dnes je 18.5.2024

Input:

2019/625: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie

6.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.625
2019/625: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Úplné znění nařízení (EU) 2019/625.

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/625
ze dne 4. března 2019,

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 126 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány členských států, včetně pravidel pro stanovení požadavků, které mají být splněny při vstupu zásilek zvířat a zboží ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie, a pro úřední kontroly prováděné u těchto zásilek, jež jsou určeny lidské spotřebě, s cílem zajistit jejich soulad s právními předpisy Unie v oblasti potravin a bezpečnosti potravin.

(2) Nařízení (EU) 2017/625 poskytuje právní základ pro akty v přenesené pravomoci, jež mají být přijaty za účelem doplnění podmínek stanovených v uvedeném nařízení, pokud jde o vstup určitých zvířat a zboží do Unie. Tyto dodatečné požadavky zahrnují záruky týkající se ověření souladu s:

— kontrolními opatřeními u látek a skupin reziduí ve zvířatech a zboží určených k lidské spotřebě v souladu se směrnicí Rady 96/23/ES (2),

— pravidly pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií u živých zvířat a produktů živočišného původu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (3),

— obecnými zásadami a požadavky použitelnými obecně pro potraviny, a zejména pro bezpečnost potravin, a to na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4),

— obecnými pravidly v oblasti hygieny potravin pro provozovatele potravinářských podniků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (5),

— zvláštními hygienickými pravidly pro potraviny živočišného původu pro provozovatele potravinářských podniků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (6),

— zvláštními pravidly pro úřední kontroly a kroky přijímané příslušnými orgány v oblasti produkce produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 (7) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/627 (8).

(3) V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (9) byly stanoveny zvláštní podmínky pro vstup produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě do Unie, zatímco v nařízení (ES) č. 882/2004 (10) byly stanoveny obecné podmínky pro vstup potravin do Unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanoví pravidla v oblastech, na něž se v současnosti vztahují obě výše uvedená nařízení, a s účinkem od 14. prosince 2019 tato nařízení zrušuje a nahrazuje.

(4) Požadavky stanovené v tomto nařízení by měly zajistit kontinuitu požadavků stanovených v nařízeních (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a zabránit komplikacím při vstupu zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie. Rovněž by se měly zohlednit zkušenosti získané při uplatňování pravidel stanovených v obou výše uvedených nařízeních s využitím přístupu založeného na posouzení rizik.

(5) Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví požadavky pro provozovatele potravinářských podniků, kteří dovážejí produkty živočišného původu do Unie. Dodatečné požadavky na úřední kontroly stanovené v tomto nařízení by proto měly být soudržné s požadavky již stanovenými v nařízení (ES) č. 853/2004.

(6) Nařízení Komise (EU) 2017/185 (11) stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 854/2004, pokud jde o požadavky týkající se veřejného zdraví v souvislosti s dovozem určitých produktů živočišného původu (např. hmyzu a masa plazů) a potravin obsahujících současně produkty rostlinného původu i zpracované produkty živočišného původu (směsných produktů), které platí do 31. prosince 2020. S cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví by před uplynutím doby platnosti přechodných opatření měly být rovněž stanoveny požadavky na vstup těchto produktů do Unie, aby mohl být ověřen jejich soulad s příslušnými pravidly Unie.

(7) Hmyz určený k lidské spotřebě je produkován ve stále rostoucí míře. Mělo by být zajištěno, že dovážený hmyz je v souladu s unijními požadavky týkajícími se potravin a bezpečnosti potravin. Proto by se dodatečné požadavky stanovené v tomto nařízení pro vstup zásilek produktů živočišného původu do Unie měly vztahovat také na hmyz. Hmyz může rovněž podléhat povolení nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 (12).

(8) Evropský úřad pro bezpečnost potravin přijal dne 18. října 2007 stanovisko týkající se rizik, jež může pro veřejné zdraví představovat lidská spotřeba masa plazů (13). Byla zjištěna řada rizik, jako např. bakterie Salmonella a Trichinella. Požadavky na vstup do Unie by měly zahrnovat ověření souladu zásilek masa plazů s unijními požadavky s cílem omezit související rizika.

(9) Složení směsných produktů ovlivňuje fyzikálně-chemické vlastnosti takových potravin, což vede k nejrůznějším rizikům. Z toho důvodu by měly být pro vstup do Unie povoleny pouze zásilky směsných produktů, které jsou v souladu s příslušnými požadavky, zejména pokud jde o původ zpracovaných produktů živočišného původu, z nichž tyto potraviny sestávají, původ samotné potraviny nebo záruky doprovázející zásilky směsných produktů. V případě směsných produktů představujících nízké riziko pro lidské zdraví by toto nařízení mělo stanovit odchylky z kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

(10) Při stanovení požadavků na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie by měl být v zájmu jednoznačné identifikace těchto zvířat a zboží učiněn odkaz na kódy kombinované nomenklatury v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (14).

(11) Vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie by měl být na základě analýzy rizik povolen pouze tehdy, pokud třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž tato zvířata a zboží pocházejí, mohou zaručit soulad s bezpečnostními požadavky týkajícími se těchto zvířat a zboží určených k lidské spotřebě a jsou řádně uvedeny na seznamu v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/626 (15).

(12) Vedle požadavků uvedených v čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 by měly být stanoveny zvláštní požadavky týkající se určitých zvířat a zboží určených k lidské potřebě s cílem poskytnout záruky, pokud jde o účinnost úředních kontrol v oblasti bezpečnosti potravin ve třetích zemích nebo regionech třetích zemí. Třetí země nebo regiony třetích zemí by měly být zařazeny na seznamy pouze na základě poskytnutí důkazů a záruk, že dotčená zvířata a zboží ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí splňují požadavky Unie na bezpečnost potravin stanovené ve směrnici 96/23/ES, nařízeních (ES) č. 999/2001, (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004, (EU) 2017/625, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 a v prováděcím nařízení (EU) 2019/627 nebo požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné.

(13) Vstup zásilek určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie by měl být povolen pouze tehdy, pokud se toto zboží odesílá ze zařízení, která jsou uvedena na seznamech vypracovaných a aktualizovaných v souladu s čl. 127 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) 2017/625, a pokud je tato zařízení obdržela či připravila. S cílem zajistit soulad s pravidly Unie v oblasti hygieny potravin nebo s pravidly, která jsou uznána jako přinejmenším jim rovnocenná, je rovněž vhodné stanovit, aby při vypracovávání a aktualizaci seznamů těchto zařízení podle čl. 127 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) 2017/625 dotyčná třetí země poskytla dodatečné záruky k těm, které jsou uvedeny v čl. 127 odst. 3 písm. e) bodě i) a iv) nařízení (EU) 2017/625.

(14) V zájmu transparentnosti pro provozovatele potravinářských podniků a spotřebitele, pokud jde o zařízení, ze kterých může být do Unie dováženo zboží pro účely uvedení na trh, by Komise měla zveřejnit seznamy stanovené v článku 127 nařízení (EU) 2017/625. Aby mohly být tyto požadavky účinně uplatňovány, měly by členské státy povolit vstup zásilek tohoto zboží pod podmínkou, že úřední osvědčení, jež musí takové zásilky doprovázet v souladu s příslušnými pravidly Unie, vydaly příslušné orgány třetí země počínaje dnem zveřejnění seznamů Komisí.

(15) Tyto požadavky by neměly být pro zařízení stanoveny v případě zboží určeného k tranzitu, jelikož představuje z hlediska bezpečnosti potravin nízké riziko a nedochází k uvedení zvířat a zboží na trh v Unii. Dále by tyto požadavky neměly být stanoveny pro zařízení zabývající se pouze prvovýrobou, přepravními činnostmi, skladováním produktů živočišného původu nevyžadujících kontrolované teplotní podmínky skladování nebo výrobou vysoce rafinovaného chondroitin-sulfátu, kyseliny hyaluronové, jiných hydrolyzovaných výrobků z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin uvedených v oddílu XVI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.

(16) Nařízení Komise (EU) č. 210/2013 (16) vyžaduje, aby zařízení produkující klíčky byla schválena příslušnými orgány v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 852/2004. S cílem zajistit soulad s pravidly Unie v oblasti hygieny potravin nebo s pravidly, která jsou uznána jako přinejmenším jim rovnocenná, by měl být vstup klíčků do Unie povolen pouze tehdy, jsou-li produkovány v zařízeních uvedených na seznamech vypracovaných a aktualizovaných v souladu s tímto nařízením.

(17) S cílem zajistit soulad s pravidly Unie v oblasti hygieny potravin nebo s pravidly, která jsou uznána jako přinejmenším jim rovnocenná, by měly být produkty ze zařízení produkujících čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary, masné výrobky, strojně oddělené maso a suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu povoleny pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou tato zařízení uvedena na seznamech vypracovaných a aktualizovaných podle čl. 127 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) 2017/625 a zveřejněných Komisí. Také suroviny, z nichž se tyto produkty vyrábějí, by měly pocházet ze zařízení (jatek, zařízení pro nakládání se zvěřinou, bouráren/porcoven a zařízení pro nakládání s produkty rybolovu) uvedených na seznamech vypracovaných a aktualizovaných podle čl. 127 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) 2017/625 a zveřejněných Komisí.

(18) Vstup zásilek živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů do Unie by měl být povolen pouze z produkčních oblastí ve třetích zemích nebo regionech třetích zemí, jež jsou uvedeny na seznamech vypracovaných a aktualizovaných podle čl. 127 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) 2017/625 a zveřejněných Komisí, aby byl zajištěn soulad se zvláštními požadavky na tyto produkty stanovenými v nařízení (ES) č. 853/2004 a v prováděcím nařízení (EU) 2019/627 nebo s pravidly, která jsou uznána jako přinejmenším jim rovnocenná. Zveřejnění těchto seznamů produkčních oblastí, z nichž mohou být do Unie dováženi živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži, by mělo zajistit transparentnost pro provozovatele potravinářských podniků a spotřebitele.

(19) Vstup zásilek produktů rybolovu do Unie by měl být povolen pouze tehdy, pokud jsou odesílány ze zařízení na pevnině, chladírenských, zpracovatelských nebo mrazírenských plavidel plujících pod vlajkou třetích zemí uvedených na seznamech vypracovaných a aktualizovaných podle čl. 127 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) 2017/625 a zveřejněných Komisí a pokud je tato zařízení nebo plavidla obdržela či připravila, s cílem zajistit soulad s požadavky Unie, zejména se zvláštními požadavky na produkty rybolovu stanovenými v nařízení (ES) č. 853/2004 a v prováděcím nařízení (EU) 2019/627, nebo s pravidly, která jsou uznána jako přinejmenším jim rovnocenná. Zveřejnění těchto seznamů, pokud jde o plavidla, z nichž mohou být do Unie dováženy produkty rybolovu, by mělo zajistit transparentnost pro provozovatele potravinářských podniků a spotřebitele.

(20) Podmínky pro vstup produktů živočišného původu do Unie stanovené v nařízení (ES) č. 853/2004 se nevztahují na směsné produkty. Uvedené nařízení však vyžaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků dovážející směsné produkty zajistili, že zpracované produkty živočišného původu obsažené v těchto potravinách splňují požadavky stanovené v uvedeném nařízení.

(21) Riziko spojené se směsnými produkty závisí na typu složek a jejich podmínkách skladování. Měly by být proto stanoveny požadavky týkající se zásilek směsných produktů s cílem zajistit, aby směsné produkty představující riziko byly vyváženy ze zemí, z nichž je vývoz do Unie povolen v souladu s rozhodnutím Komise 2007/777/ES (17), rozhodnutím Komise 2006/766/ES (18), nařízením Komise (ES) č. 798/2008 (19), nařízením Komise (EU) č. 605/2010 (20) a rozhodnutím Komise 2011/163/EU (21).

(22) Jak vyplývá z řady oznámení v systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva, který byl zaveden nařízením (ES) č. 178/2002, představují zásilky určitých zvířat a zboží uváděných na trh k lidské spotřebě zvýšené riziko nesouladu s požadavky Unie na bezpečnost potravin. Zásilky takových zvířat a zboží uváděných na trh k lidské spotřebě by proto měly podléhat individuálnímu osvědčení každé zásilky pro vstup do Unie za účelem uvedení na trh. Osvědčení souladu s požadavky Unie může rovněž pomoci upozornit provozovatele potravinářských podniků a příslušné orgány třetích zemí nebo regionů třetích zemí na požadavky platné v Unii. V případě tranzitu by měla zůstat zachována stávající specifická tranzitní osvědčení obsahující potvrzení o zdraví zvířat.

(23) Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 je použitelné ode dne 14. prosince 2019, toto nařízení by se mělo rovněž použít od uvedeného dne. Přechodná opatření stanovující odchylky od nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, pokud jde o požadavky týkající se veřejného zdraví v souvislosti s dovozem směsných produktů, byla stanovena v nařízení (EU) 2017/185 a jejich platnost bude v souladu s nařízením Komise (EU) 2019/759 (22) prodloužena do 20. dubna 2021. Požadavky na dovoz stanovené v tomto nařízení by se proto v zájmu bezproblémového přechodu měly pro směsné produkty použít od 20. dubna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Tímto nařízením se doplňuje nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky týkající se vstupu zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie, s cílem zajistit soulad těchto zásilek s příslušnými požadavky pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné.

2. Požadavky uvedené v odstavci 1 zahrnují:

a) identifikaci zvířat a zboží, na něž se vztahují tyto požadavky na vstup do Unie:

i) požadavek, aby uvedená zvířata a zboží pocházela ze třetí země nebo regionu třetí země uvedených na seznamu podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625;

ii) požadavek, aby uvedená zvířata a zboží byly odesílány ze zařízení, jež splňují příslušné požadavky podle čl. 126 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 nebo požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné, a jsou uvedena na seznamech vypracovaných a aktualizovaných v souladu s čl. 127 odst. 3 písm. e) bodem ii) a iii) uvedeného nařízení, a aby tato zvířata a zboží uvedená zařízení obdržela či připravila;

iii) požadavek, aby každou zásilku zvířat a zboží provázelo úřední osvědčení nebo úřední potvrzení či jiný doklad prokazující soulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, jako je např. soukromé potvrzení, v souladu s čl. 126 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625;

b) požadavky na vstup určitých zvířat a zboží do Unie ze třetí země nebo regionu třetí země uvedených na seznamu podle čl. 127 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625;

c) požadavky, aby zásilky určitého zboží ze třetích zemí byly odesílány ze zařízení, jež splňují příslušné požadavky podle čl. 126 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 nebo požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné, a jsou uvedena na seznamech vypracovaných a aktualizovaných v souladu s čl. 127 odst. 3 písm. e) bodem ii) a iii) uvedeného nařízení, a aby tyto zásilky uvedená zařízení obdržela či připravila;

d) požadavky na vstup do Unie za účelem uvedení na trh, jež doplňují požadavky stanovené v souladu s článkem 126 nařízení (EU) 2017/625, týkající se těchto specifických komodit:

i) čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary, masné výrobky, strojně oddělené maso a suroviny určené k výrobě želatiny a kolagenu;

ii) živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži;

iii) produkty rybolovu;

iv) směsné produkty;

e) dodatečné požadavky na úřední osvědčení, úřední potvrzení a soukromá potvrzení, která musí při vstupu do Unie provázet určitá zvířata a zboží.

3. Toto nařízení se nevztahuje na:

a) zvířata a zboží, jež nejsou určeny k lidské spotřebě; pokud však při vstupu do Unie není rozhodnuto, k jakému účelu jsou zvířata a zboží určeny, toto nařízení se použije;

b) zvířata a zboží určené k lidské spotřebě, které pouze procházejí tranzitem přes Unii bez uvedení na trh.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) "rovnocenným" rovnocenný podle definice v čl. 2 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 852/2004;

2) "uvedením na trh" uvedení na trh podle definice v čl. 3 bodě 8 nařízení (ES) č. 178/2002;

3) "zařízením" provoz podle definice v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 852/2004;

4) "soukromým potvrzením" potvrzení podepsané dovážejícím provozovatelem potravinářského podniku;

5) "čerstvým masem" čerstvé maso podle definice v bodě 1.10 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

6) "mletým masem" mleté maso podle definice v bodě 1.13 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

7) "masnými polotovary" masné polotovary podle definice v bodě 1.15 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

8) "masnými výrobky" masné výrobky podle definice v bodě 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

9) "strojně odděleným masem" strojně oddělené maso podle definice v bodě 1.14 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

10) "želatinou" želatina podle definice v bodě 7.7 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

11) "kolagenem" kolagen podle definice v bodě 7.8 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

12) "mlži" mlži podle definice v bodě 2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

13) "produkty rybolovu" produkty rybolovu podle definice v bodě 3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

14) "směsnými produkty" potraviny obsahující současně produkty rostlinného původu i zpracované produkty živočišného původu;

15) "plazy" zvířata druhů Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus nebo Pelodiscus sinensis;

16) "masem plazů" jedlé části hospodářských plazů, čerstvé nebo zpracované, které jsou v příslušných případech povoleny v souladu s nařízením (EU) 2015/2283 a uvedeny na seznamu v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/2470 (23);

17) "hmyzem" potraviny sestávající, izolované nebo vyrobené z hmyzu nebo jeho částí, včetně jakýchkoli živých stadií hmyzu, určené k lidské spotřebě, které jsou v příslušných případech povoleny v souladu s nařízením (EU) 2015/2283 a uvedeny na seznamu v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470;

18) "klíčky" klíčky podle definice v čl. 2 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 208/2013 (24);

19) "prvovýrobou" prvovýroba podle definice v čl. 3 bodě 17 nařízení (ES) č. 178/2002;

20) "jatkami" jatka podle definice v bodě 1.16 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

21) "zařízením pro nakládání se zvěřinou" zařízení pro nakládání se zvěřinou podle definice v bodě 1.18 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

22) "bourárnou/porcovnou" bourárna/porcovna podle definice v bodě 1.17 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

23) "produkční oblastí" produkční oblast podle definice v bodě 2.5 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

24) "zpracovatelským plavidlem" zpracovatelské plavidlo podle definice v bodě 3.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

25) "mrazírenským plavidlem" mrazírenské plavidlo podle definice v bodě 3.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

26) "chladírenským plavidlem" plavidlo vybavené ke skladování a přepravě paletovaného nebo volně loženého zboží v nákladových prostorech nebo komorách s řízenou teplotou;

27) "provozovatelem potravinářského podniku" provozovatel potravinářského podniku podle definice v čl. 3 bodě 3 nařízení (ES) č. 178/2002.

Článek 3

Zvířata a zboží, na které se vztahuje požadavek původu ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí zařazených na seznam podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625

Zásilky následujících zvířat a zboží určených k lidské spotřebě mohou vstoupit do Unie pouze ze třetí země nebo regionu třetí země, které jsou zařazeny na seznamy pro daná zvířata a zboží stanovené v článcích 3 až 22 prováděcího nařízení (EU) 2019/626:

a) produkty živočišného původu, včetně masa plazů a celého mrtvého hmyzu, částí hmyzu nebo zpracovaného hmyzu, pro něž byly stanoveny kódy kombinované nomenklatury (dále jen "kódy KN") v kapitolách 2 až 5, 15 a 16 a kódy harmonizovaného systému (dále jen "kódy HS") čísel 1702, 1806, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 a 9602 v části druhé přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87, jsou-li tyto produkty určeny k lidské spotřebě;

b) živý hmyz kódu KN 0106 49 00 v části druhé přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87.

Článek 4

Dodatečné požadavky na vstup určitých zvířat a zboží ze třetí země nebo regionu třetí země do Unie

Vedle požadavků stanovených v čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 Komise rozhodne o zařazení třetích zemí nebo regionů třetích zemí na seznam uvedený v čl. 126 odst. 2 písm. a) zmíněného nařízení pouze tehdy, jsou-li následující požadavky Komisí uznány za přinejmenším rovnocenné příslušným unijním požadavkům týkajícím se zvířat a zboží uvedených v článku 3:

a) právní předpisy třetí země v oblasti:

i) produkce potravin

Nahrávám...
Nahrávám...