dnes je 21.5.2024

Input:

2019/624: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa, k 21. 9. 2021

21.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.624
2019/624: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa, k 21. 9. 2021

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Úplné znění nařízení (EU) 2019/624.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/624

ze dne 8. února 2019

o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 131 17.5.2019, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1422 ze dne 26. dubna 2021,   L 307 1 1.9.2021

▼B

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví zvláštní pravidla pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625.

Tato zvláštní pravidla se týkají:

a) kritérií a podmínek k určení

i) situace, kdy je možné provádět na určitých jatkách prohlídku před porážkou pod dohledem nebo na odpovědnost úředního veterinárního lékaře;

ii) situace, kdy je možné provádět prohlídku před porážkou mimo prostor jatek v případě nucené porážky;

iii) situace, kdy je možné provádět prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází;

iv) záruk, které mají být zavedeny pro provádění prohlídek po porážce a auditních činností na odpovědnost úředního veterinárního lékaře podle čl. 18 odst. 2 písm. c) a d) nařízení (EU) 2017/625;

v) odchylek od čl. 18 odst. 6 nařízení (EU) 2017/625 týkajících se klasifikace produkčních a sádkovacích oblastí ve vztahu k hřebenatkovitým (Pectinidae), mořským plžům a sumýšům (Holothuroidea);

vi) situace, kdy může úřední kontroly v bourárnách/porcovnách provádět personál, který je příslušnými orgány za tímto účelem určen a náležitě vyškolen;

b) zavedení zvláštních odchylek, pokud jde o soba polárního (Rangifer tarandus tarandus), bělokura rousného (Lagopus lagopus) a bělokura horského (Lagopus mutus), s cílem umožnit pokračování zavedených místních a tradičních zvyků a postupů;

c) zavedení zvláštních minimálních požadavků včetně požadavků na školení úředních veterinárních lékařů, pomocných úředních veterinárních pracovníků a pracovníků určených příslušnými orgány s cílem zajistit náležité provádění úkolů popsaných v článku 18 nařízení (EU) 2017/625;

d) zavedení vhodných minimálních požadavků na školení pracovníků jatek asistujících při provádění úkolů popsaných v čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1) "jatkami" se rozumějí jatka podle definice v příloze I bodě 1.16 nařízení (ES) č. 853/2004;

2) "hospodářstvím, odkud dané zvíře pochází" se rozumí hospodářství, ve kterém byla zvířata naposledy chována. V případě polodomestikovaných jelenovitých v souladu s jejich definicí v příloze I bodě 2 písm. q) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (1) to zahrnuje ohrady určené k výběru zvířat na porážku;

3) "produkční oblastí" se rozumí produkční oblast podle definice v příloze I bodě 2.5 nařízení (ES) č. 853/2004;

4) "sádkovací oblastí" se rozumí sádkovací oblast podle definice v příloze I bodě 2.6 nařízení (ES) č. 853/2004;

5) "pracovníkem určeným příslušnými orgány" se rozumí osoba kromě pomocného úředního veterinárního pracovníka a úředního veterinárního lékaře, která je kvalifikována v souladu s tímto nařízením jednat v této funkci v bourárnách/porcovnách a které příslušné orgány zadají provádění určitých úkonů;

6) "analýzou rizika" se rozumí analýza rizika podle definice v čl. 3 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2);

7) "bourárnou/porcovnou" se rozumí bourárna/porcovna podle definice v příloze I bodě 1.17 nařízení (ES) č. 853/2004;

8) "drůbeží" se rozumí drůbež podle definice v příloze I bodě 1.3 nařízení (ES) č. 853/2004;

9) "zajícovci" se rozumějí zajícovci podle definice v příloze I bodě 1.4 nařízení (ES) č. 853/2004;

10) "provozovatelem potravinářského podniku" se rozumí provozovatel potravinářského podniku podle definice v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 178/2002;

11) "domácími kopytníky" se rozumějí domácí kopytníci podle definice v příloze I bodě 1.2 nařízení (ES) č. 853/2004;

12) "masem" se rozumí maso podle definice v příloze I bodě 1.1 nařízení (ES) č. 853/2004;

13) "farmovou zvěří" se rozumí farmová zvěř podle definice v příloze I bodě 1.6 nařízení (ES) č. 853/2004;

14) "konečným spotřebitelem" se rozumí konečný spotřebitel podle definice v čl. 3 odst. 18 nařízení (ES) č. 178/2002;

15) "maloobchodem" se rozumí maloobchod podle definice v čl. 3 odst. 7 nařízení (ES) č. 178/2002;

16) "provozem" se rozumí provoz podle definice v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 852/2004;

17) "nízkokapacitními jatkami" se rozumějí jatka určená příslušnými orgány na základě analýzy rizika, ve kterých porážka probíhá pouze během části pracovního dne nebo probíhá během celého pracovního dne, ne však každý pracovní den v týdnu;

18) "nízkokapacitním zařízením pro nakládání se zvěřinou" se rozumí zařízení pro nakládání se zvěřinou určené příslušnými orgány na základě analýzy rizika, ve kterém nakládání se zvěřinou probíhá pouze během části pracovního dne nebo probíhá během celého pracovního dne, ne však každý pracovní den v týdnu;

19) "velkou dobytčí jednotkou" se rozumí velká dobytčí jednotka podle definice v čl. 17 odst. 6 nařízení (ES) č. 1099/2009;

20) "drobnou volně žijící zvěří" se rozumí drobná volně žijící zvěř podle definice v příloze I bodě 1.7 nařízení (ES) č. 853/2004;

21) "zařízením pro nakládání se zvěřinou" se rozumí zařízení pro nakládání se zvěřinou podle definice v příloze I bodě 1.18 nařízení (ES) č. 853/2004;

22) "expedičním střediskem" se rozumí expediční středisko podle definice v příloze I bodě 2.7 nařízení (ES) č. 853/2004;

23) "mlži" se rozumějí mlži podle definice v příloze I bodě 2.1 nařízení (ES) č. 853/2004;

24) "zpracováním" se rozumí zpracování podle definice v čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 852/2004;

25) "vnitřnostmi" se rozumějí vnitřnosti podle definice v příloze I bodě 1.12 nařízení (ES) č. 853/2004;

26) "prvovýrobou" se rozumí prvovýroba podle definice v čl. 3 odst. 17 nařízení (ES) č. 178/2002;

27) "zemědělským podnikem určeným k produkci mléka" se rozumí zemědělský podnik určený k produkci mléka podle definice v příloze I bodě 4.2 nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 3

Kritéria a podmínky k určení situace, kdy prohlídky před porážkou na určitých jatkách může provádět pomocný úřední veterinární pracovník

1. Odchylně od čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 může prohlídky před porážkou provádět pomocný úřední veterinární pracovník pod dohledem úředního veterinárního lékaře u živočišných druhů kromě drůbeže a zajícovců za předpokladu, že postupy použité na jatkách splňují tato kritéria a podmínky:

a) úkoly v rámci prohlídek před porážkou mají čistě praktickou povahu a týkají se pouze jednoho nebo více z těchto aspektů:

i) ověření, že provozovatel potravinářského podniku splňuje požadavky související s informacemi o potravinovém řetězci a s kontrolou totožnosti zvířete;

ii) preselekce zvířat vykazujících případné odchylky, pokud jde o požadavky na lidské zdraví, zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat;

b) pomocný úřední veterinární pracovník provádějící prohlídku okamžitě informuje úředního veterinárního lékaře, pokud zjistí případné odchylky nebo pokud existuje podezření na tyto odchylky, a úřední veterinární lékař poté provede osobně prohlídku před porážkou a

c) úřední veterinární lékař pravidelně ověřuje, že pomocný úřední veterinární pracovník vykonává své úkoly řádně.

2. Odchylně od čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 může prohlídky před porážkou na jatkách provádět pomocný úřední veterinární pracovník u všech živočišných druhů na odpovědnost úředního veterinárního lékaře za předpokladu, že jsou splněna následující kritéria a podmínky:

a) úřední veterinární lékař již provedl prohlídku před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, v souladu s článkem 5;

b) pomocný úřední veterinární pracovník provádějící prohlídku okamžitě informuje úředního veterinárního lékaře, pokud zjistí případné odchylky nebo pokud existuje podezření na tyto odchylky, a úřední veterinární lékař poté provede osobně prohlídku před porážkou

a

c) úřední veterinární lékař pravidelně ověřuje, že pomocný úřední veterinární pracovník vykonává své úkoly řádně.

3. Odchylky uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí:

a) na zvířata, která jsou nuceně poražena, jak je uvedeno v příloze III oddíle I kapitole VI nařízení (ES) č. 853/2004;

b) na zvířata, u nichž je podezření na nákazu nebo na patologický stav, který by mohl nepříznivě ovlivnit lidské zdraví;

c) na skot ze stád, která nebyla prohlášena za úředně prostá tuberkulózy, nebo jejichž status stáda úředně prostého tuberkulózy byl pozastaven;

d) na skot ze stád a ovce a kozy z hospodářství, která nebyla prohlášena za úředně prostá brucelózy, nebo jejichž status stáda nebo hospodářství úředně prostého brucelózy byl pozastaven;

e) v případě ohniska nákaz zvířat na zvířata pocházejících z oblasti definované v článku 2 směrnice Rady 64/432/EHS (3), pro kterou je zavedeno veterinární omezení v souladu s právními předpisy Unie;

f) na zvířata podléhající přísnějším kontrolám s ohledem na šíření nově se objevujících nákaz nebo určitých nákaz uvedených v seznamu Světové organizace pro zdraví zvířat.

Článek 4

Kritéria a podmínky k určení situace, kdy je možné provádět prohlídky před porážkou mimo prostor jatek v případě nucené porážky

Odchylně od čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 může úřední veterinární lékař provádět prohlídky před porážkou mimo prostor jatek v případě nucené porážky pouze u domácích kopytníků a za předpokladu splnění požadavků na nucenou porážku stanovených v příloze III oddíle I kapitole VI bodech 1, 2 a 6 nařízení (ES) č. 853/2004.

Pro zvířata způsobilá k porážce se vydá vzorové veterinární osvědčení uvedené v příloze V prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/628 (4). Toto veterinární osvědčení provází zvířata při dodání na jatka nebo se v jakékoli podobě zašle předem. Ve veterinárním osvědčení se zaznamenají veškerá zjištění relevantní pro následnou prohlídku masa.

Článek 5

Všeobecná kritéria a podmínky, které stanoví, kdy je možné provádět prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází

1. Odchylně od čl. 18 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) 2017/625 může příslušný orgán u zvířat určených k porážce povolit prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, v souladu s kritérii a podmínkami stanovenými v odstavci 2 a článku 6.

2. U všech živočišných druhů se použijí tato kritéria a podmínky:

a) provedou se kontroly záznamů nebo dokladů v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, včetně kontroly informací o potravinovém řetězci;

b) provozovatel potravinářského podniku usnadní v případě potřeby individuální vyšetření zvířat;

c) prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, zahrnují fyzické vyšetření zvířat s cílem určit, zda:

i) netrpí nákazou nebo patologickým stavem, které mohou být při manipulaci s masem těchto zvířat nebo při jeho spotřebě přeneseny na zvířata nebo člověka, nebo zda se nechovají – jednotlivě nebo jako celek – způsobem, který svědčí o tom, že došlo k takové nákaze;

ii) nevykazují obecnou poruchu chování nebo příznaky nákazy či odchylek, v jejichž důsledku může být maso těchto zvířat nevhodné k lidské spotřebě;

iii) neexistují důkazy nebo důvod k podezření, že zvířata mohou obsahovat chemická rezidua v množství vyšším, než jsou limity stanovené právními předpisy Unie, nebo rezidua zakázaných látek;

iv) nevykazují známky naznačující problémy z hlediska dobrých životních podmínek zvířat včetně nadměrného zašpinění;

v) jsou schopna přepravy;

d) kontroly a prohlídku před porážkou v hospodářství, odkud zvířata pocházejí, podle písmen a), b) a c) provede úřední veterinární lékař;

e) zvířata způsobilá k porážce musí být náležitě označena a oddělena od ostatních zvířat a odeslána na jatka přímo z hospodářství, odkud pocházejí;

f) pro zvířata způsobilá k porážce se vydá veterinární osvědčení uvedené v části I přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/628. Toto veterinární osvědčení provází zvířata při dodání na jatka nebo se v jakékoli podobě zašle předem. Ve veterinárním osvědčení se zaznamenají veškeré připomínky relevantní pro následnou prohlídku masa.

3. Na jatkách se provedou níže uvedené další kontroly v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) 2017/625 a článkem 3 tohoto nařízení:

a) pravidelné ověřování povinnosti provozovatele potravinářského podniku zajistit, aby byla zvířata řádně označena;

b) pravidelné ověřování, že při přepravě a po dopravení zvířat na jatka byly dodrženy předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat a zda neexistují žádné známky stavu, který by mohl nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo zdraví zvířat.

4. Pokud zvířata nejsou poražena do tří dnů nebo v případech uvedených v čl. 6 odst. 5 do 28 dnů od vydání veterinárního osvědčení podle odst. 2 písm. f):

a) nebyla-li zvířata na jatka odeslána z hospodářství, odkud pocházejí, musí být provedena další prohlídka před porážkou a vydáno nové veterinární osvědčení;

b) pokud jsou zvířata již na cestě na jatka nebo jsou již na jatkách, může být porážka povolena po ověření důvodu zdržení, a to za předpokladu, že bude u zvířat provedena další prohlídka před porážkou v souladu s článkem 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 (5).

Článek 6

Zvláštní kritéria a podmínky pro jednotlivé živočišné druhy, jimiž se stanoví, kdy je možné provádět prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází

▼M1

1. Příslušné orgány použijí zvláštní kritéria a podmínky stanovené v tomto článku v relevantních případech týkajících se drůbeže, farmové zvěře, domácího skotu a prasat a domácích lichokopytníků.

▼B

2. V případě drůbeže chované pro výrobu jater "foie gras" a drůbeže určené k pozdějšímu vykuchání poražené v hospodářství, odkud pochází, místo osvědčení uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. f) nevykuchaná jatečně upravená těla při dodání na jatka nebo do bourárny/porcovny provází veterinární osvědčení vyplněné v souladu se vzorovým veterinárním osvědčením uvedeným v části II přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/628 nebo se toto osvědčení v jakékoli podobě zašle předem.

▼M1

3. V případě domácího skotu a prasat, domácích lichokopytníků a farmové zvěře poražených v hospodářství, odkud pocházejí, v souladu s přílohou III oddílem I kapitolou VIa nebo oddílem III bodem 3 nařízení (ES) č. 853/2004 místo osvědčení uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. f) tohoto nařízení při dodání na jatka zvířata provází úřední osvědčení vyplněné v souladu se vzorovým úředním osvědčením uvedeným v příloze IV kapitole 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235 ( 6 ) nebo se toto osvědčení v jakékoli podobě zašle předem.

▼B

4. V případě farmové zvěře poražené v hospodářství, odkud pochází, v souladu s přílohou III oddílem III bodem 3 písm. a) nařízení (ES) č. 853/2004:

a) místo osvědčení uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. f) při dodání na jatka zvířata provází osvědčení vyplněné v souladu se vzorovým veterinárním osvědčením uvedeným v příloze IV části IV prováděcího nařízení (EU) 2019/628 nebo se toto osvědčení v jakékoli podobě zašle předem;

b) úřední veterinární lékař pravidelně ověří, že pracovníci provádějící porážku a vykrvení plní své úkoly řádně.

5. Odchylně od čl. 5 odst. 4 mohou členské státy povolit porážku farmové zvěře do 28 dnů od data vydání veterinárního osvědčení uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. f) za předpokladu, že:

a) výrobce přímo dodává malá množství masa farmové zvěře konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který zboží přímo dodává konečnému spotřebiteli a

b) ročně a na jedno hospodářství, odkud zvířata pocházejí, není poraženo více než 50 zvířat.

Článek 7

Kritéria a podmínky pro provádění prohlídek po porážce na odpovědnost úředního veterinárního lékaře podle čl. 18 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625

1. Prohlídky po porážce podle čl. 18 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 může provádět pomocný úřední veterinární pracovník na odpovědnost úředního veterinárního lékaře za předpokladu, že splní požadavky uvedené v kapitole II přílohy II tohoto nařízení, jsou-li splněna tato kritéria a podmínky:

a) porážka nebo zpracování probíhá v nízkokapacitních jatkách nebo v nízkokapacitním zařízení pro nakládání se zvěřinou, které provádí porážku nebo zpracování:

i) méně než 1 000 velkých dobytčích jednotek ročně; nebo

ii) méně než 150 000 kusů drůbeže, zajícovců a drobné volně žijící zvěře ročně;

b) příslušný orgán může zvýšit prahové hodnoty stanovené v písmeni a), zajistí-li, aby byla uplatněna odchylka u nejmenších jatek a zařízení pro nakládání se zvěřinou, která splňují definici nízkokapacitních jatek nebo nízkokapacitních zařízení pro nakládání se zvěřinou, za předpokladu, že úhrnná roční produkce těchto provozů nepřekračuje 5 % celkového objemu čerstvého masa vyprodukovaného v určitém členském státě ve vztahu k:

i) příslušným živočišným druhům;

ii) veškerým kopytníkům jako celku;

iii) veškeré drůbeži jako celku; nebo

iv) veškerým ptákům a zajícovcům jako celku;

v takovém případě příslušné orgány tuto odchylku a důkazy, jimiž ji odůvodňují, oznámí v souladu s postupem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (7);

c) dotčený provoz má dostatečné prostory pro skladování masa vykazujícího odchylky odděleně od ostatního masa až do okamžiku, kdy může úřední veterinární lékař provést prohlídku masa vykazujícího odchylky osobně;

d) úřední veterinární lékař je v příslušném provozu přítomen nejméně jednou denně včetně pravidelné účasti při porážkách;

e) příslušný orgán zavedl postup k pravidelnému posuzování výsledků činnosti pomocných úředních veterinárních pracovníků v těchto provozech, a to včetně:

i) sledování individuálních výsledků činnosti;

ii) ověřování dokumentace ke zjištěním prohlídky a jejího porovnání s příslušnými jatečně upravenými těly;

iii) kontrol jatečně upravených těl ve skladovacích prostorách;

f) příslušný orgán provedl analýzu rizika, přičemž přihlédl přinejmenším k těmto aspektům:

i) počet zvířat, která byla poražena nebo zpracována za hodinu nebo za den;

ii) druhy a kategorie zvířat, která byla poražena nebo zpracována;

iii) objem produkce provozu;

iv) předchozí výsledky porážek nebo zpracovávání;

v) efektivnost případných dalších opatření v potravinovém řetězci přijatých k zaručení bezpečnosti potravin ve vztahu ke zvířatům určeným k porážce;

vi) efektivnost postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP);

vii) auditní záznamy;

viii) předchozí záznamy příslušného orgánu o prohlídkách před porážkou a po porážce.

2. Pro účely odst. 1 písm. a) bodu i) se použijí přepočítací koeficienty stanovené v čl. 17 odst. 6 nařízení (ES) č. 1099/2009. V případě ovcí, koz a malých zvířat čeledi Cervidae (o živé hmotnosti menší než 100 kg) se použije přepočítací koeficient 0,05 velké dobytčí jednotky a v případě jiné velké zvěře se použije přepočítací koeficient 0,2 velké dobytčí jednotky.

Článek 8

Provádění prohlídek po porážce úředním veterinárním lékařem

Úřední veterinární lékař provádí prohlídky po porážce v těchto případech:

a) u zvířat, která jsou nuceně poražena, jak je uvedeno v příloze III oddíle I kapitole VI nařízení (ES) č. 853/2004;

b) u zvířat, u nichž je podezření na nákazu nebo na patologický stav, které by mohly nepříznivě ovlivnit lidské zdraví;

c) u skotu ze stád, která nebyla prohlášena za úředně prostá tuberkulózy;

d) u skotu, ovcí a koz ze stád, která nebyla prohlášena za úředně prostá brucelózy;

e) v případě ohniska nákaz zvířat, pro něž jsou stanoveny veterinární předpisy v právních předpisech Unie. To se týká zvířat vnímavých k určité dotčené nákaze, která pocházejí z určité oblasti podle čl. 2 odst. 2 písm. p) směrnice 64/432/EHS;

f) pokud jsou nezbytné přísnější kontroly s ohledem na nově se objevující nákazy nebo určité nákazy uvedené v seznamu Světové organizace pro zdraví zvířat;

g) v případě odchylky od časového harmonogramu prohlídky po porážce v souladu s článkem 13 prováděcího nařízení (EU) 2019/627.

Článek 9

Kritéria a podmínky pro provádění auditních činností na jatkách a v zařízeních pro nakládání se zvěřinou

Auditní činnosti podle čl. 18 odst. 2 písm. d) bodu iii) nařízení (EU) 2017/625 mohou být prováděny na jatkách a v zařízeních pro nakládání se zvěřinou pomocnými úředními veterinárními pracovníky na odpovědnost úředního veterinárního lékaře, pouze pokud jde o shromažďování informací týkajících se správné hygienické praxe a postupů založených na zásadách HACCP, a za předpokladu splnění požadavků uvedených v příloze II kapitole II tohoto nařízení.

Článek 10

Kritéria a podmínky pro provádění úředních kontrol včetně auditních činností v bourárnách/porcovnách

Úřední kontroly podle čl. 18 odst. 2 písm. d) včetně auditních činností v bourárnách/porcovnách mohou provádět i jiní pracovníci určení příslušnými orgány odchylně od požadavků stanovených v čl. 18 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2017/625 za předpokladu, že příslušné orgány pravidelně činnost těchto pracovníků kontrolují. Provádění těchto činností je podmíněno splněním požadavků uvedených v příloze II kapitole III tohoto nařízení.

Článek 11

Úřední kontroly hřebenatkovitých (Pectinidae) a mořských plžů a sumýšů (Holothuroidea), kteří nezískávají potravu filtrací vody a kteří jsou sbíráni z produkčních oblastí, které nejsou klasifikovány v souladu s čl. 18 odst. 6 nařízení (EU) 2017/625

Odchylně od čl. 18 odst. 6 nařízení (EU) 2017/625 klasifikace produkčních a sádkovacích oblastí není vyžadována v souvislosti se sběrem hřebenatkovitých (Pectinidae), mořských plžů a sumýšů (Holothuroidea), kteří nezískávají potravu filtrací vody, pokud příslušné orgány provádějí úřední kontroly těchto živočichů při dražbách ryb, v expedičních střediscích a ve zpracovatelských provozech.

Tyto úřední kontroly ověří soulad:

a) s hygienickými normami pro živé mlže stanovenými v příloze III oddíle VII kapitole V nařízení (ES) č. 853/2004;

b) se zvláštními požadavky na hřebenatkovité (Pectinidae)), mořské plže a sumýše (Holothuroidea), kteří nezískávají potravu filtrací

Nahrávám...
Nahrávám...