dnes je 18.7.2024

Input:

211/2019 Sb., Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

č. 211/2019 Sb., Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
VYHLÁŠKA
ze dne 19. srpna 2019
o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. l) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) způsob provádění klasifikace, označení jatečně upravených těl jatečných zvířat, vzor protokolu o klasifikaci, způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace, způsob a rozsah odborné přípravy, složení zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti, dobu jeho platnosti a způsob prodloužení osvědčení.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  klasifikátorem osoba, která provádí klasifikaci jatečně upravených těl2) jatečných zvířat a splňuje podmínky pro provádění klasifikace jatečných zvířat stanovené zákonem a touto vyhláškou,
b)  přejímací hmotností hmotnost jatečně upraveného těla za studena.
§ 3
Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností od 60 do 120 kg
(1)  Klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností od 60 do 120 kg se provádí podle přílohy IV části B nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, za použití standardní obchodní úpravy3) jatečného těla, popřípadě alternativní obchodní úpravy4) jatečného těla a pomocí metod schválených pro Českou republiku rozhodnutím Komise 2005/1/ES.
(2)  Klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností podle odstavce 1 lze provádět s těžbou kruponu.
(3)  Po provedení klasifikace podle odstavců 1 a 2 se jatečně upravené tělo jatečného prasete označí podle čl. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.
(4)  Pořadí každého poraženého kusu se stanoví kontinuální řadou čísel, a to vždy za jeden porážecí den. Toto číslo se vyznačí na jatečně upraveném těle každého poraženého kusu a každé jatečné půlce a musí být shodné s pořadovým číslem jatečně upraveného těla v klasifikačním protokolu.
§ 4
Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností pod 60 kg a nad 120 kg
(1)  Jatečně upravené tělo jatečného prasete s přejímací hmotností pod 60 kg a nad 120 kg se zařadí do třídy jakosti podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Po zařazení jatečně upraveného těla do třídy jakosti se jatečně upravené tělo označí třídou jakosti podle odstavce 1. Označení se provede stejným způsobem jako označení jatečně upraveného těla podle § 3.
§ 5
Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečného skotu
(1)  Klasifikace a označení jatečně upraveného těla jatečného skotu se provádí podle přílohy IV části A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a čl.
Nahrávám...
Nahrávám...