dnes je 15.7.2024

Input:

231/2001 Sb., Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 231/2001 Sb., Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 17. května 2001
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 120/2001 Sb.
 
 
čá. 138/2001 Sb.
 
 
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění § 32 odst. 1 písm. i)
341/2004 Sb.
(k 2.6.2004)
mění 42 novelizačních bodů
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 66 nahrazuje první větu
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
§ 10 odst. 2 ruší slova „ , a další plat”
82/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
v § 2 odst. 1 doplňuje slova v písm. c)
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
vkládá § 24a
348/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
v § 51 odst. 3 vkládá slova,
348/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 50 vkládá nový odst. 5
348/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 50 mění odst. 1
348/2005 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 50 nové znění odst. 1
235/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
mění 76 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
235/2006 Sb.
(k 1.1.2012)
ve znění zák. č. 302/2011 Sb.; mění § 5
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
mění § 5, § 66; vkládá § 59a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 13 odst. 3 písm. a)
304/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 12, § 17, § 18, § 25, § 26, § 27, § 30, § 32, § 50, § 63; vkládá nový § 28a a § 55b; nová přechodná ustanovení
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 14 odst. 2, § 15, § 17 odst. 3, § 27 a § 28
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
v § 54a nahrazuje slova
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 24 písm. e) a § 30 odst. 1 písm. e)
196/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 2 odst. 1 písm. c), d), e) a j), § 20, § 21, § 31, § 56 a § 57; nová přechodná ustanovení
ve znění zák. č. 261/2021 Sb.
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 14 odst. 1 písm. a) a § 18 odst. 4 písm. a)
132/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
mění, celkem 106 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
132/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 32 odst. 2
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 18 odst. 4 písm. e), § 20 odst. 3, § 25 odst. 1 a odst. 2, § 27 odst. 2; nová přechodná ustanovení
302/2011 Sb.
(k 14.10.2011)
mění § 4 odst. 2, § 21 odst. 3, § 48 odst. 1, § 50 odst. 1, § 66; nová přechodná ustanovení
302/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá nové § 32a až 32f
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 13 odst. 3 písm. e), § 14 odst. 2, § 17 odst. 3, § 24 písm. e), § 27 odst. 3, § 28 odst. 4 písm. b), § 30 odst. 1 písm. e), § 63 odst. 2 a § 64 odst. 2; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 67b
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 48 odst. 1 písm. e)
406/2012 Sb.
(k 1.6.2013)
mění § 5, § 49, § 60 odst. 2, § 67 odst. 1 a 2
496/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3, § 32a, § 32b; vkládá § 32g
181/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 32 odst. 1 písm. k)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 11
79/2015 Sb.
(k 2.5.2015)
mění § 3, § 6 odst. 2 a § 51 odst. 1
139/2016 Sb.
(k 6.5.2016)
ruší § 32a až 32g
180/2016 Sb.
(k 7.9.2016)
mění § 48, § 49 odst. 1 písm. c), § 53 odst. 2, § 53a odst. 4 písm. a)
14/2017 Sb.
(k 9.2.2017)
mění § 13 odst. 3, § 21 odst. 6 a 7 a § 63 odst. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
mění § 20, § 21, § 25 a § 32
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 5, § 32, § 59a a § 66
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 67b
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 5 písm. n)
242/2022 Sb.
(k 15.9.2022)
mění, celkem 99 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
202/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 21, § 24, § 55a, § 56 a § 57
253/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 13 odst. 3 písm. g)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje výkon státní správy v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  rozhlasovým a televizním vysíláním poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných v rámci programu, včetně služeb přímo souvisejících s programem, provozovatelem vysílání veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických komunikací1a) v podobě chráněné nebo nechráněné podmíněným přístupem1b) za účelem simultánního sledování pořadů a dalších částí vysílání,
b)  převzatým rozhlasovým a televizním vysíláním příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí elektronických komunikací1a) ; za nezměněné šíření se považuje i šíření české verze televizního programu prvotně vysílaného v cizím jazyce,
c)  celoplošným vysíláním rozhlasové a televizní vysílání programů, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat v případě rozhlasového vysílání alespoň 80 % a v případě televizního vysílání alespoň 70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu1c) , pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak1d) ,
d)  programovou sítí společné sestavování programů nebo jejich podstatných částí nebo vzájemné přejímání programů nebo jejich podstatných částí nebo jejich současné šíření více provozovateli,
e)  regionálním vysíláním rozhlasové nebo televizní vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat v případě rozhlasového vysílání více než 1 % a méně než 80 % a v případě televizního vysílání více než 1 % a méně než 70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu1c) ,
f)  místním vysíláním vysílání rozhlasového nebo televizního programu určeného svým dosahem pro místně vymezenou oblast a pro tuto oblast vytvářeného; místně vymezená územní oblast nesmí zahrnovat více než 1 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu1c) ,
g)  provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání právnická nebo fyzická osoba, která sestavuje program, včetně služeb přímo souvisejících s programem, určuje způsob organizace rozhlasového a televizního vysílání a má za toto vysílání redakční odpovědnost, a pod zvukovým nebo obrazovým označením, jež program a služby přímo související s programem nezaměnitelně identifikuje, tento program a služby přímo související s programem prvotně šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává šířit (dále jen „provozovatel vysílání”),
h)  provozovatelem převzatého vysílání právnická nebo fyzická osoba, která rozhoduje o skladbě programů převzatého vysílání, včetně služeb přímo souvisejících s programy převzatého vysílání, a která tyto programy a služby s nimi přímo související šíří nebo prostřednictvím třetích
Nahrávám...
Nahrávám...