dnes je 15.7.2024

Input:

231/2016 Sb., Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění účinném k 1.4.2022

č. 231/2016 Sb., Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění účinném k 1.4.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 14. července 2016
o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
78/2018 Sb.
(k 30.5.2018)
mění § 2, § 4 a § 6
56/2022 Sb.
(k 1.4.2022)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Obecná ustanovení
(1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie o úředních kontrolách2) , 3) a upravuje
a)  požadavky na odběr, přípravu a zkoušení kontrolního vzorku (dále jen „vzorek”) za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,
b)  požadavky na odběr, přípravu a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,
c)  požadavky na balení, přepravu, uchování a další nakládání se vzorkem, na označování vzorku, na záznam o odběru vzorku a náležitosti protokolu o zkoušce,
d)  způsob posouzení výsledků zkoušek vzorků pro druhé odborné stanovisko podle § 16 odst. 7 písm. c) zákona.
(2)  Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy se postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/6252) . V oblasti společné organizace trhů se zemědělskými produkty se při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) . Neobsahují-li dotčenou úpravu pravidla určená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) , postupuje se podle zákona, jiného právního předpisu nebo této vyhlášky.
(3)  Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy se postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) . Neobsahují-li dotčenou úpravu pravidla určená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) , postupuje se podle této vyhlášky.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  částí šarže4) část šarže vymezená za účelem aplikace určité metody odběru vzorku, přičemž každá tato část šarže je fyzicky oddělená a samostatně identifikovatelná, pokud není stanoveno jinak,
b)  dílčím vzorkem množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže, případně dávky nebo zásilky, nebo jejich části; dílčím vzorkem se rovněž rozumí prvotní vzorek ve smyslu pravidel Evropské unie3) ,
c)  laboratorním vzorkem
Nahrávám...
Nahrávám...