dnes je 18.7.2024

Input:

2074/2005, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení č. 853/2004, k 14. 12. 2019

14.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2005.2074
2074/2005, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení č. 853/2004, k 14. 12. 2019

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 2074/2005.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 338 22.12.2005, s. 27)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1664/2006 ze dne 6. listopadu 2006,   L 320 13 18.11.2006
►M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1244/2007 ze dne 24. října 2007,   L 281 12 25.10.2007
►M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1022/2008 ze dne 17. října 2008,   L 277 18 18.10.2008
►M4 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1250/2008 ze dne 12. prosince 2008,   L 337 31 16.12.2008
►M5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 15/2011 ze dne 10. ledna 2011,   L 6 3 11.1.2011
►M6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 809/2011 ze dne 11. srpna 2011,   L 207 1 12.8.2011
►M7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1012/2012 ze dne 5. listopadu 2012,   L 306 1 6.11.2012
►M8 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 218/2014 ze dne 7. března 2014,   L 69 95 8.3.2014
►M9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2295 ze dne 9. prosince 2015,   L 324 5 10.12.2015
►M10 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016,   L 126 13 14.5.2016
►M11 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1973 ze dne 30. října 2017,   L 281 21 31.10.2017
►M12 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1980 ze dne 31. října 2017,   L 285 8 1.11.2017
►M13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019,   L 131 51 17.5.2019
►M14 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/628 ze dne 8. dubna 2019   L 131 101 17.5.2019
►M15 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1139 ze dne 3. července 2019,   L 180 12 4.7.2019

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 214, 9.8.2013, s.  11 (1012/2012)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

(Text s významem pro EHP)

▼M15

Článek 1

Požadavky na informace o potravinovém řetězci pro účely nařízení (ES) č. 853/2004

Požadavky na informace o potravinovém řetězci uvedené v příloze II oddílu III nařízení (ES) č. 853/2004 jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Požadavky na produkty rybolovu pro účely nařízení (ES) č. 853/2004

Požadavky na produkty rybolovu uvedené v čl. 11 odst. 9 nařízení (ES) č. 853/2004 jsou stanoveny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Uznané testovací metody pro mořské biotoxiny pro účely nařízení (ES) č. 853/2004

Uznané testovací metody pro zjišťování mořských biotoxinů uvedené v čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004 jsou stanoveny v příloze V prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627.

▼B

Článek 4

Obsah vápníku u mechanicky oddělovaného masa pro účely nařízení (ES) č. 853/2004

Obsah vápníku u mechanicky oddělovaného masa ve smyslu čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004 je stanoven v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 5

Seznamy zařízení pro účely nařízení (ES) č. 882/2004

Požadavky na seznamy zařízení uvedené v čl. 31 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 882/2004 jsou stanoveny v příloze V tohoto nařízení.

▼M13 —————

▼M14 —————

▼M15

Článek 6a

Testovací metody pro syrové mléko a tepelně ošetřené mléko

Analytické metody stanovené v příloze VIa tohoto nařízení použijí příslušné orgány, popřípadě provozovatelé potravinářských podniků ke kontrole dodržování limitů stanovených v příloze III oddílu IX kapitole I části III nařízení (ES) č. 853/2004 a k zajištění řádného použití procesu pasterizace mléčných výrobků podle přílohy III oddílu IX kapitoly II části II uvedeného nařízení.

▼M13 —————

▼B

Článek 7

Odchylka od nařízení (ES) č. 852/2004 pro potraviny s tradičními vlastnostmi

1. Pro účely tohoto nařízení se "potravinami s tradičními vlastnostmi" rozumějí potraviny, které jsou v členském státě, v němž se tradičně vyrábějí:

a) historicky uznávány jako tradiční výrobky, nebo

b) vyráběny v souladu s kodifikovanými nebo registrovanými technickými popisy tradičního postupu nebo v souladu s tradičními výrobními postupy, nebo

c) chráněny vnitrostátními, regionálními nebo místními právními předpisy nebo předpisy Společenství jako tradiční potravinářské výrobky.

2. Členské státy mohou zařízením vyrábějícím potraviny s tradičními vlastnostmi udělovat jednotlivé nebo obecné odchylky od požadavků stanovených:

a) v příloze II kapitole II bodu 1 nařízení (ES) č. 852/2004, pokud jde o prostory, v nichž jsou tyto produkty vystaveny prostředí potřebnému k vyvinutí části jejich vlastností. Tyto prostory mohou zejména obsahovat stěny, stropy a dveře, které nejsou hladké, neprodyšné, nepohlcující nebo z nerezového materiálu, jakož i přirozené geologické stěny, stropy a podlahy;

b) v příloze II kapitole II bodu 1 písm. f) a kapitole V bodu 1 nařízení (ES) č. 852/2004, pokud jde o druh materiálu, z nichž jsou vyráběny nástroje a zařízení výhradně používané k přípravě, prvnímu balení a dalšímu balení těchto výrobků.

Opatření pro úklid a dezinfekci prostor uvedených v písmenu a) a frekvence jejich provádění se přizpůsobí činnosti tak, aby byla zohledněna jejich specifická okolní flóra.

Nástroje a zařízení uvedené v písmenu b) se vždy uchovávají v uspokojivém hygienickém stavu a pravidelně se čistí a dezinfikují.

3. Členské státy udělující výjimky ve smyslu odstavce 2 oznámí jednotlivé nebo obecné výjimky do 12 měsíců od jejich udělení Komisi a ostatním členským států. Každé oznámení:

a) obsahuje stručný popis požadavků, které byly přizpůsobeny;

b) popisuje dotyčné potraviny a podniky a

c) obsahuje veškeré další příslušné informace.

Článek 8

Změny nařízení (ES) č. 853/2004

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 853/2004 se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.

Článek 9

Změny nařízení (ES) č. 854/2004

Přílohy I, II a III nařízení (ES) č. 854/2004 se mění v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006 s výjimkou přílohy V kapitol II a III, jež se použijí ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA I

INFORMACE O POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

ODDÍL I

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ

Provozovatelé potravinářských podniků chovající zvířata odesílaná na porážku zajistí, aby informace o potravinovém řetězci uvedené v nařízení (ES) č. 853/2004 byly případně zahrnuty v dokumentaci o odesílaných zvířatech ve snaze zpřístupnit tyto informace provozovatelům příslušných jatek.

▼M13 —————

▼B

PŘÍLOHA II

PRODUKTY RYBOLOVU

ODDÍL I

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ

Tento oddíl stanoví podrobná pravidla pro vizuální kontroly, jejichž účelem je zjistit parazity v produktech rybolovu.

KAPITOLA I

DEFINICE

1. "Viditelným parazitem" se rozumí parazit nebo skupina parazitů o rozměrech, barvě nebo struktuře jasně rozeznatelné od rybí tkáně.

2. "Vizuální kontrolou" se rozumí nedestruktivní zkoumání ryb nebo produktů rybolovu prováděné se zvětšovacími optickými prostředky nebo bez nich a za dobrých světelných podmínek pro lidské vidění, včetně, je-li to nutné, prosvícením.

3. "Prosvícením" se, pokud jde o ploché ryby nebo rybí filety, rozumí držení ryby proti světlu v zatemněné místnosti za účelem zjištění parazitů.

KAPITOLA II

VIZUÁLNÍ KONTROLA

1. Vizuální kontrola musí být prováděna na reprezentativním počtu vzorků. Osoby odpovědné za zařízení na pevnině a kvalifikované osoby na výrobních plavidlech musejí určit, v závislosti na povaze produktů rybolovu, jejich zeměpisném původu a použití, rozsah a frekvenci kontrol. Při produkci musí být kvalifikovanými osobami provedena u kuchaných ryb vizuální kontrola břišní dutiny, jater a mlíčí určených k lidské spotřebě. V závislosti na použitém způsobu kuchání musí být vizuální kontrola provedena:

a) v případě ručního kuchání, průběžně pracovníkem při kuchání a propírání;

b) v případě strojového kuchání, odebráním reprezentativního počtu vzorků o alespoň deseti kusech ryb na partii.

2. Vizuální kontrolu

Nahrávám...
Nahrávám...