dnes je 20.6.2024

Input:

2024/1045, Nařízení Komise (EU), měnící metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu niklu v potravinách

17.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2024.1045
2024/1045, Nařízení Komise (EU), měnící metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu niklu v potravinách

Evropská komise

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1045
ze dne 9. dubna 2024

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných za účelem zajištění uplatňování právních předpisů o potravinách a krmivech, pravidel o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat, zdraví rostlin a přípravky na ochranu rostlin, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnice Rady 98/58/ ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 Rady, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92 /438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), a zejména čl. 34 odst. 6 uvedeného nařízení,

Zatímco:

(1) Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 stanoví metody odběru vzorků a analýzy, které se mají používat pro úřední kontrolu množství stopových prvků a zpracovatelských kontaminantů v potravinách.

(2) Aby byla zajištěna spolehlivost a jednotnost úředních kontrol maximálních limitů niklu v určitých potravinách, měly by být v nařízení (ES) č. 333/2007 stanoveny zvláštní požadavky na metody používané pro odběr vzorků a pro laboratorní analýzy, pokud jde o tuto kontaminující látku a pro stanovení obsahu sušiny v potravinách.

(3) Nařízení Komise (EU) 2023/915 stanovilo maximální limity niklu v některých potravinách a zrušilo nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 . Článek 9 nařízení (EU) 2023/915 stanoví, že odkazy na zrušené nařízení (ES) č. 1881/2006 je třeba vykládat jako odkazy na nařízení (EU) 2023/915 a je třeba je číst v souladu se srovnávací tabulkou přílohy II uvedeného nařízení. Srovnávací tabulka v příloze II však neposkytuje podrobnosti o korelaci konkrétních položek v příloze I nařízení (EU) 2023/915 a v příloze nařízení (ES) č. 1881/2006, což ztěžuje výklad odkazů, které Nařízení (ES) č. 333/2007 tvoří přílohu nařízení (ES) č. 1881/2006. Proto je vhodné nahradit odkazy obsažené v nařízení (ES) č. 333/2007 na konkrétní položky v příloze nařízení (ES) č. 1881/2006 odkazy na odpovídající položky v příloze I nařízení (EU) 2023/ 915. V zájmu soudržnosti by měly být všechny ostatní odkazy na nařízení (ES) č. 1881/2006 v nařízení (ES) č. 333/2007 rovněž nahrazeny odkazy na nařízení (EU) 2023/915.

(4) Nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách dne 14. prosince 2019 zrušilo a nahradilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. Vzhledem k tomu, že se nahrazují odkazy na nařízení (ES) č. 1881/2006, je vhodné nahradit také odkaz na nařízení (ES) č. 882/2004.

(5) Nařízení (ES) č. 333/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 333/2007 se mění takto:

(1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

'Článek 1

1. Odběr vzorků a analýza pro kontrolu hladin olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, anorganického arsenu, niklu, 3-monochlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD), esterů mastných kyselin 3-MCPD, glycidylmastných estery kyselin, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a chloristan uvedené v oddílech 3, 5 a 6 přílohy I nařízení Komise (EU) 2023/915 a pro kontrolu množství akrylamidu v souladu s nařízením Komise ( EU) 2017/2158 se provádí v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

(2) příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2024.

Pro Komisi

Prezident

Ursula VON DER LEYENOVÁ

----------------------------------------

PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 333/2007 se mění takto:

(1) bod C.2.1. se nahrazuje tímto:

'C.2.1. Bezpečnostní opatření a obecné úvahy

Základním požadavkem je získání reprezentativního a homogenního laboratorního vzorku bez vnesení sekundární kontaminace.

K homogenizaci vzorku se použije celá část, na kterou se vztahuje maximální limit.

U produktů jiných než ryby se pro přípravu

Nahrávám...
Nahrávám...