Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

231/2016 Sb., Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

č. 231/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. července 2016
o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Obecná ustanovení
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie o úředních kontrolách2) , 3) a upravuje
a) požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení kontrolního vzorku (dále jen „vzorek”) za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,
b) požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,
c) požadavky na balení, přepravu, uchování a další nakládání se vzorkem, na označování vzorku, na záznam o odběru vzorku a náležitosti protokolu o zkoušce.
(2) Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy se postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) . V oblasti společné organizace trhů se zemědělskými produkty se při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) . Neobsahují-li dotčenou úpravu pravidla určená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) , postupuje se podle této vyhlášky.
(3) Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy se postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) . Neobsahují-li dotčenou úpravu pravidla určená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) , postupuje se podle této vyhlášky.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) částí šarže4) část šarže vymezená za účelem aplikace určité metody odběru vzorku, přičemž každá tato část šarže je fyzicky oddělená a samostatně identifikovatelná, pokud není stanoveno jinak,
b) dílčím vzorkem množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže, případně dávky nebo zásilky, nebo jejich části; dílčím vzorkem se rovněž rozumí prvotní vzorek ve smyslu pravidel Evropské unie3) ,
c) laboratorním vzorkem vzorek určený k laboratorním zkouškám,
d) přípravou laboratorního vzorku souhrn operací s potravinou nebo tabákovým výrobkem nutných k přeměně vzorku na laboratorní vzorek, jako je například redukce velikosti, mísení, homogenizace, dělení,
e) náhodným (namátkovým) odběrem odběr dílčích vzorků takovým způsobem, kdy libovolný dílčí vzorek
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: