dnes je 15.7.2024

Input:

2022/931, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách

7.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2022.931
2022/931, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/931

ze dne 23. března 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 19 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie v oblasti potravin a bezpečnosti potravin. Článek 109 uvedeného nařízení ukládá členským státům povinnost zajistit, aby příslušné orgány prováděly úřední kontroly na základě víceletého vnitrostátního plánu kontrol. Nařízení (EU) 2017/625 dále stanoví obecný obsah víceletých vnitrostátních plánů kontrol, požaduje, aby členské státy do víceletých vnitrostátních plánů kontrol zahrnuly úřední kontroly kontaminujících látek v potravinách, a v tomto ohledu zmocňuje Komisi ke stanovení zvláštních požadavků na provádění úředních kontrol, případně včetně rozsahu odebíraných vzorků a fází produkce, zpracování a distribuce, v nichž se vzorky mají odebírat.

(2) Nařízením (EU) 2017/625 byla zrušena směrnice Rady 96/23/ES (2), jež stanovila kontrolní opatření u některých látek, včetně kontaminujících látek, v živých zvířatech a živočišných produktech a konkrétně požadavky pro plány dozoru členských států na zjišťování přítomnosti reziduí či látek v její oblasti působnosti. Nařízení (EU) 2017/625 však nezahrnuje všechna opatření stanovená v uvedené směrnici nebo v aktech přijatých Komisí na jejím základě. Toto nařízení spolu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/932 (3) má proto za cíl zajistit v rámci nařízení (EU) 2017/625 kontinuitu pravidel stanovených ve směrnici 96/23/ES, která se týkají obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a jejich přípravy, jakož i rozsahu odebíraných vzorků a fází produkce, zpracování a distribuce, v nichž se vzorky mají odebírat, pokud jde o kontaminující látky v potravinách.

(3) V souladu s článkem 19 nařízení (EU) 2017/625, ve kterém se obecně odkazuje na kontaminující látky v potravinách, je však vhodné, aby se toto nařízení vztahovalo rovněž na úřední kontroly nezbytné k zjištění přítomnosti veškerých kontaminujících látek spadajících do oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 315/93 (4). Toto nařízení by se proto mělo vztahovat na úřední kontroly nezbytné k zjištění, zda jsou v potravinách přítomny kontaminující látky, pro něž jsou v právních předpisech Unie stanoveny maximální limity nebo jiné regulační limity vyžadující či podněcující opatření ze strany příslušných orgánů.

(4) Lze mít za to, že k přítomnosti rtuti v potravinách dochází z důvodu znečištění životního prostředí, jelikož pesticidy obsahující rtuť jsou v Unii již více než třicet let zakázány. Na úřední kontroly maximálních limitů sloučenin rtuti stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (5), směrnici Komise 2006/125/ES (6), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 (7) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 (8) by se proto také mělo vztahovat toto nařízení namísto zvláštních pravidel pro kontroly reziduí pesticidů.

(5) Aby se zajistilo, že úřední kontroly budou ve všech členských státech účinně zacíleny, je vhodné stanovit pravidla pro kombinace kontaminujících látek nebo skupiny kontaminujících látek a skupiny komodit, z nichž mají být v členských státech odebírány vzorky, a strategii odběru vzorků, včetně kritérií, která se mají použít k vymezení obsahu jejich plánů a provádění souvisejících úředních kontrol.

(6) Proto je vhodné doplnit čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách.

(7) V čl. 150 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 je stanoveno přechodné období do 14. prosince 2022, během něhož mají členské státy provádět úřední kontroly v souladu se směrnicí 96/23/ES. V čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 se stanoví, že úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly pro potraviny a bezpečnost potravin, jakož i krmiva a bezpečnost krmiv zahrnují úřední kontroly s ohledem na příslušné látky, včetně látek k použití v materiálech určených pro styk s potravinami a látek kontaminujících, nepovolených, zakázaných a nežádoucích, jejichž použití nebo výskyt v případě plodin nebo zvířat nebo produkce či zpracování potravin nebo krmiv může mít za následek přítomnost reziduí těchto látek v potravinách nebo krmivech. Avšak jelikož se poslední plány dozoru přijaté členskými státy podle směrnice 96/23/ES budou vztahovat na celý rok 2022, a tedy i na období po 14. prosinci 2022, je vhodné, aby se toto nařízení použilo ode dne 1. ledna 2023,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se použije definice "kontaminující látky" uvedená v čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci nařízení Rady (EHS) č. 315/93.

Článek 2

Členské státy provádějí kontroly přítomnosti kontaminujících látek v potravinách v souladu s přílohou I.

Členské státy přijmou strategii odběru vzorků v souladu s kritérii stanovenými v příloze II.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

(1) Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2) Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS

Nahrávám...
Nahrávám...