dnes je 7.12.2022

Input:

275/2004 Sb., Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění účinném k 16.8.2006

č. 275/2004 Sb., Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění účinném k 16.8.2006
VYHLÁŠKA
ze dne 28. dubna 2004
o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
404/2006 Sb.
(k 16.8.2006)
mění v § 5 odst. 2 písm. a) a přílohu č. 6; ruší pozn. č. 9; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a), b) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 306/2000 Sb. a č. 146/2002 Sb., (dále jen „zákon”):
Úvodní ustanovení
§ 1
Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví mikrobiologické, chemické a fyzikální požadavky na balené přírodní minerální vody, balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené pitné vody (dále jen „balené vody”) a na způsob jejich úpravy, kontroly, hodnocení a označování. Radiologické požadavky na tyto vody stanoví zvláštní právní předpis.2)
§ 2
(1) Pro účely této vyhlášky se rozlišují tyto druhy balených vod:
a) balená přírodní minerální voda - výrobek z přírodní minerální vody získané ze zdroje přírodní minerální vody, o kterém bylo vydáno osvědčení, popř. certifikát podle zvláštního právního předpisu,3) nebo ze zdrojů uznaných odpovědným orgánem některého členského státu Evropské unie nebo některé země Evropského sdružení volného obchodu, jež jsou vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie, nebo výrobek z přírodní minerální vody získané z přírodního léčivého zdroje, o kterém bylo vydáno osvědčení,3) pokud její vlastnosti umožňují použití jako potraviny,
b) balená pramenitá voda - výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, která může být upravována pouze způsobem uvedeným v § 4. Tato voda je vhodná k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými,
c) balená kojenecká voda - výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, která nesmí být upravována žádným způsobem, s výjimkou ozařování UV zářením podle § 4 odst. 4. Tato voda je vhodná pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel,
d) balená pitná voda - výrobek splňující požadavky na pitnou vodu podle zvláštního právního předpisu.4)
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) mezní hodnotou (dále jen „MH”) - hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
b) nejvyšší mezní hodnotou (dále jen „NMH”) - hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu,
c) doporučenou hodnotou (dále jen „DH”) - nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
d) dekantací - postup pro oddělení tuhé složky od kapalné složky ve směsi, spočívající v usazení pevných látek, např. kalu, a odčerpání čiré kapaliny,
e) nejistotou měření - údaj uváděný na laboratorních protokolech u výsledku měření, charakterizující rozptýlení hodnot, které je možné důvodně přiřadit k měřené veličině.
§ 3
Obecné požadavky na balené vody
(1) Balené vody musí být čiré a bezbarvé s výjimkou
Nahrávám...
Nahrávám...