dnes je 18.5.2024

Input:

2022/932, Prováděcí nařízení Komise (EU) o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách, o zvláštním doplňkovém obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních dodatečných opatřeních pro jejich přípravu

7.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2022.932
2022/932, Prováděcí nařízení Komise (EU) o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách, o zvláštním doplňkovém obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních dodatečných opatřeních pro jejich přípravu

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/932

ze dne 9. června 2022

o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách, o zvláštním doplňkovém obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních dodatečných opatřeních pro jejich přípravu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie v oblasti potravin a bezpečnosti potravin. Článek 109 uvedeného nařízení ukládá členským státům povinnost zajistit, aby příslušné orgány prováděly úřední kontroly na základě víceletého vnitrostátního plánu kontrol. Nařízení (EU) 2017/625 dále stanoví obecný obsah víceletých vnitrostátních plánů kontrol, požaduje, aby členské státy do víceletých vnitrostátních plánů kontrol zahrnuly úřední kontroly kontaminujících látek v potravinách, a v tomto ohledu svěřuje Komisi pravomoc ke stanovení zvláštního dodatečného obsahu víceletého vnitrostátního plánu kontrol a zvláštních dodatečných opatření pro jeho přípravu, jakož i jednotnou minimální četnost úředních kontrol s ohledem na nebezpečí a rizika související s látkami uvedenými v čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2) Nařízením (EU) 2017/625 byla zrušena směrnice Rady 96/23/ES (2), jež stanovila kontrolní opatření u některých látek, včetně kontaminujících látek, v živých zvířatech a živočišných produktech a konkrétně požadavky pro plány dozoru členských států na zjišťování přítomnosti reziduí či látek v její oblasti působnosti. Nařízení (EU) 2017/625 však nezahrnuje všechna opatření obsažená v uvedené směrnici nebo v aktech přijatých Komisí na jejím základě. Aby byl zajištěn bezproblémový přechod, nařízení (EU) 2017/625 proto stanovilo, že příslušné orgány mají pokračovat v provádění úředních kontrol v souladu s přílohami směrnice 96/23/ES do 14. prosince 2022 nebo do data použitelnosti odpovídajících pravidel, která má přijmout Komise. Toto nařízení spolu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 (3) má proto za cíl zajistit v rámci nařízení (EU) 2017/625 kontinuitu pravidel stanovených ve směrnici 96/23/ES, která se týkají obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a jejich přípravy, jakož i minimální četnosti úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách.

(3) S ohledem na zvláštní ustanovení o úředních kontrolách potravin živočišného původu vstupujících do Unie ze třetích zemí, která jsou stanovena v článku 47 nařízení (EU) 2017/625, je vhodné požadovat, aby členské státy zahrnuly do svých víceletých vnitrostátních plánů kontrol dva různé plány pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách, jeden pro tyto potraviny živočišného původu vstupující do Unie a druhý pro jakékoli jiné potraviny uváděné na trh Unie.

(4) Plán pro potraviny živočišného původu vstupující do Unie by měl zahrnovat úřední kontroly všech těchto potravin určených k uvedení na trh Unie, ale také úřední kontroly produktů rybolovu, které mají být prováděny na plavidlech během jejich pobytu v přístavu v členském státě, v souladu s článkem 68 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 (4), neboť tato plavidla mají být bez ohledu na vlajku považována za obdobu stanovišť hraniční kontroly.

(5) Plán pro potraviny uváděné na trh Unie by se měl týkat všech dalších potravin, konkrétně domácí produkce potravin každého členského státu, potravin dovážených z jiných členských států a potravin jiného než živočišného původu vstupujících do Unie. Měl by se rovněž týkat směsných produktů ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (5), a to i těch, které vstupují do Unie ze třetích zemí, neboť některé z těchto produktů nemusí být kontrolovány na stanovištích hraniční kontroly v souladu s nařízením (EU) 2017/625.

(6) Kromě pravidel pro kombinace kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit u vzorků, které mají odebírat členské státy, a pro strategii odběru vzorků včetně kritérií, která mají členské státy používat pro stanovení obsahu svých plánů a provádění souvisejících úředních kontrol stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931, by měla být v tomto nařízení stanovena minimální četnost kontrol pro každý z plánů, aby se zajistilo, že kontroly jsou prováděny u všech produktů alespoň do určité míry v celé Unii. Aby byla zajištěna proporcionalita, měla by být tato minimální roční četnost kontrol stanovena v závislosti na produktech na základě údajů o produkci členských států a počtu obyvatel členských států, avšak s přiměřeným minimálním množstvím, a na počet dovezených zásilek. Ze stejného důvodu, a zejména s cílem zabránit nadměrné zátěži a nákladům, je vhodné umožnit členským státům, aby neprováděly úřední kontroly u některých kombinací kontaminujících látek a komodit ročně, pokud víceleté vnitrostátní plány kontrol tuto volbu odůvodňují. Pokud jde zejména o dovážené zásilky, neměly by se potravinářské produkty dovážené ze třetích zemí uvedených v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2129 (6), s nimiž Unie uzavřela dohody o rovnocennosti pro fyzické kontroly, započítávat do počtu dovezených zásilek, neboť členské státy musí provádět své kontroly s četností stanovenou v uvedených dohodách.

(7) Aby byl zajištěn komplexní obsah víceletých vnitrostátních plánů kontrol přítomnosti kontaminujících látek v potravinách, měly by být vymezeny informace, které mají členské státy zahrnout do svých víceletých vnitrostátních plánů kontrol, pokud jde o rozhodnutí, která ve svých plánech učinily.

(8) Pro zajištění jednotného provádění tohoto nařízení je vhodné požadovat, aby členské státy každoročně předkládaly Komisi své plány kontrol k hodnocení, a stanovit postup pro toto hodnocení.

(9) Údaje shromážděné členskými státy prostřednictvím úředních kontrol přítomnosti kontaminujících látek v potravinách musí být rovněž předány Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "EFSA") v souladu s článkem 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (7). Aby bylo možné sledovat aktuální údaje o výskytu, měly by všechny členské státy předkládat údaje pravidelně a ke stejnému datu.

(10) V čl. 150 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 je stanoveno přechodné období do 14. prosince 2022, během něhož mají členské státy provádět úřední kontroly v souladu se směrnicí 96/23/ES. V čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 se stanoví, že úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly pro potraviny a bezpečnost potravin, jakož i krmiva a bezpečnost krmiv zahrnují úřední kontroly s ohledem na příslušné látky, včetně látek k použití v materiálech určených pro styk s potravinami a látek kontaminujících, nepovolených, zakázaných a nežádoucích, jejichž použití nebo výskyt v případě plodin nebo zvířat nebo produkce či zpracování potravin nebo krmiv může mít za následek přítomnost reziduí těchto látek v potravinách nebo krmivech. Avšak jelikož se poslední plány dozoru přijaté členskými státy podle směrnice 96/23/ES budou vztahovat na celý rok 2022, a tedy i na období po 14. prosinci 2022, je vhodné, aby se toto nařízení použilo ode dne 1. ledna 2023.

(11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol přítomnosti kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o:

a) roční jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol a

b) zvláštní opatření a zvláštní obsah víceletých vnitrostátních plánů kontrol členských států nad rámec opatření stanovených v článku 110 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v nařízení Rady (EHS) č. 315/93 (8), nařízení (ES) č. 178/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (9), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (10), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (11), doporučení Komise 2013/165/EU (12), nařízení Komise (EU) 2017/644 (13) a nařízení Komise (EU) 2017/2158 (14).

KAPITOLA II
OBSAH VÍCELETÉHO VNITROSTÁTNÍHO PLÁNU KONTROL

Článek 3

Obecná ustanovení

Členské státy zajistí, aby část víceletého vnitrostátního plánu kontrol týkající se provádění úředních kontrol přítomnosti kontaminujících látek v potravinách zahrnovala:

a) "plán kontrol potravin uváděných na trh Unie" podle článku 4 a

b) "plán kontrol potravin živočišného původu vstupujících do Unie" podle článku 5.

Článek 4

Plán kontrol potravin uváděných na trh Unie

1. Členské státy vypracují plán kontrol přítomnosti kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek u potravin uváděných na trh Unie, kromě potravin živočišného původu vstupujících do Unie. Tento plán zahrnuje úřední kontroly domácí produkce potravin každého členského státu, potravin dovážených z jiných členských států, potravin jiného než živočišného původu vstupujících do Unie a směsných produktů, a to i těch, které vstupují do Unie ze třetích zemí.

2. Plán kontrol potravin uváděných na trh Unie stanoví:

a) seznam kombinací kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit, které mají být kontrolovány podle rozhodnutí členského státu v souladu s přílohou I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931;

b) strategii odběru vzorků podle rozhodnutí členského státu v souladu s přílohou II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 a

c) skutečnou četnost kontrol podle rozhodnutí členského státu s přihlédnutím k minimální roční četnosti kontrol stanovené v příloze I.

3. Členské státy mohou do plánů kontrol zahrnout informace o kontrolách, pokud jde o kombinace kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit, pro něž jsou vnitrostátními právními předpisy stanoveny vnitrostátní maximální limity nebo jiné regulační limity.

Článek 5

Plán kontrol potravin živočišného původu vstupujících do Unie

1. Členské státy vypracují plán kontrol přítomnosti kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek v potravinách živočišného původu vstupujících do Unie a určených k uvedení na trh Unie. Tento plán zahrnuje úřední kontroly potravin živočišného původu, které vstupují do Unie a mají být uvedeny na trh Unie, a produktů rybolovu, které mají být prováděny na plavidlech během jejich pobytu v přístavu v členském státě.

2. Plán kontrol potravin živočišného původu vstupujících do Unie stanoví:

a) seznam kombinací kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit, které mají být kontrolovány podle rozhodnutí členského státu v souladu s přílohou I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931;

b) strategii odběru vzorků podle rozhodnutí členského státu v souladu s přílohou II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 a

c) skutečnou četnost kontrol podle toho, jak rozhodl členský stát s přihlédnutím k minimální roční četnosti stanovené v příloze II.

3. Členské státy mohou do plánů kontrol zahrnout informace o kontrolách, pokud jde o kombinace kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit, pro něž jsou vnitrostátními právními předpisy stanoveny vnitrostátní maximální limity nebo jiné regulační limity.

Článek 6

Společné požadavky na plány kontrol

Plány kontrol uvedené v článku 3 navíc upřesní:

a) odůvodnění vybraných kombinací kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit, včetně vysvětlení, jak byla zohledněna kritéria uvedená v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931, a to i v případě, že nebyly provedeny žádné změny oproti plánu z předchozího roku;

b) v případě, že plán stanoví, že úřední kontroly určitých kombinací kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit se neprovádějí každoročně, ale v určitém časovém období, odůvodnění tohoto rozhodnutí a

c) informace o příslušném orgánu odpovědném/příslušných orgánech odpovědných za provádění plánů.

KAPITOLA III
PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PLÁNŮ KONTROL A PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ ČLENSKÝMI STÁTY

Článek 7

Předkládání a hodnocení plánů kontrol

Do 31. března každého roku předloží členské státy Komisi elektronicky plány kontrol uvedené v článku 3 pro daný rok.

Komise vyhodnotí plány kontrol na základě tohoto nařízení a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 a v případě potřeby sdělí své hodnocení každému

Nahrávám...
Nahrávám...