dnes je 20.4.2024

Input:

282/2014 Sb., Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění účinném k 1.8.2020

č. 282/2014 Sb., Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění účinném k 1.8.2020
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. listopadu 2014
o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
314/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 4 a § 6; nová přechodná ustanovení
322/2020 Sb.
(k 1.8.2020)
mění; nová přechodná ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie”) některé podmínky k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků.
§ 2
Registrace prvního kupujícího
(1)  Žádost o registraci prvního kupujícího2) se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) na jím vydaném formuláři.
(2)  Součástí žádosti o registraci prvního kupujícího je
a)  prohlášení žadatele, že každá dodávka syrového mléka bude označena dokladem, který ji umožní identifikovat, a to prostřednictvím identifikačního čísla osoby nebo názvu a sídla anebo jména, popřípadě jmen, a příjmení a sídla nebo bydliště producentů mléka, kteří prvnímu kupujícímu syrové mléko prodali,
b)  prohlášení žadatele, že dodávky syrového mléka jím prodané hospodářským subjektům budou označeny identifikačním číslem osoby nebo názvem a sídlem anebo jménem, popřípadě jmény, a příjmením a sídlem nebo bydlištěm těchto hospodářských subjektů,
c)  prohlášení žadatele, že zavedl evidenční systém zajišťující poskytování informací Fondu podle § 3,
d)  prohlášení žadatele, že veškeré syrové mléko bude dodávat výlučně do podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, ve kterých je syrové mléko ošetřeno nebo zpracováno (dále jen „zpracovatel”); to neplatí, je-li přímo žadatel zpracovatelem a zároveň ošetřuje nebo zpracovává veškeré jemu dodané syrové mléko.
(3)  Fond vydá rozhodnutí o registraci prvního kupujícího, jestliže žadatel
a)  splňuje podmínky pro registraci podle odstavce 2 a
b)  je fyzickou osobou podnikající na území České republiky nebo obchodní korporací3) podnikající na území České republiky.
(4)  První kupující může vyvíjet svou činnost jen tehdy, je-li registrován Fondem.
(5)  Seznam registrovaných prvních kupujících uveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6)  Registrovaný první kupující oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o registraci prvního kupujícího, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(7)  Jestliže registrovaný první kupující hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení registrace prvního kupujícího a k této žádosti doloží doklady podle § 3 odst. 1. O zrušení registrace prvního kupujícího Fond vydá rozhodnutí.
§ 3
Registrovaný první kupující
(1)  Registrovaný první
Nahrávám...
Nahrávám...