dnes je 21.6.2024

Input:

2019/649: Nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o transmastné kyseliny, jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.649
2019/649: Nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o transmastné kyseliny, jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Úplné znění nařízení (EU) 2019/649.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/649
ze dne 24. dubna 2019,

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006 může Komise z vlastního podnětu rozhodnout o zařazení látky jiné než vitaminy nebo minerální látky anebo složky obsahující takovou látku do přílohy III uvedeného nařízení, jež obsahuje seznam látek, jejichž používání v potravinách je zakázáno, omezeno nebo podléhá přezkumu Unie, pokud je tato látka spojena s možným nebezpečím pro spotřebitele, jak stanoví čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2) Dne 4. prosince 2009 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") vědecké stanovisko (2), jež dospělo k závěru, že příjem transmastných kyselin v rámci výživově vhodného stravování by měl být co nejnižší.

(3) Dne 3. prosince 2015 přijala Komise zprávu o transmastných kyselinách v potravinách a v celkové stravě obyvatel Unie (3). Zpráva připomněla, že ischemická choroba srdeční je hlavní příčinou úmrtí v Unii a vysoký příjem transmastných kyselin vážně zvyšuje riziko srdečních chorob více než jakákoli jiná živina na jednu kalorii.

(4) Zpráva dospěla k závěru, že nejúčinnějším opatřením z hlediska veřejného zdraví, ochrany spotřebitelů a soudržnosti vnitřního trhu by bylo stanovit pro průmyslově vyráběné transmastné kyseliny v potravinách legislativní omezení.

(5) Dne 30. dubna 2018 Komise požádala úřad, aby shrnul výsledky vědeckého poradenství, které již poskytl ohledně účinků transmastných kyselin na zdraví, zejména pokud jde o výživová a zdravotní tvrzení, dietární referenční hodnoty a potravinářské přídatné látky, a aby Komisi informoval o tom, jakou souvislost má toto vědecké poradenství se stávajícími cíli a doporučeními ohledně příjmu transmastných kyselin k udržení dobrého zdravotního stavu.

(6) Dne 19. června 2018 úřad předložil své závěry ve formě vědecké a technické pomoci. Na základě přezkumu dostupných vědeckých důkazů dospěl k závěru (4), že podle nejnovějších vnitrostátních i mezinárodních doporučení by dietární příjem transmastných kyselin měl být co nejnižší.

(7) Dne 15. května 2018 vyzvala Světová zdravotnická organizace k odstranění průmyslově vyráběných transmastných kyselin z globální nabídky potravin (5).

(8) Transmastné kyseliny jsou látky jiné než vitaminy a minerální látky, u nichž byly zjištěny škodlivé účinky na zdraví. Látka by proto měla být zařazena do části B přílohy III nařízení (ES) č. 1925/2006 a její přidávání do potravin nebo její použití při výrobě potravin by mělo být povoleno pouze za podmínek stanovených v uvedené příloze, s ohledem na aktuální stav vědeckých a technických poznatků.

(9) Na termíny "tuky", "transmastné kyseliny" a "maloobchod" uvedené v části B přílohy III nařízení (ES) č. 1925/2006 by se měly použít příslušné definice stanovené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (6) a v čl. 3 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (7).

(10) V zájmu snazšího použití tohoto nařízení je nezbytné vyžadovat, aby provozovatelé potravinářských podniků, kteří dodávají potraviny jiným provozovatelům potravinářských podniků, s výjimkou maloobchodníků, jim poskytovali informace o

Nahrávám...
Nahrávám...