dnes je 31.5.2023

Input:

231/2016 Sb., Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění účinném k 1.4.2022

č. 231/2016 Sb., Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění účinném k 1.4.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 14. července 2016
o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
78/2018 Sb.
(k 30.5.2018)
mění § 2, § 4 a § 6
56/2022 Sb.
(k 1.4.2022)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Obecná ustanovení
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie o úředních kontrolách2) , 3) a upravuje
a) požadavky na odběr, přípravu a zkoušení kontrolního vzorku (dále jen „vzorek”) za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,
b) požadavky na odběr, přípravu a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,
c) požadavky na balení, přepravu, uchování a další nakládání se vzorkem, na označování vzorku, na záznam o odběru vzorku a náležitosti protokolu o zkoušce,
d) způsob posouzení výsledků zkoušek vzorků pro druhé odborné stanovisko podle § 16 odst. 7 písm. c) zákona.
(2) Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy se postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/6252) . V oblasti společné organizace trhů se zemědělskými produkty se při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) . Neobsahují-li dotčenou úpravu pravidla určená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) , postupuje se podle zákona, jiného právního předpisu nebo této vyhlášky.
(3) Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy se postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) . Neobsahují-li dotčenou úpravu pravidla určená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042) , postupuje se podle této vyhlášky.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) částí šarže4) část šarže vymezená za účelem aplikace určité metody odběru vzorku, přičemž každá tato část šarže je fyzicky oddělená a samostatně identifikovatelná, pokud není stanoveno jinak,
b) dílčím vzorkem množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže, případně dávky nebo zásilky, nebo jejich části; dílčím vzorkem se rovněž rozumí prvotní vzorek ve smyslu pravidel Evropské unie3) ,
c) laboratorním vzorkem vzorek určený k laboratorním zkouškám,
d) přípravou laboratorního vzorku souhrn operací s potravinou nebo tabákovým výrobkem nutných k přeměně vzorku na laboratorní vzorek, jako je například redukce velikosti, mísení, homogenizace, dělení,
e) náhodným (namátkovým) odběrem odběr dílčích vzorků takovým způsobem, kdy libovolný dílčí vzorek z kontrolované šarže, dávky nebo zásilky bude vybrán se stejnou úrovní pravděpodobnosti,
f) systematickým odběrem odběr dílčích vzorků, při kterém se jednotlivé dílčí vzorky odeberou v předem stanovených vzdálenostech nebo časových intervalech od náhodně zvoleného začátku,
g) lokálním odběrem odběr dílčích vzorků provedený takovým způsobem, že dílčí vzorky jsou pokud možno odebrány z různých vrstev nebo míst šarže, dávky nebo zásilky nebo jejich části a z každé zvolené vrstvy nebo místa je odebrán alespoň jeden dílčí vzorek,
h) cíleným odběrem odběr dílčích vzorků, při kterém se jednotlivé dílčí vzorky odeberou ze zvolených míst s podezřením na porušení bezpečnosti nebo jakosti; vzorek získaný cíleným odběrem nereprezentuje celou šarži, dávku nebo zásilku,
i) kontrolním nákupem odběr vzorku poskytnutého kontrolovanou osobou orgánu dozoru bez jeho předchozí identifikace provedený převzetím vzorku orgánem dozoru,
j) výsledkem zkoušky hodnota znaku získaná provedením metody zkoušení,
k) stěrem odběr vzorku z míst nebo zařízení používaných při výrobě potravin nebo jejich uvádění na trh.
§ 3
Požadavky na odbornou kvalifikaci
(1) Odběr, přípravu a zkoušení vzorku provádí osoba splňující požadavky podle čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/6252) .
(2) Senzorické zkoušení vzorku v laboratoři nebo na místě provádí osoby k této činnosti řádně proškolené v souladu s požadavky vybraných českých technických norem upravujících postup a výcvik posuzovatelů
a) ČSN ISO 5496 Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozeznávání pachů,
b) ČSN EN ISO 8586 Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů,
c) ČSN ISO 8587 Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška,
d) ČSN ISO 11036 Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury,
e) ČSN ISO 3972 Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti,
f) ČSN EN ISO 4120 Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška,
 
 
g) ČSN EN ISO 5495 Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška, nebo
h) ČSN EN ISO 10399 Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio.
§ 4
Odběr vzorku
(1) Odběr vzorku se provádí
a) náhodným (namátkovým) odběrem,
b) systematickým odběrem,
c) lokálním odběrem,
d) cíleným odběrem,
e) kontrolním nákupem, nebo
f) stěrem.
(2) Dílčí vzorky se z balených potravin nebo z potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje anebo z potravin zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele odeberou bez porušení obalu určeného pro spotřebitele; z nebalených potravin umístěných ve vnějších obalech se odeberou dílčí vzorky s porušením vnějšího obalu, pokud je to pro odebrání vzorku nutné.
(3) Při odběru vzorku musí být provedena taková předběžná opatření, aby se zabránilo jeho znehodnocení a jakýmkoliv změnám, které by ovlivnily metody zkoušení nebo měly vliv na výsledky zkoušek.
(4) Zmrazené potraviny se nesmí při odběru vzorku rozmrazit.
(5) Nejsou-li pro odběr vzorku stanovena pravidla předpisy Evropské unie, zákonem, jiným právním předpisem nebo touto vyhláškou, lze použít metodu nebo její část vhodnou pro zamýšlený účel.
§ 5
(1) Při odběru vzorku ke kontrole emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret se postupuje v souladu s postupy uvedenými v české technické normě ČSN ISO 8243 Cigarety - Odběr vzorků.
(2) Při odběru vzorku pro stanovení obsahu pesticidů v potravinách a na jejich povrchu a vzorku pro kontrolu teploty zmrazených potravin se postupuje v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách o způsobu odběru vzorku
a) ČSN 56 0253 Odběr vzorků pro stanovení pesticidů v potravinách a surovinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu, nebo
b) ČSN 56 0290-2 Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 2: Odběr vzorků.
(3) Při odběru vzorku kaseinu nebo kaseinátů se postupuje v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách upravujících metody zkoušení mléčných výrobků, kaseinů a kaseinátů
a) ČSN 57 0111-1 Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 1: Všeobecná ustanovení, nebo
b) ČSN 57 0111-2 Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 2: Odběr vzorků k chemickým analýzám.
(4) Při odběru vzorku ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny v místě maloobchodního prodeje konečnému spotřebiteli5) za účelem kontroly dodržování obchodních norem se postupuje přiměřeně podle pravidel stanovených v příloze V přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny3) .
§ 6
Záznam o odběru vzorků
(1) Ke každému odebranému vzorku musí být vypracován záznam o odběru vzorku.
(2) Záznam o odběru vzorku obsahuje alespoň
a) číslo záznamu a datum jeho vyhotovení,
b) označení kontrolované osoby a osoby, od níž byl vzorek odebrán, je-li odlišná od kontrolované osoby, pokud jsou tyto osoby známy,
c) název potraviny, pod nímž je uváděna na trh, nebo tabákového výrobku, pod nímž je distribuován nebo uváděn na trh, pokud není uveden, jiné označení vzorku nahrazující název, které je stanoveno při odběru,
d) jméno nebo obchodní firmu a adresu provozovatele potravinářského podniku nebo podnikatele, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina nebo tabákový výrobek uváděn na trh, jsou-li uvedeny,
e) údaj o šarži; není-li uveden, uvede se přiměřeně podle tohoto písmene údaj o dávce nebo zásilce
1. označení šarže,
2. velikost kontrolované šarže nebo kontrolované části šarže,
3. datum výroby, je-li uvedeno,
4. datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, je-li uvedeno,
f) údaje o odběru vzorku
1. odkaz na pravidla, podle kterých je odběr vzorku prováděn,
2. místo odběru vzorku, případně grafy, nákresy nebo fotografie,
3. způsob odběru vzorku,
4. datum a čas odběru vzorku,
5. účel odběru vzorku,
6. množství odebraného vzorku,
7. jméno a podpis osoby, která provedla odběr vzorku,
g) označení místa nebo zařízení, ze kterého byl odebrán vzorek při kontrole podmínek výroby nebo uvádění na trh potravin nebo výroby, distribuce nebo uvádění na trh tabákových výrobků; při takovém odběru vzorku se písmena c), d), e) a f) bod 6 neuplatní,
h) informace pro laboratoř, které mohou ovlivnit jakost a bezpečnost, zejména o době přepravy vzorku, podmínkách, za kterých byl proveden odběr vzorku, a případné podezření na porušení jakosti nebo bezpečnosti,
i) další údaje obsahující zejména druh obalu vzorku, způsob zajištění nedotčenosti vzorku, případně další okolnosti při odběru vzorku, které by mohly mít vliv na posuzování a právní, vědeckou a technickou platnost odebraného vzorku podle čl. 34 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
j) informaci o tom, zda byl odebrán vzorek pro druhé odborné stanovisko pro potřeby kontrolované osoby.
(3) Nesprávnosti v záznamu o odběru vzorku opraví kontrolní orgán formou dodatku k záznamu o odběru vzorku. Dodatkem k záznamu o odběru vzorku lze také změnit účel odběru vzorku uvedený v záznamu, je-li to nezbytné pro ochranu spotřebitele a nedojde-li změnou k překročení předmětu kontroly.
§ 7
Balení, označování, přeprava a uchování vzorku
(1) Každý vzorek se uloží do čistého a inertního obalu, který chrání vzorek před kontaminací a poškozením během jeho přepravy.
(2) K balení vzorku nebalené potraviny se použijí obaly odpovídající požadavkům předpisu Evropské unie o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami6) , které neovlivňují výsledky laboratorních zkoušek.
(3) Vzorek se označí, uzavře a zapečetí tak, aby nemohlo dojít k záměně vzorku a k otevření obalu bez porušení obalu nebo pečeti.
(4) Vzorek se označí číslem záznamu o odběru vzorku a případně dalšími údaji nutnými k jeho identifikaci.
(5) Vzorek musí být doručen do laboratoře bez zbytečného prodlení.
(6) Stěry nebo vzorky chlazených potravin, mrazených potravin nebo hluboce zmrazených potravin musí být do laboratoře doručovány za stanovených teplot. Jsou však povoleny krátkodobé odchylky mimo prostředí se stanovenou teplotou, je-li nezbytné přizpůsobit se praktickým podmínkám při manipulaci během odběru, přepravy, skladování nebo předání vzorku laboratoři.
(7)  Ustanovení odstavců 1 až 6 se nepoužijí v případě vzorku pro hodnocení na místě, probíhá-li jeho hodnocení bezprostředně po odběru.
§ 8
Příprava laboratorního vzorku
(1) Pokud je třeba provést přípravu laboratorního vzorku, použije se podle povahy odebrané potraviny nebo tabákového výrobku
a) homogenizace vzorku, například mísení, míchání, drcení, mletí,
b) dělení vzorku, například zmenšování vzorku na děliči, řezání, separace, krájení nebo kvartace; přičemž kvartací se rozumí vyřazení dvou protilehlých čtvrtí, smíchání a znovu čtvrcení zůstatku, dokud není dosaženo požadované velikosti, nebo
c) kombinace homogenizace a dělení vzorku.
(2) Pokud je na žádost kontrolované osoby poskytován vzorek pro druhé odborné stanovisko, a lze předpokládat nehomogenitu hodnoceného znaku v rámci šarže, části šarže, dávky nebo zásilky, připraví se v laboratoři postupem podle odstavce 1 písm. a) laboratorní vzorek, který se rozdělí na laboratorní vzorek nebo vzorky pro úřední kontrolu a laboratorní vzorek pro druhé odborné stanovisko.
(3) Laboratorní vzorek se označí číslem záznamu o odběru vzorku a případně jiným způsobem umožňujícím jeho jednoznačnou identifikaci.
(4) Laboratorní vzorky lze připravit přímo v místě odběru vzorku postupem podle odstavců 1 až 3 pouze pokud nebude ovlivněno složení vzorku a nedojde k jeho znehodnocení.
Metody zkoušení
§ 9
Při senzorickém hodnocení vzorku v laboratoři postupuje hodnotící komise složená z
Nahrávám...
Nahrávám...