dnes je 20.5.2024

Input:

2023/2086, Nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití pufrovaného octa jako konzervantu a regulátoru kyselosti

19.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2023.2086
2023/2086, Nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití pufrovaného octa jako konzervantu a regulátoru kyselosti

Evropská komise

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2086
ze dne 28. září 2023

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

Zatímco:

(1) Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví unijní seznam potravinářských přídatných látek schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2) Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 stanoví specifikace potravinářských přídatných látek, které jsou uvedeny v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(3) Podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 lze seznam potravinářských přídatných látek Unie a specifikace potravinářských přídatných látek aktualizovat buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti členského státu nebo zúčastněné strany.

(4) V březnu 2021 byla Komisi předložena žádost o povolení používání pufrovaného octa jako konzervantu a regulátoru kyselosti v široké škále kategorií potravin. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům podle článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5) Ve stanovisku zveřejněném dne 1. července 2022 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") vyhodnotil bezpečnost navrhovaného použití pufrovaného octa jako potravinářské přídatné látky. Vzhledem k tomu, že kyselina octová a její soli jsou hlavními složkami pufrovaného octa, úřad odkázal na své předchozí hodnocení kyseliny octové jako účinné látky pesticidu v roce 2013, ve kterém dospěl k závěru, že stanovení přijatelného denního příjmu (ADI) kyseliny octové se nepovažuje za nutné. K takovému závěru se dospělo u látek vzbuzujících velmi nízké bezpečnostní riziko a pouze tehdy, existují-li spolehlivé informace o expozici i toxicitě a existuje nízká pravděpodobnost nepříznivých účinků na zdraví u lidí při dávkách, které nezpůsobují nerovnováhu výživy u zvířat. S ohledem na hodnocení kyseliny octové v roce 2013 a na to, že pufrovaný ocet se disociuje na octový aniont, přirozenou složku lidské stravy a lidského těla, pro kterou existují rozsáhlé údaje o jejích biologických účincích, úřad posoudil bezpečnost pufrovaného octa bez biologických nebo toxikologických údajů získaných s touto potravinářskou přídatnou látkou a dospěl k závěru, že neexistuje žádné bezpečnostní riziko pro použití pufrovaného octa jako potravinářské přídatné látky v navrhovaných maximálních množstvích použití.

(6) Část C přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 definuje všechny skupiny doplňkových látek. Skupina I části C uvádí potravinářské přídatné látky, s výjimkou barviv a sladidel, u nichž není třeba stanovit přijatelný číselný denní příjem a které jsou povoleny pro použití v mnoha potravinách v souladu se zásadou quantum satis, jak je definována v čl. 3 odst. 2 h) uvedeného nařízení. Výsledek posouzení bezpečnosti pufrovaného octa umožňuje jeho zařazení do části C skupiny I přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(7) Pufrovaný ocet je tekutý nebo sušený produkt připravený přidáním hydroxidu sodného/draselného (E 524-525) a uhličitanu sodného/draselného (E 500-501) do octa, který je v souladu s evropskou normou EN 13188:2000 a získává se výhradně z původu ze zemědělského zdroje (kromě dřeva/celulózy) dvojitou (alkoholovou a octovou) fermentací. Pufrovaný ocet je určen k použití jako alternativa k jiným povoleným konzervantům nebo regulátorům kyselosti, zejména ke kyselině octové a jejím solím (E 260-263). Pufrování zvyšuje pH a umožňuje použití jako konzervant nebo regulátor kyselosti v mnoha kategoriích potravin bez dopadu na kvalitu potravin.

(8) Je proto vhodné povolit používání pufrovaného octa jako potravinářské přídatné látky a přidělit této přídatné látce E 267 jako číslo E.

(9) Specifikace pro pufrovaný ocet (E 267) by měly být zahrnuty do přílohy nařízení (EU) č. 231/2012, protože tato přídatná látka je zařazena na unijní seznam potravinářských přídatných látek stanovený v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008. poprvé.

(10) Nařízení (ES) č. 1333/2008 a (EU) č. 231/2012 by proto

Nahrávám...
Nahrávám...