dnes je 1.10.2022

Input:

2021/2306, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2021.2306
2021/2306, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole

Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2306

ze dne 21. října 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 38 odst. 8 písm. a) bod ii), čl. 46 odst. 7 písm. b), čl. 48 odst. 4 a čl. 57 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 může být produkt dovezen ze třetí země s cílem uvést ho na trh v Unii jako ekologický produkt nebo jako produkt z přechodného období, pokud daný produkt splňuje pravidla Unie týkající se ekologické produkce nebo rovnocenná pravidla produkce a kontroly třetí země podle článku 48 uvedeného nařízení, která byla uznána podle čl. 33 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (2), nebo prošel kontrolami ze strany kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu podle čl. 57 nařízení (EU) 2018/848, který byl uznán podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007.

(2) Aby příslušné orgány v členských státech mohly ověřit soulad dovážených produktů s nařízením (EU) 2018/848, měla by být každá zásilka opatřena potvrzením o kontrole, které po provedení příslušných ověření vydá kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt v třetí zemi. Tato ověření by měla vždy zahrnovat kontrolu dokladů a v závislosti na riziku také fyzickou kontrolu zásilky.

(3) Je nezbytné stanovit pravidla týkající se obsahu potvrzení o kontrole, způsobu jeho vydávání a technických prostředků použitých k jeho vydání. Tato pravidla by se měla rovněž vztahovat na povinnosti příslušných orgánů v členských státech týkající se výpisu z potvrzení o kontrole.

(4) Úřední kontroly produktů, které mají být uvedeny na trh Unie jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, prováděné za účelem ověření jejich shody s nařízením (EU) 2018/848 jsou součástí úředních kontrol prováděných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (3).

(5) Je nezbytné stanovit dodatečná pravidla s cílem vyjasnit kritéria a podmínky pro výkon úředních kontrol před propuštěním ekologických produktů a produktů z přechodného období, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, do volného oběhu v Unii podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848. Tato pravidla by se měla vztahovat také na produkty osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 (4).

(6) Měla by být stanovena některá zvláštní pravidla pro úřední kontroly, pokud jde o zásilky propuštěné do zvláštního celního režimu.

(7) Vedle toho by měly být stanoveny povinnosti kontrolních orgánů a kontrolních subjektů vydávajících potvrzení o kontrole v případech nedostupnosti systému Traces uvedeného v bodu 36 čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (5).

(8) Dále je nezbytné stanovit pravidla týkající se situací, kdy jsou příslušné orgány, kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty ve třetích zemích povinny provést vyšetřování po oznámení případů podezření na nedodržení nebo zjištěného nedodržení nařízení (EU) 2018/848, které byly identifikovány během ověřování zásilky příslušným orgánem členských států.

(9) Použití kvalifikované elektronické pečeti v systému Traces pro vydání potvrzení o kontrole ve třetích zemích a pro schválení tohoto potvrzení a výpisů z něj příslušnými orgány členských států nemusí být do 1. července 2022 proveditelné. Je proto nezbytné stanovit přechodná ustanovení pro používání ručně podepsaných papírových potvrzení o kontrole a výpisů z nich, která budou platit do 30. června 2022 jako alternativa k používání elektronických potvrzení o kontrole a výpisů z nich, opatřených kvalifikovanou elektronickou pečetí.

(10) V současné době jsou pravidla týkající se potvrzení o kontrole a výpisů z něj pro účely nařízení (ES) č. 834/2007 stanovena v nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (6). Protože toto nařízení a prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 (7) stanovují pravidla pro účely nařízení (EU) 2018/848, nařízení (ES) č. 1235/2008 by mělo být zrušeno.

(11) V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro:

a) ověřování zásilek produktů, které mají být uvedeny na trh v Unii jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, ve třetích zemích a vydání potvrzení o kontrole;

b) úřední kontroly produktů vstupujících do Unie ze třetích zemí, které mají být uvedeny na trh Unie jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období;

c) opatření v případě podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s nařízením (EU) 2018/848, která mají přijmout příslušné orgány, kontrolní orgány a kontrolní subjekty ve třetích zemích.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) "zásilkou" zásilka ve smyslu čl. 3 bodu 37 nařízení (EU) 2017/625, obsahující produkty, které mají být uvedeny na trh Unie jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období; v případě ekologických produktů a produktů z přechodného období vyňatých z úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 se však tímto termínem rozumí množství produktů pod jedním nebo více kódy kombinované nomenklatury, na které se vztahuje jediné potvrzení o kontrole a které jsou přepravované jedním dopravním prostředkem a dovážené ze stejné třetí země;

2) "stanovištěm hraniční kontroly" stanoviště hraniční kontroly ve smyslu čl. 3 bodu 38 nařízení (EU) 2017/625;

3) "místem propuštění do volného oběhu" místo propuštění do volného oběhu, pokud se úřední kontroly ekologických produktů nebo produktů z přechodného období vyňatých z úředních kontrol provádějí na stanovištích hraniční kontroly podle nařízení v přenesené působnosti (EU) 2021/2305;

4) "kontrolním místem" kontrolní místo jiné než stanoviště hraniční kontroly podle čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625;

5) "kontrolou dokladů" kontrola dokladů ve smyslu čl. 3 bodu 41 nařízení (EU) 2017/625;

6) "kontrolou totožnosti" kontrola totožnosti ve smyslu čl. 3 bodu 42 nařízení (EU) 2017/625;

7) "fyzickou kontrolou" fyzická kontrola ve smyslu čl. 3 bodu 43 nařízení (EU) 2017/625;

8) "kvalifikovanou elektronickou pečetí" kvalifikovaná elektronická pečeť ve smyslu čl. 3 bodu 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (8).

Článek 3

Ověřování ve třetích zemích

1. Příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznaný v souladu s článkem 46 nařízení (EU) 2018/848 zásilku ověří v souladu s článkem 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 (9).

2. Pro účely článků 48 a 57 nařízení (EU) 2018/848 ověřuje příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt zásilku z hlediska shody s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 834/2007 a normami produkce a kontrolními opatřeními, která byla uznána jako rovnocenná. Součástí takového ověření jsou systematické kontroly dokladů a případně – v závislosti na posouzení rizika – fyzické kontroly, předtím, než zásilka opustí třetí zemi, z níž se uskutečňuje vývoz nebo která je zemí původu zboží.

3. Pro účely odstavců 2 až 5 se příslušným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem rozumí:

a) kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, jak je uveden v článku 57 nařízení (EU) 2018/848, který byl uznán pro dotčené produkty a pro třetí zemi, v níž mají produkty svůj původ nebo – v příslušných případech – v níž se uskutečnila poslední operace pro účely přípravy, nebo

b) kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který byl určen příslušným orgánem uznané třetí země podle článku 48 nařízení (EU) 2018/848, kde mají dotčené produkty svůj původ nebo případně v níž byla provedena poslední činnost za účelem přípravy.

4. Ověření uvedené v odstavci 2 provádí:

a) kontrolní orgán či kontrolní subjekt producenta nebo zpracovatele dotčeného produktu nebo

b) pokud se hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů provádějící poslední operaci za účelem přípravy ve smyslu čl. 3 bodu 44 nařízení (EU) 2018/848 liší od výrobce nebo zpracovatele produktu, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů provádějících poslední operaci za účelem přípravy.

5. Kontrolami dokladů uvedených v odstavci 2 se ověří:

a) sledovatelnost produktů a složek;

b) že objem produktů obsažených v zásilce je v souladu s kontrolami hmotnostní bilance u příslušných hospodářských subjektů podle posouzení provedeného kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem;

c) příslušné doklady o přepravě a obchodní doklady (včetně faktur) produktů;

d) v případě zpracovaných produktů, že všechny ekologické složky těchto produktů byly vyrobeny hospodářskými subjekty nebo skupinami hospodářských subjektů, které obdržely ve třetí zemi certifikát od kontrolního orgánu či kontrolního subjektu uznaného v souladu s čl. 46 nebo uvedeného v článku 57 nařízení (EU) 2018/848 nebo od třetí země uznané v souladu s články 47 nebo 48 nařízení (EU) 2018/848, nebo byly vyrobeny a certifikovány v Unii v souladu s uvedeným nařízením.

Tyto kontroly dokladů vycházejí ze všech příslušných dokladů, včetně certifikátu hospodářských subjektů uvedených v čl. 45 odst. 1 písm. b) bodě i) nařízení (EU) 2018/848, záznamů o kontrolách, plánu produkce pro dotčený produkt a záznamů uchovávaných takovými hospodářskými subjekty nebo skupinami hospodářských subjektů, dostupných dokladů o dopravě, obchodních a finančních dokladů a jakýchkoli jiných dokladů, které kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt považuje za důležité.

Článek 4

Vydání potvrzení o kontrole

1. Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který zásilku ověřil v souladu s článkem 3, vydá potvrzení o kontrole v souladu s článkem 5 pro každou zásilku před tím, než zásilka opustí třetí zemi vývozu nebo původu.

2. Pokud byl kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznán v souladu s článkem 46 nařízení (EU) č. 2018/848, vydává potvrzení o kontrole u zásilek obsahujících vysoce rizikové produkty podle článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698, pouze pokud má k dispozici úplnou dokumentaci sledovatelnosti a obdržel a posoudil výsledky analýz vzorků odebraných ze zásilky v souladu s čl. 16 odst. 6 tohoto nařízení v přenesené pravomoci.

Článek 5

Formát potvrzení o kontrole a využití systému Traces

1. Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt vydá potvrzení v obchodním řídicím a expertní systému (dále jen "systém Traces") v souladu se vzorem a poznámkami uvedenými v příloze a vyplní kolonky 1 až 18 uvedeného potvrzení.

2. Při vydávání potvrzení o kontrole nahraje kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán do systému Traces všechny podklady, včetně:

a) v příslušných případech výsledků analýz nebo testů provedených na odebraných vzorcích;

b) obchodních a přepravních dokladů, jako je nákladní list, faktury a seznam obalů, a pokud byl uznán kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt v souladu s článkem 46 nařízení (EU) č. 2018/848, cestovní plán zpracovaný v souladu s čl. 16 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698.

3. Potvrzení o kontrole se vydává v systému Traces a je opatřeno kvalifikovanou elektronickou pečetí.

Pokud nejsou v okamžiku vydání k dispozici informace týkající se počtu balení uvedených v kolonce 13 potvrzení o kontrole ani informace uvedené v kolonkách 16 a 17 tamtéž, ani dokumenty uvedené v odstavci 2, musí být připojeny nebo aktualizovány v potvrzení o kontrole do deseti dnů od jeho vydání a v každém případě dříve, než bude ověřeno a schváleno příslušným orgánem v souladu s článkem 6.

4. Potvrzení o kontrole se vypracuje:

a) v úředním jazyku nebo jednom z úředních jazyků členského státu, kde se nachází stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, pokud se jedná o produkty, které podléhají úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly;

b) v úředním jazyku nebo jednom z úředních jazyků členského státu, kde má být zásilka propuštěna do volného oběhu, pokud jde o produkty vyňaté z úředních kontrol na stanovišti hraniční kontroly v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305.

5. Odchylně od odstavce 4 může členský stát souhlasit s tím, aby byla potvrzení vyhotovena v jiném úředním jazyce Unie a, je-li to nezbytné, opatřena ověřeným překladem.

Článek 6

Úřední kontroly zásilek

1. Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly nebo případně na místě propuštění do volného oběhu provádí úřední kontroly zásilek za účelem ověření souladu s nařízením (EU) 2018/848 takto:

a) kontroly dokladů u všech zásilek;

b) namátkové kontroly totožnosti;

c) fyzické kontroly s četností, která závisí na pravděpodobnosti nesouladu s nařízením (EU) 2018/848.

Kontroly dokladů zahrnují přezkoumání potvrzení o kontrole, všech ostatních podkladů podle článku 5 a případně výsledků analýz nebo zkoušek provedených na odebraných vzorcích.

V případě, že potvrzení o kontrole vyžaduje opravy čistě administrativní nebo redakční povahy, může příslušný orgán uznat, že kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vydal potvrzení o kontrole, aktualizuje informace v systému Traces nahrazením dokumentu v souladu s dostupným postupem v systému Traces, aniž by v původním potvrzení byly upraveny informace o identifikaci zásilky, její sledovatelnosti a zárukách.

2. U zásilek vysoce rizikových produktů uvedených v článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 provádí příslušný orgán uvedený v odstavci 1 tohoto článku systematické kontroly totožnosti a fyzické kontroly, odebere alespoň jeden reprezentativní vzorek z dotčených zásilek a zkontroluje dokumentaci uvedenou v čl. 16 odst. 6 uvedeného nařízení. Příslušný orgán stanoví postup odběru reprezentativních vzorků vhodný pro danou kategorii, množství a balení produktu.

3. Po ověření uvedeném v odstavci 1 a případně v odstavci 2 přijme příslušný orgán rozhodnutí o každé zásilce. Rozhodnutí o zásilce se zaznamená do kolonky 30 v potvrzení o kontrole v souladu se vzorem a poznámkami uvedenými v příloze a uvede se jedna z těchto možností:

a) zásilka může být propuštěna do volného oběhu jako zásilka ekologická;

b) zásilka může být propuštěna do volného oběhu jako zásilka produktů z přechodného období;

c) zásilka může být propuštěna do volného oběhu jako konvenční;

d) zásilka nemůže být propuštěna do volného oběhu;

e) část zásilky může být propuštěna do volného oběhu s výpisem z potvrzení o kontrole.

Příslušný orgán podepisuje potvrzení o kontrole v systému Traces kvalifikovanou elektronickou pečetí.

4. Na produkty, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly,

a) se kromě pravidel týkajících se použití společného zdravotního vstupního dokladu příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly v souladu s čl. 56 odst. 3 písm. b) bodem i) nařízení (EU) 2017/625 a na kontrolních místech v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 (10) a s pravidly o rozhodování o zásilkách stanovenými v článku 55 nařízení (EU) 2017/625, vztahuje také odstavec 3.

b) kontroly dokladů uvedené v odst. 1 písm. a) lze provádět dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly u některých ekologických produktů a produktů z přechodného období v souladu s články 7 a 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123;

c) kontroly totožnosti a fyzické kontroly uvedené v odst. 1 písm. b) a c) lze provádět na kontrolních místech u některých ekologických produktů a produktů z přechodného období v souladu s články 2 až 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123.

5. Rozhodnutí o zásilkách přijatá v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2017/625 odkazují na jedno z označení uvedených v prvním pododstavci odstavce 3 tohoto článku. Pokud dovozce vyplnil kolonku 23 v potvrzení o kontrole, a tím požádal o propuštění do zvláštního celního režimu v souladu s čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení, příslušný celní režim se uvede v rozhodnutí o zásilkách v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2017/625.

Rozhodnutí zaznamenané v potvrzení o kontrole, podle kterého zásilka nebo její část nemůže být propuštěna do volného oběhu, musí být v systému Traces neprodleně oznámeno příslušnému orgánu, který provádí úřední kontroly s cílem ověřit shodu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až h) a písmeni j) nařízení (EU) 2017/625.

Pokud rozhodnutí uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu v souladu s článkem 55 nařízení (EU) č. 2017/625 uvádí, že zásilka nesplňuje pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení, informuje příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v systému Traces příslušný orgán, který přijal rozhodnutí v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, aby aktualizoval potvrzení o kontrole. Vedle toho jakýkoliv příslušný orgán provádějící úřední kontroly s cílem ověřit soulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až h) a písmeni j) nařízení (EU) 2017/625 poskytuje v systému Traces všechny související informace, jako jsou výsledky laboratorní analýzy, příslušnému orgánu, který rozhodnutí přijal v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, aby mohl v případě potřeby aktualizovat potvrzení o kontrole.

6. V případě, že je do volného oběhu propuštěna pouze část zásilky, je zásilka před propuštěním do volného oběhu rozdělena do různých partií. Dovozce vyplní pro každou z partií výpis z potvrzení o kontrole a zadá jej do systému Traces v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307. Příslušný orgán členského státu, kde má být partie propuštěna do volného oběhu, provede její ověření a podepíše výpis z potvrzení o kontrole v systému Traces kvalifikovanou elektronickou pečetí.

7. U zásilek podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle odstavce 4 umožní celní orgány propuštění zásilky do volného oběhu pouze na základě předložení řádně dokončeného společného zdravotního vstupního dokladu v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 a potvrzení o kontrole podepsaného v souladu s odst. 6 tohoto článku, jenž uvádí, že zásilka může být propuštěna do volného oběhu.

Pokud je zásilka rozdělená do různých partií, celní orgány požadují předložení řádně dokončeného společného zdravotního vstupního dokladu v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 a výpisu z potvrzení o kontrole v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307, ve kterém se v kolonce 12 uvádí, že daná partie může být propuštěna do volného oběhu.

Článek 7

Zvláštní celní režimy

1. Je-li zásilka v režimu uskladnění v celním skladu nebo v režimu aktivního zušlechťovacího styku podle čl. 240 odst. 1 a čl. 256 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (11) a prochází jednou nebo vícero přípravami podle druhého pododstavce tohoto odstavce, příslušný orgán zásilku před provedením první přípravy ověří v souladu s článkem 6 tohoto nařízení. Referenční číslo celního prohlášení, kterým bylo zboží deklarováno k uskladnění v celním skladu nebo k aktivnímu zušlechťovacímu styku, uvádí dovozce v kolonce 23 potvrzení o kontrole.

Přípravy uvedené v prvním pododstavci jsou omezeny na tyto druhy operací:

a) balení nebo změna balení; nebo

b) připevňování, odstraňování a pozměňování etiket, které odkazují na ekologické metody produkce.

2. Po přípravách uvedených v odstavci 1 příslušný orgán zásilku před propuštěním do volného oběhu ověří a podepíše potvrzení o kontrole v souladu s článkem 6.

3. Před propuštěním do volného oběhu může být zásilka pod celním dohledem rozdělena do různých partií po ověření a podepsání potvrzení o kontrole v souladu s článkem 6. Pro každou partii vzniklou rozdělením vyplní dovozce výpis z potvrzení o kontrole a zadá jej do systému Traces v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307.

4. Příslušný orgán členského státu, kde má být partie propuštěna do volného oběhu, provede její ověření v souladu s čl. 6 odst. 1 a 2 a podepíše výpis z potvrzení o kontrole v systému Traces kvalifikovanou elektronickou pečetí.

5. Operace související s přípravou a rozdělováním uvedené v odstavcích 1 a 3 se provádějí v souladu s příslušnými ustanoveními kapitol III a IV nařízení (EU) 2018/848.

Článek 8

Pohotovostní opatření pro systém Traces v případech nedostupnosti a vyšší moci

1. Kontrolní orgány a kontrolní subjekty vydávající potvrzení o kontrole v souladu s článkem 4 mají stále k dispozici vyplnitelnou šablonu tohoto potvrzení v souladu se vzorem uvedeným v příloze a všech dokumentů požadovaných nařízením (EU) 2018/848, které mohou být nahrány do systému Traces.

2. Pokud je systém Traces nebo některá z jeho funkcí nepřetržitě nedostupná po dobu delší než 24 hodin, mohou jeho uživatelé k zaznamenávání a výměně informací použít vyplnitelnou tištěnou nebo elektronickou šablonu uvedenou v odstavci 1.

Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uvedený v odstavci 1 přidělí každému vystavenému potvrzení pořadové číslo a vede seznam vystavených potvrzení v chronologickém pořadí s cílem zajistit spojitost s alfanumerickým odkazem, který přidělí systém Traces po svém zprovoznění.

V případě, že se používají papírová potvrzení o kontrole, neověřené změny nebo výmazy je zneplatní.

3. Jakmile bude systém Traces nebo jeho funkce opět k dispozici, použijí jeho uživatelé informace zaznamenané v souladu s odstavcem 2 k elektronickému vyhotovení potvrzení o kontrole a k nahrání dokumentů uvedených v odstavci 1.

4. Na potvrzeních a dokumentech vyhotovených podle odstavce 2 se uvede text "vyhotoveno během pohotovosti".

5. V případě události vyšší moci se použijí odstavce 1 až 4. Dále příslušné orgány, kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty o takové události neprodleně informují Komisi a kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty vloží do systému Traces všechny nezbytné podrobnosti do deseti kalendářních dnů po skončení dané události.

6. Na potvrzení a dokumenty vyhotovené v souladu s odstavcem 2 tohoto článku se obdobně použije čl. 5 odst. 4 a 5.

Článek 9

Použití potvrzení o kontrole a výpisu z potvrzení o kontrole celními orgány

U produktů podléhajících úředním kontrolám v místě propuštění do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 povolí celní orgány propuštění zásilky do volného oběhu pouze po předložení potvrzení o kontrole, ve kterém se v kolonce 30 uvádí, že zásilka může být propuštěna do volného oběhu.

Pokud je zásilka rozdělená do různých partií, celní orgány požadují předložení výpisu z potvrzení o kontrole v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307, ve kterém se v kolonce 12 uvádí, že daná partie může být propuštěna do volného oběhu.

Článek 10

Informace, které má poskytnout příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt ve třetí zemi o podezření na nesoulad u zásilek nebo zjištěný nesoulad u zásilek

1. Pokud Komise po obdržení oznámení od členského státu v souladu s článkem 9 prováděcího nařízení (EU)

Nahrávám...
Nahrávám...