dnes je 19.2.2019
Input:

258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 258/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. července 2000
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
254/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 4 odst. 3, § 80, § 92 odst. 3; vkládá § 83a až 83d a § 100a
274/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
13/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 37 odst. 2 a § 39 odst. 1
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 81 doplňuje odst. 3
86/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění § 37, 38, 105 odst. 4, 106 odst. 1; ruší část sedmnáctou
120/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 25 odst. 2, § 56 písm. a), § 77 odst. 1, § 80 odst. 1 písm. g)
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, celkem 73 novelizačních bodů
ve znění opravy tiskové chyby zveřejněné v čá. č. 141 z r. 2002.
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění, celkem ke všem datům 218 novelizačních bodů
274/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
doplňuje v § 24 odst. 4 a v § 80 nový odst. 6; mění v § 82 odst. 1; nabývá účinnosti § 83e odst. 1
274/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
nabývá účinnosti § 2 odst. 10 a 13, § 3a odst. 4, § 3b, § 6 odst. 7; v § 2 pozbývají platnost odst. 9 a 12
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 39 odst. 2 ruší písm. a); vkládá nový díl 8 (§ 44a a § 44b); v § 61 doplňuje odst. 4 a 5, ruší část dvacátou čtvrtou
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 83 odst. 2 vkládá slova - změnu nelze provést, § 83 byl novelizován zák. č. 392/2005 Sb.
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 58, § 59, § 60 a 103
326/2004 Sb.
(k 31.5.2004)
v § 44b odst. 1 písm. a) doplňuje bod 5
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část šestnáctou
125/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
mění § 44a odst. 6 a § 44b odst. 1 písm. a) bod 3
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění § 4 odst. 1, § 6 odst. 3 písm. b) a § 89 odst. 1 písm. g)
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 89 odst. 1
392/2005 Sb.
(k 27.9.2005)
mění, (celkem ke všem datům 154 novelizačních bodů); nová přechodná ustanovení
392/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
mění § 3 odst. 3, § 3a odst. 6, § 19 odst. 1 a 2, § 24 odst. 1, § 83a odst. 1 písm. i)
392/2005 Sb.
(k 27.10.2005)
mění § 26 odst. 3
392/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
nabývá účinnosti § 75a odst. 4
392/2005 Sb.
(k 15.4.2006)
mění § 41 odst. 1
392/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 82 odst. 1
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 93 odst. 4
59/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
ruší část dvacátou druhou
74/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění § 8 a § 94 odst. 4
186/2006 Sb.
(k 11.5.2006)
§ 41 odst. 3 vkládá slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 80 odst. 1 vkládá písm. r) - písm. r) již bylo vloženo zák. č. 222/2006 Sb.; dále vkládá v § 82 odst. 2 nové písm. j) a mění § 94
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 67 odst. 2 vkládá větu, v § 82 odst. 2 vkládá písm. v) a ruší části třináctou, patnáctou a osmnáctou
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část osmou
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 47b
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
v § 108 odst. 2 ruší větu druhou
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 83d odst. 1 písm. e)
378/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
ruší část sedmou
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 83b odst. 3 a § 83e odst. 3
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 59
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část druhou
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena; viz zákon č. 306/2009 Sb.
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 47b a § 83b odst. 4
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 93 odst. 4
301/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 31 odst. 2
151/2011 Sb.
(k 7.6.2011)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
298/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 47, § 49, § 51 a § 80
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 51 novelizačních bodů
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší § 99a
115/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění § 80 odst. 1 písm. j), § 80 odst. 7, § 82 odst. 1, § 86 odst. 1, § 94 odst. 4; ruší přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 52
223/2013 Sb.
(k 30.7.2013)
vkládá nový § 75b
223/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
223/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 27
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 84 odst. 3, § 88, § 90 a § 92 odst. 3
247/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění § 7 odst. 1, § 23 odst. 1 a § 50
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 80 odst. 8 a § 82 odst. 1
252/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 21a, § 84 a § 89; nové přechodné ustanovení
82/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
vkládá § 7a, mění § 92d (§ 92d není v zákoně obsažen)
267/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
mění, celkem k datu 326 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2015 Sb.
(k 1.4.2016)
mění § 47a
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 84 odst. 6
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část pátou
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 48 odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 35 novelizačních bodů
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 80 odst. 1 písm. j) a § 94a odst. 2
202/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 77 odst. 4 a § 80 odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie62)
a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,
b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc,
c) úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví a hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí.
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1) Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.
(2) Ochrana veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.
(3) Podpora veřejného zdraví je souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám zachovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu.
(4) Hodnocením zdravotních rizik je posouzení míry závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života. Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní odhad rizika [§ 80 odst. 1 písm. l)]. Výsledek hodnocení zdravotního rizika je podkladem pro řízení zdravotních rizik, čímž se rozumí rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní rizika. Hodnocení rizik na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoví zvláštní právní předpisy2) .
(5) Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu z nakažené fyzické osoby, zvířete nebo neživého substrátu na vnímavou fyzickou osobu.
(6) Izolací se rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.
(7) Karanténními opatřeními jsou
a) karanténa, kterou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen „fyzická osoba
Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz