dnes je 20.7.2024

Input:

261/2016 Sb., Vyhláška o tabákových výrobcích, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 261/2016 Sb., Vyhláška o tabákových výrobcích, ve znění účinném k 1.1.2025
VYHLÁŠKA
ze dne 28. července 2016
o tabákových výrobcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
311/2023 Sb.
(k 23.10.2023)
mění § 2, § 8, § 16, § 17, § 20, § 22 a vkládá přílohu č. 7; nová přechodná ustanovení
311/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 12, § 16, a přílohu č. 4
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), k) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  způsob poskytování informací o tabákových výrobcích,
b)  požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění tabákových výrobků na trh,
c)  maximální úrovně emisí cigaret,
d)  umístění a vlastnosti jedinečného identifikátoru a rozsah údajů v něm obsažených,
e)  umístění a vlastnosti bezpečnostního prvku,
f)  zakázané prvky a rysy tabákových výrobků a jejich jednotkových a zvláštních balení,
g)  informace týkající se odvykání kouření a skupiny kombinovaných zdravotních varování,
h)  rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi při uvádění tabákových výrobků na trh,
i)  prioritní seznam přísad, rozsah, prvky, způsob zpracování, zaměření a způsob předložení studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu a rozsah, lhůtu a způsob předložení zprávy o výsledku studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu,
j)  rozsah údajů požadovaných pro registraci před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku a způsob provedení této registrace,
k)  seznam zakázaných látek, které nesmí obsahovat tabákové výrobky uváděné na trh,
l)  rozsah, lhůtu a způsob informování o novém tabákovém výrobku,
m)  druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny.
§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  dehtem surový bezvodý kondenzát kouře neobsahující nikotin,
b)  emisemi látky, které se uvolňují při užití tabákového výrobku za zamýšleným účelem, jako například látky, které se nacházejí v kouři, nebo látky uvolňované při užití bezdýmných tabákových výrobků,
c)  sáčkem jednotkové balení tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, buď ve formě obdélníkového sáčku, nebo ve formě stojacího sáčku,
d)  obdélníkovým sáčkem obdélníková kapsa uzavíratelná přehybem,
e)  ověřovacím elementem element bezpečnostního prvku,
f)  zjevným ověřovacím elementem ověřovací element přímo vnímatelný jedním nebo více lidskými smysly bez použití externích zařízení; má se za to, že zjevným ověřovacím elementem se rozumí kategorie zjevných ověřovacích řešení uvedená v normě ISO 22383:2020,
g)  poloskrytým ověřovacím elementem ověřovací element přímo nevnímatelný lidskými smysly, ale těmito smysly detekovatelný za použití externích zařízení typu UV svítilen, zvláštního pera nebo fixu, která nevyžadují odborné znalosti ani odbornou přípravu; má se za to, že poloskrytým ověřovacím elementem se rozumí kategorie skrytých ověřovacích řešení, u nichž se k ověření použijí běžně dostupné nástroje, uvedená v normě ISO 22383:2020,
h)  skrytým ověřovacím elementem ověřovací element přímo nevnímatelný lidskými smysly a detekovatelný pouze za použití nástrojů k tomuto účelu speciálně vyrobených nebo profesionálního laboratorního zařízení; má
Nahrávám...
Nahrávám...