dnes je 31.5.2023

Input:

282/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, ve znění účinném k 1.9.2018

č. 282/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, ve znění účinném k 1.9.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 29. srpna 2016
o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
160/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 2 a přílohu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, a dále stanovuje výjimky, za nichž lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, pokud se nejedná o nabízení k prodeji nebo prodej žákům do splnění povinné školní docházky. Tato vyhláška se nevztahuje na školní stravování podle jiného právního předpisu1) .
§ 2
Požadavky na potraviny
(1) Ve školách a školských zařízeních lze nabízet k prodeji, prodávat potraviny nebo umísťovat reklamu na potraviny, které splňují požadavky stanovené v příloze této vyhlášky a které
a) neobsahují sladidla2) vyjma žvýkaček bez cukru, nebo kofein, nejde-li o čaj3) a nealkoholické nápoje s čajovým extraktem,
b) neobsahují trans mastné kyseliny4) pocházející z částečně ztužených tuků,
c) nejsou energetickým nebo povzbuzujícím nápojem nebo potravinou určenou pro sportovce nebo pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu5) , nebo
d) nejsou upraveny smažením nebo grilováním.
(2) Ve školách a školských zařízeních lze dále nabízet k prodeji, prodávat nebo umísťovat reklamu na
a) nezpracované ovoce a nezpracovanou zeleninu, kterými se rozumí ovoce a zelenina, které neprošly žádnou úpravou, jejímž důsledkem je podstatná změna původního stavu; za takové úpravy se nepovažuje omytí, loupání, okrajování, dělení, krájení, blanšírování, drcení, mělnění nebo balení, nebo
b) ovocné a zeleninové šťávy a nektary6) .
 
§ 3
Potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, lze nabízet k prodeji nebo prodávat ve školách a školských zařízeních, jedná-li se o prodej
a) v prostorách, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání nebo se poskytují školské služby7) výhradně žákům po splnění povinné školní docházky a studentům,
b) v prostorách, které jsou určeny výhradně zletilým osobám a do kterých nemají děti nebo žáci do splnění povinné školní docházky stálý přístup,
c) v souvislosti s praktickým vyučováním, nebo
d) v rámci činnosti, která se koná mimo dobu uskutečňování vzdělávání nebo poskytování školských služeb.
§ 4
Technický předpis
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
§ 5
Přechodná ustanovení
1. Potraviny nesplňující požadavky stanovené touto vyhláškou pořízené prodávajícím přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze nabízet k prodeji a prodávat v prostorách školy a školského zařízení do prvního dne čtvrtého měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Mléko a mléčné výrobky, na které se poskytuje podpora podle jiného právního předpisu8) a které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, lze ve školách a školských zařízeních nabízet k prodeji, prodávat nebo na ně umísťovat reklamu do 31. července 2017.
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 282/2016 Sb.
Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
 
Kategorie potravin
Nejvyšší přípustná hodnota (g/100 g nebo g/100 ml)
sůl9)
tuky
cukry10)
zpracované ovoce a zelenina za předpokladu minimálního obsahu 50 g ovoce nebo zeleniny ve 100 g, případně 100 ml hotového výrobku
0,5
 
bez přídavku cukru11)
suché skořápkové plody12) , olejnatá semena13) , luštěniny13) a výrobky z nich
bez přídavku sodíku / soli11)
 
bez přídavku cukru11)
masné výrobky a výrobky z vajec14) za předpokladu minimálního obsahu 10% hmot. čisté svalové bílkoviny v hotovém masném výrobku nebo 50 g vajec ve 100 g hotového výrobku z vajec
 
2,1
15,0
výrobky z produktů rybolovu a akvakultury15) za předpokladu minimálního obsahu 50 g masa z nich ve 100 g hotového výrobku
 
2,1
30,0
ochucené a neochucené mléčné výrobky16)
mléko
0,5
5,0
11,0
kysané nebo zakysané mléčné výrobky
0,5
5,0
11,0
tvarohy
0,5
10,0
11,0
sýry
2,5
30,0
 
pekařské výrobky17)
chléb
1,8
10,0
5,0
běžné pečivo
2,0
8,2
5,0
jemné pečivo
1,3
15,0
20,0
nealkoholické nápoje18)
 
 
5,0
balené i nebalené obložené pekařské výrobky
2,5
20,0
10,0
ostatní potraviny
1,0
5,019)
10,0
Použití majonéz20) , dresinků21) , hořčice21) , kečupu12) , olejů a tuků22) při přípravě balených i nebalených obložených pekařských výrobků se připouští.
Nahrávám...
Nahrávám...