dnes je 17.6.2024

Input:

2024/1022, Nařízení Komise (EU), měnící limity deoxynivalenolu v potravinách

29.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2024.1022
2024/1022, Nařízení Komise (EU), měnící limity deoxynivalenolu v potravinách

Evropská komise

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1022
ze dne 8. dubna 2024

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách, a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

Zatímco:

(1) Nařízení Komise (EU) 2023/915 stanoví maximální limity některých kontaminujících látek, včetně deoxynivalenolu (DON) v potravinách.

(2) V roce 2017 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") vědecké stanovisko o rizicích pro zdraví lidí a zvířat souvisejících s přítomností deoxynivalenolu a jeho acetylovaných a modifikovaných forem v potravinách a krmivech. Úřad v tomto stanovisku dospěl k závěru, že tolerovatelný denní příjem (TDI) ve výši 1 μg/kg tělesné hmotnosti (bw) pro DON je třeba považovat za skupinový TDI pro součet DON, 3-acetyl-deoxynivalenolu ( 3-Ac-DON), 15-acetyl-deoxynivalenol (15-Ac-DON) a deoxynivalenol-3-glukosid (DON-3-glukosid). Za účelem posouzení akutního rizika pro lidské zdraví byla vypočtena skupinová akutní referenční dávka (ARfD) 8 μg/kg tělesné hmotnosti na příležitost k jídlu. Odhady akutních dietárních expozic byly pod touto dávkou a nevyvolaly zdravotní obavy u lidí. Odhadované průměrné chronické dietní expozice však byly vyšší než skupinový TDI u kojenců, batolat a dalších dětí a při vysokých expozicích také u dospívajících a dospělých, což ukazuje na potenciální zdravotní riziko.

(3) Na základě stanoviska úřadu Komise zvážila možnost stanovení maximálních limitů pro součet DON, 3-Ac-DON, 15-Ac-DON a DON-3-glukosidu. Vzhledem k omezenému množství údajů o výskytu pro součet DON, 3-Ac-DON, 15-Ac-DON a DON-3-glukosidu a vzhledem k tomu, že 3-Ac-DON, 15-Ac-DON a zejména DON- 3-glukosidy nejsou dosud rutinně analyzovány, v současné době není dostatek informací pro stanovení takových maximálních úrovní, dokud nebude dále vyvinuta metoda analýzy pro rutinní analýzu acetylovaných a modifikovaných forem DON a přítomnost součtu DON a jeho acetylovaných a modifikovaných forem. Mezitím, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví, je vhodné snížit některé stávající maximální úrovně pro DON podle zásady, že maximální úrovně mají být stanoveny na úrovni tak nízké, jak je rozumně dosažitelné uplatněním osvědčených postupů minimalizovat kontaminaci, a tím zohlednit údaje o nedávném výskytu.

(4) Aby se zajistilo uplatňování správných zemědělských postupů s cílem minimalizovat přítomnost DON v obilovinách, je důležité stanovit maximální limit pro nezpracované obiloviny. Vzhledem k tomu, že se nezpracovaný oves před mletím nebo před použitím v obilných výrobcích uváděných na trh pro konečného spotřebitele uvádí na trh se slupkou, měla by se maximální úroveň DON v nezpracovaných ovesných zrnech vztahovat na nezpracovaná ovesná zrna se slupkou včetně, i když je slupka nepoživatelná.

(5) Nařízení (EU) 2023/915 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6) Je vhodné stanovit přechodné období pro potraviny zákonně uvedené na trh přede dnem

Nahrávám...
Nahrávám...