dnes je 24.5.2024

Input:

289/2007 Sb., Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 289/2007 Sb., Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2007
o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
61/2009 Sb.
(k 6.3.2009)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
11/2015 Sb.
(k 1.3.2015)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
65/2019 Sb.
(k 22.3.2019)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
181/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 12 odst. 5
145/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 1, § 2, § 6, § 14, § 15, § 25, § 26, § 28 a ruší § 3 a přílohy č. 1 a 2
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 18 odst. 6, § 20 odst. 8, § 21 odst. 7, § 22 odst. 2 písm. a), § 24 odst. 2 písm. a), § 25 odst. 5, § 27 odst. 4 písm. b) a § 53 odst. 6 písm. a) zákona:
ČÁST PRVNÍ
VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU UPRAVENY PŘÍMO POUŽITELNÝMI
PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
HLAVA 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje
a)  veterinární požadavky na živočišné produkty a zacházení s nimi,
 
b)  veterinární požadavky na zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře,
c)  veterinární a hygienická pravidla pro prodej zvířat v tržnicích a na tržištích, pro prodej ryb na samostatném prodejním místě a pro zabíjení, kuchání a jiné úpravy ryb, pokud tyto činnosti jsou součástí jejich prodeje,
d)  veterinární, hygienické a technické požadavky na tržnice a tržiště, kde jsou prodávána zvířata, a na jejich uspořádání a vybavení,
e)  která zvířata lze prodávat v tržnicích a na tržištích,
f)  lhůtu, ve které lze požádat o vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů, náležitosti a dobu platnosti tohoto osvědčení, jak a na základě čeho se toto osvědčení vydává,
g)  veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vlastních produktů z prvovýroby a pro zacházení s těmito produkty, a co se rozumí tímto malým množstvím,
h)  podrobnosti způsobu označování živočišných produktů na základě jejich veterinárního vyšetření a veterinární podmínky jejich uvolňování na trh,
i)  obsahové podrobnosti žádosti o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení (dále jen „podnik”), způsob a lhůty oznamování změn údajů rozhodných z hlediska schválení, popřípadě registrace podniku,
j)  obsahové náležitosti provozního a sanitačního řádu,
k)  postup při odběru vzorků a údaje, které obsahuje záznam o provedeném odběru vzorků,
l)  způsob a rozsah vyšetřování těl ulovené
Nahrávám...
Nahrávám...