dnes je 21.6.2024

Input:

2022/2104, Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej, k 4. 11. 2022

4.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2022.2104
2022/2104, Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej, k 4. 11. 2022

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2104

ze dne 29. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej, a zrušuje nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012

(Úř. věst. L 284 4.11.2022, s. 1)

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 294, 15.11.2022, s.  29 (2022/2104)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2104

ze dne 29. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej, a zrušuje nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012

Článek 1

Oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro:

a) charakteristiky olivových olejů uvedených v příloze VII části VIII bodech 1 až 6 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b) zvláštní obchodní normy pro olivové oleje uvedené v příloze VII části VIII bodě 1 písm. a) a b) a bodech 3 a 6 nařízení (EU) č. 1308/2013 při prodeji konečnému spotřebiteli v nezměněném stavu nebo jako součást potravin.

Článek 2

Kategorie olivového oleje

1.  Olivové oleje splňující charakteristiky uvedené:

a) v příloze I tabulkách A a B bodě 1 tohoto nařízení se považují za extra panenský olivový olej ve smyslu přílohy VII části VIII bodu 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013;

b) v příloze I tabulkách A a B bodě 2 tohoto nařízení se považují za panenský olivový olej ve smyslu přílohy VII části VIII bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013;

c) v příloze I tabulkách A a B bodě 3 tohoto nařízení se považují za lampantový olivový olej ve smyslu přílohy VII části VIII bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013;

d) v příloze I tabulkách A a B bodě 4 tohoto nařízení se považují za rafinovaný olivový olej ve smyslu přílohy VII části VIII bodu 2 nařízení (EU) č. 1308/2013;

e) v příloze I tabulkách A a B bodě 5 tohoto nařízení se považují za olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje ve smyslu přílohy VII části VIII bodu 3 nařízení (EU) č. 1308/2013;

f) v příloze I tabulkách A a B bodě 6 tohoto nařízení se považují za surový olivový olej z pokrutin ve smyslu přílohy VII části VIII bodu 4 nařízení (EU) č. 1308/2013;

g) v příloze I tabulkách A a B bodě 7 tohoto nařízení se považují za rafinovaný olivový olej z pokrutin ve smyslu přílohy VII části VIII bodu 5 nařízení (EU) č. 1308/2013;

h) v příloze I tabulkách A a B bodě 8 tohoto nařízení se považují za olivový olej z pokrutin ve smyslu přílohy VII části VIII bodu 6 nařízení (EU) č. 1308/2013.

2. Charakteristiky olivových olejů stanovené v příloze I jsou určeny v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/2105.

Článek 3

Směsi a olivový olej v jiných potravinách

1. Součástí směsí olivového oleje a jiných rostlinných olejů mohou být pouze oleje uvedené v čl. 1 písm. b).

2. Do jiných potravin lze přidávat pouze oleje uvedené v čl. 1 písm. b).

3. Členské státy mohou na svém území zakázat produkci směsí olivového oleje a jiných rostlinných olejů ve smyslu odstavce 1 pro vnitřní spotřebu. Nemohou však na svém území zakázat uvádění takových směsí na trh, pocházejí-li tyto směsi z jiných zemí, a nemohou na svém území zakázat ani produkci takových směsí, jsou-li tyto směsi určeny k uvádění na trh v jiném členském státě nebo na vývoz.

Článek 4

Balení

1. Oleje uvedené v čl. 1 písm. b) se konečnému spotřebiteli nabízejí v balení o maximálním obsahu pěti litrů. Takové balení je opatřeno uzávěrem, který po prvním použití ztrácí svou celistvost, a je označeno etiketou podle tohoto nařízení.

2. U olejů uvedených v čl. 1 písm. b) a určených ke spotřebě v restauracích, nemocnicích, jídelnách a jiných podobných zařízeních společného stravování mohou členské státy podle typu daného hospodářského subjektu stanovit pro balení maximální obsah větší než pět litrů.

Článek 5

Označování

1. Označování údaji uvedenými v článcích 6 až 9 je povinné.

2. ►C1 Zákonný název uvedený v čl. 6 odst. 1 a v případě potřeby místo původu uvedené v čl. 8 odst. 1 musí být společně umístěny do hlavního zorného pole, jak je vymezeno v čl. 2 odst. 2 písm. l) nařízení (EU) č. 1169/2011, a to na jedné etiketě či více etiketách připojených k jedné a téže nádobě, nebo přímo na jedné a téže nádobě. ◄ Tyto údaje jsou viditelné v celém rozsahu a v textu psaném homogenní velikostí písma.

3. Označování údaji uvedenými v článcích 10, 11 a 12 je nepovinné.

Článek 6

Zákonný název a označování kategorie olejů

1. Popis olejů uvedených v čl. 1 písm. b) se považuje za jejich zákonný název ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. n) nařízení (EU) č. 1169/2011.

2.  Kromě popisu podle odstavce 1, avšak ne nezbytně v jeho blízkosti, musí etikety zmíněných olejů poskytovat čitelným a nesmazatelným písmem tyto údaje o dané kategorii oleje:

a) extra panenský olivový olej:

"výběrová jakost olivového oleje získaného přímo z oliv pouze mechanickými postupy";

b) panenský olivový olej:

"olivový olej získaný přímo z oliv pouze mechanickými postupy";

c) olivový olej obsahující směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje:

"olivový olej obsahující pouze rafinovaný olivový olej a olej získaný přímo z oliv";

d) olivový olej z pokrutin:

i) "olivový olej obsahující pouze olej získaný zpracováním zbytků po extrakci olivového oleje a olej získaný přímo z oliv;" nebo

ii) "olivový olej obsahující pouze olej získaný zpracováním pokrutin a oleje získaného přímo z oliv".

Článek 7

▼C1

Zvláštní podmínky uchovávání

Informace o zvláštních podmínkách uchovávání olejů uvedených v čl. 1 písm. b), totiž že musí být chráněny před světlem a teplem, musí být uvedeny na jejich nádobách nebo na etiketách k nim připojených.

▼B

Článek 8

Místo původu

1. Místo původu se uvádí na etiketě u extra panenského olivového oleje a panenského olivového oleje podle přílohy VII části VIII bodu 1 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

2. V případě olejů uvedených v příloze VII části VIII bodech 3 a 6 nařízení (EU) č. 1308/2013 se na etiketě místo původu neuvádí.

3.  Místo původu podle odstavce 1 se skládá pouze:

a) u olivového oleje pocházejícího v souladu s odstavci 6 a 7 z jednoho členského státu nebo třetí země z odkazu na daný členský stát, na Unii nebo případně na třetí zemi nebo

b) u směsí olivových olejů pocházejících v souladu s odstavci 6 a 7 z více než jednoho členského státu nebo třetí země z patřičného z následujících označení:

i) "směs olivových olejů pocházejících z Evropské unie" nebo odkaz na Unii;

ii) "směs olivových olejů pocházejících z oblastí mimo Evropskou unii" nebo odkaz na původ mimo Unii;

iii) "směs olivových olejů pocházejících z Evropské unie a z oblastí mimo Unii" nebo odkaz na původ z Unie a mimo Unii nebo

c) z chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení podle nařízení (EU) č. 1151/2012.

▼C1

4. Za místo původu ve smyslu tohoto nařízení se nepovažují obchodní značky nebo názvy podniků, o jejichž zápis bylo požádáno do 31. prosince 1998 podle směrnice 89/104/EHS nebo do 31. května 2002 podle nařízení Rady (ES) č. 40/94.

▼B

5. V případě dovozu z třetích zemí se místo původu stanoví podle článků 59 až 63 nařízení (EU) č. 952/2013.

6. Místo původu uvádějící členský stát nebo Unii odpovídá zeměpisné oblasti, ve které byly olivy sklizeny a ve které se nachází lisovna, v níž byl olej z oliv vylisován.

7. Byly-li olivy sklizeny v jiném členském státě nebo třetí zemi, než ve které se nachází lisovna, v níž byl olej z oliv vylisován, jsou v označení původu uvedena tato slova: "(extra) panenský olivový olej získaný v (Unii nebo název daného členského státu nebo třetí země) z oliv sklizených v (Unii nebo název daného členského státu nebo třetí země)".

Článek 9

Číslo balírny

U olejů uvedených v čl. 1 písm. b) se na etiketě v příslušných případech uvede alfanumerický kód balírny schválené v souladu s článkem 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2105.

Článek 10

Nepovinné vyhrazené údaje

Pro používání nepovinných vyhrazených údajů ve smyslu přílohy IX nařízení (EU) č. 1308/2013, které mohou být uvedeny na etiketě olejů uvedených v čl. 1 písm. b) tohoto nařízení, platí tyto podmínky:

a) údaj "první lisování za studena" se může uvádět pouze u extra panenského olivového oleje nebo panenského olivového oleje získaných při teplotě nižší než 27 °C z prvního mechanického lisování olivové pasty tradičním způsobem lisování pomocí hydraulických lisů;

b) údaj "lisování za studena" se může uvádět pouze u extra panenského olivového oleje nebo panenského olivového oleje získaných při teplotě nižší než 27 °C perkolací nebo odstřeďováním olivové pasty;

c)  údaje o organoleptických vlastnostech, pokud jde o chuť nebo vůni, se mohou uvádět pouze u extra panenského olivového oleje nebo panenského olivového oleje. Na etiketě se mohou uvádět pouze organoleptické vlastnosti definované v příloze IX nařízení (EU) č. 1308/2013 a pouze tehdy, pokud jsou založeny na hodnocení provedeném podle metody uvedené v bodě 5 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2105. Definice a rozpětí výsledků, jež umožňují uvádět tyto organoleptické vlastnosti, jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení;

▼C1

d) údaj o nejvyšší hodnotě kyselosti očekávané k datu minimální trvanlivosti uvedenému v čl. 9 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 1169/2011 lze uvádět, pouze jsou-li spolu s ním písmem stejné velikosti a v rámci téhož zorného pole uvedeny údaje o maximálních hodnotách peroxidového čísla, obsahu vosku a absorpce v ultrafialové oblasti spektra stanovených podle prováděcího nařízení Komise (EU) [C(2022)4800] a očekávaných k témuž datu.

▼B

Článek 11

Údaj o hospodářském roku sklizně

1. Údaj o hospodářském roku sklizně může být uveden na etiketě pouze u extra panenského olivového oleje a panenského olivového oleje podle přílohy VII části VIII bodu 1 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

2. ►C1 Hospodářský rok sklizně lze uvádět pouze v případě, že 100 % obsahu nádoby pochází z dané sklizně, a na etiketě se uvede buď v podobě příslušného hospodářského roku v souladu s čl. 6 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo v podobě měsíce a roku sklizně (v uvedeném pořadí). ◄ Daný měsíc odpovídá měsíci extrakce oleje z oliv.

3. Členské státy mohou rozhodnout, že hospodářský rok sklizně uvedený v odstavci 1 je nutno uvést na etiketě olivových olejů zmíněných v daném odstavci, které pocházejí z jejich domácí produkce, jsou získány z oliv sklizených na jejich území a jsou určeny pouze pro jejich vnitrostátní trhy.

4. Rozhodnutí uvedené v odstavci 3 nebrání tomu, aby byl na trh uváděn olivový olej opatřený etiketou před datem účinku daného rozhodnutí, a to až do vyčerpání zásob.

5. Členské státy oznámí Komisi rozhodnutí uvedené v odstavci 3 v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183.

Článek 12

Údaj o přítomnosti olivového oleje neuvedeného na seznamu složek ve směsích a potravinách

1. Pokud je přítomnost olejů uvedených v čl. 1 písm. b) ve směsi s jinými rostlinnými oleji zdůrazněna na etiketě jinde než v seznamu složek použitím slov, obrázků nebo grafických symbolů, uvede se na dané směsi tento obchodní popis: "Směs rostlinných olejů (nebo konkrétní názvy daných rostlinných olejů) a olivového oleje", a přímo za ním musí následovat údaj o procentním podílu olivového oleje ve směsi.

2. Přítomnost olejů uvedených v čl. 1 písm. b) může být na etiketě směsi uvedené v odstavci 1 zdůrazněna obrázkem nebo grafickým symbolem pouze tehdy, pokud jejich podíl v dané směsi činí více než 50 %.

3. S výjimkou pevných potravin uchovávaných výhradně v olivovém oleji, zejména produktů uvedených v nařízeních Rady (EHS) č. 2136/89 ( 1 ) a (EHS) č. 1536/92 ( 2 ), a pokud je přítomnost olejů uvedených v čl. 1 písm. b) tohoto nařízení uvedena na etiketě jinde než v seznamu složek pomocí slov, obrázků nebo grafických symbolů, následuje za názvem potraviny přímo procentní podíl oleje na celkové čisté hmotnosti potraviny.

4. Údaj o procentním podílu přidaných olejů uvedených v čl. 1 písm. b) na celkové čisté hmotnosti potraviny uvedené v odstavci 3 tohoto článku může být nahrazen údajem o procentním podílu přidaného oleje na celkové hmotnosti tuků, doplněným slovy "procentní podíl tuků".

5. Popisy uvedené v čl. 6 odst. 1 mohou být na etiketách produktů uvedených v odstavcích 1 a 3 tohoto článku nahrazeny slovy "olivový olej".

V případě přítomnosti olivového oleje z pokrutin se však slova "olivový olej" nahradí slovy "olivový olej z pokrutin".

6. Pokud se do olejů uvedených v čl. 1 písm. b) přidávají jiné potraviny, nelze výslednou potravinu označit žádným ze zákonných názvů uvedených v článku 6.

Článek 13

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 2568/91 a prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012 se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení a na prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2105 v souladu se srovnávací tabulkou v příloze III tohoto nařízení.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA I

CHARAKTERISTIKY OLIVOVÉHO OLEJE

A. Jakostní charakteristiky

Kategorie Kyselost (%)(*) Peroxidové číslo (mEq O2/kg) K232 K268 nebo K270 ΔΚ Organoleptické vlastnosti Ethylestery mastných kyselin (mg/kg)
Medián vad (Md)(*)  (1) Medián znaku ovocná chuť a vůně (Mf) (2)
1.  Extra panenský olivový olej ≤ 0,80 ≤ 20,0 ≤ 2,50 ≤ 0,22 ≤ 0,01 Md = 0,0 Mf > 0,0 ≤ 35
2.  Panenský olivový olej ≤ 2,0 ≤ 20,0 ≤ 2,60 ≤ 0,25 ≤ 0,01 Md ≤ 3,5 Mf > 0,0
3.  Lampantový olivový olej > 2,0 Md > 3,5  (3)
4.  Rafinovaný olivový olej ≤ 0,30 ≤ 5,0 ≤ 1,25 ≤ 0,16  
5.  Olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje ≤ 1,00 ≤ 15,0 ≤ 1,15 ≤ 0,15  
6.  Surový olivový olej z pokrutin  
7.  Rafinovaný olivový olej z pokrutin ≤ 0,30 ≤ 5,0 ≤ 2,00 ≤ 0,20  
8.  Olivový olej z pokrutin ≤ 1,00 ≤ 15,0 ≤ 1,70 ≤ 0,18  
(1) Medián vad se stanovuje jako medián vady vnímané s největší intenzitou.(2) Pokud je medián znaku hořký a/nebo znaku štiplavý vyšší než 5,0, podá vedoucí zkušební komise o této skutečnosti zprávu.(3) Medián vad může být nejvýše roven 3,5, je-li medián znaku ovocná chuť a vůně roven 0,0.

B. Charakteristiky týkající se čistoty

Kategorie Složení mastných kyselin (1) Úhrn transizomerů kyseliny olejové
(%)
Úhrn transizomerů kyseliny linolové + linolenové
(%)
Stigmastadieny
(mg/kg) (3)
ΔΕCN42 2-glyceryl monopalmitát
(%)
Myristová
(%)
Linolenová
(%)
Arachidová
(%)
Eikosanová
(%)
Behenová
(%)
Lignocerová
(%)
1.  Extra panenský olivový olej ≤ 0,03 ≤ 1,00  (2) ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ |0,20 | ≤ 0,9 , pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14,00  %
≤ 1,0 , pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14,00  %
2.  Panenský olivový olej ≤ 0,03 ≤ 1,00  (2) ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ |0,20 | ≤ 0,9 , pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14,00  %
≤ 1,0 , pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14,00  %
3.  Lampantový olivový olej ≤ 0,03 ≤ 1,00 ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ |0,30 | ≤ 0,9 , pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14,00  %
≤ 1,1 , pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14,00  %
4.  Rafinovaný olivový olej ≤ 0,03 ≤ 1,00 ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,30 ≤ |0,30 | ≤ 0,9 , pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14,00  %
≤ 1,1 , pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14,00  %
5.  Olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje ≤ 0,03 ≤ 1,00 ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,30 ≤ |0,30 | ≤ 0,9 , pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14,00  %
≤ 1,0 , pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14,00  %
6.  Surový olivový olej z pokrutin ≤ 0,03 ≤ 1,00 ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,30 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,10 ≤ |0,60 | ≤ 1,4
7.  Rafinovaný olivový olej z pokrutin ≤ 0,03 ≤ 1,00 ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,30 ≤ 0,20 ≤ 0,40 ≤ 0,35 ≤ |0,50 | ≤ 1,4
8.  Olivový olej z pokrutin ≤ 0,03 ≤ 1,00 ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,30 ≤ 0,20 ≤ 0,40 ≤ 0,35 ≤ |0,50 | ≤ 1,2
(1)   
Obsah ostatních mastných kyselin (%): palmitová: 7,00–20,00; palmitolejová: 0,30–3,50; heptadekanová: ≤ 0,40; heptadecenová ≤ 0,60; stearová: 0,50-5,00; olejová: 55,00–85,00; linolová: 2,50–21,00.
(2)   
Je-li obsah kyseliny linolenové větší než 1,00, avšak nejvýše roven 1,40, musí být poměr zjevného β-sitosterolu ke kampesterolu nejméně roven 24.
(3)   
Celkové množství izomerů, které by mohly (nebo nemohly) být separovány kapilární kolonou.

Tabulka B (pokračování)

Kategorie Složení sterolů Steroly celkem
(mg/kg)
Erythrodiol a uvaol (%)(**) Vosky (mg/kg)(**)
Chole sterol (%) Brassika sterol (%) Kampesterol (1) (%) Stigmasterol (%) Zjevný β–sitosterol (2) (%) Δ-7-stigmastenol (1) (%)
1.  Extra panenský olivový olej ≤ 0,5 ≤0,1 ≤ 4,0 < kamp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 000 ≤ 4,5 C42 + C44 + C46 ≤ 150
2.  Panenský olivový olej ≤ 0,5 ≤0,1 ≤ 4,0 < kamp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 000 ≤ 4,5 C42 + C44 + C46 ≤ 150
3.  Lampantový olivový olej ≤ 0,5 ≤0,1 ≤ 4,0 ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 000 ≤ 4,5  (3) C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (3)
4.  Rafinovaný olivový olej ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 4,0 < kamp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 000 ≤ 4,5  (4) C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350
5.  Olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje ≤ 0,5 ≤0,1 ≤ 4,0 < kamp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 000 ≤ 4,5 C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350
6.  Surový olivový olej z pokrutin ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 4,0 ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 2 500 > 4,5  (5) C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (5)
7.  Rafinovaný olivový olej z pokrutin ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 4,0 < kamp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 800 > 4,5 C40 + C42 + C44 + C46 > 350
8.  Olivový olej z pokrutin ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 4,0 < kamp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 600 > 4,5 C40 + C42 + C44 + C46 > 350
Nahrávám...
Nahrávám...