dnes je 21.5.2024

Input:

2065/2003, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o kouřových aromatech používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu, k 27. 3. 2021

26.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2003.2065
2065/2003, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o kouřových aromatech používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu, k 27. 3. 2021

Evropský parlament, Rada Evropské unie

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 2065/2003.

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2065/2003

ze dne 10. listopadu 2003

o kouřových ►C1 aromatech ◄ používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu

(Úř. věst. L 309 26.11.2003, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  No page date
►M1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009   L 188 14 18.7.2009
►M2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1243 ze dne 20. června 2019,   L 198 241 25.7.2019
►M3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019   L 231 1 6.9.2019

Opraveno:

>C1 Oprava, Úř. věst. L 053, 4.3.2010, s.  36 (2065/2003)

▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2065/2003

ze dne 10. listopadu 2003

o kouřových ►C1 aromatech ◄ používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu

Článek 1

Předmět

1. Účelem tohoto nařízení je zajistit účinné fungování vnitřního trhu, pokud jde o ►C1 kouřová aromata používaná nebo určená ◄ k použití v potravinách nebo na jejich povrchu, a současně zajistit základ pro zabezpečení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů.

2. K tomuto účelu toto nařízení stanoví

a) postup Společenství pro hodnocení primárních kouřových kondenzátů a primárních dehtových frakcí a pro povolování jejich použití jako takových v potravinách nebo na jejich povrchu nebo pro výrobu sekundárních ►C1 kouřových aromat ◄ a určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu;

b) postup Společenství pro stanovení seznamu primárních kouřových kondenzátů a primárních dehtových frakcí, které jsou povoleny ve Společenství s vyloučením všech ostatních, a podmínek jejich použití v potravinách nebo na jejich povrchu.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na

1. ►C1 kouřová aromata používaná nebo určená ◄ k použití v potravinách nebo na jejich povrchu;

2. výchozí materiály pro výrobu kouřových ►C1 aromat ◄ ;

3. podmínky, za kterých se ►C1 kouřová aromata ◄ připravují;

4. potraviny, v nichž nebo na jejichž povrchu jsou ►C1 kouřová aromata přítomna ◄ .

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené ve směrnici 88/388/EHS a v nařízení (ES) č. 178/2002.

Dále se rozumí:

1. "primárním kouřovým kondenzátem" přečištěný vodný podíl kondenzovaného kouře, který spadá pod definici "kouřových ►C1 aromat ◄ ";

2. "primární dehtovou frakcí" přečištěná frakce dehtové fáze kondenzovaného kouře o vysoké hustotě, která je nerozpustná ve vodě a která spadá pod definici "kouřových ►C1 aromat ◄ ";

3. "primárními produkty" primární kouřové kondenzáty a primární dehtové frakce;

▼C1

4. "sekundárními kouřovými aromaty" aromata vyráběná dalším zpracováním primárních produktů a používaná nebo určená k použití v potravinách nebo na jejich povrchu s cílem udělit těmto potravinám aroma podobné aromatu kouře.

▼B

Článek 4

Obecné podmínky použití a požadavky na bezpečnost

1. Použití kouřových ►C1 aromat ◄ v potravinách nebo na jejich povrchu se povolí pouze tehdy, je-li dostatečně prokázáno, že

— nepředstavuje riziko pro lidské zdraví,

— neuvádí spotřebitele v omyl.

Každé povolení může být vázáno na zvláštní podmínky použití.

2. Nikdo nesmí uvést na trh ►C1 kouřové aroma ◄ ani potravinu, v níž nebo na jejímž povrchu je ►C1 takové kouřové aroma přítomno ◄ , není-li ►C1 dotyčné kouřové aroma ◄ primárním produktem povoleným podle článku 6 nebo není-li z něj vyroben a nejsou-li splněny podmínky jeho použití stanovené v povolení uděleném podle tohoto nařízení.

Článek 5

Podmínky pro výrobu

1. Dřevo použité pro výrobu primárních produktů nesmí být v období šesti měsíců před pokácením nebo bezprostředně po něm záměrně ani nezáměrně ošetřeno chemickými látkami, pokud nelze prokázat, že přítomnost látky použité pro ošetření nevede při spalování ke vzniku potenciálně toxických látek.

Osoba, která uvádí na trh primární produkty, musí být schopna vhodným potvrzením nebo dokumentací prokázat, že požadavky prvního pododstavce byly splněny.

2. Podmínky pro výrobu primárních produktů jsou stanoveny v příloze I. Olejová fáze nerozpustná ve vodě, která je vedlejším produktem procesu, nesmí být použita pro výrobu kouřových ►C1 aromat ◄ .

3. Aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy Společenství, smějí být primární produkty dále zpracovávány vhodnými fyzikálními procesy k výrobě sekundárních kouřových ►C1 aromat ◄ . Liší-li se názory na vhodnost určitého fyzikálního procesu, může být rozhodnuto postupem podle čl. 19 odst. 2.

Článek 6

Seznam primárních produktů povolených na úrovni Společenství

1. Seznam primárních produktů, které jsou s vyloučením všech ostatních povoleny na úrovni Společenství jako takové pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu nebo pro výrobu sekundárních kouřových ►C1 aromat ◄ , bude stanoven postupem podle čl. 19 odst. 2.

2. V seznamu podle odstavce 1 se pro každý povolený primární produkt uvede jednoznačný kód produktu, název produktu, jméno a adresa držitele povolení, jasný popis a charakterizace produktu, podmínky jeho použití v konkrétních potravinách nebo kategoriích potravin nebo na jejich povrchu a den, kdy povolení produktu nabývá platnosti.

3. Po stanovení seznamu podle odstavce 1 mohou být primární produkty zařazovány do tohoto seznamu postupem podle čl. 19 odst. 2.

Článek 7

Žádost o povolení

1. K zařazení primárního produktu do seznamu podle čl. 6 odst. 1 musí být podána žádost v souladu s následujícími ustanoveními.

2.

a) Žádost musí být podána příslušnému orgánu členského státu.

b) Příslušný orgán

i) do 14 dnů od obdržení žádosti písemně potvrdí žadateli, že žádost obdržel. V potvrzení uvede datum obdržení žádosti;

ii) neprodleně informuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") a

iii) sdělí úřadu žádost a všechny doplňující informace poskytnuté žadatelem.

▼M3

c) Úřad:

i) neprodleně o žádosti uvědomí Komisi a ostatní členské státy a zpřístupní jim žádost a veškeré doplňující informace poskytnuté žadatelem a

ii) v souladu s články 14 a 15 zveřejní žádost, příslušné podpůrné informace a veškeré doplňující informace předložené žadatelem.

▼B

3. K žádosti musí být přiloženy

a) jméno a adresa žadatele;

b) informace uvedené v příloze II;

c) odůvodněné prohlášení, že produkt je v souladu s čl. 4 odst. 1 první odrážkou;

d) souhrnný dokumentační soubor údajů.

▼M3

4. Úřad zveřejní po dohodě s Komisí podrobné pokyny týkající se přípravy a podávání žádosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku, s přihlédnutím ke standardním datovým formátům, pokud byly zavedeny podle článku 39f nařízení (ES) č. 178/2002.

▼B

Článek 8

Stanovisko úřadu

1. Úřad vydá do šesti měsíců od obdržení platné žádosti stanovisko k tomu, zda jsou produkt a jeho zamýšlené použití v souladu s čl. 4 odst. 1. Úřad může výše uvedenou lhůtu prodloužit. V takovém případě sdělí žadateli, Komisi a členským státům důvod prodloužení.

2. Úřad může v případě potřeby požádat žadatele, aby doplnil údaje přiložené k žádosti ve lhůtě stanovené úřadem, která nesmí v žádném případě překročit 12 měsíců. Pokud úřad požaduje doplňující informace, staví se lhůta podle odstavce 1 do předložení takových informací. Tato lhůta se rovněž staví na dobu poskytnutou žadateli k přípravě ústních nebo písemných vysvětlení.

3. Pro účely přípravy stanoviska úřad

a) ověří, že údaje a dokumenty předložené žadatelem jsou v souladu s čl. 7 odst. 3; v tom případě se žádost považuje za platnou;

b) informuje žadatele, Komisi a členské státy v případě, že je žádost neplatná.

4. Je-li stanovisko k povolení hodnoceného produktu příznivé, musí obsahovat

a) podmínky nebo omezení, na něž by mělo být vázáno použití hodnoceného primárního produktu jako takového nebo jako sekundárního kouřového ►C1 aromatu ◄ v konkrétní potravině nebo kategorii potravin nebo na jejich povrchu;

b) posouzení vhodnosti metody analýzy podle přílohy II bodu 4 pro zamýšlené kontrolní účely.

5. Úřad předloží své stanovisko Komisi, členským státům a žadateli.

6. Úřad své stanovisko zveřejní po odstranění všech informací považovaných podle článku 15 za důvěrné.

Článek 9

Povolení na úrovni Společenství

1. Do tří měsíců od obdržení stanoviska úřadu Komise připraví návrh opatření, které má být přijato ve věci žádosti o zařazení primárního produktu do seznamu podle čl. 6 odst. 1, přičemž zohlední požadavky uvedené v čl. 4 odst. 1, právní předpisy Společenství a jiné faktory oprávněně spojené s danou záležitostí. Není-li návrh opatření v souladu se stanoviskem úřadu, vysvětlí Komise důvody rozdílů.

Opatřením podle prvního pododstavce je

a) návrh nařízení, kterým se mění seznam podle čl. 6 odst. 1 tak, že se dotyčný primární produkt zařazuje do seznamu povolených produktů způsobem uvedeným v čl. 6 odst. 2, nebo

b) návrh rozhodnutí určeného žadateli, kterým se povolení odmítá udělit.

2. Tato opatření se přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2. Komise neprodleně vyrozumí žadatele o přijatém opatření.

3. Aniž je dotčen článek 11, platí povolení udělené postupem stanoveným v tomto nařízení v celém Společenství deset let a obnovuje se podle článku 12.

4. Po vydání povolení podle tohoto nařízení musí držitel povolení nebo jakýkoli jiný provozovatel potravinářského podniku, který používá primární produkt nebo sekundární ►C1 kouřová aromata ◄ , dodržet všechny podmínky nebo omezení, na něž je takové povolení vázáno.

5. Držitel povolení neprodleně sdělí Komisi veškeré nové vědecké nebo technické informace, které by mohly mít vliv na posuzování bezpečnosti povoleného primárního produktu nebo sekundárních ►C1 kouřových aromat ◄ z hlediska lidského zdraví. Úřad v případě potřeby posouzení přezkoumá.

6. Udělením povolení se nesnižuje obecná občanskoprávní a trestní odpovědnost každého provozovatele potravinářského podniku, pokud jde o povolený primární produkt, sekundární ►C1 kouřové aroma ◄ nebo potravinu obsahující povolený primární produkt nebo sekundární ►C1 kouřové aroma ◄ .

Článek 10

První stanovení seznamu primárních produktů povolených na úrovni Společenství

1. Během osmnácti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost podají provozovatelé potravinářských podniků žádost podle článku 7 pro první stanovení seznamu primárních produktů povolených na úrovni Společenství. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1, bude tento seznam stanoven až poté, co úřad vydá stanovisko ke všem primárním produktům, pro něž byla v této lhůtě podána platná žádost.

Na žádosti, k nimž nemohl úřad vydat stanovisko, protože žadatel nedodržel stanovené lhůty pro předložení doplňujících informací podle čl. 8 odst. 2, není brán zřetel při zařazování do prvního seznamu Společenství.

2. Do tří měsíců od obdržení všech stanovisek podle odstavce 1 Komise připraví návrh nařízení o prvním stanovení seznamu podle čl. 6 odst. 1, přičemž zohlední požadavky uvedené v čl. 6 odst. 2.

Článek 11

Změna, pozastavení a zrušení povolení

1. Držitel povolení může postupem podle článku 7 požádat o změnu uděleného povolení.

2. Úřad vydá z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu nebo Komise podle potřeby postupem podle článku 8 stanovisko k tomu, zda je povolení stále v souladu s tímto nařízením.

3. Komise neprodleně přezkoumá stanovisko úřadu a připraví návrh rozhodnutí, které má být přijato.

4. V návrhu opatření, kterým se mění povolení, se určí všechny nezbytné změny podmínek použití a popřípadě omezení, na něž je toto povolení vázáno.

5. Konečné opatření, tj. změna, pozastavení nebo zrušení povolení, je přijato postupem podle čl. 19 odst. 2.

6. Komise neprodleně vyrozumí držitele povolení o přijatém opatření.

Článek 12

Obnovení povolení

1. Aniž je dotčen článek 11, prodlužují se povolení udělená podle tohoto nařízení na dobu deseti let na základě žádosti, kterou podá držitel povolení Komisi nejpozději osmnáct měsíců před uplynutím doby platnosti povolení.

2. K žádosti musí být přiloženy tyto údaje a dokumenty:

a) odkaz na původní povolení;

b) veškeré dostupné informace týkající se bodů uvedených v příloze II, které doplňují

Nahrávám...
Nahrávám...