dnes je 22.7.2024

Input:

262/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění účinném k 13.6.2015

č. 262/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění účinném k 13.6.2015
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 14. července 2000,
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
344/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění 26 novelizačních bodů
229/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 10 a § 14; ruší § 12 a přílohu č. 5
125/2015 Sb.
(k 13.6.2015)
mění § 6, § 7 a přílohy; vkládá nový § 14a
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 6 odst. 2, 3 a 9, § 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. 1 a 2, § 16, § 19 až 21 zákona:
Postup při schvalování typu stanovených měřidel
§ 1
(K § 6 zákona)
(1)  Žádost o schválení typu pracovního měřidla stanoveného (dále jen „stanovené měřidlo”) podávaná u Českého metrologického institutu (dále jen „Institut”) obsahuje
a)  identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b)  identifikační údaje o výrobci, pokud není současně žadatelem,
c)  název stanoveného měřidla a jeho použití,
d)  údaje o deklarovaných metrologických parametrech,
e)  další náležitosti, pokud jsou obsaženy ve vyhláškách ministerstva, kterými se stanoví požadavky na jednotlivé druhy stanovených měřidel.
(2)  Žádost se doplňuje o dokumenty, které jsou nutné pro provedení technické zkoušky a její vyhodnocení. Jedná se o popis
a)  konstrukce a činnosti,
b)  ochranného opatření zajišťujícího správnou činnost,
c)  prvků pro ovládání a nastavení,
d)  navrhovaného umístění úředních značek,
e)  nákresy obecného uspořádání, a kde je třeba, i podrobné nákresy důležitých částí,
f)  schematický nákres znázorňující principy činnosti, a kde je třeba, také fotografii.
(3)  Na výzvu Institutu doloží žadatel dokumenty týkající se předchozích certifikátů, případně certifikátů vydaných metrologickým orgánem země výrobce.
§ 2
(1)  Institut posuzuje dokumenty a provádí zkoušku metrologických vlastností daného typu stanoveného měřidla nebo pomocného zařízení ve svých laboratořích, v jím schválených laboratořích, v prostorách výrobce anebo v místě dodávky nebo instalace stanoveného měřidla.
(2)  Institut zjišťuje další potřebné údaje, stanoví počet a způsob výběru vzorků stanovených měřidel, místo a termín zahájení zkoušek.
(3)  Zkouška se týká celé činnosti daného typu stanoveného měřidla za normálních podmínek použití, za nichž si musí stanovené měřidlo uchovat požadované metrologické vlastnosti.
(4)  Vzorky stanovených měřidel se po provedení zkoušek vracejí žadateli, pokud není dohodnuto jinak. Vzorky se vracejí ve stavu, v jakém jsou po zkouškách. Institut může požadovat, aby žadatel zajistil uložení vzorku měřidla, který byl posuzován při schvalování typu měřidla, po dobu platnosti certifikátu o schválení typu (dále jen „certifikát”).
§ 3
Náležitosti certifikátu a značky schválení typu
(K § 6 odst. 3 zákona)
(1)  O schválení typu vydá Institut certifikát, který obsahuje
a)  výrok o schválení typu stanoveného měřidla,
b)  identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo
Nahrávám...
Nahrávám...