za účelem vyjádření počtu zvířat určitého živočišného druhu v těchto velkých dobytčích jednotkách. Tato ustanovení by se měla použít ke stanovení prahových hodnot a sjednocení odchylek od některých požadavků na základě velikosti jatek.

(11) Některé úkoly v bourárnách/porcovnách mohou provádět pracovníci určení příslušnými orgány, aniž by byly ohroženy cíle ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, za předpokladu, že jsou splněna určitá kritéria a podmínky.

(12) Pro zajištění souladu s kritérii a cíli stanovenými v právních předpisech Unie jsou nezbytné úřední kontroly produkce mlžů. V souladu s přílohou III oddílem VII kapitolou II částí A nařízení (ES) č. 853/2004 mají být živí mlži sbíráni z produkčních oblastí, které příslušné orgány klasifikovaly a ze kterých sběr povolily. Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že mají být přijaty akty v přenesené pravomoci, které stanoví kritéria a podmínky k určení situace, kdy není třeba v souvislosti s hřebenatkovitými (Pectinidae), mořskými plži a sumýši (Holothuroidea) produkční a sádkovací oblasti klasifikovat.

(13) Je třeba také stanovit místo, kde se mají provádět úřední kontroly produkce těchto hřebenatkovitých (Pectinidae), mořských plžů a sumýšů (Holothuroidea), kteří nezískávají potravu filtrací vody.

(14) Nařízení (EU) 2017/625 také stanoví možnost stanovení zvláštních odchylek pro úřední kontroly, pokud jde o soba polárního (Rangifer tarandus tarandus), bělokura rousného (Lagopus lagopus) a bělokura horského (Lagopus mutus) s cílem umožnit pokračování zavedených místních a tradičních zvyků.

(15) V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 854/2004 mohly členské státy přijmout vnitrostátní opatření s cílem umožnit další používání tradičních metod nebo vyjít vstříc potřebám potravinářských podniků s malým objemem výroby nebo podnikům v regionech ovlivněných zvláštními zeměpisnými omezeními. Na tomto základě Švédsko a Finsko oznámily vnitrostátní opatření se zvláštními odchylkami od některých požadavků na úřední kontroly masa soba a bělokura Komisi a jiným členským státům. Jelikož nařízení (EU) 2017/625 takové přizpůsobování vnitrostátních opatření již neumožňuje, měly by být v tomto nařízení stanoveny odchylky pro úřední kontroly týkající se sobů a bělokurů s cílem umožnit pokračování zavedených místních a tradičních zvyků a postupů za předpokladu, že uvedené odchylky nemají vliv na dosažení cílů nařízení (EU) 2017/625.

(16) Nařízení (EU) 2017/625 stanoví zvláštní minimální požadavky na pracovníky určené příslušnými orgány a na úřední veterinární lékaře a na pomocné úřední veterinární pracovníky, kteří se podílejí na úředních kontrolách a některých jiných úředních činnostech. Stanoví také minimální požadavky na školení pracovníků jatek, kteří se podílejí na úředních kontrolách a některých jiných kontrolních činnostech.

(17) Měly by být stanoveny zvláštní minimální požadavky na úřední veterinární lékaře, pomocné úřední veterinární pracovníky a jiné pracovníky určené příslušnými orgány, aby se zajistilo vysoce efektivní a náležité provádění jejich úkolů a tím i vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat. Tyto požadavky by měly zahrnovat zvláštní minimální požadavky na školení. Měla by se zajistit dostatečná pružnost, aby byly požadavky přizpůsobeny úkolům, jež mají být prováděny, s přihlédnutím k odborné praxi.

(18) S cílem zajistit vysoce efektivní a náležité provádění úkolů by se měly stanovit také vhodné minimální požadavky na školení pro pracovníky jatek asistujících při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a jinými úředními kontrolními činnostmi stanovenými v nařízení.

(19) Vzhledem k tomu, že nařízením (EU) 2017/625 se s účinkem od 14. prosince 2019 zrušuje nařízení (ES) č. 854/2004, toto nařízení by mělo také platit od uvedeného data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví zvláštní pravidla pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625.

Tato zvláštní pravidla se týkají:

a) kritérií a podmínek k určení

i) situace, kdy je možné provádět na určitých jatkách prohlídku před porážkou pod dohledem nebo na odpovědnost úředního veterinárního lékaře;

ii) situace, kdy je možné provádět prohlídku před porážkou mimo prostor jatek v případě nucené porážky;

iii) situace, kdy je možné provádět prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází;

iv) záruk, které mají být zavedeny pro provádění prohlídek po porážce a auditních činností na odpovědnost úředního veterinárního lékaře podle čl. 18 odst. 2 písm. c) a d) nařízení (EU) 2017/625;

v) odchylek od čl. 18 odst. 6 nařízení (EU) 2017/625 týkajících se klasifikace produkčních a sádkovacích oblastí ve vztahu k hřebenatkovitým (Pectinidae), mořským plžům a sumýšům (Holothuroidea);

vi) situace, kdy může úřední kontroly v bourárnách/porcovnách provádět personál, který je příslušnými orgány za tímto účelem určen a náležitě vyškolen;

b) zavedení zvláštních odchylek, pokud jde o soba polárního (Rangifer tarandus tarandus), bělokura rousného (Lagopus lagopus) a bělokura horského (Lagopus mutus), s cílem umožnit pokračování zavedených místních a tradičních zvyků a postupů;

c) zavedení zvláštních minimálních požadavků včetně požadavků na školení úředních veterinárních lékařů, pomocných úředních veterinárních pracovníků a pracovníků určených příslušnými orgány s cílem zajistit náležité provádění úkolů popsaných v článku 18 nařízení (EU) 2017/625;

d) zavedení vhodných minimálních požadavků na školení pracovníků jatek asistujících při provádění úkolů popsaných v čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1) „jatkami” se rozumějí jatka podle definice v příloze I bodě 1.16 nařízení (ES) č. 853/2004;

2) „hospodářstvím, odkud dané zvíře pochází” se rozumí hospodářství, ve kterém byla zvířata naposledy chována. V případě polodomestikovaných jelenovitých v souladu s jejich definicí v příloze I bodě 2 písm. q) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (7) to zahrnuje ohrady určené k výběru zvířat na porážku;

3) „produkční oblastí” se rozumí produkční oblast podle definice v příloze I bodě 2.5 nařízení (ES) č. 853/2004;

4) „sádkovací oblastí” se rozumí sádkovací oblast podle definice v příloze I bodě 2.6 nařízení (ES) č. 853/2004;

5) „pracovníkem určeným příslušnými orgány” se rozumí osoba kromě pomocného úředního veterinárního pracovníka a úředního veterinárního lékaře, která je kvalifikována v souladu s tímto nařízením jednat v této funkci v bourárnách/porcovnách a které příslušné orgány zadají provádění určitých úkonů;

6) „analýzou rizika” se rozumí analýza rizika podle definice v čl. 3 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (8);

7) „bourárnou/porcovnou” se rozumí bourárna/porcovna podle definice v příloze I bodě 1.17 nařízení (ES) č. 853/2004;

8) „drůbeží” se rozumí drůbež podle definice v příloze I bodě 1.3 nařízení (ES) č. 853/2004;

9) „zajícovci” se rozumějí zajícovci podle definice v příloze I bodě 1.4 nařízení (ES) č. 853/2004;

10) „provozovatelem potravinářského podniku” se rozumí provozovatel potravinářského podniku podle definice v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 178/2002;

11) „domácími kopytníky” se rozumějí domácí kopytníci podle definice v příloze I bodě 1.2 nařízení (ES) č. 853/2004;

12) „masem” se rozumí maso podle definice v příloze I bodě 1.1 nařízení (ES) č. 853/2004;

13) „farmovou zvěří” se rozumí farmová zvěř podle definice v příloze I bodě 1.6 nařízení (ES) č. 853/2004;

14) „konečným spotřebitelem” se rozumí konečný spotřebitel podle definice v čl. 3 odst. 18 nařízení (ES) č. 178/2002;

15) „maloobchodem” se rozumí maloobchod podle definice v čl. 3 odst. 7 nařízení (ES) č. 178/2002;

16) „provozem” se rozumí provoz podle definice v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 852/2004;

17) „nízkokapacitními jatkami” se rozumějí jatka určená příslušnými orgány na základě analýzy rizika, ve kterých porážka probíhá pouze během části pracovního dne nebo probíhá během celého pracovního dne, ne však každý pracovní den v týdnu;

18) „nízkokapacitním zařízením pro nakládání se zvěřinou” se rozumí zařízení pro nakládání se zvěřinou určené příslušnými orgány na základě analýzy rizika, ve kterém nakládání se zvěřinou probíhá pouze během části pracovního dne nebo probíhá během celého pracovního dne, ne však každý pracovní den v týdnu;

19) „velkou dobytčí jednotkou” se rozumí velká dobytčí jednotka podle definice v čl. 17 odst. 6 nařízení (ES) č. 1099/2009;

20) „drobnou volně žijící zvěří” se rozumí drobná volně žijící zvěř podle definice v příloze I bodě 1.7 nařízení (ES) č. 853/2004;

21) „zařízením pro nakládání se zvěřinou” se rozumí zařízení pro nakládání se zvěřinou podle definice v příloze I bodě 1.18 nařízení (ES) č. 853/2004;

22) „expedičním střediskem” se rozumí expediční středisko podle definice v příloze I bodě 2.7 nařízení (ES) č. 853/2004;

23) „mlži” se rozumějí mlži podle definice v příloze I bodě 2.1 nařízení (ES) č. 853/2004;

24) „zpracováním” se rozumí zpracování podle definice v čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 852/2004;

25) „vnitřnostmi” se rozumějí vnitřnosti podle definice v příloze I bodě 1.12 nařízení (ES) č. 853/2004;

26) „prvovýrobou” se rozumí prvovýroba podle definice v čl. 3 odst. 17 nařízení (ES) č. 178/2002;

27) „zemědělským podnikem určeným k produkci mléka” se rozumí zemědělský podnik určený k produkci mléka podle definice v příloze I bodě 4.2 nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 3

Kritéria a podmínky k určení situace, kdy prohlídky před porážkou na určitých jatkách může provádět pomocný úřední veterinární pracovník

1. Odchylně od čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 může prohlídky před porážkou provádět pomocný úřední veterinární pracovník pod dohledem úředního veterinárního lékaře u živočišných druhů kromě drůbeže a zajícovců za předpokladu, že postupy použité na jatkách splňují tato kritéria a podmínky:

a) úkoly v rámci prohlídek před porážkou mají čistě praktickou povahu a týkají se pouze jednoho nebo více z těchto aspektů:

i) ověření, že provozovatel potravinářského podniku splňuje požadavky související s informacemi o potravinovém řetězci a s kontrolou totožnosti zvířete;

ii) preselekce zvířat vykazujících případné odchylky, pokud jde o požadavky na lidské zdraví, zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat;

b) pomocný úřední veterinární pracovník provádějící prohlídku okamžitě informuje úředního veterinárního lékaře, pokud zjistí případné odchylky nebo pokud existuje podezření na tyto odchylky, a úřední veterinární lékař poté provede osobně prohlídku před porážkou a

c) úřední veterinární lékař pravidelně ověřuje, že pomocný úřední veterinární pracovník vykonává své úkoly řádně.

2. Odchylně od čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 může prohlídky před porážkou na jatkách provádět pomocný úřední veterinární pracovník u všech živočišných druhů na odpovědnost úředního veterinárního lékaře za předpokladu, že jsou splněna následující kritéria a podmínky:

a) úřední veterinární lékař již provedl prohlídku před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, v souladu s článkem 5;

b) pomocný úřední veterinární pracovník provádějící prohlídku okamžitě informuje úředního veterinárního lékaře, pokud zjistí případné odchylky nebo pokud existuje podezření na tyto odchylky, a úřední veterinární lékař poté provede osobně prohlídku před porážkou

a

c) úřední veterinární lékař pravidelně ověřuje, že pomocný úřední veterinární pracovník vykonává své úkoly řádně.

3. Odchylky uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí:

a) na zvířata, která jsou nuceně poražena, jak je uvedeno v příloze III oddíle I kapitole VI nařízení (ES) č. 853/2004;

b) na zvířata, u nichž je podezření na nákazu nebo na patologický stav, který by mohl nepříznivě ovlivnit lidské zdraví;

c) na skot ze stád, která nebyla prohlášena za úředně prostá tuberkulózy, nebo jejichž status stáda úředně prostého tuberkulózy byl pozastaven;

d) na skot ze stád a ovce a kozy z hospodářství, která nebyla prohlášena za úředně prostá brucelózy, nebo jejichž status stáda nebo hospodářství úředně prostého brucelózy byl pozastaven;

e) v případě ohniska nákaz zvířat na zvířata pocházejících z oblasti definované v článku 2 směrnice Rady 64/432/EHS (9), pro kterou je zavedeno veterinární omezení v souladu s právními předpisy Unie;

f) na zvířata podléhající přísnějším kontrolám s ohledem na šíření nově se objevujících nákaz nebo určitých nákaz uvedených v seznamu Světové organizace pro zdraví zvířat.

Článek 4

Kritéria a podmínky k určení situace, kdy je možné provádět prohlídky před porážkou mimo prostor jatek v případě nucené porážky

Odchylně od čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 může úřední veterinární lékař provádět prohlídky před porážkou mimo prostor jatek v případě nucené porážky pouze u domácích kopytníků a za předpokladu splnění požadavků na nucenou porážku stanovených v příloze III oddíle I kapitole VI bodech 1, 2 a 6 nařízení (ES) č. 853/2004.

Pro zvířata způsobilá k porážce se vydá vzorové veterinární osvědčení uvedené v příloze V prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/628 (10). Toto veterinární osvědčení provází zvířata při dodání na jatka nebo se v jakékoli podobě zašle předem. Ve veterinárním osvědčení se zaznamenají veškerá zjištění relevantní pro následnou prohlídku masa.

Článek 5

Všeobecná kritéria a podmínky, které stanoví, kdy je možné provádět prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází

1. Odchylně od čl. 18 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) 2017/625 může příslušný orgán u zvířat určených k porážce povolit prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, v souladu s kritérii a podmínkami stanovenými v odstavci 2 a článku 6.

2. U všech živočišných druhů se použijí tato kritéria a podmínky:

a) provedou se kontroly záznamů nebo dokladů v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, včetně kontroly informací o potravinovém řetězci;

b) provozovatel potravinářského podniku usnadní v případě potřeby individuální vyšetření zvířat;

c) prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, zahrnují fyzické vyšetření zvířat s cílem určit, zda:

i) netrpí nákazou nebo patologickým stavem, které mohou být při manipulaci s masem těchto zvířat nebo při jeho spotřebě přeneseny na zvířata nebo člověka, nebo zda se nechovají – jednotlivě nebo jako celek – způsobem, který svědčí o tom, že došlo k takové nákaze;

ii) nevykazují obecnou poruchu chování nebo příznaky nákazy či odchylek, v jejichž důsledku může být maso těchto zvířat nevhodné k lidské spotřebě;

iii) neexistují důkazy nebo důvod k podezření, že zvířata mohou obsahovat chemická rezidua v množství vyšším, než jsou limity stanovené právními předpisy Unie, nebo rezidua zakázaných látek;

iv) nevykazují známky naznačující problémy z hlediska dobrých životních podmínek zvířat včetně nadměrného zašpinění;

v) jsou schopna přepravy;

d) kontroly a prohlídku před porážkou v hospodářství, odkud zvířata pocházejí, podle písmen a), b) a c) provede úřední veterinární lékař;

e) zvířata způsobilá k porážce musí být náležitě označena a oddělena od ostatních zvířat a odeslána na jatka přímo z hospodářství, odkud pocházejí;

f) pro zvířata způsobilá k porážce se vydá veterinární osvědčení uvedené v části I přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/628. Toto veterinární osvědčení provází zvířata při dodání na jatka nebo se v jakékoli podobě zašle předem. Ve veterinárním osvědčení se zaznamenají veškeré připomínky relevantní pro následnou prohlídku masa.

3. Na jatkách se provedou níže uvedené další kontroly v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) 2017/625 a článkem 3 tohoto nařízení:

a) pravidelné ověřování povinnosti provozovatele potravinářského podniku zajistit, aby byla zvířata řádně označena;

b) pravidelné ověřování, že při přepravě a po dopravení zvířat na jatka byly dodrženy předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat a zda neexistují žádné známky stavu, který by mohl nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo zdraví zvířat.

4. Pokud zvířata nejsou poražena do tří dnů nebo v případech uvedených v čl. 6 odst. 5 do 28 dnů od vydání veterinárního osvědčení podle odst. 2 písm. f):

a) nebyla-li zvířata na jatka odeslána z hospodářství, odkud pocházejí, musí být provedena další prohlídka před porážkou a vydáno nové veterinární osvědčení;

b) pokud jsou zvířata již na cestě na jatka nebo jsou již na jatkách, může být porážka povolena po ověření důvodu zdržení, a to za předpokladu, že bude u zvířat provedena další prohlídka před porážkou v souladu s článkem 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 (11).

Článek 6

Zvláštní kritéria a podmínky pro jednotlivé živočišné druhy, jimiž se stanoví, kdy je možné provádět prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází

1. Příslušné orgány použijí zvláštní kritéria a podmínky stanovené v tomto článku v relevantních případech týkajících se drůbeže a farmové zvěře.

2. V případě drůbeže chované pro výrobu jater „foie gras” a drůbeže určené k pozdějšímu vykuchání poražené v hospodářství, odkud pochází, místo osvědčení uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. f) nevykuchaná jatečně upravená těla při dodání na jatka nebo do bourárny/porcovny provází veterinární osvědčení vyplněné v souladu se vzorovým veterinárním osvědčením uvedeným v části II přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/628 nebo se toto osvědčení v jakékoli podobě zašle předem.

3. V případě farmové zvěře poražené v hospodářství, odkud pochází, v souladu s přílohou III oddílem III bodem 3 nařízení (ES) č. 853/2004 místo osvědčení uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. f) při dodání na jatka zvířata provází veterinární osvědčení vyplněné v souladu se vzorovým veterinárním osvědčením uvedeným v příloze IV části III prováděcího nařízení (EU) 2019/628 nebo se toto osvědčení v jakékoli podobě zašle předem.

4. V případě farmové zvěře poražené v hospodářství, odkud pochází, v souladu s přílohou III oddílem III bodem 3 písm. a) nařízení (ES) č. 853/2004:

a) místo osvědčení uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. f) při dodání na jatka zvířata provází osvědčení vyplněné v souladu se vzorovým veterinárním osvědčením uvedeným v příloze IV části IV prováděcího nařízení (EU) 2019/628 nebo se toto osvědčení v jakékoli podobě zašle předem;

b) úřední veterinární lékař pravidelně ověří, že pracovníci provádějící porážku a vykrvení plní své úkoly řádně.

5. Odchylně od čl. 5 odst. 4 mohou členské státy povolit porážku farmové zvěře do 28 dnů od data vydání veterinárního osvědčení uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. f) za předpokladu, že:

a) výrobce přímo dodává malá množství masa farmové zvěře konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který zboží přímo dodává konečnému spotřebiteli a

b) ročně a na jedno hospodářství, odkud zvířata pocházejí, není poraženo více než 50 zvířat.

Článek 7

Kritéria a podmínky pro provádění prohlídek po porážce na odpovědnost úředního veterinárního lékaře podle čl. 18 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625

1. Prohlídky po porážce podle čl. 18 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 může provádět pomocný úřední veterinární pracovník na odpovědnost úředního veterinárního lékaře za předpokladu, že splní požadavky uvedené v kapitole II přílohy II tohoto nařízení, jsou-li splněna tato kritéria a podmínky:

a) porážka nebo zpracování probíhá v nízkokapacitních jatkách nebo v nízkokapacitním zařízení pro nakládání se zvěřinou, které provádí porážku nebo zpracování:

i) méně než 1 000 velkých dobytčích jednotek ročně; nebo

ii) méně než 150 000 kusů drůbeže, zajícovců a drobné volně žijící zvěře ročně;

b) příslušný orgán může zvýšit prahové hodnoty stanovené v písmeni a), zajistí-li, aby byla uplatněna odchylka u nejmenších jatek a zařízení pro nakládání se zvěřinou, která splňují definici nízkokapacitních jatek nebo nízkokapacitních zařízení pro nakládání se zvěřinou, za předpokladu, že úhrnná roční produkce těchto provozů nepřekračuje 5 % celkového objemu čerstvého masa vyprodukovaného v určitém členském státě ve vztahu k:

i) příslušným živočišným druhům;

ii) veškerým kopytníkům jako celku;

iii) veškeré drůbeži jako celku; nebo

iv) veškerým ptákům a zajícovcům jako celku;

v takovém případě příslušné orgány tuto odchylku a důkazy, jimiž ji odůvodňují, oznámí v souladu s postupem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (12);

c) dotčený provoz má