dnes je 19.5.2024

Input:

245/2004 Sb., Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění účinném k 1.8.2014

č. 245/2004 Sb., Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění účinném k 1.8.2014
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. dubna 2004
o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
83/2006 Sb.
(k 17.3.2006)
mění § 1 odst. 1 a § 8, vkládá § 8a až 8j, ruší přílohy 1 a 2
33/2007 Sb.
(k 26.2.2007)
mění celkem 33 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
320/2008 Sb.
(k 8.9.2008)
mění § 1 odst. 1, § 2, § 3, § 4; ruší § 5, § 6, § 7 a § 9; nová přechodná ustanovení
320/2008 Sb.
(k 16.10.2008)
ruší § 8 až § 8j
82/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 2 odst. 3; vkládá nové § 5 až 8e a přílohu č. 2
83/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
ruší § 4
480/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 3 odst. 2, § 5 odst. 5, § 8c odst. 2 a 4; vkládá novou přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
480/2009 Sb.
(k 1.1.2012)
nabývá účinnosti bod 11 přílohy č. 2
214/2010 Sb.
(k 15.7.2010)
mění; nové přechodné ustanovení
369/2010 Sb.
(k 1.7.2011)
mění v příloze č. 2 bod 2; nové přechodné ustanovení
258/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění, celkem 26 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
448/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění v příloze č. 2 bod 2; nové přechodné ustanovení
400/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
143/2014 Sb.
(k 1.8.2014)
mění § 5 a § 8c; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie”) bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhu s vínem.
(2)  Tímto nařízením nejsou dotčena opatření společné organizace trhu s vínem, stanovená zvláštním právním předpisem.
§ 2
(zrušen nař. vlády č. 258/2012 Sb. k 1.8.2012)
§ 3
(zrušen nař. vlády č. 258/2012 Sb. k 1.8.2012)
§ 4
(zrušen nař. vlády č. 83/2009 Sb. k 1.4.2009)
§ 5
Restrukturalizace a přeměna vinic
(1)  Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisů Evropské unie1) podává pěstitel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond”) na jím vydaném formuláři.
(2)  Podporu lze poskytnout na tato opatření:
a)  změna odrůdové skladby vinice,
b)  přesun vinice do svahu, nebo
c)  snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné.
(3)  Žadatel nesmí zahájit provádění opatření podle odstavce 2, včetně klučení vinice, dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisem Evropské unie43) .
(4)  Nedílnou součástí žádosti podle odstavce 1 je zákres klučené části půdního bloku nebo jeho dílu v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším v případě, že žadatel neklučí celou výměru půdního bloku nebo jeho dílu. Žadatel zajistí označení klučené části půdního bloku nebo jeho dílu viditelně v terénu.
(5)  Žadatel doručí Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 30. dubna čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána, oznámení o provedení všech opatření na půdních blocích nebo jejich dílech uvedených v žádosti. Ke každé žádosti žadatel podá pouze jedno oznámení o provedení všech opatření.
(6)  V případě udělení práva na opětovnou výsadbu předem44) se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce třetího roku po vysazení nové vinice, na niž bylo právo na opětovnou výsadbu předem uděleno.
(7)  Podporu na opatření podle odstavce 2 lze poskytnout pouze v případě, že půdní blok nebo jeho díl, na kterém je opatření prováděno, je evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence”) na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic45) .
(8)  Podpora na opatření podle odstavce 2 se poskytuje pod podmínkou dodržení povinných požadavků na hospodaření48) a požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(9)  Fond žádosti o podporu na opatření podle odstavce 2 vyhodnotí ve vztahu ke každému opatření samostatně; splnění podmínek se posuzuje pro jednotlivé půdní bloky
Nahrávám...
Nahrávám...