dnes je 16.9.2019
Input:

2019/626: Prováděcí nařízení Komise (EU) o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie

6.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.626
2019/626: Prováděcí nařízení Komise (EU) o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Úplné znění nařízení (EU) 2019/626.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/626
ze dne 5. března 2019

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 127 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie mimo jiné v oblasti bezpečnosti potravin ve všech fázích procesu produkce, zpracování a distribuce. Zejména stanoví požadavek, aby určitá zvířata a zboží vstupovaly na území Unie pouze ze třetí země nebo regionu třetí země, které jsou uvedeny na seznamu vypracovaném za tímto účelem Komisí.

(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (2) doplňuje nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky vstupu zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie, s cílem zajistit soulad těchto zásilek s příslušnými požadavky pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 (bezpečnost potravin) nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné. Uvedené podmínky zahrnují identifikaci zvířat a zboží určených k lidské spotřebě, na něž se vztahuje požadavek původu ze třetí země nebo regionu třetí země uvedených na seznamu podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

(3) Účelem seznamů třetích zemí nebo regionů třetích zemí pro vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie je zajistit dodržování požadavků v oblasti bezpečnosti potravin v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (3), které bude zrušeno ke dni 14. prosince 2019 nařízením (EU) 2017/625, a požadavků v oblasti zdraví zvířat v souladu s čl. 8 odst. 1 směrnice Rady 2002/99/ES (4). Pokud se považovalo za nutné zajistit soulad s požadavky v oblasti zdraví lidí i zvířat, byly prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/759 (5), nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (6), nařízení Komise (ES) č. 119/2009 (7), rozhodnutí Komise 2007/777/ES (8), rozhodnutí Komise 2003/779/ES (9) a nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (10) stanoveny společné seznamy zahrnující oba tyto aspekty.

(4) V rozhodnutí Komise 2006/766/ES (11) přijatém podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 854/2004 byly stanoveny další seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu do Unie, založené na důvodech týkajících se veřejného zdraví.

(5) Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 s účinkem ode dne 14. prosince 2019 zrušuje nařízení (ES) č. 854/2004, a aby existoval jediný právní akt zahrnující všechny třetí země nebo regiony třetích zemí, které musí být pro účely vstupu určitých zvířat a zboží na trh Unie uvedeny na seznamu z důvodů týkajících se potravin a bezpečnosti potravin, je třeba stanovit seznamy pro tato zvířata a zboží v tomto nařízení.

(6) Protože v současné době v kontextu provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (12) probíhají diskuse o požadavcích na zařazení třetích zemí nebo regionů třetích zemí na seznamy pro vstup určitých produktů živočišného původu do Unie založené na důvodech týkajících se zdraví zvířat, je rovněž vhodné stanovit seznamy pro uvedené produkty živočišného původu prostřednictvím křížových odkazů na stávající seznamy vypracované z důvodů týkajících se zdraví zvířat, aby se předešlo duplikaci seznamů. Uvedené seznamy byly vypracovány na základě nařízení (ES) č. 854/2004 a směrnice Rady 2002/99/ES na žádost dotčených třetích zemí. Aby mohly být třetí země na uvedené seznamy zařazeny, poskytly jejich příslušné orgány odpovídající záruky, zejména pokud jde o soulad nebo rovnocennost s potravinovým právem Unie a organizaci příslušných orgánů třetích zemí. Přezkum souladu s uvedenými podmínkami podle nařízení (EU) 2017/625 tudíž není zapotřebí.

(7) Je vhodné zachovat společné seznamy pro účely nařízení (EU) 2017/625 týkající se potravin a bezpečnosti potravin spolu se stávajícími seznamy stanovenými z důvodů týkajících se zdraví zvířat a držet se koordinovaného přístupu, na jehož základě budou na seznamech uvedeny třetí země a regiony třetích zemí pouze tehdy, pokud byl v odpovídajících případech schválen program kontroly reziduí v souladu se směrnicí Rady 96/23/ES (13).

(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (14) stanoví požadavky na provozovatele potravinářských podniků, kteří dovážejí produkty živočišného původu a směsné produkty. Stanoví zejména, že provozovatelé potravinářských podniků dovážející produkty živočišného původu ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí musí zajistit, že třetí země, z níž jsou produkty odesílány, se nachází na seznamu třetích zemí, ze kterých je dovoz takových produktů povolen.

(9) V nařízení Komise (EU) 2017/185 (15) jsou stanovena přechodná opatření umožňující v případě určitých produktů živočišného původu odchylky od podmínek dovozu stanovených v nařízení (ES) č. 853/2004, která jsou platná do 31. prosince 2020.

(10) Je tedy třeba, aby dodatečné seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí byly vypracovány nejpozději do okamžiku, kdy přestanou platit přechodná opatření stanovená v nařízení (EU) 2017/185, aby se předešlo přerušení vstupu zásilek uvedených produktů živočišného původu do Unie. Zejména by měly být vypracovány seznamy pro tavené nebo škvařené živočišné tuky a škvarky, maso plazů, hmyz a střívka.

(11) Potraviny sestávající, izolované nebo vyrobené z hmyzu nebo jeho částí, včetně živého hmyzu, podléhají povolení nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 (16). Pro tyto skupiny produktů je třeba vypracovat seznam.

(12) Před koncem platnosti přechodných opatření zavedených v nařízení (EU) 2017/185 je třeba stanovit v tomto nařízení seznam produktů živočišného původu jiných než ty, pro které již byly vypracovány zvláštní seznamy, aby nebyl ohrožen vstup v současnosti dovážených produktů živočišného původu, které mají pro evropské provozovatele potravinářských podniků zásadní význam, do Unie.

(13) Přechodná opatření stanovená v nařízení (EU) 2017/185 pro určité produkty živočišného původu a směsné produkty byla zavedena vzhledem k nízkému riziku, jež tyto produkty představují pro lidské zdraví, neboť jsou konzumovány ve velmi malých množstvích nebo jejich výroba do značné míry vylučuje riziko pro lidské zdraví. Proto je nepřiměřené požadovat od třetích zemí veškeré důkazy a záruky podle čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625.

(14) Seznamy by měly být stanoveny v tomto nařízení a měly by být odstraněny z prováděcího nařízení (EU) 2016/759 a rozhodnutí 2006/766/ES. Nařízení (EU) 2016/759 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a rozhodnutí 2006/766/ES by mělo být zrušeno.

(15) Jelikož nařízení (EU) 2017/625 je použitelné ode dne 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení rovněž použít od uvedeného dne.

(16) Seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je na základě jejich veterinárního statusu povolen vstup zásilek střívek do Unie, budou stanoveny až ke dni 21. dubna 2021 v souladu s nařízením (EU) 2016/429. Je vhodné, aby seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek střívek určených k lidské spotřebě do Unie, byl použitelný od téhož data. Platnost přechodných opatření stanovujících odchylky od požadavků na veřejné zdraví v případě vstupu zásilek střívek do Unie by proto měla být prodloužena do 20. dubna 2021.

(17) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení se týká seznamů třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je z hlediska bezpečnosti potravin podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 povolen vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „čerstvým masem” čerstvé maso podle definice v bodě 1.10 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

2) „masnými polotovary” masné polotovary podle definice v bodě 1.15 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

3) „masem” maso podle definice v bodě 1.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

4) „drůbeží” drůbež podle definice v bodě 1.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

5) „volně žijící zvěří” volně žijící zvěř podle definice v bodě 1.5 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

6) „vejci” vejce podle definice v bodě 5.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

7) „vaječnými výrobky” vaječné výrobky podle definice v bodě 7.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

8) „masnými výrobky” masné výrobky podle definice v bodě 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

9) „opracovanými žaludky, močovými měchýři a střevy” opracované žaludky, močové měchýře a střeva podle definice v bodě 7.9 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

10) „mlži” mlži podle definice v bodě 2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

11) „produkty rybolovu” produkty rybolovu podle definice v bodě 3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

12) „syrovým mlékem” syrové mléko podle definice v bodě 4.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

13) „mléčnými výrobky” mléčné výrobky podle definice v bodě 7.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

14) „mlezivem” mlezivo podle definice v bodě 1 oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

15) „výrobky z mleziva” výrobky z mleziva podle definice v bodě 2 oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

16) „žabími stehýnky” žabí stehýnka podle definice v bodě 6.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

17) „hlemýždi” hlemýždi podle definice v bodě 6.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

18) „taveným nebo škvařeným živočišným tukem” tavený nebo škvařený živočišný tuk podle definice v bodě 7.5 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

19) „škvarky” škvarky podle definice v bodě 7.6 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

20) „želatinou” želatina podle definice v bodě 7.7 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

21) „kolagenem” kolagen podle definice v bodě 7.8 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

22) „medem” med podle definice v bodě 1 části IX přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (17);

23) „včelařskými produkty” včelařské produkty podle definice v bodě 2 části IX přílohy II nařízení (EU) č. 1308/2013;

24) „masem plazů” maso plazů podle definice v čl. 2 bodě 16 nařízení (EU) 2019/625;

25) „hmyzem” hmyz podle definice v čl. 2 bodě 17 nařízení (EU) 2019/625.

Článek 3

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa a masných polotovarů z kopytníků do Unie

Zásilky čerstvého masa a masných polotovarů z kopytníků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 14 písm. a) nařízení (EU) č. 206/2010.

Článek 4

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, masných polotovarů z drůbeže, vajec a vaječných výrobků do Unie

Zásilky masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, masných polotovarů z drůbeže, vajec a vaječných výrobků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 798/2008 (18).

Článek 5

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masa volně žijících zajícovitých, volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití a králíků ve farmovém chovu do Unie

Zásilky masa volně žijících zajícovitých, volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití a králíků ve farmovém chovu určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 6

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka do Unie

Zásilky masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 3 písm. b) rozhodnutí 2007/777/ES.

Zásilky sušeného masa „biltong/jerky” a pasterizovaných masných výrobků určených k lidské spotřebě se však povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s částí 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.

Článek 7

Třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup střívek do Unie

Zásilky střívek určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 1 rozhodnutí 2003/779/ES.

Článek 8

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů do Unie

Zásilky živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I. Vstup přitahovacích svalů hřebenatkovitých (Pectinidae) nepocházejících z akvakultury, jež jsou zcela odděleny od vnitřností a pohlavních žláz, do Unie se nicméně povolí rovněž ze třetích zemí, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.

Článek 9

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup produktů rybolovu jiných než uvedených v článku 8 do Unie

Zásilky produktů rybolovu určených k lidské spotřebě jiných než uvedených v článku 8 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

Článek 10

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek syrového mléka, mleziva, mléčných výrobků a výrobků z mleziva do Unie

Zásilky syrového mléka, mleziva, mléčných výrobků a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 605/2010.

Článek 11

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup žabích stehýnek do Unie

Zásilky žabích stehýnek určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze III.

Článek 12

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hlemýžďů připravených v souladu s oddílem XI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 do Unie

Zásilky hlemýžďů určených k lidské spotřebě, připravených v souladu s oddílem XI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze III tohoto nařízení.

Článek 13

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků do Unie

Zásilky tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 3 písm. b) bodem i) rozhodnutí 2007/777/ES.

Článek 14

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup želatiny a kolagenu do Unie

1. Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen dovoz zásilek čerstvého masa určitých kopytníků do Unie v souladu s čl. 14 písm. a) nařízení (EU) č. 206/2010, nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu.

2. Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných z drůbeže se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, z nichž je povolen dovoz drůbežího masa příslušných druhů v souladu s ustanoveními zmíněné části uvedené přílohy, nebo z Tchaj-wanu.

3. Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných z produktů rybolovu se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

4. Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 15

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup surovin pro výrobu želatiny a kolagenu do Unie

1. Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen dovoz zásilek čerstvého masa určitých kopytníků do Unie v souladu s čl. 14 písm. a) nařízení (EU) č. 206/2010.

2. Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z drůbeže, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, z nichž je povolen dovoz drůbežího masa příslušných druhů v souladu s ustanoveními zmíněné části uvedené přílohy.

3. Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z produktů rybolovu, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

4. Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 16

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu do Unie

1. Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých, se povolí pro vstup do Unie