dnes je 20.5.2024

Input:

206/2010, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení, k 1. 1. 2021

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2010.206
206/2010, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení, k 1. 1. 2021

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (EU) č. 206/2010.

►B▼C1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 206/2010

ze dne 12. března 2010,

kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení

(Text s významem pro EHP)

▼B

(Úř. věst. L 073 20.3.2010, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 810/2010 ze dne 15. září 2010,   L 243 16 16.9.2010
>M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 144/2011 ze dne 17. února 2011,   L 44 7 18.2.2011
>M3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 342/2011 ze dne 8. dubna 2011,   L 96 10 9.4.2011
 M4 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 801/2011 ze dne 9. srpna 2011,   L 205 27 10.8.2011
 M5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1112/2011 ze dne 3. listopadu 2011,   L 287 32 4.11.2011
>M6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 497/2012 ze dne 7. června 2012,   L 152 1 13.6.2012
 M7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 546/2012 ze dne 25. června 2012,   L 165 25 26.6.2012
>M8 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 644/2012 ze dne 16. července 2012,   L 187 18 17.7.2012
>M9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1036/2012 ze dne 7. listopadu 2012,   L 308 13 8.11.2012
>M10 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1160/2012 ze dne 7. prosince 2012,   L 336 9 8.12.2012
>M11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 71/2013 ze dne 25. ledna 2013,   L 26 7 26.1.2013
>M12 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 102/2013 ze dne 4. února 2013,   L 34 4 5.2.2013
>M13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 191/2013 ze dne 5. března 2013,   L 62 22 6.3.2013
>M14 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 196/2013 ze dne 7. března 2013,   L 65 13 8.3.2013
>M15 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 482/2013 ze dne 24. května 2013,   L 139 6 25.5.2013
>M16 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,   L 158 74 10.6.2013
>M17 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 556/2013 ze dne 14. června 2013,   L 164 13 18.6.2013
>M18 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 780/2013 ze dne 14. srpna 2013,   L 219 1 15.8.2013
>M19 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 854/2013 ze dne 4. září 2013,   L 237 1 5.9.2013
>M20 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1044/2013 ze dne 25. října 2013,   L 284 12 26.10.2013
>M21 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1218/2014 ze dne 13. listopadu 2014,   L 329 20 14.11.2014
>M22 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/604 ze dne 16. dubna 2015,   L 100 60 17.4.2015
>M23 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/917 ze dne 15. června 2015,   L 149 11 16.6.2015
>M24 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/535 ze dne 5. dubna 2016,   L 89 8 6.4.2016
>M25 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/922 ze dne 10. června 2016,   L 154 21 11.6.2016
>M26 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1248 ze dne 28. července 2016,  L 204 112 29.7.2016
>M27 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1832 ze dne 17. října 2016,   L 280 13 18.10.2016
>M28 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/384 ze dne 2. března 2017,   L 59 3 7.3.2017
>M29 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/731 ze dne 25. dubna 2017,   L 108 7 26.4.2017
>M30 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1162 ze dne 1. července 2019,   L 182 1 8.7.2019
>M31 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019,   L 321 73 12.12.2019
>M32 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/386 ze dne 9. března 2020,   L 73 1 10.3.2020
►M33 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2204, ze dne 22. prosince 2020, L 438 7 28.12.2020

Opraveno:

>C1 Oprava, Úř. věst. L 146, 11.6.2010, s.  1 (206/2010)
>C2 Oprava, Úř. věst. L 049, 24.2.2011, s.  53 (144/2011)
>C3 Oprava, Úř. věst. L 114, 4.5.2011, s.  8 (206/2010)
>C4 Oprava, Úř. věst. L 335, 7.12.2012, s.  55 (497/2012)
>C5 Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)
>C6 Oprava, Úř. věst. L 238, 6.9.2013, s.  23 (780/2013)
>C7 Oprava, Úř. věst. L 029, 5.2.2015, s.  16 (780/2013)
>C8 Oprava, Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s.  37 (2016/535)

▼B

▼C1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení

(Text s významem pro EHP)

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví požadavky na veterinární osvědčení pro vstup zásilek obsahujících následující živá zvířata nebo čerstvé maso na území Unie:

a) kopytníci;

b) zvířata uvedená na seznamu přílohy IV;

c) čerstvé maso kopytníků a koňovitých určené k lidské spotřebě, kromě masných polotovarů.

2. Toto nařízení stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povoleno propustit zásilky uvedené v odstavci 1 do Unie.

▼M18 —————

▼C1

4. Použitím tohoto nařízení nejsou dotčeny jakékoli zvláštní požadavky na osvědčení stanovené v jiných aktech Unie nebo v dohodách, které Unie uzavřela se třetími zeměmi.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a) "kopytníky" se rozumí kopytníci, jak je definuje čl. 2 písm. d) směrnice 2004/68/ES;

b) "čerstvým masem" se rozumí čerstvé maso, jak je definováno v bodě 1.10 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

c) "koňovitými" se rozumí koňovití, jak je definuje čl. 2 písm. b) směrnice Rady 90/426/EHS ( 1 );

d) "hospodářstvím" se rozumí farma nebo jiné zemědělské, průmyslové či obchodní zařízení pod úředním dohledem, včetně zoologických zahrad, zábavních parků a chráněných území s volně žijící zvěří nebo honebních revírů, v nichž jsou běžně držena nebo chována živá zvířata.

KAPITOLA II

PODMÍNKY PRO VSTUP ŽIVÝCH ZVÍŘAT NA ÚZEMÍ UNIE

Článek 3

Obecné podmínky pro vstup kopytníků na území Unie

Zásilky kopytníků mohou být propuštěny do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:

a) pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených ve sloupcích 1, 2 a 3 tabulky přílohy I, přičemž vzor veterinárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce je uveden ve sloupci 4 tabulky přílohy I;

b) doprovází je příslušné veterinární osvědčení vypracované podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení uvedeného přílohy I, které vyplní a podepíše úřední veterinární lékař vyvážející třetí země a v němž se zohlední zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 6 tabulky téže přílohy;

c) splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení zmíněném v písmeni b) včetně:

i) dodatečných záruk obsažených v uvedeném osvědčení, jsou-li požadovány podle sloupce 5 části 1 přílohy I;

ii) dodatečných požadavků na veterinární osvědčení, které může v souladu s veterinárními právními předpisy Unie stanovit členský stát určení a které jsou zahrnuty v osvědčení.

▼M18

Článek 3a

Podmínky pro vstup kopytníků určených pro schválené organizace, schválené instituty nebo schválená střediska

1. Odchylně od článku 3 smí příslušný orgán členského státu povolit vstup na území tohoto státu pro zásilky kopytníků druhů uvedených v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy VI, pokud jsou uvedené zásilky určeny pro schválené organizace, schválené instituty nebo schválená střediska, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a) příslušný orgán členského státu určení provedl posouzení rizik pro zdraví zvířat, která může každá zásilka představovat pro Unii;

b) dotčené zásilky pocházejí ze třetí země, území nebo jejich části, která je zařazena na jeden ze seznamů stanovených:

i) v příloze I části 1 nebo v příloze II části 1 tohoto nařízení;

ii) v rozhodnutí 2004/211/ES ( 2 ), rozhodnutí 2007/777/ES ( 3 ), nařízení (ES) č. 798/2008 ( 4 ), nařízení (ES) č. 119/2009 ( 5 ), nařízení (EU) č. 605/2010 ( 6 );

c) kopytníci pocházejí z organizace, institutu nebo střediska ve třetí zemi, na území nebo v jejich části uvedených v písmeni a), které jsou zahrnuty do seznamu vytvořeného v souladu s článkem 3c;

d) kopytníci prošli karanténou v zařízení chráněném před vektory v prostorách organizace, institutu nebo střediska uvedených v písmeni c) po dobu stanovenou v příslušných osvědčeních;

e) kopytníci jsou dopraveni přímo do schválené organizace, schváleného institutu nebo schváleného střediska v členském státě určení;

f) kopytníci jsou doprovázeni příslušným veterinárním osvědčením vypracovaným podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy VI a stanovenými uvedené přílohy;

g) kopytníci splňují požadavky stanovené ve vzoru veterinárního osvědčení podle písmene f).

Členský stát určení informuje Komisi a ostatní členské státy ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat o povolení uděleném podle prvního pododstavce, a to před vstupem kopytníků na jeho území.

2. Pokud mimořádné okolnosti znemožňují soulad s odst. 1 písm. c) a d), smí příslušný orgán členského státu určení povolit vstup na území tohoto státu pro kopytníky druhů uvedených v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy VI z jiných hospodářství, která nesplňují požadavky stanovené v uvedených písmenech, pokud jsou splněny požadavky stanovené v odst. 1 písm. a), b) a e) až g) a pokud jsou splněny tyto dodatečné podmínky:

a) vlastník nebo fyzická osoba zastupující vlastníka předložila předchozí žádost o povolení a členský stát určení toto povolení udělil po provedení hodnocení rizika, ze kterého vyplývá, že vstup dotčených kopytníků na jeho území nepředstavuje riziko pro zdraví zvířat v Unii;

b) kopytníci prošli karanténou ve třetí zemi původu, na území nebo v jejich části pod úředním dohledem po dobu nezbytnou k tomu, aby splňovali veterinární podmínky stanovené ve vzoru veterinárního osvědčení podle písmene f):

i) na místě schváleném příslušným orgánem třetí země původu zvířat, jejího území nebo jejich části;

ii) v souladu s podmínkami předepsanými v povolení, které poskytují přinejmenším stejné záruky, jako jsou záruky stanovené v odst. 1 písm. a), b) a e) až g).

Pokud jsou kopytníci do Unie propouštěni na základě prvního pododstavce, musí být umístěni do karantény ve schválené organizaci, schváleném institutu nebo schváleném středisku určení po dobu alespoň šesti měsíců od okamžiku jejich vstupu do Unie, během níž mohou příslušné orgány použít požadavky stanovené v čl. 8 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 90/425/EHS.

Členský stát, který povoluje vstup kopytníků podle prvního pododstavce, uvědomí o tomto povolení Komisi a ostatní členské státy v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, a sice ještě před vstupem kopytníků do jeho území.

Článek 3b

Podmínky pro vstup kopytníků určených pro schválené organizace, schválené instituty nebo schválená střediska a pro jejich tranzit přes území členských států jiných, než je členský stát určení

Tranzit kopytníků uvedených v článku 3a přes jiný členský stát, než je členský stát určení, se povolí pouze na základě povolení příslušného orgánu členského státu tranzitu. Toto povolení smí být uděleno pouze na základě posouzení rizik ze strany uvedeného příslušného orgánu na základě informací, které mu byly předloženy členským státem určení.

Členský stát určení informuje před tímto tranzitem Komisi a ostatní členské státy ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat při povolování vstupu zvířat za podmínek stanovených v článku 3a.

Článek 3c

Seznam schválených organizací, institutů nebo středisek ve třetích zemích, územích nebo v jejich částech

1. Po posouzení souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 2 může každý členský stát zřídit seznam organizací, institutů a středisek, z nichž smí být povolen vstup kopytníků na jeho území v souladu s čl. 3a odst. 1.

2. Organizace, institut nebo středisko ve třetí zemi, na území nebo v jejich části se zařadí na seznam uvedený v odstavci 1 pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) organizace, institut nebo středisko je v souladu s požadavky stanovenými přílohy VI;

b) organizace, institut nebo středisko je schváleno příslušným orgánem třetí země, území nebo jejich části, kde se tato organizace, institut nebo středisko nachází;

c) příslušný orgán třetí země, území nebo jejich části poskytuje dostatečné záruky, že jsou splněny podmínky týkající se schválení organizací, institutů nebo středisek stanovené přílohy VI.

3. Členský stát může zahrnout do seznamu uvedeného v odstavci 1 organizace, instituty nebo střediska ve třetích zemích, které již byly zahrnuty do tohoto seznamu jiným členským státem, aniž by posoudil soulad s podmínkami stanovenými v odstavci 2.

4. Členské státy musí seznamy uvedené v odstavci 1 aktualizovat, přičemž zohlední zejména jakékoli pozastavení nebo odnětí schválení uděleného příslušným orgánem třetí země, území nebo jejich části organizacím, institutům nebo střediskům, které se zde nacházejí a byly zahrnuty do uvedených seznamů.

5. Členské státy zpřístupní seznamy uvedené v odstavci 1 veřejnosti prostřednictvím informačních internetových stránek a tyto informační internetové stránky aktualizují.

6. Členské státy sdělí internetovou adresu svých informačních internetových stránek Komisi.

▼M18

Článek 4

Podmínky pro sběrná střediska pro některé zásilky kopytníků

1. Zásilky kopytníků, které obsahují živá zvířata z více než jednoho hospodářství, smí být propuštěny do Unie pouze tehdy, jsou-li sestaveny ve sběrných střediscích schválených příslušným orgánem třetí země původu zvířat, jejího území nebo jejich části v souladu s požadavky stanovenými přílohy I.

2. Zásilky kopytníků propouštěné do Unie v souladu s článkem 3a nebo článkem 6 nesmí pocházet z více než jednoho hospodářství a nesmí být sestaveny ve sběrných střediscích.

▼C1

Článek 5

Protokoly pro standardizaci materiálů a postupy odběru vzorků a provádění vyšetření u kopytníků

Je-li podle veterinárních osvědčení uvedených ve sloupci 4 tabulky přílohy I pro vstup zásilek kopytníků na území Unie nutný odběr vzorků a provedení vyšetření na nákazy uvedené téže přílohy, provede tento odběr vzorku a vyšetření příslušný orgán třetí země původu, nebo se tento odběr a vyšetření provede pod jeho dozorem, a to v souladu s protokoly pro standardizaci materiálů a provádění vyšetření uvedené přílohy.

Článek 6

Zvláštní podmínky pro některé zásilky kopytníků dovážených na Saint-Pierre a Miquelon, které vstupují na území Unie

Zásilky kopytníků druhů uvedených v tabulce přílohy I, které byly propuštěny na Saint-Pierre a Miquelon méně než šest měsíců před datem odeslání ze Saint-Pierre a Miquelonu do Unie, mohou být propuštěny do Unie pouze tehdy, pokud:

a) splňují požadavky týkající se ustájení a karantény stanovené v kapitole 1 uvedené části přílohy I;

b) byly podrobeny vyšetření v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v kapitole 2 uvedené části přílohy I.

Článek 7

Obecné podmínky pro propuštění některých druhů včelovitých do Unie

1. Zásilky včelovitých druhů uvedených v tabulce 1 části 2 přílohy IV se propustí do Unie pouze ze třetích zemí nebo území:

a) uvedených na seznamu přílohy II;

b) kde výskyt moru včelího plodu, malého úlového brouka (Aethina tumida) a roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) podléhá povinnému hlášení na celém území.

2. Odchylně od ustanovení odst. 1 písm. a) mohou být zásilky včel propuštěny do Unie z části třetí země nebo území uvedených přílohy II, která je:

a) zeměpisně a epizooticky izolovanou částí třetí země nebo území;

b) uvedena ve třetím sloupci tabulky v oddíle 1 části 1 přílohy IV.

Použije-li se tato výjimka, je propuštění zásilek včelovitých do Unie zakázáno ze všech ostatních částí dotčené třetí země nebo území, které nejsou uvedeny ve třetím sloupci tabulky v oddíle 1 části 1 přílohy IV.

3. Zásilky včelovitých druhů uvedených v tabulce 1 části 2 přílohy IV sestávají buď:

a) z klecí s královnami (Apis mellifera a Bombus spp.), z nichž v každé je umístěna pouze jedna královna s maximálně 20členným doprovodem; nebo

b) z kontejnerů čmeláků (Bombus spp.), z nichž v každém je umístěna kolonie čítající maximálně 200 dospělých čmeláků.

4. Zásilky včelovitých druhů uvedených v tabulce 1 části 2 přílohy IV musí:

a) být doprovázeny příslušným veterinárním osvědčením vypracovaným podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení uvedeného přílohy IV a vyplněným a podepsaným úředním inspektorem vyvážející třetí země;

b) splňovat veterinární požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení zmíněném v písmeni a).

Článek 8

Obecné podmínky přepravy živých zvířat do Unie

Po dobu mezi naložením ve třetí zemi původu a příjezdem na stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, nesmí být zásilky živých zvířat:

a) přepravovány společně s živými zvířaty, která:

i) nejsou určena pro propuštění do Unie, nebo

ii) mají nižší nákazový status;

▼M18

b) vyloženy ve třetí zemi, na třetím území nebo v jejich části, které nemají povolení pro dovoz dotčených zvířat do Unie, nebo, pokud jsou přepravovány letecky, přeloženy do jiného letadla, ani přepravovány po silnici, železnici nebo hnány přes takovou třetí zemi, území nebo jejich část.

▼C1

Článek 9

Časové omezení doby přepravy živých zvířat do Unie

Zásilky živých zvířat se propustí do Unie pouze tehdy, dorazí-li příslušná zásilka na stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie do 10 dnů ode dne vydání příslušného veterinárního osvědčení.

V případě přepravy po moři se uvedená lhůta 10 dnů prodlouží o dodatečnou dobu odpovídající délce trvání cesty po moři, kterou podepsaným prohlášením vypracovaným v souladu s částí 3 přílohy I, jehož originál se přiloží k veterinárnímu osvědčení, potvrdí velitel lodi.

Článek 10

Zvláštní podmínky postřiku leteckých zásilek živých zvířat přepravovaných do Unie

Jsou-li zásilky živých zvířat, s výjimkou zásilek včelovitých, přepravovány letecky, postříká se klec nebo kontejner, v němž jsou zvířata přepravována, a jejich okolí vhodným insekticidem.

Postřik se provede bezprostředně před uzavřením dveří letadla po naložení zásilky a dále po každém dalším otevření dveří ve třetí zemi, dokud zásilka nedorazí do místa konečného určení.

Kapitán letadla potvrdí, že byl postřik proveden, podpisem prohlášení vypracovaného v souladu s částí 4 přílohy I, jehož originál se přiloží k veterinárnímu osvědčení.

Článek 11

Podmínky použitelné po propuštění určitých zásilek kopytníků do Unie

▼M18

1. Zásilky kopytníků jiných, než jsou kopytníci uvedení v článku 3a, musí být po propuštění do Unie bez odkladu dopraveny do hospodářství určení v dopravním prostředku chráněném před vektory.

Pokud nejsou uvedení kopytníci odesláni přímo na jatka, zůstanou v tomto hospodářství alespoň 30 dní.

▼C1

2. Zásilky kopytníků určených k okamžité porážce musí být po propuštění do Unie bez odkladu dopraveny na jatka určení, kde se zvířata porazí do pěti pracovních dnů ode dne příjezdu na jatka.

Článek 12

Zvláštní podmínky pro tranzit určitých zásilek kopytníků přes třetí země

Uplatní-li se zvláštní podmínka I části 1 přílohy I za účelem umožnění tranzitu zásilek kopytníků, jichž se uvedená podmínka týká, pocházejících z jednoho členského státu a určených pro jiný členský stát, přes třetí zemi, území či jejich část uvedené v tabulce přílohy I, pro něž však není ve sloupci 4 téže tabulky určen žádný odpovídající vzor veterinárního osvědčení pro zásilky dotčených kopytníků, platí následující podmínky:

a) pro skot na výkrm:

i) hospodářství konečného určení musí předem určit příslušný orgán v místě konečného určení,

ii) živá zvířata, která tvoří zásilku, smí opustit hospodářství konečného určení pouze za účelem okamžité porážky,

iii) všechny přesuny živých zvířat do hospodářství a z hospodářství konečného určení musí probíhat pod dozorem příslušného orgánu za předpokladu, že jsou zvířata tvořící zásilku držena v uvedeném hospodářství;

b) pro kopytníky určené na okamžitou porážku platí čl. 11 odst. 2.

▼M8

Článek 12a

Výjimka pro tranzit některých zásilek živého skotu určeného k chovu a produkci přes území Litvy

1. Silniční tranzit zásilek živého skotu určeného k chovu a produkci pocházejících z ruské Kaliningradské oblasti přes území Litvy a zasílaných na místo určení mimo území Unie se povolí za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a) zvířata vstoupí na území Litvy na stanovišti hraniční kontroly na silnici Kybartai a území Litvy opustí na stanovišti hraniční kontroly Medininkai;

b) zvířata jsou převážena v kontejnerech na silničních vozidlech zaplombovaných na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie na silnici Kybartai veterinárním útvarem příslušného orgánu Litvy plombou s pořadovým číslem;

c) úřední veterinární lékař příslušného orgánu odpovědného za stanoviště hraniční kontroly na silnici Kybartai opatří každou stranu dokladů uvedených v čl. 7 odst. 1 třetí odrážce směrnice Rady 91/496/EHS, včetně řádně vyplněného veterinárního osvědčení v souladu se vzorem veterinárního osvědčení "BOV-X-TRANSIT-RU" stanoveným v příloze I části 2 tohoto nařízení, které zvířata doprovázejí ze stanoviště hraniční kontroly na silnici Kybartai do stanoviště hraniční kontroly Medininkai, razítkem "POUZE PRO TRANZIT Z RUSKÉ KALININGRADSKÉ OBLASTI PŘES ÚZEMÍ LITVY";

▼M31 —————

▼M8

f) zvířata doprovází veterinární osvědčení, které umožňuje neomezený vstup na území Běloruska, a veterinární osvědčení vydané pro místo určení zvířat v Rusku.

▼M31 —————

▼M8

3. V případě jakékoli neobvyklé či naléhavé situace během tranzitu použije členský stát tranzitu podle potřeby opatření stanovená v čl. 8 odst. 1 písm. b) druhé odrážce směrnice 90/425/EHS ( 7 ).

▼M31 —————

▼C1

Článek 13

Podmínky použitelné pro propuštění zásilek včelovitých, jichž se týká článek 7, do Unie

1. Zásilky královen, jichž se týká čl. 7 odst. 3 písm. a), musí být bez odkladu dopraveny na určené místo v konečném místě určení, kde jsou úly svěřeny pod dozor příslušného orgánu a královny přemístěny do nových klecí před tím, než jsou umístěny do místních kolonií.

2. Klece, doprovod královen a další materiál doprovázející zásilky královen ze třetí země původu se odešlou do laboratoře určené příslušným orgánem k vyšetření přítomnosti:

a) malého úlového brouka (Aethina tumida), jeho vajíček nebo larev;

b) stop roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

Po tomto laboratorním vyšetření se klece, doprovod královen a příslušný materiál zničí.

3. Zásilky čmeláků (Bombus spp.), jichž se týká čl. 7 odst. 3 písm. b), musí být bez odkladu dopraveny do místa určení.

Čmeláci musí zůstat v nádobě, v níž byli propuštění do Unie, až do konce života kolonie.

Nádoba a materiál doprovázející čmeláky ze třetí země původu se zničí nejpozději na konci života kolonie.

▼M18

Článek 13a

Podmínky použitelné po propuštění zásilek kopytníků určených pro schválené organizace, schválené instituty nebo schválená střediska

1. Zásilky kopytníků určených pro schválené organizace, schválené instituty nebo schválená střediska musí být po propuštění do Unie bez odkladu dopraveny do schválené organizace, schváleného institutu nebo schváleného střediska v dopravním prostředku, který je chráněn před vektory a je konstruován tak, aby z něj zvířata nemohla uprchnout a aby z vozidla nebo kontejneru nemohly během přepravy vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo, píce, odpad ani jakýkoli jiný materiál.

2. Zvířata musí být držena v karanténě v zařízení chráněném před vektory v prostorách schválené organizace, schváleného institutu nebo střediska členského státu určení po dobu alespoň 30 dní. Po tomto 30denním období karantény smí být zvířata přemístěna do jiné schválené organizace, schváleného institutu nebo střediska.

3. Zvířata propuštěná do schválené organizace, schváleného institutu nebo střediska smí být přemístěna na jiné místo určení, než je schválená organizace, schválený institut nebo schválené středisko, pouze tehdy, pokud:

a) od propuštění do Unie již uplynulo alespoň šest měsíců; a

b) přesun se provádí v souladu s odstavcem 4 přílohy C směrnice 92/65/EHS.

4. Odchylně od odstavce 3 smí zvířata opustit schválenou organizaci, schválený institut nebo schválené středisko před skončením šestiměsíčního období stanoveného v uvedeném odstavci pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) zvířata jsou vyvážena do třetí země, na třetí území nebo do jejich části;

b) pro účely jejich vývozu, jak je uvedeno v písmeni a), jsou zvířata přepravována v dopravním prostředku, který je chráněn před vektory a je konstruován tak, aby z něj zvířata nemohla uprchnout a aby z vozidla nebo kontejneru nemohly během přepravy vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo, píce, odpad ani jakýkoli jiný materiál.

▼C1

KAPITOLA III

PODMÍNKY PRO VSTUP ČERSTVÉHO MASA NA ÚZEMÍ UNIE

Článek 14

Obecné podmínky dovozu čerstvého masa

Zásilky čerstvého masa určeného k lidské spotřebě mohou být do Unie dováženy, pouze pokud splňují následující podmínky:

a) pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených ve sloupcích 1, 2 a 3 tabulky přílohy II, přičemž vzor veterinárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce je uveden ve sloupci 4 tabulky přílohy II;

b) jsou na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie prezentovány spolu s příslušným veterinárním osvědčením vypracovaným podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení uvedeného přílohy II, které vyplní a podepíše úřední veterinární lékař vyvážející třetí země a v němž se zohlední zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 6 tabulky téže přílohy;

c) splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení zmíněném v písmeni b) včetně:

i) dodatečných záruk stanovených v uvedeném osvědčení, jsou-li požadovány podle sloupce 5 tabulky přílohy II;

ii) dodatečných požadavků na veterinární osvědčení, které může v souladu s veterinárními právními předpisy Unie stanovit členský stát určení a které jsou zahrnuty v osvědčení.

Článek 15

Podmínky použitelné po dovozu nestažených těl volně žijící spárkaté zvěře

Podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 97/78/ES ( 8 ) musí být zásilky nestažených těl volně žijící spárkaté zvěře určené k lidské spotřebě po dalším zpracování bez odkladu dopraveny do zpracovatelského zařízení určení.

Článek 16

Tranzit a skladování čerstvého masa

Vstup zásilek čerstvého masa na území Unie, není-li toto maso určeno pro dovoz do Unie, ale je určeno pro třetí zemi buď po okamžitém tranzitu, nebo po uskladnění v Unii v souladu s čl. 12 odst. 4 a článkem 13 směrnice 97/78/ES, se povolí pouze tehdy, pokud zásilky splňují následující podmínky:

a) pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených ve sloupcích 1, 2 a 3 tabulky přílohy II, přičemž vzor veterinárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce je uveden ve sloupci 4 tabulky přílohy II;

b) splňují příslušné zvláštní veterinární požadavky stanovené v příslušném vzoru veterinárního osvědčení zmíněném v písmeni a);

c) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením, vypracovaným podle vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v příloze III a vyplněným a podepsaným úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země;

d) je potvrzena jejich přijatelnost pro tranzit, včetně případného uskladnění, a to na společném veterinárním vstupním dokladu podle čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ( 9 ), podepsaném úředním veterinárním lékařem stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie.

Článek 17

Výjimka pro tranzit přes území Lotyšska, Litvy a Polska

1. Odchylně od článku 16 se v případě zásilek pocházejících z Ruska a určených pro Rusko buď přímo, nebo přes další třetí zemi, povolí silniční nebo železniční tranzit přes území Unie mezi učenými stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými v rozhodnutí Komise 2009/821/ES ( 10 ) za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

a) veterinární útvar příslušného orgánu zásilku na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie zaplombuje plombou s pořadovým číslem;

▼M31 —————

▼M31 —————

▼M17

Článek 17a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1. Odchylně od článku 16 se pro zásilky pocházející z Bosny a Hercegoviny a směřující do třetích zemí povolí mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče přímý silniční tranzit přes Unii, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombována úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem;

▼M31 —————

▼C1

KAPITOLA IV

OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Osvědčení

Veterinární osvědčení požadovaná tímto nařízením se vyplní v souladu s vysvětlivkami uvedenými v příloze V.

Tento požadavek však nebrání použití elektronického osvědčování nebo jiných schválených metod harmonizovaných na úrovni Unie.

Článek 19

Přechodná ustanovení

▼M1

Během přechodného období mohou být zásilky živých zvířat, kromě včelovitých pocházejících ze státu Havaj, a čerstvého masa určeného k lidské spotřebě, pro něž byla před 30. listopadem 2010 vydána příslušná veterinární osvědčení podle rozhodnutí 79/542/EHS a 2003/881/ES, nadále propouštěny do Unie do 31. května 2011.

▼C1

Článek 20

Zrušení

Zrušuje se rozhodnutí 2003/881/ES.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA I

KOPYTNÍCI

▼M8

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich částí (*1)

Kód ISO a název třetí země Kód území Popis třetí země, území nebo jejich části Veterinární osvědčení Zvláštní podmínky
Vzor(y) SG
1 2 3 4 5 6
▼M28 —————
 ▼M28
▼M8
CA – Kanada CA-0 Celá země POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (*2)   IVb
IX
V
XIII (*5)
▼M8
CH – Švýcarsko CH-0 Celá země  (*3)    
CL – Chile CL-0 Celá země BOV-X,OVI-X, RUM    
POR-X, SUI B
▼M33
GB – Spojené království (*6) GB-0 Celá země
GB-1 Anglie a Wales BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI III, IVa, V, IX, XI
GB-2 Skotsko BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI II, III, IVa, V, IX, XI
GG – Guernsey GG-0 Celá země BOV-X, OVI-X, POR-X
RUM
V, IX
▼M8
GL – Grónsko GL-0 Celá země OVI-X, RUM   V
▼M33
IM – Ostrov Man IM-0 Celá země BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y II, III, IVa,
V, IX
▼M16 —————
▼M8
IS – Island IS-0 Celá země BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y    
POR-X, POR-Y B
▼M33
JE – Jersey JE-0 Celá země BOV-X, BOV-Y IVa
▼M8
ME – Černá Hora ME-0 Celá země     I
▼M30
MK – Republika Severní Makedonie MK-0 Celá země     I
▼M22
NZ – Nový Zéland NZ-0 Celá země BOV-X, BOV-Y,
RUM,
POR-X, POR-Y,
OVI-X, OVI-Y
  III
V
XII
▼M8
PM – Saint-Pierre a Miquelon PM-0 Celá země BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM    
RS – Srbsko (5) RS-0 Celá země     I
RU – Rusko RU-0 Celá země      
RU-1 Celá země kromě Kaliningradské oblasti      
RU-2 Kaliningradská oblast BOV-X-TRANSIT-RU   X
▼M12
US – Spojené státy US-0 Celá země POR-X D  
▼M8
(*1) Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky udělování osvědčení stanovené případnou příslušnou dohodou Unie se třetími zeměmi.
(*2) Výlučně pro živá zvířata jiná než zvířata z čeledi Cervidae (jelenovití).
(*3) Osvědčení podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).
(*4) Nezahrnuje Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244/99.
(*5) ►M30 Kanada: období sezónně prosté katarální horečky ovcí a epizootického hemoragického onemocnění je období mezi 1. listopadem a 15. květnem, v souladu s Kodexem zdraví suchozemských živočichů OIE. ◄
►M33 (*6)
V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko. ◄

Zvláštní podmínky (viz poznámky pod čarou v každém osvědčení)

"I" : pro tranzit přes území třetí země u živých zvířat určených k okamžité porážce nebo u živého skotu na výkrm zasílaných z jednoho členského státu a směřujících do jiného členského státu v nákladních automobilech opatřených plombou s pořadovým číslem.

Číslo plomby musí být uvedeno ve veterinárním osvědčení vydaném podle vzoru stanoveného v příloze F směrnice 64/432/EHS ( 11 ) u živého skotu na porážku a skotu na výkrm a podle vzoru I v příloze E směrnice 91/68/EHS ( 12 ) u jatečných ovcí a koz.

Plomba navíc musí být při příjezdu na určené stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie neporušená a číslo plomby musí být zaneseno v integrovaném počítačovém veterinárním systému Unie (TRACES).

▼M30

Příslušný veterinární orgán musí osvědčení před tranzitem přes území jedné nebo více třetích zemí opatřit v místě výstupu z Unie razítkem s následujícím textem: "POUZE PRO TRANZIT MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI EVROPSKÉ UNIE PŘES REPUBLIKU SEVERNÍ MAKEDONIE/ČERNOU HORU/SRBSKO ( *1 ) ( *2 )".

▼M8

Skot na výkrm musí být přepraven přímo do hospodářství určení stanoveného příslušným veterinárním orgánem místa určení. Příslušná zvířata nesmí uvedené hospodářství opustit, s výjimkou přesunu na okamžitou porážku.

"II" : území, kterému je přiznán status území úředně prostého tuberkulózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

"III" : území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

"IVa" : území, kterému je přiznán status území úředně prostého enzootické leukózy skotu (EBL) pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

"IVb" : stáda uznaná za úředně prostá enzootické leukózy skotu (EBL) odpovídající požadavkům stanoveným v příloze D směrnice 64/432/EHS pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

Nahrávám...
Nahrávám...