Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

282/2014 Sb., Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění účinném k 1.10.2016

č. 282/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. listopadu 2014
o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
314/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 4 a § 6; nová přechodná ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie”) některé podmínky k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků.
§ 2
Registrace prvního kupujícího
(1) Žádost o registraci prvního kupujícího2) se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o registraci prvního kupujícího je
a) prohlášení žadatele, že každá dodávka syrového mléka bude označena dokladem, který ji umožní identifikovat, a to prostřednictvím identifikačního čísla osoby nebo názvu a sídla anebo jména, popřípadě jmen, a příjmení a sídla nebo bydliště producentů mléka, kteří prvnímu kupujícímu syrové mléko prodali,
b) prohlášení žadatele, že dodávky syrového mléka jím prodané hospodářským subjektům budou označeny identifikačním číslem osoby nebo názvem a sídlem anebo jménem, popřípadě jmény, a příjmením a sídlem nebo bydlištěm těchto hospodářských subjektů,
c) prohlášení žadatele, že zavedl evidenční systém zajišťující poskytování informací Fondu podle § 3,
d) prohlášení žadatele, že veškeré syrové mléko bude dodávat výlučně do podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, ve kterých je syrové mléko ošetřeno nebo zpracováno (dále jen „zpracovatel”); to neplatí, je-li přímo žadatel zpracovatelem a zároveň ošetřuje nebo zpracovává veškeré jemu dodané syrové mléko.
(3) Fond vydá rozhodnutí o registraci prvního kupujícího, jestliže žadatel
a) splňuje podmínky pro registraci podle odstavce 2 a
b) je fyzickou osobou podnikající na území České republiky nebo obchodní korporací3) podnikající na území České republiky.
(4) První kupující může vyvíjet svou činnost jen tehdy, je-li registrován Fondem.
(5) Seznam registrovaných prvních kupujících uveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Registrovaný první kupující oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o registraci prvního kupujícího, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(7) Jestliže registrovaný první kupující hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení registrace prvního kupujícího a k této žádosti doloží doklady podle § 3 odst. 1. O zrušení registrace prvního kupujícího Fond vydá rozhodnutí.
§ 3
Registrovaný první kupující
(1) Registrovaný první kupující oznamuje Fondu na jím vydaném formuláři množství syrového mléka, které mu bylo dodáno jednotlivými producenty za každý měsíc, včetně jejich
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: