dnes je 21.5.2024

Input:

2023/2782, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách a zrušuje nařízení (ES) č. 401/2006

3.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2023.2782
2023/2782, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách a zrušuje nařízení (ES) č. 401/2006

Evropská komise

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2782
ze dne 14. prosince 2023

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných za účelem zajištění uplatňování právních předpisů o potravinách a krmivech, pravidel o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat, zdraví rostlin a přípravky na ochranu rostlin, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnice Rady 98/58/ ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 Rady, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92 /438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), a zejména čl. 34 odst. 6 uvedeného nařízení,

Zatímco:

(1) Nařízení Komise (EU) 2023/915 stanoví maximální limity některých mykotoxinů a námelových sklerocií v potravinách.

(2) Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 stanoví metody odběru vzorků a analýzy, které se mají používat pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách.

(3) Metody odběru vzorků stanovené v nařízení (ES) č. 401/2006 pro různé potraviny by se měly vztahovat na kontrolu všech mykotoxinů namísto konkrétně uvedených mykotoxinů v těchto potravinách. Dále je vhodné aktualizovat metodu odběru vzorků pro doplňky stravy a stanovit metodu odběru vzorků pro sušené byliny, bylinné nálevy a čaje.

(4) Úřední kontroly lze provádět u potravin, pro které nebylo stanoveno žádné zvláštní maximální množství mykotoxinů a pro které nebyl stanoven žádný zvláštní postup odběru vzorků. Je proto vhodné stanovit kritéria pro určení, který postup odběru vzorků by se měl v takových případech použít.

(5) Na základě nejlepších dostupných vědeckých informací aktualizovala referenční laboratoř Evropské unie pro mykotoxiny a rostlinné toxiny kritéria analytické výkonnosti pro mykotoxiny. Je proto vhodné změnit kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 401/2006.

(6) Je nezbytné poskytnout kontrolním laboratořím dostatek času na provedení nových požadavků zavedených tímto nařízením. Proto je vhodné stanovit přiměřenou dobu, než se toto nařízení použije.

(7) Aby byla zajištěna kontinuita při provádění úředních kontrol a jiných regulačních činností týkajících se maximálních úrovní mykotoxinů a aby byl poskytnut dostatek času na opětovné ověření metod analýzy, je vhodné zajistit, aby metody analýzy, které byly validovány před datum použitelnosti tohoto nařízení, může zůstat v používání po stanovenou dobu, s výhradou zvláštních požadavků stanovených v bodě 4.3 přílohy II nařízení (ES) č. 401/2006

(8) Vzhledem k tomu, že změny nařízení (ES) č. 401/2006 jsou podstatné, je z důvodu jasnosti vhodné uvedené nařízení zrušit a nahradit.

(9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

(1) "šarží" se rozumí identifikovatelné množství potravinové komodity dodané najednou, o kterém příslušný orgán rozhodl, že má společné vlastnosti, jako je původ, odrůda, typ balení, balicí zařízení, odesílatel nebo označení;

(2) "částí šarže" se rozumí fyzicky oddělená a identifikovatelná část velké šarže určená k použití metody odběru vzorků;

(3) "dílčím vzorkem" se rozumí množství materiálu odebrané z jednoho místa v šarži nebo části šarže;

(4) "souhrnným vzorkem" se rozumí součet všech dílčích vzorků odebraných ze šarže nebo části šarže;

(5) "dílčím vzorkem" množství materiálu odebraného ze souhrnného vzorku pro kontrolu sklerocií námelu vizuálním vyšetřením;

(6) "laboratorním vzorkem" reprezentativní část nebo množství souhrnného vzorku určené pro laboratoř;

(7) "výtěžností (Rec, %)" se rozumí procento získané použitím následujícího vzorce x/xref × 100 %, kde:

X = naměřená koncentrace (u vzorků s přídavkem korigovaná na koncentraci pozadí, pokud nejsou slepé) a

xref = referenční koncentrace (koncentrace certifikovaného referenčního materiálu (CRM), materiálu pro zkoušku způsobilosti nebo obohaceného vzorku);

(8) "chybou" se rozumí rozdíl mezi naměřenou hodnotou a referenční koncentrací;

(9) "relativní směrodatná odchylka opakovatelnosti (RSDr)" znamená relativní směrodatnou odchylku (%) vypočtenou z výsledků získaných za podmínek opakovatelnosti (přesnost opakovatelnosti): za použití stejné metody na stejném materiálu vzorku v jedné laboratoři stejným operátorem a se stejným přístrojem, v krátkém časovém intervalu (1 den nebo 1 sekvence);

(10) "relativní směrodatnou odchylkou reprodukovatelnosti v rámci laboratoře (RSDwR)" se rozumí relativní směrodatná odchylka (%) vypočtená z výsledků získaných za podmínek reprodukovatelnosti v rámci laboratoře (střední přesnost): za použití stejné metody na stejném materiálu vzorku v jedné laboratoři, ale různé dny (nejlépe delší časový interval) a může zahrnovat další podmínky, jako je zapojení různých operátorů a/nebo různých (ekvivalentních) nástrojů;

(11) "relativní směrodatná odchylka reprodukovatelnosti (RSDR)" znamená relativní směrodatnou odchylku (%) vypočtenou z výsledků získaných za podmínek reprodukovatelnosti (mezilaboratorní přesnost), což znamená, že stejný materiál je analyzován různými laboratořemi. RSD R může být odvozeno zejména z kolaborativních studií a zkoušek odborné způsobilosti;

(12) "limitem kvantifikace (LOQ)" se rozumí nejnižší obsah analytu, který lze měřit s přiměřenou statistickou jistotou. V kontextu tohoto nařízení to znamená nejnižší úspěšně validovanou úroveň: nejnižší testovanou koncentraci analytu ve vzorku materiálu, u kterého bylo prokázáno, že jsou splněna kritéria pro výtěžnost, přesnost a identifikaci;

(13) "screeningová cílová koncentrace (STC)" znamená požadovanou koncentraci pro detekci mykotoxinu ve vzorku. Pokud je cílem otestovat shodu s regulačními limity, STC se rovná příslušné maximální úrovni. Pro jiné účely nebo v případě, že nebyla stanovena maximální úroveň, STC předem stanoví laboratoř;

(14) "screeningovou metodou" se rozumí metoda používaná pro výběr vzorků s hladinami mykotoxinů, které s danou jistotou překračují cílovou koncentraci screeningu (STC). Pro účely screeningu mykotoxinů je jistota 95 % považována za vhodnou. Výsledek screeningové analýzy je buď "negativní" nebo "podezřelý". Screeningové metody umožní nákladově efektivní vysokou propustnost vzorků, čímž se zvýší šance na odhalení nových případů s vysokou expozicí a zdravotními riziky pro spotřebitele. Tyto metody jsou založeny na bioanalytických metodách, LC-MS nebo HPLC. Výsledky vzorků překračujících mezní hodnotu se ověří úplnou opětovnou analýzou původního vzorku konfirmační metodou;

(15) "negativní vzorek" znamená, že obsah mykotoxinů ve vzorku je < STC s jistotou 95 % (tj. existuje 5 % pravděpodobnost, že vzorky budou nesprávně označeny jako negativní);

(16) "falešně negativním vzorkem" se rozumí obsah mykotoxinů ve vzorku >STC, ale byl identifikován jako negativní;

(17) "podezřelý vzorek" (pozitivní screening) znamená, že vzorek překračuje mezní hodnotu a může obsahovat mykotoxin na úrovni vyšší než STC;

(18) "falešným podezřelým vzorkem" se rozumí negativní vzorek, který byl identifikován jako podezřelý;

(19) "potvrzujícími metodami" se rozumí metody, které poskytují úplné nebo doplňující informace umožňující jednoznačnou identifikaci a kvantifikaci mykotoxinu na úrovni zájmu;

(20) "mezní hodnotou" se rozumí odezva, signál nebo koncentrace získaná screeningovou metodou, nad kterou je vzorek klasifikován jako "podezřelý". Hraniční hodnota se stanoví během validace a zohledňuje variabilitu měření;

(21) "negativním kontrolním (slepým matricovým) vzorkem" se rozumí vzorek, o kterém je známo, že neobsahuje mykotoxin, který má být podroben screeningu, předchozím stanovením pomocí konfirmační metody s dostatečnou citlivostí nebo jinou metodou, nebo v případě, že takový vzorek nelze získat, materiál s nejnižší dosažitelnou úrovní, pokud úroveň umožňuje učinit závěr, že screeningová metoda je pro tento účel vhodná;

(22) "vzorkem, o kterém je známo, že je prostý" se rozumí vzorek, kde množství přítomného analytu nepřesahuje 1/5 STC. Pokud lze hladinu kvantifikovat konfirmační metodou, bere se tato hladina v úvahu při hodnocení validace;

(23) "pozitivním kontrolním vzorkem" se rozumí vzorek obsahující mykotoxin v cílové koncentraci pro screening, jako je certifikovaný referenční materiál, materiál o známém obsahu (např. zkušební materiál pro zkoušky odborné způsobilosti) nebo jinak dostatečně charakterizovaný konfirmační metodou. Není-li k dispozici nic z výše uvedeného, lze použít směs vzorků s různou úrovní kontaminace nebo vzorek s obohaceným vzorkem připravený v laboratoři a dostatečně charakterizovaný za předpokladu, že lze prokázat, že úroveň kontaminace byla ověřena.

článek 2

1. Odběr vzorků pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách se provádí v souladu s metodami stanovenými v příloze I.

2. V případě potraviny, kterou nelze zařadit do kategorie potravin, pro kterou byl v příloze I stanoven postup odběru vzorků, se postup odběru vzorků stanoví s ohledem na velikost částic této potraviny nebo na podobnost této potraviny s výrobkem, který lze zařadit do jedné z kategorií potravin v příloze I.

3. V případě potraviny, kterou nelze zařadit do žádné kategorie potravin uvedené v příloze I, a za předpokladu, že existuje důkaz, že je mykotoxin v takové potravině homogenně distribuován, se vzorky potraviny odeberou postupem odběru vzorků stanoveným v části B přílohy nařízení Komise (ES) č. 333/2007.

článek 3

Příprava vzorků a metody analýzy používané pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách musí splňovat kritéria stanovená v příloze II.

článek 4

Nařízení (ES) č. 401/2006 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto prováděcí nařízení.

Do 1. ledna 2029 se však zvláštní požadavky stanovené v bodě 4.3 přílohy II nařízení (ES) č. 401/2006 nadále vztahují na metody, které byly validovány před vstupem tohoto nařízení v platnost.

článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2023.

Pro Komisi

Prezident

Ursula VON DER LEYENOVÁ

--------------------------------------------

PŘÍLOHA I
Metody odběru vzorků pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách

ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

A.1.   Obecná ustanovení

A.1.1.   Personál

Odběr vzorků provádí osoba určená příslušným orgánem členského státu.

A.1.2.   Materiál k odběru vzorků

Z každé šarže, která má být zkoumána, se vzorky odebírají samostatně. V souladu se zvláštními ustanoveními o odběru vzorků pro různé mykotoxiny se velké šarže rozdělí na dílčí šarže, z nichž se odeberou vzorky odděleně.

A.1.3.   Předběžná opatření

V průběhu odběru vzorků a přípravy vzorků musí být přijata opatření, aby se zabránilo jakýmkoli změnám, které by:

— ovlivnit obsah mykotoxinů, nepříznivě ovlivnit analytické stanovení nebo učinit souhrnné vzorky nereprezentativními;

— ovlivnit bezpečnost potravin šarží, z nichž mají být odebrány vzorky.

Rovněž musí být přijata veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob odebírajících vzorky.

A.1.4.   Přírůstkové vzorky

Dílčí vzorky se pokud možno odebírají na různých místech rozmístěných po celé šarži nebo části šarže. Odchylka od tohoto postupu se zaznamená do záznamu podle části I. bodu A.1.8 této přílohy.

A.1.5.   Příprava souhrnného vzorku

Souhrnný vzorek se vytvoří spojením dílčích vzorků.

A.1.6.   Replikujte vzorky

Duplikátní vzorky pro účely vymáhání, obhajoby a referenčních důvodů se odebírají z homogenizovaného souhrnného vzorku, pokud takový postup není v rozporu s pravidly členských států, pokud jde o práva provozovatele potravinářského podniku.

A.1.7.   Balení a přeprava vzorků

Každý vzorek se umístí do čisté inertní nádoby, která poskytuje dostatečnou ochranu před kontaminací a poškozením při přepravě. Je třeba přijmout veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo jakékoli změně složení vzorku, ke které by mohlo dojít během přepravy nebo skladování.

A.1.8.   Pečetění a označování vzorků

Každý vzorek odebraný pro úřední použití se v místě odběru zapečetí a označí podle pravidel členského státu.

O každém odběru vzorků se vede záznam, který umožňuje jednoznačnou identifikaci každé šarže a uvádí datum a místo odběru vzorků spolu s dalšími informacemi, které by mohly být pro analytika užitečné.

A.2.   Různé typy partií

Potravinářské komodity lze obchodovat ve volně loženém stavu, v nádobách nebo v jednotlivých baleních, jako jsou pytle, sáčky, maloobchodní/individuální balení. Metodu odběru vzorků lze použít na komodity uváděné na trh volně ložené, v nádobách nebo jednotlivých baleních, jako jsou pytle, pytle, maloobchodní/jednotlivá balení nebo v jakékoli jiné formě.

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení o odběru vzorků stanovená v jiných částech této přílohy, použije se následující vzorec jako vodítko pro výpočet četnosti odběru vzorků šarží uváděných na trh v jednotlivých baleních, jako jsou pytle, pytle, maloobchodní/jednotlivá balení.

Vzorkovací frekvence (SF) n = Hmotnost šarže x Hmotnost dílčího vzorku
Hmotnost souhrnného vzorku x Hmotnost jednotlivého balení

— hmotnost: v kg

— četnost odběru vzorků (SF): každé n-  jednotlivé balení, ze kterého se odebere dílčí vzorek (desetinná čísla se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo).

A.3.   Odběr vzorků komodit s vysokým poměrem objem/hmotnost

S výjimkou potravinářských komodit spadajících pod části L a M části II této přílohy, v případě odběru vzorků potravinářské komodity, které mají ve srovnání se svou hmotností velký objem (tj. objem (dm3)/hmotnost (kg) > 5) hmotnostní požadavky lze nahradit ekvivalentním objemovým požadavkem (tj. 1 kg nahrazeno 1 dm3).

ČÁST II

METODY ODBĚRU VZORKŮ

Tato část stanoví metody odběru vzorků pro tyto kategorie potravin:

A. Obiloviny, olejnatá semena jiná než podzemnice olejná, obilniny a výrobky z olejných semen jiné než výrobky z podzemnice olejné

B. Sušené ovoce a získané/zpracované produkty s výjimkou sušených fíků

C. Sušené fíky a odvozené/zpracované produkty

D. Arašídy (arašídy), meruňková jádra, stromové ořechy a sušené koření s velkými částicemi a odvozené/zpracované produkty

E. Sušené koření kromě sušeného koření s velkou velikostí částic a koření v prášku

F. Mléko a mléčné výrobky, počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa, potraviny pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti a kojenecká výživa

G. Káva, kávové výrobky, kakao, kakaové výrobky, kořen lékořice a výrobky z lékořice

H. Nápoje

I. Pevné produkty zpracovaného ovoce a zeleniny

J. Dětská výživa a obilná výživa pro kojence a malé děti

K. Rostlinné oleje

L. Potravinové doplňky, pyl a pylové produkty

M. Sušené byliny, bylinné nálevy (sušený produkt), čaje (sušený produkt) a práškové koření

N. Velmi velké šarže nebo šarže skladované nebo přepravované způsobem, kdy odběr vzorků v celé šarži není možný

A. ZPŮSOB ODBĚRU VZORKŮ OBILOVIN, OLEJNIN JINÝCH NEŽ ARAŠÍDY, OBILOVIN A VÝROBKŮ Z OLEJNÝCH SEMEN JINÝCH NEŽ VÝROBKY Z ARAŠÍDY

A.1.   Hmotnost dílčího vzorku

Hmotnost dílčího vzorku je asi 100 g, není-li v této části definováno jinak, s výjimkou olejnatých semen nebo obilných zrn, u nichž 1 000 semen/zrn váží méně než 10 g ("malomorná olejnatá semena nebo obilná zrna").

U těchto olejnatých semen nebo obilných zrn s malými částicemi by měl být dílčí vzorek asi 25 g.

V případě šarží v maloobchodních/jednotlivých baleních závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního/jednotlivého balení.

V případě maloobchodních/jednotlivých balení o hmotnosti větší než 100 g (nebo 25 g v případě olejnatých semen nebo obilných zrn s malými částicemi) to povede k tomu, že souhrnné vzorky váží více, než je požadovaná hmotnost uvedená v tabulkách 1 a 2 bodu A. 2. Pokud je hmotnost jednoho maloobchodního/jednotlivého balení mnohem větší (tj. více než dvojnásobek) než 100 g (nebo 25 g v případě olejnatých semen nebo obilných zrn), 100 g (nebo 25 g v případě malých částic olejnatá semena nebo obilná zrna) se odebírají z každého maloobchodního/jednotlivého balení jako dílčí vzorek. To lze provést buď při odběru vzorku, nebo v laboratoři.

V případech, kdy by taková metoda odběru vzorků vedla k nepřijatelným obchodním následkům vyplývajícím z poškození šarže (z důvodu forem balení, dopravních prostředků nebo jiných důvodů), lze použít alternativní metodu odběru vzorků. Zejména v případě, kdy je cenný produkt uváděn na trh v maloobchodním/jednotlivém balení o hmotnosti 500 g nebo 1 kg, lze souhrnný vzorek získat agregací počtu dílčích vzorků, které jsou menší než počet uvedený v tabulkách 1 a 2, za podmínky, že hmotnost souhrnného vzorku je rovna požadované hmotnosti souhrnného vzorku uvedené v těchto tabulkách.

Pokud jsou maloobchodní/jednotlivá balení menší než 100 g (nebo 25 g v případě olejnatých semen nebo obilných zrn s malými částicemi) a pokud rozdíl není příliš velký (tj. nejméně polovina ze 100 g nebo 25 g), jedno maloobchodní/ jednotlivé balení se považuje za jeden dílčí vzorek, výsledkem čehož je souhrnný vzorek o menší hmotnosti, než je požadovaná hmotnost uvedená v tabulkách 1 a 2. Pokud je hmotnost maloobchodního/jednotlivého balení mnohem nižší než 100 g (nebo 25 g v v případě olejnatých semen s malými částicemi nebo obilných zrn) se jeden dílčí vzorek skládá ze dvou nebo více maloobchodních/individuálních balení, přičemž 100 g (nebo 25 g v případě olejnatých semen s malými částicemi nebo obilných zrn) se co nejvíce přiblíží.

A.2.   Všeobecný přehled o metodě odběru vzorků u obilovin, olejnatých semen jiných než podzemnice olejná, obilných produktů a produktů z olejných semen, jiných než podzemnicové

Tabulka1

Rozdělení šarží na dílčí šarže v závislosti na produktu a hmotnosti šarže

Zboží Hmotnost šarže (tuna) Hmotnost nebo počet dílčích šarží Žádné přírůstkové vzorky Celková hmotnost vzorku (kg)
Obiloviny, olejnatá semena jiná než podzemnice olejná, obilné produkty a produkty z olejných semen, jiné než produkty podzemnice olejné > 300 a < 1 500 3 dílčí položky 100 102,5 pro olejnatá semena nebo obilná zrna s malými částicemi
≥ 100 a ≤ 300 100 tun 100 102,5 pro olejnatá semena nebo obilná zrna s malými částicemi
< 100 3–100 1-100,25 – 2,5 pro olejnatá semena s malými částicemi nebo obilná zrna

A.3.   Metoda odběru vzorků pro obiloviny, olejnatá semena jiná než podzemnice olejná, produkty z obilovin a produkty z olejných semen, jiné než produkty z podzemnice olejné pro šarže ≥ 50 tun

— Za podmínky, že část šarže lze fyzicky oddělit, se každá šarže rozdělí na dílčí šarže podle tabulky 1. Vzhledem k tomu, že hmotnost šarže není vždy přesným násobkem hmotnosti dílčích šarží, může být hmotnost dílčí šarže překročit uvedenou hmotnost maximálně o 20 %. V případě, že šarže není nebo nemůže být fyzicky rozdělena na dílčí šarže, odebere se z šarže minimálně 100 dílčích vzorků. Pro šarže > 500 tun je počet dílčích vzorků stanoven v bodě N.2.

— Každá část šarže se odebírá samostatně.

— Počet dílčích vzorků: 100. Hmotnost souhrnného vzorku = 10 kg (nebo 2,5 kg v případě maločásticových obilovin a olejnin).

— Pokud není možné provést metodu odběru vzorků uvedenou v tomto bodě z důvodu nepřijatelných obchodních důsledků vyplývajících z poškození šarže (z důvodu forem balení, dopravních prostředků atd.), lze použít alternativní metodu odběru vzorků za předpokladu, že je co nejreprezentativnější a je plně popsán a zdokumentován. Alternativní metodu odběru vzorků lze rovněž použít v případech, kdy je prakticky nemožné použít výše uvedenou metodu odběru vzorků. To je případ, kdy jsou velké dávky obilovin skladovány ve skladech nebo kde jsou obiloviny skladovány v silech. Odběr vzorků těchto šarží se provádí v souladu s pravidly uvedenými v části N.

A.4.   Metoda odběru vzorků pro obiloviny, olejnatá semena jiná než podzemnice olejná, produkty z obilovin a produkty z olejných semen, jiné než produkty z podzemnice olejné pro šarže < 50 tun

Pro šarže obilovin, olejná semena jiná než podzemnice olejná, výrobky z obilovin a výrobky z olejných semen, jiné než výrobky z podzemnice olejné menší než 50 tun, se použije plán odběru vzorků s 10 až 100 dílčími vzorky v závislosti na hmotnosti šarže, výsledkem je souhrnný vzorek o 1 až 10 kg (nebo 0,25 – 2,5 kg v případě olejnatých semen s malými částicemi nebo obilných zrn). U velmi malých šarží (≤ 0,5 tuny) může být odebrán nižší počet dílčích vzorků, ale souhrnný vzorek skládající se ze všech dílčích vzorků musí mít v tomto případě také alespoň 1 kg (nebo 0,25 kg v případě malých částicové obiloviny a olejnatá semena) a pro stanovení námelových sklerocií nejméně 1 kg.

Čísla v tabulce 2 se použijí ke stanovení počtu dílčích vzorků, které mají být odebrány.

Tabulka 2

Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány v závislosti na hmotnosti šarže obilovin, olejnatých semen jiných než podzemnice olejná, produktů z obilovin a produktů z olejných semen jiných než produkty podzemnice olejné

Hmotnost šarže (tuny) Počet přírůstkových vzorků Celková hmotnost vzorku (kg) Hmotnost souhrnného vzorku (kg) pro olejnatá semena nebo obilná zrna s malými částicemi
≤ 0,05 3 1 0,25
> 0,05 -≤ 0,5 5 1 0,25
> 0,5 -≤ 1 10 1 0,25
> 1 - ≤ 3 20 2 0,5
> 3 -≤ 10 40 4 1,0
> 10 -≤ 20 60 6 1,5
> 20 -≤ 100 100 10 2,5

A.5.   Odběr vzorků ve fázi maloobchodu

Odběr vzorků potravin ve fázi maloobchodu se provádí pokud možno v souladu s ustanoveními o odběru vzorků uvedenými v této části A.

Není-li to možné, lze použít alternativní metodu odběru vzorků ve fázi maloobchodního prodeje, pokud zajistí, že souhrnný vzorek bude dostatečně reprezentativní pro vzorkovanou šarži a bude plně popsán a zdokumentován. V každém případě musí mít souhrnný vzorek hmotnost alespoň 1 kg.

A.6.   Přijetí šarže nebo dílčí šarže

Kontrola námelových sklerocií

Ze souhrnného vzorku se k vyšetření odeberou 2 dílčí vzorky o hmotnosti nejméně 0,5 kg. Zkoumá se jeden dílčí vzorek. V případě, že je výsledek dílčích vzorků roven nebo nižší než 50 % (analytický práh) maximálního limitu, je vzorek v souladu s maximálním limitem. Je-li výsledek vyšší než 50 % maximálního limitu, je třeba přezkoumat další dílčí vzorek a pro kontrolu dodržování maximálního limitu se použije průměr výsledků 2 dílčích vzorků. Budou odvozeny následující výsledky:

— přijetí, pokud první dílčí vzorek obsahuje méně než 50 % maximálního obsahu sklerocií námelu nebo pokud průměr dvou dílčích vzorků odpovídá maximálnímu obsahu;

— odmítnutí, pokud průměr dvou dílčích vzorků překročí maximální úroveň.

Kontrola mykotoxinů

Budou odvozeny následující výsledky:

— přijetí, pokud laboratorní vzorek odpovídá maximálnímu obsahu, s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření;

— odmítnutí, pokud laboratorní vzorek překročí maximální limit nade vší pochybnost s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření. To je případ, kdy je analytický výsledek (v případě potřeby korigovaný na výtěžnost) mínus rozšířená nejistota měření vyplývající z analýzy nad maximální úrovní.

B. ZPŮSOB ODBĚRU VZORKŮ SUŠENÉHO OVOCE A ODVOZENÝCH/ZPRACOVANÝCH PRODUKTŮ S VÝJIMKOU SUŠENÝCH FÍKŮ

Tato metoda odběru vzorků se používá pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v sušeném ovoci a získaných/zpracovaných produktech, s výjimkou sušených fíků a získaných/zpracovaných produktů (část II.C této přílohy).

B.1.   Hmotnost dílčího vzorku

Hmotnost dílčího vzorku je asi 100 g, pokud není v této části II.B stanoveno jinak

V případě šarží v maloobchodních/jednotlivých baleních závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního/jednotlivého balení.

V případě maloobchodních/jednotlivých balení větších než 100 g to povede k tomu, že souhrnné vzorky váží více, než je požadovaná hmotnost uvedená v tabulkách 1 a 2 této části B. Pokud je hmotnost jednoho maloobchodního/jednotlivého balení mnohem vyšší (více než dvojnásobek) než 100 g, pak se 100 g odebere z každého jednotlivého maloobchodního/jednotlivého balení jako dílčí vzorek. To lze provést buď při odběru vzorku, nebo v laboratoři. Avšak v případech, kdy by taková metoda odběru vzorků vedla k nepřijatelným obchodním následkům vyplývajícím z poškození šarže (z důvodu forem balení, dopravních prostředků atd.), lze použít alternativní metodu odběru vzorků. Například v případě, kdy je cenný produkt uváděn na trh v maloobchodním/jednotlivém balení o hmotnosti 500 g nebo 1 kg, lze souhrnný vzorek získat agregací počtu dílčích vzorků, které jsou menší než počet uvedený v tabulkách 1 a 2 této části za podmínky, že hmotnost souhrnného vzorku odpovídá požadované hmotnosti souhrnného vzorku uvedené v tabulkách 1 a 2 této části B.

Jsou-li maloobchodní/jednotlivá balení menší než 100 g a pokud rozdíl není příliš velký (tj. nejméně polovina ze 100 g), považuje se jedno maloobchodní/jednotlivé balení za jeden dílčí vzorek, takže souhrnný vzorek je menší než požadovanou hmotnost uvedenou v tabulkách 1 a 2 této části. Je-li hmotnost maloobchodních/jednotlivých balení mnohem nižší než 100 g, jeden dílčí vzorek sestává ze dvou nebo více maloobchodních/jednotlivých balení, přičemž hmotnost se co nejvíce přibližuje 100 g.

B.2.   Obecný přehled metody odběru vzorků ze sušeného ovoce a odvozených/zpracovaných produktů, s výjimkou fíků

Tabulka 1

Rozdělení šarží na dílčí šarže v závislosti na produktu a hmotnosti šarže

Zboží Hmotnost šarže (tuny) Hmotnost nebo počet dílčích šarží Počet přírůstkových vzorků Celková hmotnost vzorku (kg)
Sušené ovoce, kromě sušených fíků ≥ 15 15-30 tun 100 10
< 15 10–100 1-10

B.3.   Metoda odběru vzorků pro sušené ovoce a získané/zpracované produkty (šarže ≥ 15 tun), s výjimkou sušených fíků

— Za podmínky, že část šarže lze fyzicky oddělit, se každá šarže rozdělí na dílčí šarže podle tabulky 1. Vzhledem k tomu, že hmotnost šarže není vždy přesným násobkem hmotnosti dílčích šarží, může být hmotnost dílčí šarže překročit uvedenou hmotnost maximálně o 20 %.

— Každá část šarže se odebírá samostatně.

— Počet dílčích vzorků: 100. Hmotnost souhrnného vzorku = 10 kg.

— Není-li možné provést výše popsanou metodu odběru vzorků z důvodu obchodních důsledků vyplývajících z poškození šarže (z důvodu forem balení, dopravních prostředků atd.), lze použít alternativní metodu odběru vzorků, pokud je co nejreprezentativnější a je plně popsán a zdokumentován.

B.4.   Metoda odběru vzorků pro sušené ovoce a získané/zpracované produkty (šarže < 15 tun), s výjimkou sušených fíků

Pro šarže sušeného ovoce, s výjimkou fíků, do 15 tun se použije plán odběru vzorků s 10 až 100 dílčími vzorky v závislosti na hmotnosti šarže, takže souhrnný vzorek má hmotnost 1 až 10 kg.

Čísla v následující tabulce lze použít k určení počtu dílčích vzorků, které mají být odebrány.

Tabulka 2

Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány v závislosti na hmotnosti šarže sušeného ovoce a odvozených/zpracovaných produktů kromě sušených fíků

Hmotnost šarže (tuny) Počet přírůstkových vzorků Celková hmotnost vzorku (kg)
≤ 0,1 10 1
> 0,1 -≤ 0,2 15 1,5
> 0,2 -≤ 0,5 20 2
> 0,5 -≤ 1,0 30 3
> 1,0 -≤ 2,0 40 4
> 2,0 -≤ 5,0 60 6
> 5,0 -≤ 10,0 80 8
> 10,0 -≤ 15,0 100 10

B.5.   Odběr vzorků ve fázi maloobchodu

Odběr vzorků potravin ve fázi maloobchodu se provádí pokud možno v souladu s ustanoveními o odběru vzorků uvedenými v této části B.

Není-li to možné, lze použít jinou alternativní metodu odběru vzorků ve fázi maloobchodu, pokud zajistí, že souhrnný vzorek bude dostatečně reprezentativní pro vzorkovanou šarži a bude plně popsán a zdokumentován. V každém případě musí mít souhrnný vzorek hmotnost alespoň 1 kg.

B.6.   Zvláštní ustanovení o odběru vzorků pro sušené ovoce a získané/zpracované produkty s výjimkou sušených fíků obchodovaných ve vakuovém balení

Pro šarže rovné nebo větší než 15 tun se odebere alespoň 25 dílčích vzorků, jejichž výsledkem je souhrnný vzorek o hmotnosti 10 kg, a pro šarže menší než 15 tun se odebere 25 % počtu dílčích vzorků uvedeného v tabulce 2 bodu B. 4. Výsledkem je souhrnný vzorek, jehož hmotnost odpovídá hmotnosti vzorkované šarže (viz tabulka 2 bodu B. 4).

B.7.   Přijetí šarže nebo dílčí šarže

Budou odvozeny následující výsledky:

— přijetí, pokud laboratorní vzorek odpovídá maximálnímu obsahu, s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření;

— odmítnutí, pokud laboratorní vzorek překročí maximální limit nade vší pochybnost s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření. To je případ, kdy je analytický výsledek (v případě potřeby korigovaný na výtěžnost) mínus rozšířená nejistota měření vyplývající z analýzy nad maximální úrovní.

C. METODA ODBĚRU VZORKŮ SUŠENÝCH FÍKŮ A ODVOZENÝCH/ZPRACOVANÝCH PRODUKTŮ

C.1.   Hmotnost dílčího vzorku

Hmotnost dílčího vzorku je asi 300 g, pokud není v části II. C stanoveno jinak.

V případě šarží v maloobchodních/jednotlivých baleních závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního/jednotlivého balení.

V případě maloobchodních/jednotlivých balení větších než 300 g to povede k tomu, že souhrnné vzorky váží více, než je požadovaná hmotnost uvedená v tabulkách 1, 2 a 3. Pokud je hmotnost jednoho maloobchodního/jednotlivého balení mnohem vyšší (tj. více než dvojnásobek) než 300 g, pak se z každého jednotlivého maloobchodního/jednotlivého balení odebere 300 g jako dílčí vzorek. To lze provést buď při odběru vzorku, nebo v laboratoři. Avšak v případech, kdy by taková metoda odběru vzorků vedla k nepřijatelným obchodním následkům vyplývajícím z poškození šarže (z důvodu forem balení, dopravních prostředků atd.), lze použít alternativní metodu odběru vzorků. Například v případě, kdy je cenný produkt uváděn na trh v maloobchodním/jednotlivém balení o hmotnosti 500 g nebo 1 kg, lze souhrnný vzorek získat agregací počtu dílčích vzorků, které jsou menší než počet uvedený v tabulkách 1, 2 a 3, za podmínky, že hmotnost souhrnného vzorku odpovídá požadované hmotnosti souhrnného vzorku uvedené v tabulkách 1, 2 a 3.

Jsou-li maloobchodní/jednotlivá balení menší než 300 g a pokud rozdíl není příliš velký (tj. nejméně polovina 300 g), považuje se jedno maloobchodní/jednotlivé balení za jeden dílčí vzorek, takže souhrnný vzorek je menší než požadovaná hmotnost uvedená v tabulkách 1, 2 a 3. Je-li hmotnost maloobchodního/jednotlivého balení mnohem nižší než 300 g, jeden dílčí vzorek se skládá ze dvou nebo více maloobchodních/jednotlivých balení, přičemž se 300 g co nejvíce přibližuje jak je to možné.

C.2.   Obecný přehled způsobu odběru vzorků pro sušené fíky

Tabulka 1

Rozdělení šarží na dílčí šarže v závislosti na produktu a hmotnosti šarže

Zboží Hmotnost šarže (tuna) Hmotnost nebo počet dílčích šarží Žádné přírůstkové vzorky Celková hmotnost vzorku (kg)
Sušené fíky ≥ 15 15-30 tun 100 30
< 15 10–100 ≤ 30

C.3.   Metoda odběru vzorků pro sušené fíky (šarže ≥ 15 tun)

— Za podmínky, že část šarže lze fyzicky oddělit, se každá šarže rozdělí na dílčí šarže podle tabulky 1. Vzhledem k tomu, že hmotnost šarže není vždy přesným násobkem hmotnosti dílčích šarží, může být hmotnost dílčí šarže překročit uvedenou hmotnost maximálně o 20 %.

— Každá část šarže se odebírá samostatně.

— Počet přírůstkových vzorků: 100

— Hmotnost souhrnného vzorku = 30 kg, který se před mletím promíchá a rozdělí na tři stejné laboratorní vzorky o hmotnosti 10 kg (toto rozdělení na tři laboratorní vzorky není nutné v případě sušených fíků podrobených dalšímu třídění nebo jinému fyzikálnímu ošetření a dostupnosti zařízení, které je schopno homogenizovat 30 kg vzorku).

— Každý laboratorní vzorek o hmotnosti 10 kg se samostatně jemně rozemele a důkladně promíchá, aby se dosáhlo úplné homogenizace v souladu s ustanoveními přílohy II.

— Není-li možné provést výše popsanou metodu odběru vzorků z důvodu nepřijatelných obchodních důsledků vyplývajících z poškození šarže (z důvodu forem balení, dopravních prostředků atd.), lze použít alternativní metodu odběru vzorků za předpokladu, že je co nejreprezentativnější a plně popsán a zdokumentován.

C.4.   Metoda odběru vzorků pro sušené fíky (šarže < 15 tun)

Počet dílčích vzorků, které je třeba odebrat, závisí na hmotnosti šarže, minimálně 10 a maximálně 100.

Čísla v následující tabulce 2 lze použít ke stanovení počtu dílčích vzorků, které mají být odebrány, a následného rozdělení souhrnného vzorku.

Tabulka 2

Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány v závislosti na hmotnosti šarže a počtu dílčích částí souhrnného vzorku

Hmotnost šarže (tuny) Počet přírůstkových vzorků(pro maloobchodní/jednotlivé balíčky viz také bod C.1) Hmotnost souhrnného vzorku (kg) (v případě maloobchodních/jednotlivých balení se hmotnost souhrnného vzorku může lišit – viz bod C.1) Počet laboratorních vzorků ze souhrnného vzorku
≤ 0,1 10 3 1 (bez dělení)
> 0,1 – ≤ 0,2 15 4,5 1 (bez dělení)
> 0,2 – ≤ 0,5 20 6 1 (bez dělení)
> 0,5 – ≤ 1,0 30 9 (- < 12 kg) 1 (bez dělení)
> 1,0 – ≤ 2,0 40 12 2
> 2,0 – ≤ 5,0 60 18 (- < 24 kg) 2
> 5,0 – ≤ 10,0 80 24 3
> 10,0 – ≤ 15,0 100 30 3

— Hmotnost souhrnného vzorku ≤ 30 kg, který se před mletím smíchá a rozdělí na dva nebo tři stejné laboratorní vzorky o hmotnosti ≤ 10 kg (toto rozdělení na dva nebo tři laboratorní vzorky není nutné v případě sušených fíků, podrobených dalšímu třídění nebo jiné fyzikální úpravy a dostupnost zařízení, které je schopno homogenizovat až 30 kg vzorků).

V případech, kdy je hmotnost souhrnného vzorku nižší než 30 kg, se souhrnný vzorek rozdělí na laboratorní vzorky podle těchto pokynů:

— < 12 kg: žádné rozdělení na laboratorní vzorky;

— ≥ 12 – < 24 kg: rozdělení do dvou laboratorních vzorků;

— ≥ 24 kg: rozdělení do tří laboratorních vzorků.

— Každý laboratorní vzorek se samostatně jemně rozemele a důkladně promíchá, aby se dosáhlo úplné homogenizace v souladu s ustanoveními přílohy II.

— Pokud není možné provést metodu odběru vzorků popsanou v předchozí odrážce z důvodu nepřijatelných obchodních důsledků vyplývajících z poškození šarže (kvůli formám balení, dopravním prostředkům atd.), může být alternativní metoda odběru vzorků použit za předpokladu, že je co nejreprezentativnější a plně popsán a zdokumentován.

C.5.   Metoda odběru vzorků odvozených/zpracovaných produktů a vícesložkových potravin

C.5.1.   Odvozené/zpracované produkty s velmi malou velikostí částic (homogenní distribuce kontaminace mykotoxiny)

— V mnoha případech šarže fíkových past nemají homogenní rozložení kontaminace mykotoxiny, a proto se v případě fíkové pasty použije metoda odběru vzorků a přejímky jako u sušených fíků (podle bodů C.3 a C.4).

— Počet dílčích vzorků: 100. U šarží do 50 tun bude počet dílčích vzorků 10 až 100 v závislosti na hmotnosti šarže (viz následující tabulka 3).

Tabulka 3

Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány v závislosti na hmotnosti šarže

Hmotnost šarže (tuny) Počet přírůstkových vzorků Celková hmotnost vzorku (kg)
≤ 1 10 1
> 1 – ≤ 3 20 2
> 3 – ≤ 10 40 4
> 10 – ≤ 20 60 6
> 20 – ≤ 50 100 10

— Hmotnost dílčího vzorku bude asi 100 g. V případě šarží v maloobchodních/jednotlivých baleních závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního/jednotlivého balení.

— Hmotnost souhrnného vzorku = 1-10 kg dostatečně promíchané.

C.5.2.   Jiné odvozené/zpracované produkty s relativně velkou velikostí částic (heterogenní distribuce kontaminace mykotoxiny)

Metoda odběru vzorků a přejímky jako u sušených fíků (body C.3 a C.4).

C.6.   Odběr vzorků ve fázi maloobchodu

Odběr vzorků potravin ve fázi maloobchodu se provádí pokud možno v souladu s ustanoveními o odběru vzorků uvedenými v této části C.

Není-li to možné, lze použít jiné účinné metody odběru vzorků ve fázi maloobchodu, pokud zajistí, že souhrnný vzorek bude dostatečně reprezentativní pro vzorkovanou šarži a bude plně popsán a zdokumentován. V každém případě musí mít souhrnný vzorek hmotnost alespoň 1 kg.

C.7.   Zvláštní metoda odběru vzorků sušených fíků a odvozených/zpracovaných produktů obchodovaných ve vakuových baleních

C.7.1.   Sušené fíky

U šarží rovných nebo větších než 15 tun se odebere alespoň 50 dílčích vzorků, jejichž výsledkem je souhrnný vzorek o hmotnosti 30 kg, a u šarží nižších než 15 tun se odebere 50 % počtu dílčích vzorků uvedeného v tabulce 2 výsledkem je souhrnný vzorek, jehož hmotnost odpovídá hmotnosti vzorkované šarže (viz tabulka 2).

C.7.2.   Produkty získané/zpracované ze sušených fíků s malou velikostí částic

U šarží rovných nebo větších než 50 tun se odebere alespoň 25 dílčích vzorků, jejichž výsledkem je souhrnný vzorek o hmotnosti 10 kg, a u šarží nižších než 50 tun se odebere 25 % počtu dílčích vzorků uvedeného v tabulce 3, což má za následek souhrnný vzorek, jehož hmotnost odpovídá hmotnosti vzorkované šarže (viz tabulka 3).

C.8.   Přijetí šarže nebo dílčí šarže

Budou odvozeny následující výsledky:

Na sušené fíky:

— přijetí, pokud žádný z laboratorních vzorků nepřekračuje maximální limit, s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření;

— odmítnutí, pokud jeden nebo více laboratorních vzorků překročí maximální limit nade vší pochybnost s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření. To je případ, kdy je analytický výsledek (v případě potřeby korigovaný na výtěžnost) mínus rozšířená nejistota měření vyplývající z analýzy nad maximální úrovní.

V případech, kdy souhrnný vzorek je 12 kg nebo méně

— přijetí, pokud laboratorní vzorek odpovídá maximálnímu obsahu, s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření,

— odmítnutí, pokud laboratorní vzorek překročí maximální limit nade vší pochybnost s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření. To je případ, kdy je analytický výsledek (v případě potřeby korigovaný na výtěžnost) mínus rozšířená nejistota měření vyplývající z analýzy nad maximální úrovní.

D. ZPŮSOB ODBĚRU VZORKŮ ARAŠÍDY (ARAŠÍDY), MERUŇKOVÝCH JÁDER, STROMOVÝCH OŘECHŮ A SUŠENÉHO KOŘENÍ S VELKÝMI ČÁSTICEMI A ODVOZENÝCH/ZPRACOVANÝCH PRODUKTŮ

Tato metoda odběru vzorků se používá pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v podzemnici olejné (arašídy), meruňkových jádrech, stromových ořechách a sušeném koření s velkou velikostí částic a odvozených/zpracovaných produktech. Tento způsob odběru vzorků je rovněž použitelný pro úřední kontrolu úrovně mykotoxinů v koření s relativně velkou velikostí částic, tj. velikostí částic srovnatelnou s arašídy nebo většími, jako je muškátový oříšek.

D.1.   Hmotnost dílčího vzorku

Hmotnost dílčího vzorku je asi 200 g, pokud není v této části D uvedeno jinak.

V případě šarží v maloobchodních/jednotlivých baleních závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního/jednotlivého balení.

V případě maloobchodních/jednotlivých balení větších než 200 g to povede k tomu, že souhrnné vzorky váží více, než je požadovaná hmotnost uvedená v tabulkách 1, 2 a 3. Pokud je hmotnost jednoho maloobchodního/jednotlivého balení mnohem vyšší než 200 g, pak se z každého jednotlivého maloobchodního/jednotlivého balení odebere 200 g jako dílčí vzorek. To lze provést buď při odběru vzorku, nebo v laboratoři. Avšak v případech, kdy by taková metoda odběru vzorků vedla k nepřijatelným obchodním následkům vyplývajícím z poškození šarže (z důvodu forem balení, dopravních prostředků atd.), lze použít alternativní metodu odběru vzorků. Například v případě, kdy je cenný produkt uváděn na trh v maloobchodním/jednotlivém balení o hmotnosti 500 g nebo 1 kg, lze souhrnný vzorek získat agregací počtu dílčích vzorků, které jsou menší než počet uvedený v tabulkách 1, 2 a 3, za podmínky, že hmotnost souhrnného vzorku odpovídá požadované hmotnosti souhrnného vzorku uvedené v tabulkách 1, 2 a 3.

Jsou-li maloobchodní/jednotlivá balení menší než 200 g a není-li rozdíl příliš velký (tj. nejméně polovina 200 g), považuje se jedno maloobchodní/jednotlivé balení za jeden dílčí vzorek, takže souhrnný vzorek je menší než požadovaná hmotnost uvedená v tabulkách 1, 2 a 3. Je-li hmotnost maloobchodních/jednotlivých balení mnohem nižší než 200 g, jeden dílčí vzorek sestává ze dvou nebo více maloobchodních/jednotlivých balení, přičemž 200 g je přibližně co nejblíže.

D.2.   Obecný přehled metody odběru vzorků podzemnice olejné (arašídy), meruňkových jader, stromových ořechů a sušeného koření s velkou velikostí částic

Tabulka 1

Rozdělení šarží na dílčí šarže v závislosti na produktu a hmotnosti šarže

Zboží Hmotnost šarže (tuna) Hmotnost nebo počet dílčích šarží Žádné přírůstkové vzorky Celková hmotnost vzorku (kg)
Arašídy (arašídy), meruňková jádra, stromové ořechy a sušené koření s velkou velikostí částic ≥ 500 100 tun 100 20
> 125 a < 500 5 dílčích položek 100 20
≥ 15 a ≤ 125 25 tun 100 20
< 15 10–100 ≤ 20

D.3.   Metoda odběru vzorků pro arašídy (arašídy), meruňková jádra, stromové ořechy a sušené koření s velkou velikostí částic (šarže ≥ 15 tun)

— Za podmínky, že část šarže lze fyzicky oddělit, se každá šarže rozdělí na dílčí šarže podle tabulky 1. Vzhledem k tomu, že hmotnost šarže není vždy přesným násobkem hmotnosti dílčích šarží, může hmotnost dílčí šarže překročit uvedené hmotnosti maximálně o 20 %.

— Každá část šarže se odebírá samostatně.

— Počet přírůstkových vzorků: 100.

— Hmotnost souhrnného vzorku = 20 kg, který se před mletím smíchá a rozdělí na dva stejné laboratorní vzorky o hmotnosti 10 kg (toto rozdělení na dva laboratorní vzorky není nutné v případě podzemnice olejné (arašídy), meruňkových jader, stromových ořechů a sušeného koření s velkou velikostí částic podrobených dalšímu třídění nebo jinému fyzikálnímu zpracování a dostupnosti zařízení, které je schopno homogenizovat 20 kg vzorek).

— Každý laboratorní vzorek o hmotnosti 10 kg se samostatně jemně rozemele a důkladně promíchá, aby se dosáhlo úplné homogenizace v souladu s ustanoveními přílohy II.

— Není-li možné provést výše popsanou metodu odběru vzorků z důvodu obchodních důsledků vyplývajících z poškození šarže (z důvodu forem balení, dopravních prostředků atd.), lze použít alternativní metodu odběru vzorků, pokud je co nejreprezentativnější a je plně popsán a zdokumentován.

D.4.   Metoda odběru vzorků pro arašídy (arašídy), meruňková jádra, stromové ořechy a sušené koření s velkou velikostí částic (šarže < 15 tun)

Počet dílčích vzorků, které je třeba odebrat, závisí na hmotnosti šarže, minimálně 10 a maximálně 100.

Čísla v následující tabulce 2 lze použít ke stanovení počtu dílčích vzorků, které mají být odebrány, a následného rozdělení souhrnného vzorku.

Tabulka 2

Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány v závislosti na hmotnosti šarže a počtu dílčích částí souhrnného vzorku

Hmotnost šarže (tuny) Počet přírůstkových vzorků(pro maloobchodní/jednotlivé balíčky viz také bod D.1) Hmotnost souhrnného vzorku (kg) (v případě maloobchodních/jednotlivých balení se hmotnost souhrnného vzorku může lišit – viz bod D.1) Počet laboratorních vzorků ze souhrnného vzorku
≤ 0,1 10 2 1 (bez dělení)
> 0,1 – ≤ 0,2 15 3 1 (bez dělení)
> 0,2 – ≤ 0,5 20 4 1 (bez dělení)
> 0,5 – ≤ 1,0 30 6 1 (bez dělení)
> 1,0 – ≤ 2,0 40 8 (- < 12 kg) 1 (bez dělení)
> 2,0 – ≤ 5,0 60 12 2
> 5,0 – ≤ 10,0 80 16 2
> 10,0 – ≤ 15,0 100 20 2

— Hmotnost souhrnného vzorku ≤ 20 kg, který se před mletím smísí a v případě potřeby rozdělí na dva stejné laboratorní vzorky o hmotnosti ≤ 10 kg (toto rozdělení na dva laboratorní vzorky není nutné v případě podzemnice olejné (arašídy), meruňkových jader, skořápkových plodů a sušené koření s velkou velikostí částic podrobené dalšímu třídění nebo jinému fyzikálnímu ošetření a dostupnost zařízení, které je schopno homogenizovat až 20 kg vzorků).

— V případech, kdy je hmotnost souhrnného vzorku nižší než 20 kg, se souhrnný vzorek rozdělí na laboratorní vzorky podle následujících pokynů:

— < 12 kg: žádné rozdělení na laboratorní vzorky;

— ≥ 12 kg: rozdělení na dva laboratorní vzorky.

— Každý laboratorní vzorek se samostatně jemně rozemele a důkladně promíchá, aby se dosáhlo úplné homogenizace v souladu s ustanoveními přílohy II.

— Není-li možné provést výše popsanou metodu odběru vzorků z důvodu nepřijatelných obchodních důsledků vyplývajících z poškození šarže (z důvodu forem balení, dopravních prostředků atd.), lze použít alternativní metodu odběru vzorků za předpokladu, že je co nejreprezentativnější a je plně popsán a zdokumentován.

D.5.   Metoda odběru vzorků pro odvozené/zpracované produkty s výjimkou rostlinného oleje a vícesložkových potravin

D.5.1.   Odvozené/zpracované produkty (jiné než rostlinný olej) s malou velikostí částic, tj. mouka, arašídové máslo (homogenní rozložení kontaminace mykotoxiny) a vícesložkové potraviny

— Počet přírůstkových vzorků: 100; u šarží do 50 tun je počet dílčích vzorků 10 až 100 v závislosti na hmotnosti šarže (viz tabulka 3),

Tabulka 3

Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány v závislosti na hmotnosti šarže

Hmotnost šarže (tuny) Počet přírůstkových vzorků Celková hmotnost vzorku (kg)
≤ 1 10 1
> 1 – ≤ 3 20 2
> 3 – ≤ 10 40 4
> 10 – ≤ 20 60 6
> 20 – ≤ 50 100 10

— Hmotnost dílčího vzorku bude asi 100 g. V případě šarží v maloobchodních/jednotlivých baleních závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního/jednotlivého balení,

— Hmotnost souhrnného vzorku = 1-10 kg dostatečně promíchané,

D.5.2.   Odvozené/zpracované produkty s relativně velkou velikostí částic (heterogenní rozložení kontaminace mykotoxiny) a vícesložkové potraviny

Metoda odběru vzorků a přejímky jako u podzemnice olejné (arašídy), meruňkových jader, stromových ořechů a koření s velkou velikostí částic (body D. 3 a D. 4).

D.6.   Odběr vzorků ve fázi maloobchodu

Odběr vzorků potravin ve fázi maloobchodu se provádí pokud možno v souladu s ustanoveními o odběru vzorků uvedenými v této části D.

Není-li to možné, lze použít jiné účinné metody odběru vzorků v maloobchodní fázi, pokud zajistí, že souhrnný vzorek bude dostatečně reprezentativní pro vzorkovanou šarži a bude plně popsán a zdokumentován. V každém případě musí mít souhrnný vzorek hmotnost alespoň 1 kg.

D.7.   Zvláštní metoda odběru vzorků pro podzemnici olejnou (arašídy), meruňková jádra, stromové ořechy a sušené koření s velkými částicemi a odvozené/zpracované produkty obchodované ve vakuovém balení

D.7.1.   Pistácie, podzemnice olejná (arašídy), para ořechy

U šarží rovných nebo větších než 15 tun se odebere alespoň 50 dílčích vzorků, jejichž výsledkem je souhrnný vzorek o hmotnosti 20 kg, a u šarží nižších než 15 tun se odebere 50 % počtu dílčích vzorků uvedeného v tabulce 2, což má za následek souhrnný vzorek, jehož hmotnost odpovídá hmotnosti vzorkované šarže (viz tabulka 2).

D.7.2.   Meruňková jádra, stromové ořechy jiné než pistácie a para ořechy, sušené koření s velkými částicemi

U šarží rovných nebo větších než 15 tun se odebere alespoň 25 dílčích vzorků, jejichž výsledkem je souhrnný vzorek o hmotnosti 20 kg, a u šarží nižších než 15 tun se odebere 25 % počtu dílčích vzorků uvedeného v tabulce 2, což vede k souhrnnému vzorku, jehož hmotnost odpovídá hmotnosti vzorkované šarže (viz tabulka 2).

D.7.3.   Produkty získané/zpracované z podzemnice olejné (arašídy), meruňkových jader, stromových ořechů a sušeného koření s velkými částicemi

U šarží rovných nebo větších než 50 tun se odebere alespoň 25 dílčích vzorků, jejichž výsledkem je souhrnný vzorek o hmotnosti 10 kg, a u šarží nižších než 50 tun se odebere 25 % počtu dílčích vzorků uvedeného v tabulce 3, což vede k souhrnnému vzorku, jehož hmotnost odpovídá hmotnosti odebrané šarže (viz tabulka 3).

D.8.   Přijetí šarže nebo dílčí šarže

Pro arašídy (arašídy), meruňková jádra a stromové ořechy podrobené třídění nebo jinému fyzikálnímu ošetření:

— přijetí, pokud souhrnný vzorek nebo průměr laboratorních vzorků odpovídá maximálnímu obsahu, s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření,

— odmítnutí, pokud souhrnný vzorek nebo průměr laboratorních vzorků překročí maximální limit nade vší pochybnost s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření. To je případ, kdy je analytický výsledek (v případě potřeby korigovaný na výtěžnost) mínus rozšířená nejistota měření vyplývající z analýzy nad maximální úrovní.

Pro arašídy (arašídy), meruňková jádra, stromové ořechy a sušené koření s velkou velikostí částic uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo pro použití jako přísada do potravin

— přijetí, pokud žádný z laboratorních vzorků nepřekračuje maximální limit, s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření,

— odmítnutí, pokud jeden nebo oba laboratorní vzorky překročí maximální úroveň nade vší pochybnost s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření. To je případ, kdy je analytický výsledek (v případě potřeby korigovaný na výtěžnost) mínus rozšířená nejistota měření vyplývající z analýzy nad maximální úrovní.

V případech, kdy hmotnost souhrnného vzorku je 12 kg nebo méně:

— přijetí, pokud laboratorní vzorek odpovídá maximálnímu obsahu, s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření,

— odmítnutí, pokud laboratorní vzorek překročí maximální limit nade vší pochybnost s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření. To je případ, kdy je analytický výsledek (v případě potřeby korigovaný na výtěžnost) mínus rozšířená nejistota měření vyplývající z analýzy nad maximální úrovní.

E. ZPŮSOB ODBĚRU VZORKŮ SUŠENÉHO KOŘENÍ KROMĚ SUŠENÉHO KOŘENÍ S VELKÝMI ČÁSTICEMI A KOŘENÍ V PRÁŠKU

Tato metoda odběru vzorků je použitelná pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v koření. U sušeného koření s relativně velkou velikostí částic, tj. velikostí srovnatelnou s arašídy nebo větší, jako je muškátový oříšek s heterogenním rozložením kontaminace mykotoxiny, se použije metoda odběru vzorků uvedená v části D této přílohy. Pro koření v prášku (koření v prášku) se použije metoda odběru vzorků uvedená v části M této přílohy.

E.1.   Hmotnost dílčího vzorku

Hmotnost dílčího vzorku je asi 100 g, pokud není v této části E stanoveno jinak.

V případě šarží v maloobchodních/jednotlivých baleních závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního/jednotlivého balení.

V případě maloobchodního/jednotlivého balení > 100 g to povede k tomu, že souhrnné vzorky váží více, než je požadovaná hmotnost uvedená v tabulkách 1 a 2. Pokud je hmotnost jednoho maloobchodního/jednotlivého balení >> 100 g, pak 100 g se odebere z každého jednotlivého maloobchodního/jednotlivého balení jako dílčí vzorek. To lze provést buď při odběru vzorku, nebo v laboratoři. Avšak v případech, kdy by taková metoda odběru vzorků vedla k nepřijatelným obchodním následkům vyplývajícím z poškození šarže (z důvodu forem balení, dopravních prostředků atd.), lze použít alternativní metodu odběru vzorků. Například v případě, kdy je cenný produkt uváděn na trh v maloobchodním/jednotlivém balení o hmotnosti 500 g nebo 1 kg, lze souhrnný vzorek získat agregací počtu dílčích vzorků, které jsou menší než počet uvedený v tabulkách 1 a 2, za podmínky, že hmotnost souhrnného vzorku odpovídá požadované hmotnosti souhrnného vzorku uvedené v tabulkách 1 a 2.

Jsou-li maloobchodní/jednotlivá balení menší než 100 g a není-li rozdíl příliš velký (tj. ne méně než polovina ze 100 g), považuje se jedno maloobchodní/jednotlivé balení za jeden dílčí vzorek, takže souhrnný vzorek je menší než požadovaná hmotnost uvedená v tabulkách 1 a 2. Je-li hmotnost maloobchodního/jednotlivého balení mnohem nižší než 100 g, jeden dílčí vzorek sestává ze dvou nebo více maloobchodních/jednotlivých balení, přičemž 100 g se přibližuje co nejpřesněji možný.

E.2.   Obecný přehled způsobu odběru vzorků pro sušené koření kromě sušeného koření s velkou velikostí částic a koření v prášku.

Tabulka 1

Rozdělení šarží na dílčí šarže v závislosti na produktu a hmotnosti šarže

Zboží Hmotnost šarže (tuny) Hmotnost nebo počet dílčích šarží Počet přírůstkových vzorků Celková hmotnost vzorku (kg)
Sušené koření ≥ 15 25 tun 100 10
< 15 5–100 0,5-10

E.3.   Metoda odběru vzorků pro sušené koření kromě sušeného koření s velkou velikostí částic a koření v prášku (šarže ≥ 15 tun).

— Za podmínky, že část šarže lze fyzicky oddělit, se každá šarže rozdělí na dílčí šarže podle tabulky 1. Vzhledem k tomu, že hmotnost šarže není vždy přesným násobkem hmotnosti dílčích šarží, může hmotnost dílčí šarže překročit uvedené hmotnosti maximálně o 20 %.

— Každá část šarže se odebírá samostatně.

— Počet dílčích vzorků: 100. Hmotnost souhrnného vzorku = 10 kg.

— Není-li možné provést výše popsanou metodu odběru vzorků z důvodu nepřijatelných obchodních důsledků vyplývajících z poškození šarže (z důvodu forem balení, dopravních prostředků atd.), lze použít alternativní metodu odběru vzorků za předpokladu, že je co nejreprezentativnější a je plně popsán a zdokumentován.

E.4.   Metoda odběru vzorků pro sušené koření kromě sušeného koření s velkou velikostí částic a koření v prášku (šarže < 15 tun)

Pro šarže sušeného koření o hmotnosti nižší než 15 tun se použije plán odběru vzorků s 5 až 100 dílčími vzorky v závislosti na hmotnosti šarže, což vede k souhrnnému vzorku o hmotnosti 0,5 až 10 kg.

Čísla v následující tabulce 2 lze použít ke stanovení počtu dílčích vzorků, které mají být odebrány.

Tabulka 2

Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány v závislosti na hmotnosti šarže sušeného koření

Hmotnost šarže (tuny) Počet přírůstkových vzorků Celková hmotnost vzorku (kg)
≤ 0,01 5 0,5
> 0,01 -≤ 0,1 10 1
> 0,1 -≤ 0,2 15 1,5
> 0,2 -≤ 0,5 20 2
> 0,5 -≤ 1,0 30 3
> 1,0 -≤ 2,0 40 4
> 2,0 -≤ 5,0 60 6
> 5,0 -≤ 10,0 80 8
> 10,0 -≤ 15,0 100 10

E.5.   Odběr vzorků ve fázi maloobchodu

Odběr vzorků potravin ve fázi maloobchodu se provádí pokud možno v souladu s ustanoveními o odběru vzorků uvedenými v této části E.

Není-li to možné, lze použít alternativní metodu odběru vzorků ve fázi maloobchodního prodeje, pokud zajistí, že souhrnný vzorek bude dostatečně reprezentativní pro vzorkovanou šarži a bude plně popsán a zdokumentován. V každém případě musí mít souhrnný vzorek hmotnost alespoň 0,5 kg.

E.6.   Specifická metoda odběru vzorků pro sušené koření s výjimkou sušeného koření s velkou velikostí částic a práškového koření obchodovaného ve vakuovém balení

U šarží rovných nebo větších než 15 tun se odebere alespoň 25 dílčích vzorků, jejichž výsledkem je souhrnný vzorek o hmotnosti 10 kg, a u šarží nižších než 15 tun se odebere 25 % počtu dílčích vzorků uvedeného v tabulce 2, což vede k souhrnnému vzorku, jehož hmotnost odpovídá hmotnosti vzorkované šarže (viz tabulka 2).

E.7.   Přijetí šarže nebo dílčí šarže

— přijetí, pokud laboratorní vzorek odpovídá maximálnímu obsahu, s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření;

— odmítnutí, pokud laboratorní vzorek překročí maximální limit nade vší pochybnost s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření. To je případ, kdy je analytický výsledek (v případě potřeby korigovaný na výtěžnost) mínus rozšířená nejistota měření vyplývající z analýzy nad maximální úrovní.

F. METODA ODBĚRU VZORKŮ MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ; KOJENECKÁ KOJENA, NÁSLEDNÁ KOJENA, POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY URČENÉ PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI A MALÉ DĚTI

F.1.   Způsob odběru vzorků mléka, mléčných výrobků, počáteční kojenecké výživy, pokračovací kojenecké výživy, potravin pro zvláštní lékařské účely určených pro kojence a malé děti a kojenecké výživy.

Souhrnný vzorek musí mít alespoň 1 kg nebo 1 litr kromě případů, kdy to není možné, např. když vzorek sestává z jedné láhve.

Minimální počet dílčích vzorků, které je třeba odebrat ze šarže, je uveden v tabulce 1. Stanovený počet dílčích vzorků závisí na obvyklé formě, ve které jsou příslušné produkty uváděny na trh. V případě volně ložených tekutých produktů musí být šarže bezprostředně před odběrem vzorků důkladně promíchána, pokud je to možné a pokud to neovlivňuje jakost produktu, a to buď ručně, nebo mechanicky. V tomto případě se předpokládá homogenní distribuce mykotoxinů v rámci dané šarže. K vytvoření souhrnného vzorku tedy stačí odebrat tři dílčí vzorky z šarže.

Dílčí vzorky, kterými může být často láhev nebo balení, musí mít podobnou hmotnost. Hmotnost dílčího vzorku musí být nejméně 100 g, výsledkem čehož je souhrnný vzorek o hmotnosti nejméně 1 kg nebo 1 litr. Odchylka od této metody se zaznamená do záznamu podle části I bodu A. 1. 8 této přílohy.

Tabulka 1

Minimální počet dílčích vzorků, které mají být odebrány ze šarže

Forma komercializace Objem nebo hmotnost šarže (v litrech nebo kg) Minimální počet dílčích vzorků, které mají být odebrány Minimální objem nebo hmotnost souhrnného vzorku (v litrech nebo kg)
Hromadně 3-5 1
Láhve/balíčky ≤ 50 3 1
Láhve/balíčky 50 až 500 5 1
Láhve/balíčky > 500 10 1

F.2.   Odběr vzorků ve fázi maloobchodu

Odběr vzorků potravin ve fázi maloobchodu se provádí pokud možno v souladu s ustanoveními o odběru vzorků uvedenými v této části F.

Není-li to možné, lze použít alternativní metodu odběru vzorků ve fázi maloobchodu, pokud zajistí, že souhrnný vzorek bude dostatečně reprezentativní pro vzorkovanou šarži a bude plně popsán a zdokumentován.

F.3.   Přijetí šarže nebo dílčí šarže

— přijetí, pokud laboratorní vzorek odpovídá maximálnímu obsahu, s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření;

— odmítnutí, pokud laboratorní vzorek překročí maximální limit nade vší pochybnost s přihlédnutím ke korekci na výtěžnost a nejistotu měření. To je případ, kdy je analytický výsledek (v případě potřeby korigovaný na výtěžnost) mínus rozšířená nejistota měření vyplývající z analýzy nad maximální úrovní.

G. ZPŮSOB ODBĚRU VZORKŮ KÁVY, KÁVOVÝCH VÝROBKŮ, KAKAKA, KAKAOVÝCH VÝROBKŮ, KOŘENU LÉŘEKICE A VÝROBKŮ LÉŘEKICE

Tato metoda odběru vzorků je použitelná pro úřední

Nahrávám...
Nahrávám...