dnes je 20.5.2024

Input:

282/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami, k 26. 10. 2015

26.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2008.282
282/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami, k 26. 10. 2015

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 282/2008.

►B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 086 28.3.2008, s. 9)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1906 ze dne 22. října 2015,   L 278 11 23.10.2015

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS ( 1 ), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad"),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech ( 2 ) podporuje využití a spalování obalových odpadů ve spalovnách s využitím získané energie a jejich recyklaci.

(2) Nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví obecné zásady pro odstranění rozdílů mezi právními předpisy členských států týkajícími se těchto materiálů a předmětů ve styku s potravinami a v čl. 5 odst. 1 umožňuje přijetí zvláštních opatření pro skupiny materiálů a předmětů. Uvedené nařízení stanoví, že by přednost měla být dána harmonizaci pravidel o recyklovaných plastových materiálech a předmětech.

(3) Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ( 3 ) stanoví pravidla pro materiály a předměty z plastů, které jsou určeny pro styk s potravinami.

(4) Plastové obalové odpady obsahují rezidua z předchozího použití, kontaminující látky z nesprávného použití a z nepovolených látek. Je proto nutné stanovit zvláštní požadavky s cílem zajistit, aby materiály a předměty vyrobené z recyklovaných plastů a určené pro styk s potravinami splňovaly požadavky článku 3 nařízení (ES) č. 1935/2004.

(5) Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami ( 4 ) stanoví pravidla správné výrobní praxe pro skupiny materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1935/2004 a kombinace těchto materiálů a předmětů nebo recyklované materiály a předměty použité při výrobě těchto materiálů a předmětů.

(6) K výrobě recyklovaných materiálů a předmětů lze plastový odpad upravovat mechanicky nebo může být chemickou depolymerizací rozložen na monomery a oligomery. S monomery a oligomery získanými chemickou depolymerizací by se nemělo zacházet jinak než s monomery vyrobenými chemickou syntézou. Vztahuje se proto na ně povolení monomerů a přísad ve směrnici 2002/72/ES a měly by splňovat specifikace a kritéria čistoty stanovená v této směrnici. Toto nařízení by se proto na ně nemělo vztahovat.

(7) Odřezky a šrot z výroby materiálů z plastů určených pro styk s potravinami, které nebyly ve styku s potravinami či jinak kontaminovány a jsou přetaveny na nové výrobky v provozovně nebo předány třetí straně jako součást systému řízení jakosti v souladu s pravidly správné výrobní praxe stanovenými v nařízení (ES) č. 2023/2006, by se měly považovat za vhodné pro použití ve styku s potravinami a neměly by spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení. Všechny ostatní odřezky a šrot z výroby materiálů z plastů ve styku s potravinami by měly patřit do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(8) Na recyklované plasty používané za funkční bariérou z plastu podle směrnice 2002/72/ES by se neměl vztahovat povolovací postup podle tohoto nařízení. Pravidla stanovená ve směrnici 2002/72/ES pro látky používané za funkční bariérou z plastu se považují za dostatečná pro zajištění bezpečnosti rovněž v případě recyklovaných plastů používaných za funkční bariérou.

(9) Směrnice 2002/72/ES stanoví seznamy látek, jejichž použití je povoleno při výrobě materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami. Tyto látky byly vyhodnoceny s ohledem na bezpečnost a pro jejich bezpečné používání byly stanoveny migrační limity. Aby byla zajištěna stejná úroveň bezpečnosti materiálů a předmětů z recyklovaných plastů, měly by se do recyklovaných plastů přidávat pouze povolené monomery a přísady a jejich migrační limity by měly být dodrženy rovněž v případě materiálů z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami.

(10) Směrnice 2002/72/ES obsahuje ustanovení o prohlášení o souladu a uchovávání záznamů, aby bylo zajištěno, že mezi provozovateli podniků a příslušným orgánům jsou předávány příslušné informace o bezpečném používání materiálů z plastů. Tato obecná pravidla platí rovněž pro recyklované plasty; měla by se proto vztahovat rovněž na materiály a předměty z recyklovaných plastů určené pro styk s potravinami.

(11) Bezpečnost materiálů a předmětů z recyklovaných plastů zajistí pouze kombinace charakteristik vstupů, účinnosti třídění a efektivnosti procesu ke snížení kontaminace spolu s vymezeným použitím recyklovaných plastů. Tyto jsou specifické pro jednotlivé druhy plastů a použitý proces recyklace. Všechny tyto aspekty lze posoudit společně pouze v individuálních hodnoceních procesů recyklace s následnými individuálními povoleními.

(12) Bezpečnost recyklovaných plastů lze zaručit pouze tehdy, je-li proces recyklace schopen zajistit reprodukovatelnou kvalitu recyklovaných plastů. To lze kontrolovat, používá-li se účinný systém zabezpečování jakosti. Proto by se měly uvádět na trh pouze recyklované plasty z procesu recyklace, který je řízen účinným systémem zabezpečování jakosti.

(13) Směrnice 2002/72/ES stanoví seznam povolených monomerů a výchozích látek za účelem vyloučení všech ostatních monomerů a výchozích látek (pozitivní seznam), které mají být používány při výrobě materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, a proto by se jako vstupy procesu recyklace měly používat pouze materiály a předměty, které splňují ustanovení směrnice 2002/72/ES. Toho lze dosáhnout tříděním předmětů z plastů před recyklací. U určitých materiálů, např. polyolefinů, může být vzhledem k jejich fyzikálně-chemickým vlastnostem nutná 100 % účinnost třídění, aby byly zajištěno, že recyklované plasty splňují požadavky článku 3 nařízení (ES) č. 1935/2004. Této účinnosti třídění je možno dosáhnout v cyklech výrobků, které jsou součástí uzavřeného a řízeného výrobního řetězce. U jiných materiálů (např. PET) lze bezpečnost recyklovaných plastů zajistit s nižší účinností třídění, co se týká jejich dřívějšího použití ve styku s potravinami, které lze reálně dosáhnout u systémů pouličního sběru. Účinnost třídění nezbytná pro jednotlivé materiály by měla být určena individuálně.

(14) Plastový odpad může být kontaminován látkami z předchozího použití nebo náhodným nesprávným použitím plastů nebo látkami pocházejícími z plastů kvality, jež není určena pro styk s potravinami. Jelikož není možné znát všechny možné druhy kontaminace a jelikož jednotlivé druhy plastů mají různou schopnost zadržovat a uvolňovat kontaminující látky, není možné pro konečný produkt stanovit vymezené vlastnosti, které by byly platné pro všechny druhy recyklovaných plastů. Ke kontrole bezpečnosti konečného produktu je proto nezbytná kombinace charakteristik vstupů spolu s odpovídajícím procesem k odstranění možné kontaminace.

(15) Při mechanické úpravě, kdy je plastový odpad rozmělněn na malé kusy a vyčištěn, je nutno zvláštní pozornost věnovat odstranění těchto kontaminujících látek. Proces recyklace musí prokázat, že může účinně snížit možnou kontaminaci na úroveň, která nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. Kontaminující látky by měly migrovat pouze na úrovních, které jsou srovnatelné nebo značně nižší než úrovně prokázané v provokačních testech tohoto procesu recyklace nebo jinou vhodnou analytickou zkouškou a měly by splňovat požadavky článku 3 nařízení (ES) č. 1935/2004. Posouzení bezpečnosti by mělo ověřit, že proces recyklace splňuje tyto podmínky. V případě materiálů a předmětů, které nejsou plněny (např. přepravky a palety) a které jsou používány v cyklech výrobků, jež jsou součástí uzavřeného a řízeného výrobního řetězce, v němž jsou kontrolovány všechny operace výroby, distribuce a používání, může být dostačující prokázat, že kontaminaci lze vyloučit, pokud se tyto materiály a předměty používají pouze ve styku se suchými potravinami, např. ovocem a zeleninou.

(16) Určité druhy materiálů a předmětů z plastů vyrobené s recyklovanými plasty mohou být vhodné pouze pro styk se stanovenými druhy potravin a za určitých podmínek. Posouzení bezpečnosti by mělo určit tyto materiály a předměty a odpovídající podmínky styku.

(17) Rozdíly mezi vnitrostátními právními a správními předpisy týkajícími se posuzování bezpečnosti a povolování procesů recyklace používaných při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami mohou bránit volnému pohybu těchto materiálů a předmětů, což vytváří podmínky nerovné a nekalé hospodářské soutěže. Proto by měl být na úrovni Společenství zaveden povolovací postup na základě povolovacího postupu stanoveného v článcích 9 až 12 nařízení (ES) č. 1935/2004.

(18) Povolovací postup stanovený v článcích 9 až 12 nařízení (ES) č. 1935/2004 je určen pro povolování látek. V tomto nařízení je nutno zavést změny tohoto postupu s cílem přizpůsobit povolovací postup povolování procesů recyklace. Tyto změny jsou zvláštními procesními pravidly podle čl. 5 odst. 1 písm. n) nařízení (ES) č. 1935/2004.

(19) Posuzování bezpečnosti procesu recyklace by měl provádět Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad"). K informování žadatelů o údajích, které mají být poskytnuty pro posouzení bezpečnosti, by úřad měl zveřejnit podrobné pokyny pro přípravu a podávání žádostí.

(20) Po posouzení bezpečnosti procesu recyklace by mělo následovat rozhodnutí o řízení rizika, pokud jde o to, zda by měl být tento proces recyklace povolen. Uvedené rozhodnutí by mělo být přijato v souladu s regulativním postupem popsaným v čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1935/2004, aby byla zajištěna úzká spolupráce mezi Komisí a členskými státy.

(21) Proces recyklace je specifický pro daný podnik, co se týká použité technologie a parametrů procesu. Proto by se měla povolení udělovat pouze pro konkrétní proces. V souladu s tím by se měl upravit povolovací postup stanovený v článcích 9 až 12 nařízení (ES) č. 1935/2004.

(22) Mělo by být možné používat proces na různých výrobních místech, pokud jsou dodrženy technologie a parametry procesu popsané v žádosti a povolení.

(23) Veřejnost by měla být informována o povolených procesech recyklace. Za tímto účelem by měl být vytvořen registr Společenství podle čl. 5 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 1935/2004 pro procesy recyklace, které byly povoleny podle tohoto nařízení, včetně popisu oblasti použití recyklovaných plastů z povoleného procesu.

(24) Recyklační a zpracovatelské závody by měly podléhat inspekcím a kontrolám ze strany členského státu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat ( 5 ) zahrnuje rovněž úřední kontroly materiálů ve styku s potravinami. Nejúčinnějším způsobem, jak zkontrolovat, zda je používán proces recyklace stanovený v povolení a zda je zaveden účinný systém zabezpečování jakosti, je audit recyklačního závodu provedený příslušnými orgány. Proto by úřední kontroly, které jsou vykonávány s cílem zajistit dodržování tohoto nařízení, měly zahrnovat audity podle článku 10 nařízení (ES) č. 882/2004. Audity by měly být prováděny nákladově nejefektivnějším způsobem, aby byla administrativní a ekonomická zátěž příslušných orgánů a malých a středních podniků co nejnižší.

(25) Aby byla zajištěna účinná kontrola, členské státy a Komise by měly být informovány o recyklačních nebo výrobních závodech, v nichž se používá povolený proces recyklace.

(26) Výrobnímu odvětví by mělo být umožněno uvádět, že obaly obsahují recyklované plasty. Spotřebitelé by však neměli být uváděni v omyl označováním, které se týká recyklovaného obsahu. Pravidla pro označování recyklovaných plastů ve vztahu k obsahu recyklovaných plastů jsou stanovena v normě EN ISO 14021. Aby bylo zajištěno přiměřené informování spotřebitele při označování recyklovaných plastů, je nutno dodržovat průhledná pravidla, např. pravidla stanovená v normě EN ISO 14021 nebo rovnocenné normě.

(27) Článek 16 nařízení (ES) č. 1935/2004 vyžaduje pro materiály a předměty prohlášení o souladu. Zpracovatel materiálů a předmětů z recyklovaných plastů by měl prohlásit, že používá pouze recyklované plasty z povoleného procesu a že konečný produkt splňuje právní předpisy Společenství i vnitrostátní právní předpisy, které se na něj vztahují, zejména nařízení (ES) č. 1935/2004 a směrnici 2002/72/ES. Recyklátor by měl zpracovateli poskytnout informace, že recyklované plasty jsou vyráběny povoleným procesem, a uvést jejich oblast použití. Ke konečným materiálům a předmětům z recyklovaných plastů i k recyklovaným plastům by proto mělo být připojeno prohlášení o souladu. Obecné informace, jež mají být v prohlášení uvedeny, jsou již stanoveny ve směrnici 2002/72/ES. Toto nařízení by proto mělo upřesnit pouze dodatečné informace ohledně obsahu recyklovaných plastů v materiálech a předmětech z recyklovaných plastů.

(28) Jelikož materiály a předměty z recyklovaných plastů jsou již v členských státech na trhu, je nutno přijmout ustanovení s cílem zajistit, aby přechod na povolovací proces Společenství byl bezproblémový a nenarušil stávající trh s materiály a předměty z recyklovaných plastů. Žadatelům je nutno poskytnout dostatečnou lhůtu, aby úřadu poskytli informace nezbytné pro posouzení bezpečnosti recyklovaných plastů použitých v těchto výrobcích. Je proto nutno stanovit určitou lhůtu ("počáteční fáze povolování"), během níž by žadatelé předali úřadu informace pro stávající procesy recyklace. Během počáteční fáze povolování je možno předkládat rovněž žádosti o povolení nových procesů recyklace. Úřad by měl neprodleně vyhodnotit všechny žádosti pro stávající, jakož i nové procesy recyklace, pro něž byly v průběhu počáteční fáze povolování předloženy dostatečné informace.

(29) Je nutno stanovit zvláštní požadavky na systém zabezpečování jakosti používaný v procesech recyklace. Jelikož zabezpečení jakosti je součástí správné výrobní praxe, na kterou se vztahuje nařízení (ES) č. 2023/2006, měly by být zvláštní požadavky na systém zabezpečování jakosti zahrnuty v příloze uvedeného nařízení.

(30) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na materiály a předměty z plastů a na jejich části, které jsou určeny pro styk s potravinami podle článku 1 směrnice 2002/72/ES a které obsahují recyklované plasty (dále jen "materiály a předměty z recyklovaných plastů").

2. Toto nařízení se nevztahuje na níže uvedené materiály a předměty z recyklovaných plastů, pokud byly vyrobeny podle správné výrobní praxe, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 2023/2006:

a) materiály a předměty z recyklovaných plastů vyrobené s monomery a výchozími látkami z chemické depolymerizace materiálů a předmětů z plastů;

b) materiály a předměty z recyklovaných plastů vyrobené z nepoužitých plastových odřezků z výroby a/nebo šrotu z procesu v souladu se směrnicí 2002/72/ES, které jsou recyklovány ve výrobním závodě nebo jsou použity na jiném místě;

c) materiály a předměty z recyklovaných plastů, v nichž byly použity recyklované plasty za funkční bariérou z plastu, jak je uvedeno ve směrnici 2002/72/ES.

3. Na materiály a předměty z plastů, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, se i nadále vztahuje směrnice 2002/72/ES.

Článek 2

Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v nařízení (ES) č. 1935/2004 a směrnici 2002/72/ES.

2. Použijí se rovněž tyto definice:

a) "procesem recyklace" se rozumí proces, v němž se plastový odpad recykluje podle definice recyklace v bodě 7 článku 3 směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech; pro účely tohoto nařízení je tento pojem omezen na procesy, v nichž se vyrábějí recyklované plasty;

b)

Nahrávám...
Nahrávám...